menu
Tento termín môže byť použitý bez ohľadu na druh dopravy a za použitia viac ako jedného spôsobu dopravy.
CPT-Inkoterms-2010-VINCULUM- Colné odbavenie Vladivostok-GK-IMPORT40Výrobca alebo predajcaDodávka z továrne alebo skladu do odletového termináluUmiestnenie tovaru do nákladného termináluUmiestnenie tovaru na palubeŠtátna hranicaNámorná preprava do prístavu vykládkyUbytovanie v dočasnom sklade v prístave príchodu (vykládka) \ tDodanie tovaru pripraveného na vyloženie z vozidlaConsignee WarehouseOblasť nákladov a zodpovednosti predajcu za CPTNákladová zóna a zodpovednosť kupujúceho, keď CPTOkamžik prenosu rizika, keď CPT!

„Preprava zaplatená“ znamená, že predajca pošle produkt prepravcovi alebo inej osobe určenej predávajúcim na dohodnutom mieste (ak sa na takom mieste dohodnú strany) a že predávajúci je povinný uzavrieť prepravnú zmluvu a znášať prepravné náklady potrebné na dodanie tovaru na dohodnuté miesto určenia.

Prostredníctvom termínu CPT si predávajúci plní svoju povinnosť dodať tovar pri jeho doručení dopravcovi, a nie vtedy, keď sa tovar dostane na miesto určenia.

Tento pojem obsahuje dva kritické body, pretože riziko a náklady prechádzajú na dvoch rôznych miestach. Odporúča sa, aby si strany v zmluve čo najjasnejšie určili miesto dodania tovaru, pri ktorom riziko prechádza na kupujúceho, ako aj miesto určenia, na ktoré je predávajúci povinný uzavrieť prepravnú zmluvu. Nevýhodou je, že riziko prechádza, keď sa tovar prepraví prvému dopravcovi v mieste, ktorého výber závisí výlučne od predávajúceho a ktorý Mimo kontroly kupujúceho.

Ak majú strany v úmysle uskutočniť prevod rizika v neskoršej etape (t. J. V námornom prístave alebo na letisku), musí to byť uvedené v zmluve. Strany sa tiež vyzývajú, aby čo najpresnejšie určili bod na dohodnutom mieste určenia, pretože náklady do tohto bodu znáša predávajúci. Predajcovi sa odporúča poskytnúť prepravné zmluvy, ktoré presne odrážajú túto voľbu. Ak predávajúci na základe svojej prepravnej zmluvy znáša náklady na vykládku na dohodnutom mieste určenia, nie je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu týchto nákladov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

CPT vyžaduje, aby predávajúci splnil colné formality pre vývoz, ak existujú. Predávajúci však nie je povinný dodržiavať dovozné colné formality, platiť dovozné clo ani vykonávať iné dovozné colné formality.

Termín CPT Je to výhodné pre dovozcu, pretože vývozca preberá organizačné záležitosti s dodaním tovaru a jeho poistením. Ale všetky tieto náklady bude predávajúci stále zahrnúť do ceny tovaru.

 

Zistite, čo musíte vziať do úvahy pri výbere CPT Zatvorte zoznam akcií pre CPT
 • aby sa podrobne objasnili parametre a vlastnosti obalov (vrátane označovania), je to potrebné pri následnom colnom odbavení tovaru;
 • jednoznačne sa dohodnúť s predávajúcim na prístave dodania tovaru;
 • v zmluve určiť miesto dodania tovaru, pretože predávajúci si splní svoje povinnosti pri dodaní tovaru pri preprave tovaru na prepravcu;
 • v prípade potreby dohodnúť s poisťovňou poistné podmienky;
 • v prípade potreby získať povolenia na tovar;
 • zaplatiť colné poplatky za dovoz tovaru;
 • vykonávať colné odbavenie tovaru;

Tento zoznam nie je úplný a závisí od konkrétneho prípadu. Za týchto dodacích podmienok môžu logisti predávajúceho uviesť nižšie náklady na dopravu v porovnaní napríklad s FOB, ale môže sa stať, že sa nakoniec tento výraz neodporúča používať, ak kupujúci v prístave príchodu zaplatí rôzne prístavné poplatky, čo zvýši celkové náklady. náklad Plánuje sa preprava lodí po celom Rusku v kontajnerových vlakoch.

 

Všeobecné povinnosti predávajúceho a kupujúceho podľa podmienok

A.1.Predávajúci je povinný v súlade s kúpnou zmluvou poskytnúť kupujúcemu tovar, a to obchodnú faktúrufaktúra, ako aj akýkoľvek iný dôkaz o zhode tovaru s podmienkami kúpnej zmluvy, ktoré sa môžu vyžadovať podľa podmienok zmluvy.
Akýkoľvek dokument uvedené v odsekoch A1-A10 môže byť nahradené ekvivalentným elektronický dokument alebo postupu, ak sa strany dohodnú, alebo je bežné.
V.1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu tovaru, ako je stanovené v kúpnej zmluve Akýkoľvek dokument uvedený v odsekoch B1-B10 môže mať podobu rovnocenného elektronického záznamu alebo iného postupu, ak sa strany dohodnú alebo sú spoločné.

2. Licencie, povolenia, bezpečnostná kontrola a ďalšie formality za podmienok CPT

A.2.V prípade potreby je predávajúci povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo, získať vývoznú licenciu alebo iné úradné povolenie a vykonávať všetky colné formality potrebné pre vývoz tovaru a jeho dopravu cez akékoľvek krajinu pred dodaním tovaru.
V.2.Ak je to potrebné, musí kupujúci získať na vlastné náklady a riziko, dovozné licencie alebo iného úradného povolenia a vykonávať všetky colné formality pre dovoz tovaru a ich transport cez akejkoľvek krajine.

3. Prepravné zmluvy a poistenie podľa podmienok CPT

A.3.a) zmluva o preprave
Predávajúci je povinný uzavrieť zmluvu alebo obstará uzavretie zmluvy o preprave tovaru z menovaného miesta dodania, ak je definovaná, alebo dodaním v dohodnutom mieste určenia alebo, ak je dohodnuté, do akéhokoľvek bodu v takom mieste. Prepravná zmluva musí byť vykonaná na obvyklých podmienok pre účet predávajúceho a zabezpečovať prepravu na základe všeobecne uznávaných smeru a normálnym spôsobom. Ak je určitý bod nie je dohodnuté alebo nemôže byť určená na základe praxe, môže predávajúci zvoliť položku dodanie alebo položky na dohodnuté miesto určenia, ktorá najlepšie vyhovuje jeho účel.
b) zmluva o poistení
Predávajúci nie je povinnosť kupujúcemu podľa zmluvy o poistení. Avšak, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu na jeho žiadosť, na jeho náklady a nebezpečenstvo (s nákladmi) údaje potrebné pre kupujúceho poistenie.
V.3.a) zmluva o preprave
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu o preprave.
b) zmluva o poistení
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu o poistení. Avšak, je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu na jeho žiadosť, informácie potrebné pre uzavretie poistnej zmluvy.

4. Dodanie a prevzatie tovaru za podmienok CPT

A.4.Predávajúci je povinný dodať tovar tým, že prenesie ju na dopravcu, s ktorým zmluva v súlade s odsekom A3 k dátumu alebo v dohodnutej lehote.
V.4.Kupujúci je povinný prevziať dodávku tovaru, akonáhle boli vykonané v súlade s odsekom A4 a dostať ho od dopravcu v dohodnutom mieste určenia.

5. Prenos rizík za podmienok CRT

A.5.Predávajúci je povinný znášať všetky straty alebo poškodenia tovaru, pokiaľ nie je dodaný v súlade s odsekom A4, s výnimkou riziku straty alebo poškodenia za okolností uvedených v odseku B5.
V.5.Kupujúci nesie všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru od okamihu doručenia v súlade s odsekom A4.
Neschopnosť kupujúceho zodpovednosti poskytnúť oznámenie v súlade s odsekom B7, že nesie všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru od dohodnutého dátumu alebo po dátume, kedy dohodnuté dodacia lehota uplynula, za predpokladu, že tovar bol výslovne stanovené individuálne ako komoditu, ktorá je predmetom zmluvy.

6. Rozdelenie nákladov za podmienok CPT

A.6.Predávajúci je povinný zaplatiť:
 • všetky výdavky súvisiace s tovarom do času jeho dodania v súlade s odsekom А4, s výnimkou výdavkov zaplatených kupujúcim, ako je stanovené v odseku Bb;
 • náklad a ďalšie výdavky uvedené v článku A3 a) vrátane nákladov na nakládku tovaru a akýchkoľvek poplatkov súvisiacich s vykládkou tovaru v mieste určenia, ktoré znáša predávajúci na základe prepravnej zmluvy;
 • v prípade potreby náklady na colné formality požadované na vývoz tovaru, ako aj clá, \ t dane a poplatky zaplatené za vývoz, ako aj náklady na jeho prepravu cez tretie krajiny, ak sa účtujú predajcovi podľa podmienok prepravnej zmluvy.
V.6.Kupujúci je povinný v súlade s ustanoveniami odseku A3 zaplatiť:
 • všetky výdavky súvisiace s tovarom od okamihu jeho dodania v súlade s odsekom А4, okrem prípadných nákladov na colné formality na vývoz tovaru, ako aj dane, poplatky a iné výdavky splatné počas vývozu, ako je stanovené v odseku А6 s);
 • všetky náklady a poplatky súvisiace s tovarom počas tranzitu pred jeho príchodom na dohodnuté miesto určenia, pokiaľ takéto náklady a poplatky nevznikli na základe prepravnej zmluvy s predávajúcim;
  c) náklady na vykládku, pokiaľ tieto náklady nenesie predajca podľa prepravnej zmluvy;
 • akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku toho, že predávajúci neoznámil oznámenie v súlade s odsekom 7 od dohodnutého dátumu alebo od dátumu uplynutia dohodnutej lehoty na odoslanie, ak bol tovar výslovne individualizovaný ako tovar podliehajúci zmluve;
 • v prípade potreby náklady na zaplatenie daní, ciel a iných úradných poplatkov, ako aj výkon colných formalít splatných pri dovoze tovaru a náklady na prepravu tovaru cez ktorúkoľvek krajinu, pokiaľ tieto náklady a poplatky nie sú zahrnuté v zmluve o preprave predávajúcemu ,

7. Oznámenie kupujúcemu a predávajúcemu za podmienok CPT

A.7.Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu oznámenie, že tovar bol dodaný v súlade s odsekom A4.
Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu oznámenie o kupujúceho poskytnúť možnosť prijať také opatrenia, ktoré sú obvykle potrebné pre kupujúceho tovar.
V.7.Ak má kupujúci právo určiť čas na prepravu tovaru a / alebo s názvom destinácie alebo bod tovar v tomto mieste, musí sa zodpovedať predajcu kvôli oznámenia tejto smernice.

8. Dokumentárny doklad o doručení za podmienok CPT

A.8.Ak je zvykom na žiadosť kupujúceho alebo predávajúceho na vlastné náklady, musí poskytnúť kupujúcemu s obvyklým prepravnom doklade (z), v súlade so zmluvou o preprave uzatvorenej podľa A3.
Prepravnom doklade musí byť tovar podľa zmluvy a musí byť datované do dohodnutej doby prepravy. Ak je dohodnuté alebo je všeobecne prijímané, že táto písomnosť tiež poskytnúť kupujúcemu reklamovať tovar od dopravcu v dohodnutom mieste určenia a umožniť kupujúcemu predať tovar počas tranzitu cez prenosu ďalšieho kupujúceho alebo oznámenia dopravcu.
Ak nie je prepravný doklad potrebný obchodovateľné a vydaný v niekoľkých originály, musí kupujúci byť kompletnú sadu originálov.
V.8.Kupujúci je povinný prijať dopravný doklad vystavený v súlade s odsekom A8, ak v súlade s kontraktom.

9. Kontrola, balenie, označovanie a kontrola tovaru za podmienok CPT

A.9.Predávajúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené s kontrolou (kontrola kvality, meranie, váženie, počítanie), ktoré sú nevyhnutné pre dodanie tovaru v súlade s odsekom A4, ako aj náklady na kontrolu tovaru pred odoslaním, ktorý je predpísaný orgánmi krajiny vývozu.
Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť balenie tovaru, pokiaľ nie je v priemysle obvyklé prepravovať tovar uvedený v zmluve v nebalenom obale. Predávajúci môže zabaliť tovar spôsobom, ktorý je potrebný na jeho prepravu, pokiaľ kupujúci neinformuje predávajúceho o konkrétnych požiadavkách na balenie pred uzavretím zmluvy. značkovanie tovar musí byť riadne implementovaný.
V.9.Kupujúci je povinný uhradiť náklady na povinné kontroly tovaru pred prepravou, okrem prípadu, keď je táto kontrola vykonaná podľa poradia orgánmi krajiny vývozu.

10. Pomoc pri získavaní informácií a súvisiacich nákladoch za podmienok CPT

A.10.Ak to bude potrebné, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu alebo aby mu pomohli pri získavaní, na žiadosť kupujúceho na jeho riziko a náklady, dokumentov a informácií, vrátane dôležitých bezpečnostných informácií, ktoré môže požadovať, aby kupujúci na dovoze tovaru a / alebo transportovať ho do finále destinácie.
Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu za všetky náklady a poplatky vzniknuté kupujúcim v získavaní alebo poskytovanie pomoci pri získavaní dokumentov a informácií, ako je uvedené v odseku B10.
V.10.Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu včas požiadavky s ohľadom na informácie o bezpečnosti, aby predávajúci mohol konať v súlade s odsekom A10.
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady a poplatky za poskytnutie alebo poskytnutie pomoci pri získavaní dokumentov a informácií, ako je stanovené v odseku A10.
V prípade potreby je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu alebo uľahčiť v predávajúci obdržal na žiadosť predávajúceho na jeho riziko a náklady, dokumentov a informácií, vrátane dôležité bezpečnostné informácie, ktoré môžu vyžadovať, aby predávajúci doprava, vývoz tovaru a na ich prepravu cez niektorý country.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...
Počas dňa vydali úradníci colného úradu regionálnej colnej správy v Kaliningrade 389 vozidiel.
18:17 19-10-2021 Viac podrobností ...