menu

Bezcolný colný režim

Článok 243. Obsah a uplatňovanie colného režimu pre bezcolný obchod

 1. Colný režim bezcolný obchod - colný režim uplatniteľný na zahraničný tovar a tovar Únie, v súlade s ktorým sa tento tovar nachádza a predáva v maloobchode v bezcolných obchodoch bez platenia dovozných ciel, daní, osobitných antidumpingových, vyrovnávacie clo na zahraničný tovar, s výhradou podmienok prepustenia tovaru do tohto colného režimu a jeho použitia v súlade s týmto colným režimom.
 2. Tovar prepustený do colného režimu voľný obchod sa predáva:
  1. jednotlivci opúšťajúci colné územie Únie;
  2. fyzické osoby prichádzajúce na colné územie Únie;
  3. fyzické osoby opúšťajúce jeden členský štát do iného členského štátu a fyzické osoby vstupujúce do jedného členského štátu z iného členského štátu;
  4. diplomatické misie, konzulárne úrady, misie štátov pri medzinárodných organizáciách, medzinárodné organizácie alebo ich misie nachádzajúce sa na colnom území Únie, ako aj členovia diplomatického personálu diplomatickej misie, konzulárni úradníci a ich rodinní príslušníci, ktorí žijú s oni, zamestnanci (zamestnanci, úradníci) zastúpení štátov pri medzinárodných organizáciách, medzinárodných organizáciách alebo ich zastúpeniach;
  5. iné organizácie alebo ich zastúpenia a ich personál, ak je ich vykonávanie ustanovené v súlade s právnymi predpismi členského štátu, na území ktorého sa tieto organizácie alebo ich zastúpenia nachádzajú.
 3. Tovar prepustený do colného režimu bezcolný obchod sa predáva osobám uvedeným v pododseku 1 - 3 odseku 2 tohto článku v bezcolných predajniach pôsobiacich v miestach, kde sa tovar prepravuje cez colnú hranicu Únie.
 4. Predaj tovaru osobám uvedeným v odseku 2 pododseku 2 tohto článku je povolený v bezcolných obchodoch pôsobiacich v miestach pohybu tovaru cez colnú hranicu Únie leteckou a vodnou dopravou, a ak to ustanovuje právnych predpisov členských štátov, a to aj v miestach pohybu tovaru cez colnú hranicu Únie inými dopravnými prostriedkami.
  Zoznam miest pre pohyb tovaru cez colné hranice, na ktorých je povolený predaj tovaru osobám uvedeným v odseku 2 druhom pododseku tohto článku, je určený právnymi predpismi členských štátov.
 5. Predaj tovaru osobám uvedeným v odseku 3 pododseku 2 tohto článku je povolený v bezcolných obchodoch pôsobiacich v miestach, kde sa tovar prepravuje letecky cez colnú hranicu Únie.
 6. Tovar prepustený do colného režimu bezcolný obchod sa predáva osobám uvedeným v pododsekoch 4 a 5 odseku 2 tohto článku v bezcolných predajniach určených v súlade s právnymi predpismi členských štátov.
 7. Tovar Únieprepustený do colného režimu bezcolný obchod a predaný jednotlivcom uvedeným v odseku 1 pododseku 2 tohto článku, strácajú štatút tovaru Únie.
  Tovar Únie prepustený do colného režimu bezcolného obchodu, ktorý sa predáva osobám uvedeným v pododsekoch 2 až 5 odseku 2 tohto článku, si zachováva štatút tovaru Únie.
  Zahraničný tovar, prepustený do colného režimu bezcolný obchod, predaný osobám uvedeným v pododsekoch 4 a 5 odseku 2 tohto článku po tom, čo tento predaj získa štatút tovaru Únie.
 8. Bezcolný colný režim sa nevzťahuje na tovar, ktorého obeh je zakázaný v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa nachádza bezcolný obchod.
  Komisia má právo určiť zoznam ďalších tovarov, na ktoré sa neuplatňuje colný režim bezcolný obchod. (Pozri rozhodnutie Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 203 z 11.12.2018)
 9. Bez uvedenia tovaru do colného režimu pre bezcolné nákupy môžu bezcolné obchody umiestniť a používať tovar potrebný na zabezpečenie fungovania týchto bezcolných obchodov.

Článok 244. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu bezcolný obchod a jeho použitia v súlade s týmto colným režimom

 1. Podmienkou prepustenia tovaru do colného režimu bezcolný obchod je splnenie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu.
 2. Deklarantom tovaru prepusteného do colného režimu bezcolný obchod môže byť iba osoba, ktorá je vlastníkom bezcolného obchodu, v ktorom sa bude tento tovar nachádzať a predávať.
 3. Podmienky na použitie tovaru v súlade s colným režimom pre bezcolný obchod sú:
  1. hľadanie tovaru v bezcolných obchodoch;
  2. predaj tovaru v bezcolných obchodoch osobám uvedeným v článku 2 ods. 243 tohto kódexu;
  3. súlad s podmienkami predaja určitých kategórií zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu bezcolný obchod ustanoveným v článku 245 tohto kódexu.

Článok 245. Podmienka predaja určitých kategórií tovaru v bezcolných obchodoch prepustených do colného režimu bezcolný nákup

Tovar, ako sú alkoholické nápoje a pivo, tabak a tabakové výrobky, prepustený do colného režimu bezcolného obchodu, sa predáva v bezcolných obchodoch osobám uvedeným v článku 2 ods. 2 druhom pododseku tohto kódexu v kvantitatívnych normách. , v rámci ktorého tovar pre osobnú potrebu dovezené na colné územie Únie bez zaplatenia ciel a daní.

Článok 246. Dokončenie a ukončenie colného režimu pre bezcolný obchod

 1. Činnosť colného režimu pre bezcolný obchod sa končí predajom tovaru prepusteného do tohto colného režimu v bezcolných obchodoch osobám uvedeným v článku 2 ods. 243 tohto kódexu, s výnimkou predaja zahraničného tovaru. osobám uvedeným v článku 3 ods. 2 pododsek 243 tohto zákonníka.
 2. Pri predaji zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu bezcolný obchod v bezcolných obchodoch osobám uvedeným v článku 3 ods. 2 pododsek 243 tohto kódexu sa účinok colného režimu pre bezcolný obchod ukončí umiestnením tento zahraničný tovar v colnom režime na prepustenie do tuzemska.
 3. Vyhlásenie o tovare týkajúceho sa zahraničného tovaru uvedeného v odseku 2 tohto článku, týkajúce sa jeho prepustenia do colného režimu prepustenie do tuzemska, musí byť predložené vlastníkom bezcolného obchodu najneskôr do 10. dňa.th deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci predaja tohto tovaru.
  V prípade odmietnutia prepustenia tovaru musí vlastník bezcolného obchodu podať vyhlásenie o tovare v súvislosti s určeným tovarom na jeho prepustenie do colného režimu prepustenie do tuzemska najneskôr do 5 pracovných dní od deň nasledujúci po dni odmietnutia prepustenia tovaru.
 4. Bezcolný colný režim pre zahraničný tovar prepustený do bezcolného colného režimu je možné ukončiť:
  1. prepustenie tovaru do colného režimu uplatniteľného na zahraničný tovar za podmienok ustanovených v tomto kódexe;
  2. prepustenie tovaru na použitie ako dodávky vyvezené z colného územia Únie na palubu lodí alebo lietadiel v súlade s kapitolou 39 tohto kódexu.
 5. Činnosť bezcolného colného režimu pre tovar Únie prepustený do colného režimu bez cla sa môže ukončiť:
  1. prepustenie tovaru do colného režimu na vývoz;
  2. vývoz tovaru z bezcolného obchodu na colné územie Únie na základe vyhlásenia deklaranta tohto tovaru.
 6. V prípade, že bezcolný obchod prestane fungovať do 3 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom uvedený bezcolný obchod prestane fungovať, zahraničný tovar prepustený do bezcolného režimu podlieha colným postupom uplatniteľným na zahraničné tovary. tovar a tovar Únie - do prevádzok. v colnom režime na vývoz alebo vývoz z bezcolného obchodu na colné územie Únie.
  Ak sa tieto kroky nevykonajú v stanovenej lehote, ukončí sa colný režim pre bezcolný obchod po uplynutí tejto lehoty a tovar je zadržaný colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.

Článok 247. Vznik a zánik povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k zahraničnému tovaru umiestnenému (prepustenému) do colného režimu bezcolného obchodu, lehota na jeho zaplatenie. a ich výpočet

 1. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným do colného režimu bezcolný obchod, vzniká deklarantovi od okamihu, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie k tovaru.
 2. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným (prepusteným) do colného režimu bezcolný obchod, deklarant ukončí, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. predaj tohto tovaru osobám uvedeným v pododsekoch 1, 2, 4 a 5 článku 2 ods. 243 tohto kódexu;
  2. umiestnenie tohto tovaru, ktorý sa predáva osobám uvedeným v článku 3 ods. 2 pododseku 243 tohto kódexu, v colnom režime prepustenie na domácu spotrebu;
  3. prepustenie tohto tovaru do colného režimu ustanoveného týmto kódexom, vrátane umiestnenia tohto tovaru do colného režimu po výskyte okolností uvedených v odseku 2 ods. 4 tohto článku, a (alebo) jeho prepustenie na použitie ako dodávky vyvážané z colného územia Únie na palube lodí alebo lietadiel v súlade s kapitolou 39 tohto kódexu;
  4. umiestnenie tovaru, pri ktorom bol ukončený účinok colného režimu pre bezcolný obchod v rámci colného režimu v súlade s článkom 7 ods. 129 tohto kódexu;
  5. splnenie povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 5 tohto článku;
  6. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) nenávratnej strate zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo o nenávratnej strate tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty za normálnych podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípadov, keď pred takýmto zničením alebo nenahraditeľnou stratou v súlade s týmto kódexom, pokiaľ ide o tento zahraničný tovar, je lehota na zaplatenie dovozného cla clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá prišli;
  7. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným režimom bezcolného obchodu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii vyhlásenia o tovare;
  8. odvolanie colného vyhlásenia pre tovar v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá, dane, špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli počas registrácie vyhlásenia na tovar;
  9. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  10. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  11. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 3. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá je splnená, ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku.
 4. V prípade nasledujúcich okolností je konečný termín na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných antidumpingových a vyrovnávacích ciel:
  1. v prípade porušenia podmienok používania tovaru v súlade s colným poriadkom bezcolného obchodu - deň spáchania konania, ktoré porušuje ustanovené podmienky používania tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia tovaru do colného režimu bezcolný obchod;
  2. v prípade straty zahraničného tovaru, s výnimkou zničenia a (alebo) nenávratnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratnej straty v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, - deň straty tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia tovaru do colného režimu bezcolný obchod;
  3. ak v lehote uvedenej v článku 3 ods. 246 tohto zákonníka, pokiaľ ide o zahraničný tovar predávaný osobám uvedeným v článku 3 ods. 2 druhom pododseku tohto zákonníka, nebolo predložené vyhlásenie o tovare, - posledný deň lehoty uvedenej v článku 243 ods. 3 prvom odseku tohto kódexu;
  4. ak v lehote stanovenej v článku 3 ods. 246 druhom kódexu, pokiaľ ide o zahraničný tovar predávaný osobám uvedeným v článku 3 ods. 2 druhom pododseku tohto kódexu, nebolo predložené vyhlásenie o tovare, - posledný deň lehoty uvedenej v článku 243 ods. 3 druhom odseku tohto kódexu.
 5. Ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku, dovozné clo, dane, osobitné, antidumpingové, vyrovnávacie clá podliehajú platbe, akoby zahraničný tovar prepustený do colného režimu bezcolný obchod bol prepustený do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu bez uplatnenia colných preferencií a výhod pre platbu. dovozných ciel a daní.
  Na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel s účinnosťou v deň registrácie colným orgánom vyhlásenie o tovare podané na prepustenie tovaru do colného režimu bezcolný obchod.
 6. Z výšok dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených (vybraných) v súlade s odsekom 5 tohto článku je splatný úrok, akoby z uvedených množstiev bol poskytnutý odklad platby od deň prepustenia tovaru do colného režimu bezcolný obchod v deň uplynutia platnosti dovozného cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
 7. V prípade prepustenia tovaru do colného režimu ustanoveného týmto kódexom a (alebo) jeho prepustenia na použitie ako dodávky vyvážaného z colného územia Únie na palubu lodí alebo lietadiel v súlade s kapitolou 39 tohto kódexu po splnenie povinnosti platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber (úplne alebo sčasti) dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, zaplatené vyrovnávacie clá a (alebo) ) zhromaždené v súlade s týmto článkom, podliehajú vráteniu (kompenzácii) v súlade s kapitolou 10 a článkom 76 tohto kódexu.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...