menu
Tento termín môže byť použitý bez ohľadu na druh dopravy a za použitia viac ako jedného spôsobu dopravy.
DAT-Inkoterms-2010-VINCULUM- Colné odbavenie Vladivostok-GK-IMPORT40Výrobca alebo predajcaDodávka z továrne alebo skladu do odletového termináluUmiestnenie tovaru do nákladného termináluUmiestnenie tovaru na palubeŠtátna hranicaNámorná preprava do prístavu vykládkyUbytovanie v dočasnom sklade v prístave príchodu (vykládka) \ tDodanie tovaru pripraveného na vyloženie z vozidlaConsignee WarehouseOblasť nákladov a zodpovednosti predajcu za DATNákladová zóna a zodpovednosť kupujúceho, keď DATOkamžik prenosu rizika, keď DAT!

Dodané v termináli (doručenie na termináli) znamená, že predávajúci dodá kedy produktvyložené z príletového vozidla je kupujúcemu sprístupnené na dohodnutom termináli v uvedenom prístave alebo cieli. "Terminál"Zahŕňa akékoľvek miesto, bez ohľadu na to, či je, alebo nie, ako napríklad terminál pre nákladnú loď, sklad, kontajner, cestnú, železničnú alebo leteckú nákladnú dopravu. Predávajúci nesie všetky riziká spojené s dodaním tovaru a jeho vyložením na termináli v uvedenom prístave alebo v mieste určenia."

Odporúča sa, aby strany čo najpresnejšie určili terminál, a ak je to možné, špecifický bod terminálu v dohodnutom prístave alebo mieste určenia, pretože predávajúci znáša riziká v tomto bode. Predávajúcemu sa odporúča, aby poskytol prepravné zmluvy, v ktorých sa táto voľba presne prejaví. Ak má kupujúci v úmysle uložiť predávajúcemu riziká a náklady na prepravu a prepravu tovaru z terminálu na iné miesto, odporúča sa použiť tieto podmienky. DAP alebo DDP.

DAT požaduje od predávajúceho, aby v prípade potreby vykonal colné formality na vývoz. Predávajúci však nie je povinný pri dovoze vykonávať colné formality pri dovoze, platiť dovozné clá ani vykonávať iné colné formality.

Pre dovozcu DAT je to výhodné, pretože vývozca preberá organizačné otázky s dodaním tovaru. Ale všetky tieto náklady, bude predávajúci ešte zahrnúť do ceny tovaru.

 

Zistite, čo je potrebné zvážiť a vziať pri výbere DAT Zatvorte zoznam akcií pre DAT
 • aby sa podrobne objasnili parametre a vlastnosti obalov (vrátane označovania), je to potrebné pri následnom colnom odbavení tovaru;
 • jednoznačne sa dohodnúť s predávajúcim a v zmluve definovať terminál na dodanie tovaru a podľa možnosti konkrétny bod na termináli v dohodnutom prístave;
 • v prípade potreby dohodnúť s poisťovňou poistné podmienky;
 • v prípade potreby získať povolenie;
 • zaplatiť colné poplatky za dovoz tovaru;
 • vykonávať colné odbavenie tovaru;

Tento zoznam nie je úplný a závisí od konkrétneho prípadu. Tento výraz sa neodporúča používať, ak náklad plánuje sa poslať ďalej cez Rusko v kontajnerových vlakoch, pretože nie je presne známe, ktorá linka bude odoslaná, čo nakoniec zvýši náklady na prepravu F / D.

 

Všeobecné povinnosti predávajúceho a kupujúceho za podmienok DAT

A.1.Predávajúci je povinný v súlade s kúpnou zmluvou poskytnúť kupujúcemu tovar, a to obchodnú faktúrufaktúra, ako aj akýkoľvek iný dôkaz o zhode tovaru s podmienkami kúpnej zmluvy, ktoré sa môžu vyžadovať podľa podmienok zmluvy.
Akýkoľvek dokument uvedené v odsekoch A1-A10 môže byť nahradené ekvivalentným elektronický dokument alebo postupu, ak sa strany dohodnú, alebo je bežné.
V.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru, ako je stanovené v zmluve o predaji.
Akýkoľvek dokument uvedený v odseku B1-B10 môže byť ekvivalentný elektronický záznam alebo iný postup, ak sa strany dohodnú, alebo je bežné.

2. Licencie, povolenia, bezpečnostné kontroly a ďalšie formality za daných podmienok DAT

A.2.Ak je to potrebné, musí predávajúci na vlastné náklady a riziko, vývozné licencie alebo iné úradné povolenie a vykonávať všetky colné formality potrebné pre vývoz tovaru a dopravy prostredníctvom ktorejkoľvek krajine.
V.2.Ak je to potrebné, musí kupujúci získať na vlastné náklady a riziko dovozné licencie alebo iného úradného povolenia a vykonávať všetky colné formality pre dovoz tovaru a ich transport cez akejkoľvek krajine.

3. Prepravné zmluvy a poistenie za podmienok DAT

A.3.a) zmluva o preprave
Predávajúci je povinný na vlastné náklady na prepravu tovaru k pomenovanej terminálu v dohodnutom prístave alebo mieste určenia. Ak je určitá terminál nie je dohodnuté alebo nemôže byť určená na základe praxe, predávajúci môže zvoliť najvhodnejšie pre daný účel terminálu v dohodnutom prístave alebo miesta určenia.
b) zmluva o poistení
Predávajúci nie je povinnosť kupujúcemu podľa zmluvy o poistení. Avšak, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu na jeho žiadosť, na jeho náklady a nebezpečenstvo (s nákladmi), informácie potrebné pre kupujúceho poistenie.
V.3.a) zmluva o preprave
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu o preprave.
b) zmluva o poistení
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu o poistení. Avšak, je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu na jeho žiadosť, informácie potrebné pre uzavretie poistnej zmluvy.

4. Dodanie a prevzatie tovaru za podmienok DAT

A.4.Predávajúci je povinný vyložiť tovar z prichádzajúceho dopravného prostriedku a dať to na kupujúceho tým, že na dohodnutom terminálu, uvedené v odseku A3 a) v prístave alebo mieste určenia k dátumu alebo obdobia.
V.4.Kupujúci je povinný prevziať dodávku tovaru, pokiaľ boli poskytnuté v súlade s odsekom A4.

5. Prenos rizík za podmienok DAT

A.5.Predávajúci je povinný znášať všetky straty alebo poškodenia tovaru, pokiaľ nie je dodaný v súlade s odsekom A4, s výnimkou riziku straty alebo poškodenia za okolností uvedených v odseku B5.
V.5.Kupujúci nesie všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru od okamihu doručenia v súlade s odsekom A4.
ak:
a) kupujúci nesplní svoje povinnosti v súlade s odsekom B2, nesie všetky súvisiace strata alebo poškodenie rizík; alebo
b) kupujúci nedáva oznámenia v súlade s odsekom B7, že nesie všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru od dohodnutého dátumu alebo odo dňa, keď bola dohodnutá dodacia lehota uplynula,
za predpokladu, že tovar bol výslovne individuálne ako tovar, ktorý je predmetom zmluvy.

6 Rozdelenie nákladov za určitých podmienok DAT

A.6.Predávajúci je povinný zaplatiť:
 • okrem nákladov uvedených v odseku A3 a) všetky náklady súvisiace s tovarom až do dodania v súlade s odsekom A4, okrem nákladov zaplatených kupujúcim, ako je uvedené v odseku B6;
 • akékoľvek náklady na vykládku v mieste určenia, ktoré sú podľa zmluvy o preprave pridelené predávajúcemu;
 • v prípade potreby náklady spojené s plnením colných formalít uložených pri vývoze, zaplatenie všetkých ciel, daní a iných poplatkov vyberaných za vývoz tovaru, ako aj prepravné náklady cez ktorúkoľvek krajinu pred dodaním, ako je ustanovené v odseku A4.
V.6.Kupujúci je povinný zaplatiť:
 • všetky náklady súvisiace s tovarom od okamihu dodania, ako je uvedené v odseku A4;
 • všetky dodatočné náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu, ak si kupujúci nesplnil svoje povinnosti v súlade s odsekom B2 alebo nevydal oznámenie v súlade s odsekom B7 za predpokladu, že tovar bol výslovne individualizovaný ako tovar podliehajúci zmluve;
 • v prípade potreby náklady na colné odbavenie, ako aj na zaplatenie daní, ciel a iných poplatkov zaplatených pri dovoze tovaru.

7. Oznámenie kupujúcemu a predávajúcemu za podmienok DAT

A.7.Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu riadne informovaný, čo umožňuje kupujúci, aby podnikla kroky normálne potrebné, aby mu mohla plniť prevzatia tovaru.
V.7.Vzhľadom na to, že kupujúci má právo stanoviť dátum v dohodnutom období a / alebo miesta prevzatia na dohodnutom mieste určenia, musí účet predajcovia riadneho oznámenia tohto rozhodnutia.

8. Dokumentárny doklad o doručení za podmienok DAT

A.8.Predávajúci je povinný na vlastné náklady poskytnúť kupujúcemu doklad, ktorý umožňuje kupujúci prevziať dodávku tovaru, ako je stanovené v odsekoch A4 / B4.
V.8.Kupujúci je povinný prevziať dodávku dokumentu vydaného v súlade s odsekom A8.

9. Kontrola, balenie, označovanie a kontrola tovaru za podmienok DAT

A.9.Predávajúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené s kontrolou (kontrola kvality, meranie, váženie, počítanie), ktoré sú nevyhnutné pre dodanie tovaru v súlade s odsekom A4, ako aj náklady na kontrolu tovaru pred odoslaním, ktorý je predpísaný orgánmi krajiny vývozu.
Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť balenie tovaru, pokiaľ nie je v priemysle obvyklé prepravovať tovar uvedený v zmluve v nebalenom obale. Predávajúci môže zabaliť tovar spôsobom, ktorý je potrebný na jeho prepravu, pokiaľ kupujúci neinformuje predávajúceho o konkrétnych požiadavkách na balenie pred uzavretím zmluvy. značkovanie tovar musí byť riadne implementovaný.
V.9.Kupujúci je povinný uhradiť náklady na povinné kontroly tovaru pred prepravou, okrem prípadu, keď je táto kontrola vykonaná podľa poradia orgánmi krajiny vývozu.

10. Pomoc pri získavaní informácií a súvisiacich nákladoch za daných podmienok DAT

A.10.Ak to bude potrebné, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu alebo aby mu pomohli pri získavaní, na žiadosť kupujúceho na jeho riziko a náklady, dokumentov a informácií, vrátane dôležitých bezpečnostných informácií, ktoré môže požadovať, aby kupujúci na dovoze tovaru a / alebo transportovať ho do finále destinácie.
Predávajúci uhradí kupujúcemu všetky náklady a poplatky vzniknuté kupujúcemu pri získavaní alebo pomoc pri získavaní dokumentov a informácií, ako je stanovené v odseku B10.
V.10.Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu včas požiadavky s ohľadom na informácie o bezpečnosti, aby predávajúci mohol konať v súlade s odsekom A10.
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu ktoré im vzniknú náklady a poplatky za poskytnutie alebo poskytnutie pomoci pri získavaní dokumentov a informácií, ako je uvedené v odseku A10.
V prípade potreby je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu alebo uľahčiť plnenie predávajúceho, u predajcu je žiadosť, nebezpečenstvo a náklady, všetky dokumenty a informácie, vrátane dôležitých bezpečnostných informácií, ktoré môžu požadovať, aby predajca preprava, vývoz tovaru a na ich prepravu cez akákoľvek krajina.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu