menu
 • PREPRAVA A POISTENIE PLATENÉ DO [... pomenované miesto určenia]
 • COST A POISTENIE PLATENÉ DO [... názov destinácie]
Tento termín môže byť použitý bez ohľadu na druh dopravy a za použitia viac ako jedného spôsobu dopravy.
CIP-Inkoterms-2010-VINCULUM- Colné odbavenie Vladivostok-GK-IMPORT40Výrobca alebo predajcaDodávka z továrne alebo skladu do odletového termináluUmiestnenie tovaru do nákladného termináluUmiestnenie tovaru na palubeŠtátna hranicaNámorná preprava do prístavu vykládkyUbytovanie v dočasnom sklade v prístave príchodu (vykládka) \ tDodanie tovaru pripraveného na vyloženie z vozidlaConsignee WarehouseOblasť nákladov a zodpovednosti predajcu za CIPNákladová zóna a zodpovednosť kupujúceho, keď CIPOkamžik prenosu rizika, keď CIP!

Preprava a poistenie platené do (Náklady a poistenie zaplatené) znamená, že predávajúci odovzdá produkt prepravcovi alebo inej osobe určenej predávajúcim na dohodnutom mieste (ak sa na takom mieste dohodnú strany) a že predávajúci je povinný uzavrieť prepravnú zmluvu a znášať prepravné náklady potrebné na dodanie tovaru na dohodnuté miesto určenia.

Predávajúci musí uzavrieť poistnú zmluvu s minimálnym poistením, ktorá kryje riziko straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Ak chce kupujúci získať viac ochrany prostredníctvom poistenia, musí to buď jasne koordinovať s predajcom, alebo na svoje vlastné náklady uzavrieť dodatočné poistenie.

Pri používaní výrazov CIP predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar, keď dodá tovar dopravcovi, a nie vtedy, keď tovar dosiahne miesto určenia.

Tento termín má dva kritické body, pretože riziko a náklady idú do dvoch rôznych miestach. Strany sa odporúča, aby mohli byť čo presne definovaná v zmluve miesto dodávky, v ktorých prechádza nebezpečenstvo na kupujúceho, ako aj do dohodnutého miesta určenia, na ktoré je predávajúci povinný uzavrieť zmluvu o preprave.

Ak sa na prepravu tovaru v dohodnutom smere použije viacero dopravcov a ak zmluvné strany nesúhlasia s konkrétnym miestom dodania, nevýhodou je, že riziko prechádza vtedy, keď je tovar prevedený na prvého dopravcu v mieste, ktorého voľba závisí výlučne od predávajúceho a ktorá je mimo kontroly kupujúceho. BAby k prenosu rizika mohlo dôjsť v neskoršej fáze (tj. V námornom prístave alebo na letisku), musí to byť uvedené v zmluve.

Strany sa tiež odporúča, aby sa čo najpresnejšie určiť miesto, na dohodnutom mieste určenia, pretože náklady na tomto mieste je predávajúci. Predávajúci sa odporúča, aby uzavreli zmluvu o preprave, ktoré presne odrážajú túto voľbu. Ak predávajúci v zmluve o preprave nesie náklady spojené s vykládkou v dohodnutom mieste určenia, je predávajúci nemá nárok na náhradu škody od kupujúceho týchto nákladov, ak sa nedohodnú strany.

Podmienky CIP požaduje od predávajúceho, aby v prípade potreby vykonal colné formality na vývoz. Predávajúci však nie je povinný pri dovoze vykonávať colné formality pri dovoze, platiť dovozné clá ani vykonávať iné colné formality.

Pre dovozcu CIP je to výhodné, pretože vývozca preberá organizačné otázky s dodaním tovaru a jeho poistenia. Ale všetky tieto náklady, bude predávajúci ešte zahrnúť do ceny tovaru.

 

Zistite, čo je potrebné zvážiť a vziať pri výbere CIP Zatvorte zoznam akcií pre CIP
 • aby sa podrobne objasnili parametre a vlastnosti obalov (vrátane označovania), je to potrebné pri následnom colnom odbavení tovaru;
 • jednoznačne sa dohodnúť s predávajúcim na prístave dodania tovaru;
 • v zmluve určiť miesto preloženia tovaru k prepravcovi, pretože predávajúci si splní svoje dodacie povinnosti pri prevode tovaru k prepravcovi;
 • v prípade potreby dohodnúť s poisťovňou podmienky zvýšeného poistenia (podľa CIP Predávajúci musí poskytnúť poistenie len s minimálnym poistením);
 • v prípade potreby získať povolenie;
 • zaplatiť colné poplatky za dovoz tovaru;
 • vykonávať colné odbavenie tovaru;

Tento zoznam nie je úplný a závisí od konkrétneho prípadu. Za týchto dodacích podmienok môžu logisti predávajúceho uviesť nižšie náklady na dopravu v porovnaní napríklad s FOB, ale môže sa stať, že sa nakoniec tento výraz neodporúča používať, ak kupujúci v prístave príchodu zaplatí rôzne prístavné poplatky, čo zvýši celkové náklady. náklad Plánuje sa preprava lodí po celom Rusku v kontajnerových vlakoch.

 

Všeobecné povinnosti predávajúceho a kupujúceho za podmienok CIP

A.1.Predávajúci je povinný v súlade s kúpnou zmluvou poskytnúť kupujúcemu tovar, a to obchodnú faktúrufaktúra, ako aj akýkoľvek iný dôkaz o zhode tovaru s podmienkami kúpnej zmluvy, ktoré sa môžu vyžadovať podľa podmienok zmluvy.
Akýkoľvek dokument uvedené v odsekoch A1-A10 môže byť nahradené ekvivalentným elektronický dokument alebo postupu, ak sa strany dohodnú, alebo je bežné.
V.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru, ako je stanovené v zmluve o predaji.
Akýkoľvek dokument uvedený v odseku B1-B10 môže byť ekvivalentný elektronický záznam alebo iný postup, ak sa strany dohodnú, alebo je bežné.

2. Licencie, povolenia, bezpečnostné kontroly a ďalšie formality za daných podmienok CIP

A.2.Ak je to potrebné, musí predávajúci na vlastné náklady a riziko, vývozné licencie alebo iné úradné povolenie a vykonávať všetky colné formality potrebné pre vývoz tovaru a dopravy prostredníctvom ktorejkoľvek krajine.
V.2.Ak je to potrebné, musí kupujúci získať na vlastné náklady a riziko dovozné licencie alebo iného úradného povolenia a vykonávať všetky colné formality pre dovoz tovaru a ich transport cez akejkoľvek krajine.

3. Prepravné zmluvy a poistenie za podmienok CIP

A.3.a) zmluva o preprave
Predávajúci je povinný uzavrieť zmluvu alebo opatriť zmluvu o preprave tovaru z dohodnutom bode dodávky, ak je definovaná, alebo miesto doručenia do dohodnutého miesta určenia, alebo, po dohode, do akéhokoľvek miesta v takom mieste.
Zmluva o preprave musí byť na obvyklých podmienok pre účet predávajúceho a poskytnúť pre prepravu všeobecne uznávanými smeru a bežným spôsobom. Ak konkrétny bod nie je dohodnuté alebo môže byť stanovená na základe praxe, môže predávajúci zvoliť miesto dodania alebo v dohodnutom mieste určenia, ktorý najlepšie vyhovuje jeho účel. 
b) zmluva o poistení
Predávajúci je povinný na svoje vlastné náklady poistiť tovar, ktorý zodpovedá aspoň minimálnemu poistnému krytiu uvedenému v doložke “C„Ustanovenie o inštitucionálnej nákladnosti (LMA / IUA) alebo iné podobné podmienky. Poistná zmluva sa musí uzavrieť s renomovanou poisťovňou alebo poisťovacou spoločnosťou a musí kupujúcemu alebo komukoľvek, kto má poistený záujem na produkte, nárokovať nárok priamo poisťovateľovi.
Na žiadosť kupujúceho predávajúci musí, s výhradou poskytnutia kupujúcemu s informáciami požadovanej predávajúcim, náklady kupujúceho vykonať takéto dodatočné poistenie, ktoré môžu byť získané napríklad, ako je stanovené v odseku "A" alebo "B" Institutskaya podmienky nákladu poistenia (LMA / IUA) alebo akékoľvek iné podobné podmienky, a / alebo pokrytie ako ide Institutsky vojenské akcie, a / alebo podmienok Institutsky (LMA / IUA) na štrajk alebo iné podobné podmienky.
Poistenie musí kryť aspoň podľa predajnej ceny zákazky a navyše 10% (tj 110%) a v mene zmluvy - predaj.
Poistenie poskytne tovar, z hľadiska dodávky, ako je ustanovené v odsekoch A4 a A5 a aspoň pomenované ciele.
Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu s poistnou zmluvou alebo iným dokladom o poistení.
Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu na kupujúceho žiadosť, na svoje náklady a nebezpečenstvo informácie, ktoré môžu vyžadovať, aby kupujúci poskytnúť dodatočné poistenie.
V.3.a) zmluva o preprave
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu o preprave.
b) zmluva o poistení
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho, aby zmluvu o poistení. Avšak, je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu na jeho žiadosť, potrebné informácie poskytnúť dodatočné poistenie požadované kupujúcim, ako je uvedené v odseku A3 b).

4. Dodanie a prevzatie tovaru za podmienok CIP

A.4.Predávajúci je povinný dodať tovar tým, že prenesie ju na dopravcu, s ktorým zmluva v súlade s odsekom A3 k dátumu alebo v dohodnutej lehote.
V.4.Kupujúci je povinný prevziať dodávku tovaru, akonáhle boli vykonané v súlade s odsekom A4 a dostať ho od dopravcu v dohodnutom mieste určenia.

5. Prenos rizík za podmienok CIP

A.5.Predávajúci je povinný znášať všetky straty alebo poškodenia tovaru, pokiaľ nie je dodaný v súlade s odsekom A4, s výnimkou riziku straty alebo poškodenia za okolností uvedených v odseku B5.
V.5.Kupujúci nesie všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru od okamihu doručenia v súlade s odsekom A4.
Neschopnosť kupujúceho zodpovednosti poskytnúť oznámenie v súlade s odsekom B7, že nesie všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru od dohodnutého dátumu alebo po dátume, kedy dohodnuté dodacia lehota uplynula, za predpokladu, že tovar bol výslovne stanovené individuálne ako komoditu, ktorá je predmetom zmluvy.

6 Rozdelenie nákladov za určitých podmienok CIP

A.6.Predávajúci je povinný zaplatiť:
 • všetky náklady súvisiace s tovarom až do času jeho dodania v súlade s odsekom А4, s výnimkou nákladov zaplatených kupujúcim, ako je uvedené v odseku Б6;
 • náklad a ostatné náklady uvedené v článku A3 a), vrátane nákladov na naloženie tovaru a akýchkoľvek poplatkov v súvislosti s vyložením tovaru v mieste určenia, ktoré sú na základe zmluvy o preprave uložené predávajúcemu;
 • náklady na poistenie uvedené v odseku A3 b)
 • v prípade potreby náklady na colné formality požadované na vývoz tovaru, ako aj clá, \ t dane a poplatky zaplatené pri vývoze, ako aj náklady na jeho prepravu cez ktorúkoľvek krajinu, ak sú účtované predávajúcemu podľa podmienok prepravnej zmluvy.
V.6.Kupujúci je povinný v súlade s ustanoveniami odseku A3 zaplatiť:
 • všetky náklady súvisiace s tovarom od okamihu, keď sú dodané v súlade s odsekom А4, okrem prípadných nákladov na splnenie colných formalít pre vývoz tovaru, ako aj daní, poplatkov a iných výdavkov splatných počas vývozu podľa odseku А6 d);
 • všetky náklady a poplatky súvisiace s tovarom počas prepravy pred ich príchodom na dohodnuté miesto určenia, pokiaľ tieto náklady a poplatky nie sú uplatniteľné na predávajúceho podľa zmluvy o preprave;
 • náklady na vykládku, pokiaľ sa tieto náklady nevzťahujú na predávajúceho podľa zmluvy o preprave;
 • akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku toho, že predávajúci neoznámil oznámenie v súlade s odsekom 7 od dohodnutého dátumu alebo od dátumu uplynutia dohodnutej lehoty na odoslanie, ak bol tovar výslovne individualizovaný ako tovar podliehajúci zmluve;
 • v prípade potreby náklady na zaplatenie daní, ciel a iných úradných poplatkov, ako aj na vykonávanie colných formalít splatných pri dovoze tovaru a náklady na jeho prepravu cez ktorúkoľvek krajinu, pokiaľ tieto náklady a poplatky nie sú pripísané predávajúcemu v zmluve o preprave;
 • náklady na doplnkové poistenie poskytnuté na žiadosť kupujúceho, ako je uvedené v odsekoch A3 a GZ.

7. Oznámenie kupujúcemu a predávajúcemu za podmienok CIP

A.7.Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu oznámenie, že tovar bol dodaný v súlade s odsekom A4.
Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu oznámenie o kupujúceho poskytnúť možnosť prijať také opatrenia, ktoré sú obvykle potrebné pre kupujúceho tovar.
V.7.Ak má kupujúci právo určiť čas na prepravu tovaru a / alebo s názvom destinácie alebo bod tovar v tomto mieste, musí sa zodpovedať predajcu kvôli oznámenia tejto smernice.

8. Dokumentárny doklad o doručení za podmienok CIP

A.8.Ak je obvyklé, alebo na žiadosť kupujúceho, predávajúci na svoje vlastné náklady, musí poskytnúť kupujúcemu s obvyklým prepravnom doklade (z) v súlade so zmluvou o preprave uzatvorenej podľa A3.
Prepravný doklad musí obsahovať zmluvný tovar a musí byť datované do dohodnutej doby prepravy. Ak je dohodnutá alebo je všeobecne prijímané, že táto písomnosť tiež poskytnúť kupujúcemu reklamovať tovar od dopravcu v dohodnutom mieste určenia a umožniť kupujúcemu predať tovar počas tranzitu cez prenosu ďalšieho kupujúceho alebo oznámenia dopravcu.
Ak nie je prepravný doklad potrebný obchodovateľné a vydaný v niekoľkých originály, musí kupujúci byť kompletnú sadu originálov.
V.8.Kupujúci je povinný prijať dopravný doklad vystavený v súlade s odsekom A8, ak v súlade s kontraktom.

9. Kontrola, balenie, označovanie a kontrola tovaru za podmienok CIP

A.9.Predávajúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené s kontrolou (kontrola kvality, meranie, váženie, počítanie), ktoré sú nevyhnutné pre dodanie tovaru v súlade s odsekom A4, ako aj náklady na kontrolu tovaru pred odoslaním, ktorý je predpísaný orgánmi krajiny vývozu.
Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť balenie tovaru, pokiaľ nie je v priemysle obvyklé prepravovať tovar uvedený v zmluve v nebalenom obale. Predávajúci môže zabaliť tovar spôsobom, ktorý je potrebný na jeho prepravu, pokiaľ kupujúci neinformuje predávajúceho o konkrétnych požiadavkách na balenie pred uzavretím zmluvy. značkovanie tovar musí byť riadne implementovaný.
V.9.Kupujúci je povinný uhradiť náklady na povinné kontroly tovaru pred prepravou, okrem prípadu, keď je táto kontrola vykonaná podľa poradia orgánmi krajiny vývozu.

10. Pomoc pri získavaní informácií a súvisiacich nákladoch za daných podmienok CIP

A.10.Ak to bude potrebné, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu alebo aby mu pomohli pri získavaní, na žiadosť kupujúceho na jeho riziko a náklady, dokumentov a informácií, vrátane dôležitých bezpečnostných informácií, ktoré môže požadovať, aby kupujúci na dovoze tovaru a / alebo transportovať ho do finále destinácie.
Predávajúci uhradí kupujúcemu všetky náklady a poplatky vzniknuté kupujúcemu pri získavaní alebo pomoc pri získavaní dokumentov a informácií, ako je stanovené v odseku B10.
V.10.Ak to bude potrebné, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu alebo aby mu pomohli pri získavaní, na žiadosť kupujúceho na jeho riziko a náklady, dokumentov a informácií, vrátane dôležitých bezpečnostných informácií, ktoré môže požadovať, aby kupujúci na dovoze tovaru a / alebo transportovať ho do finále destinácie.
Predávajúci uhradí kupujúcemu všetky náklady a poplatky vzniknuté kupujúcemu pri získavaní alebo pomoc pri získavaní dokumentov a informácií, ako je stanovené v odseku B10.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu