menu

Podmienky Incoterms Roky 2010 sú označené trojpísmenovou skratkou, celkovo je definovaných 11 pojmov, z ktorých 7 je použiteľných pre akýkoľvek spôsob prepravy hlavnej prepravy, zvyšné 4 pojmy sú použiteľné výlučne pre námornú prepravu a prepravu teritoriálnych vôd. Všetky výrazy sú rozdelené do 4 kategórií E, F, C, D. Tieto písmená sú základnými kategóriami alebo podmienkami a označujú to najdôležitejšie, a to bod prechodu záväzku za tovar z predávajúceho na kupujúceho a určujú okamih prevodu nebezpečenstva náhodnej straty alebo poškodenia tovaru. Ďalej zvážime tieto kategórie, klikneme na podmienky uvedené nižšie a otvorí sa podrobný popis.

E termín - zásielka, prevod záväzkov v mieste odchodu (odchod) - otvorený opis Zatvorte popis termínu E
"E" - preprava, prevod záväzkov v mieste odchodu (odchod). Predávajúci je povinný poskytnúť tovar kupujúcemu priamo v závode, jeho sklade, predávajúci nevybavuje tovar colným orgánom, lehota ukladá predávajúcemu minimálne povinnosti: predávajúci musí poskytnúť iba produkt k dispozícii kupujúcemu na dohodnutom mieste - zvyčajne vo vlastných priestoroch predávajúceho. V praxi však predávajúci často pomáha kupujúcemu naložiť tovar na vozidlo poskytnuté kupujúcim. Hoci termín EXW by lepšie odrážali to, ak predávajúceho povinnosti boli rozšírené o nakladaní, bolo rozhodnuté zachovať tradičné princíp minimálnych povinností predávajúceho v súlade s podmienkami EXWTo, že môžu byť použité v prípadoch, keď predávajúci nechce vziať žiadnu zodpovednosť za nákladné zaťaženie. Ak kupujúci chce predávajúci urobiť viac, malo by to byť uvedené v zmluve - predaj. EXW

 

F termín - hlavná preprava nezaplatená predávajúcim (hlavná preprava nezaplatená) - otvorený opis Zatvorte popis termínu F
"F" - hlavnú prepravu nevypláca predávajúci (hlavný nesplatený vozeň), prevod záväzkov na výstupných termináloch pre hlavný vozeň. Predávajúci sa zaväzuje dať tovar k dispozícii dopravcovi, ktorý si kupujúci najíma samostatne. FCA, FAS, FOB, Tieto podmienky stanovujú, že predávajúci dodá tovar na prepravu v súlade s pokynmi kupujúceho. Pri dodaní podľa termínu FCAak miestom uvedeným v zmluve ako miesto dodania je dodanie priestorov predávajúceho za dokončené, keď je tovar naložený na vozidlo kupujúceho a v ostatných prípadoch je dodávka dokončená, keď je tovar sprístupnený kupujúcemu bez vyloženia vozidla predávajúceho. termín FOB nie je potrebné používať len na označenie akejkoľvek položky dodávky - napríkladFOB továreň ","FOB továreň ","FOB z továrne predávajúceho alebo z iných vnútorných predmetov, takéto písanie spôsobuje zmätok a malo by sa mu vyhnúť.

 

S termínom - hlavná doprava zaplatená predávajúcim (hlavný platený vozeň) - otvorte popis Zatvorte popis pojmu C

"C" - hlavná preprava zaplatená predávajúcim (hlavný zaplatený vozeň), prevod záväzkov - z príletových terminálov pre hlavnú prepravu. Predávajúci je povinný uzatvoriť zmluvu o preprave tovaru, ale bez rizika náhodnej straty alebo poškodenia tovaru. CFR, CIF, CPT, CIP, Podmienky ukladajú predávajúcemu povinnosť uzatvoriť zmluvu o preprave za normálnych podmienok na vlastné náklady. Bod, do ktorého musí zaplatiť prepravné náklady, musí byť uvedený po príslušnom termíne "C". V súlade s podmienkami CIF и CIP Predávajúci musí poistiť tovar a vzniknúť náklady na poistenie. V niektorých prípadoch sa samotné strany rozhodnú, či sa chcú poistiť a do akej miery. Keďže predávajúci poistí v prospech kupujúceho, nepozná presné požiadavky kupujúceho.

V súlade s podmienkami poistenia nákladu Asociácie londýnskych poisťovateľov sa poistenie vykonáva s "minimálnym krytím" pod podmienkou "C", s "stredným pokrytím" pod podmienkou "B" as "najširším pokrytím" pod podmienkou "A". Od predaja tovaru termínom CIF Kupujúci môže chcieť predať tovar v tranzite na ďalšieho kupujúceho, ktorý zase môže chcieť, aby ďalej predávať tovar znova, to je nemožné poznať poistné krytie vhodný pre takéto následné kupujúci, a teda tradične používajú minimálne poistenie CIF, čo v prípade potreby umožňuje kupujúcemu požadovať od predávajúceho dodatočné poistenie. Minimálne poistenie však nie je vhodné na predaj vyrobeného tovaru, ak riziko krádeže, krádeže alebo nesprávnej prepravy alebo skladovania tovaru vyžaduje viac ako poistenie za podmienky „C“. Od tohto obdobia CIP na rozdiel od termín CIF bežne používa pre predaj priemyselného tovaru, by bolo lepšie prijať čo najširšie poistné krytie CIPAko minimálna poistenie CIF, Ale zmena záväzku zodpovednosti predávajúceho CIF и CIP viedlo by to k zámene, a teda obidve podmienky znižujú poistnú povinnosť predávajúceho na minimálne poistenie. Kupujúci podľa termínu CIP obzvlášť dôležité vedieť nasledujúce: potreba pre ďalšie poistenie, musí s predávajúcim dohodnúť, že posledný pripoistenie alebo sa na seba rozšírenú poistenie.

Tam sú tiež niektoré prípady, keď kupujúci môže chcú získať väčšiu ochranu, než je k dispozícii pod podmienkou, "" pridružení menom vyššie, napríklad, poistenie proti vojne, nepokoje, občianske nepokoje, štrajky alebo iné pracovné nepokoje. Ak chce, aby predávajúci dojednať takéto poistenie, musí inštruovať ho zodpovedajúcim spôsobom, a v tomto prípade, by predávajúci musieť poskytnúť také poistenie.

Keďže bod zdieľania nákladov je stanovený v krajine určenia, termíny „C“ sa často mylne považujú za zmluvy o príchode, keď predávajúci znáša všetky riziká a náklady, kým tovar skutočne nedorazí na dohodnutý bod. Treba poznamenať, že výrazy „C“ majú rovnaký charakter ako výraz „F“ - podmienky, za ktorých predávajúci spĺňa zmluvu v krajine odoslania alebo odoslania. Zmluvy o predaji v súlade s podmienkami „C“, ako napríklad zmluvy podľa bodu „F“, teda patria do kategórie zmlúv o preprave. Povaha prepravných zmlúv stanovuje, že zatiaľ čo obvyklé prepravné poplatky za prepravu tovaru na bežnej trase a obvyklým spôsobom na dohodnuté miesto musí byť zaplatené predávajúcim, kupujúci znáša riziko straty alebo poškodenia tovaru, ako aj dodatočné náklady vyplývajúce z udalostí, ktoré nastanú po riadnom dodaní tovaru na prepravu. Termíny "C" sa teda líšia od všetkých ostatných výrazov tým, že obsahujú dva "kritické" body. Jedna uvádza miesto, na ktoré musí predávajúci zabezpečiť prepravu a vzniknúť náklady podľa zmluvy o preprave, pričom druhá slúži na prenos rizík. Z tohto dôvodu je potrebné venovať maximálnu pozornosť tomu, aby sa predávajúcemu ukladali povinnosti, ktoré sú mu uložené po prekročení uvedeného „kritického“ bodu.

Podstata "C" - termíny je uvoľniť sa predavača z ďalšieho riziká a náklady potom, čo bol riadne vykonaný zmluvu - predaj, zmluva o preprave, odovzdaním tovaru dopravcovi a poskytuje poistenie v súlade s podmienkami CIF и CIP.

"C" - Pojmy ako podmienky zmlúv o preprave môžu byť ilustrované spoločným používaním dokumentárnych kreditov ako preferovaného spôsobu platby používaného v takýchto podmienkach. V prípadoch, keď sa strany kúpnej zmluvy dohodli, že predávajúci dostane platbu pri predložení dohodnutých dokladov o nakladaní s dokumentárnym úverom banke, hlavný účel dokumentárneho úveru by bol úplne v rozpore, ak by predávajúci vznikol ďalšie riziká a náklady po prijatí platby za dokumentárne úvery alebo za po odoslaní a odoslaní tovaru. Samozrejme, predávajúci bude musieť znášať všetky náklady podľa zmluvy o preprave, bez ohľadu na to, či náklad po odoslaní alebo zaplatení v mieste určenia (\ tnáklad príjemca v prístave určenia); dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku udalostí, ku ktorým došlo po odoslaní a odoslaní, však nevyhnutne platí kupujúci. Ak predávajúci musí predložiť zmluvu o preprave, ktorá zahŕňa zaplatenie cla, daní a iných poplatkov, tieto náklady samozrejme znáša predávajúci v rozsahu, v akom mu boli pripísané na základe zmluvy.

To je jasne uvedené v článku A. 6. všetky "C" - termíny. Ak sa spravidla uzavrie viacero zmlúv o preprave tovaru, ktoré sa týkajú prekládky tovaru v medziľahlých miestach na dosiahnutie dohodnutého miesta určenia, predávajúci musí zaplatiť všetky tieto náklady vrátane všetkých nákladov vzniknutých pri prekládke tovaru z jedného vozidla do druhého. Avšak ak dopravcu použil svoje práva - podľa zmluvy o preprave - aby sa predišlo nepredvídaným okolnostiam, potom všetky dodatočné náklady, ktoré z toho vyplývajú, budú účtované kupujúcemu, pretože povinnosť predávajúceho je obmedzená na zabezpečenie obvyklej zmluvy o preprave. Často sa stáva, že zmluvné strany kúpnej a predajnej zmluvy chcú jasne definovať, do akej miery musí predávajúci zabezpečiť zmluvu o preprave vrátane nákladov na vykládku. Keďže takéto náklady sú zvyčajne kryté nákladom, keď sa tovar prepravuje na bežných lodných linkách, kúpna a predajná zmluva často stanovuje, že tovar sa má prepravovať týmto spôsobom alebo aspoň v súlade s „podmienkami prepravy tovaru cestou“.

Po termínoch CFR и CIF Neodporúča sa pridávať slová „vrátane vykládky, ak význam skratky v príslušnej oblasti obchodu nie je jednoznačne zrozumiteľný a zmluvné strany alebo príslušný zákon alebo obchodný zvyk ich neprijímajú. Predávajúci by najmä nemal - a nemohol - bez zmeny povahy“ C "- podmienok, aby sa prijali všetky povinnosti týkajúce sa príchodu tovaru na miesto určenia, pretože riziko oneskorenia počas prepravy znáša kupujúci. Preto každá povinnosť týkajúca sa času musí nevyhnutne Xia do miesta nalodenie alebo odoslania, napríklad "zásielka (odoslanie) najneskôr do ...." zmluvou, napríklad "CFR Vladivostok najneskôr do ... "je v skutočnosti nesprávny, a preto môže spôsobiť najrôznejšie interpretácie. Dá sa predpokladať, že to strany mysleli, alebo že tovar by mal doraziť do Vladivostoku v určitý deň, v takom prípade zmluva nie je prepravnou zmluvou, zmluva o príchode, alebo v inom prípade, že predávajúci musí odoslať tovar v takom čase, aby tovar dorazil do Vladivostoku pred určitým dátumom, s výnimkou prípadov meškania prepravy v dôsledku nepredvídaných udalostí.

Mejdan v komoditných obchodoch, ktoré tovar nakupujú, zatiaľ čo oni sú na mori, a v takých prípadoch, po obchod pridala slovo "nad vodou." Vzhľadom k tomu, v týchto prípadoch, v súlade s podmienkami CFR и CIF riziko straty alebo poškodenia tovaru už prešlo z predávajúceho na kupujúceho, môžu vzniknúť ťažkosti pri výklade. Jednou z možností je zachovať obvyklé významy termínov. CFR и CIF rozdelenie rizika medzi predávajúcim a kupujúcim, a síce, že riziko prechádza na prepravu: to znamená, že kupujúci môže mať prevziať dôsledky udalostí, ktoré sa už uskutočnili v čase, keď zmluva - predaj vstúpil do platnosti.

Ďalšou príležitosťou na objasnenie momentu prenosu rizika je čas podpisu novej kúpnej zmluvy. Prvá možnosť je realistickejšia, pretože zvyčajne nie je možné určiť stav tovaru počas prepravy. Z tohto dôvodu článok 68 Dohovoru OSN 1980 o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (CISG) stanovuje, že „ak okolnosti naznačujú, že riziko je kupujúcim akceptované od momentu, keď je tovar prevedený na dopravcu, ktorý vystavil doklady uvedené v zmluve o preprave“. Toto pravidlo má však výnimku, keď „predávajúci vedel alebo mal vedieť, že tovar bol stratený alebo poškodený, a neinformoval o tom kupujúceho“. Tak, výklad pojmov CFR и CIF s pridaním slova "na vode", bude závisieť na rozhodnom práve pre zmluvu - predaj.

Články A.8. Incoterms majú tendenciu zabezpečiť, aby predávajúci poskytol kupujúcemu „doklad o doručení“, treba zdôrazniť, že predávajúci spĺňa túto požiadavku poskytnutím „riadneho“ dôkazu. V súlade s podmienkami CPT и CIP to bude "obvyklé prepravný doklad" a pod CFR и CIF bude nákladný list alebo námorný nákladný list. Prepravné dokumenty musia byť „čisté“, čo znamená, že by nemali obsahovať výhrady alebo pokyny uvádzajúce zlý stav tovaru alebo obalu. Ak sa takéto rezervácie alebo pokyny objavia v dokumente, považujú sa za „nečisté“ a banky ich v dokumentárnych úverových obchodoch neprijímajú. Treba však poznamenať, že prepravný doklad, aj bez takýchto výhrad alebo pokynov, zvyčajne neposkytuje kupujúcemu nepreukázateľný dôkaz vo vzťahu k dopravcovi, že tovar bol odoslaný v súlade s podmienkami kúpnej zmluvy. Zvyčajne dopravca v štandardnom texte na prvej strane prepravného dokladu odmietne prevziať zodpovednosť za informácie týkajúce sa tovaru, pričom uvedie, že údaje uvedené v prepravnom doklade sú len vyhlásenia odosielateľa. V súlade s väčšinou platných zákonov a zásad musí dopravca použiť aspoň primerané prostriedky na overenie správnosti informácií a jeho neschopnosť tak urobiť môže byť zodpovedná príjemcovi. V kontajnerovom obchode však dopravca nemá prostriedky na kontrolu obsahu kontajnera, pokiaľ nebol sám zodpovedný za naloženie kontajnera. 

 

D termín - plná dodávka do skladu (príchod) - otvorený opis Zatvorte popis termínu D

"D" - príchod, prevod záväzkov od kupujúceho, plná dodávka (príchod). Predávajúci znáša všetky prepravné náklady a preberá všetky riziká až do dodania tovaru do krajiny určenia DAT, DAP, DDP, Termíny sa líšia svojou povahou od výrazu „C“ - termíny, pretože podľa výrazu „D“ - predávajúci zodpovedá za príchod tovaru na dohodnutom mieste alebo mieste určenia na hranici alebo v krajine dovozu. Predávajúci musí niesť všetky riziká a náklady na dodanie tovaru na toto miesto. Pojmy „D“ teda znamenajú zmluvy o príchode, zatiaľ čo podmienky „C“ sa týkajú zmlúv o preprave. V súlade s výrazmi "D", s výnimkou DDPpredávajúci nie je povinný dodať tovar určený na dovoz do krajiny určenia.

V súlade s termínom DDP Predávajúci dodáva tovar vtedy, keď bol kupujúcemu dodaný, zbavený cla požadovaného na dovoz, v prichádzajúcom vozidle, pripravenom na vykládku v uvedenom mieste určenia, teda dovezenom do krajiny dovozu. V krajinách, kde môže byť colné odbavenie náročné a časovo náročné, môže byť pre predávajúceho rizikové zaviazať sa dodať tovar mimo miesto colného odbavenia. Vo väčšine krajín je teraz vhodnejšie, aby strana s bydliskom v príslušnej krajine preclila a zaplatila clo a ďalšie poplatky. Hoci v súlade s článkami B.5. a B.6. termín DDU kupujúci musí znášať dodatočné riziká a náklady, ktoré môžu vyplynúť z neschopnosti splniť si svoje povinnosti pri preclení tovaru pred dovozom, predávajúcemu sa odporúča nepoužívať výraz DDU v krajinách, kde je možné očakávať problémy s vybavovaním tovar na dovoz.

Ak strany navrhnú, aby predávajúci znášal riziko počas prepravy, mal by sa používať termín DAF s uvedenou hranicou. Termín DDU plní dôležitú funkciu v prípadoch, keď je predávajúci pripravený dodať tovar do krajiny určenia bez zúčtovania tovaru na dovoz a zaplatenie cla. 

 

Súhrnná tabuľka INCOTERMS 2010

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

  1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu