menu

Vývozný colný režim

Článok 139 Obsah a uplatňovanie vývozného colného režimu

 1. Colný režim vývoz - colný režim uplatniteľný na tovar Únie, v súlade s ktorým sa tento tovar vyváža z colného územia Únie na trvalú prítomnosť mimo neho.
 2. Tovar prepustený do colného režimu na vývoz a skutočne vyvezený z colného územia Únie stráca štatút tovaru Únie, s výnimkou prípadov, keď si v súlade s článkom 4 odsekmi 7 a 303 tohto kódexu takýto tovar zachováva štatút tovaru Únie. Tovar Únie.
 3. Je možné uplatniť vývozný colný režim na:
  1. vyvážané z colného územia Únie:
   • tovar prepustený do colného režimu na prepracovanie mimo colného územia, s výnimkou tovaru uvedeného v článku 1 ods. 3 pododsek 176 tohto kódexu, dokončiť colný režim na prepracovanie mimo colného územia v súlade s pododsekom 1 článok 2 ods. 184 tohto kódexu;
   • tovar prepustený do colného režimu dočasný vývoz na dokončenie colného režimu dočasný vývoz v súlade s článkom 2 ods. 231 tohto kódexu;
   • tovar prepustený do osobitného colného režimu na dokončenie osobitného colného režimu v prípadoch stanovených v súlade s článkom 254 tohto kódexu Komisiou a právnymi predpismi členských štátov v prípadoch stanovených Komisiou;
   • vozidlá medzinárodnej dopravy v súlade s odsekom 5 článku 276 tohto kódexu;
   • Tovar Únie uvedený v článku 2 ods. 5 druhom pododseku tohto kódexu;
   • spracované výrobky na dokončenie colného režimu na spracovanie mimo colného územia v súlade s článkom 3 ods. 2 pododsek 184 tohto kódexu;
  2. tovar uvedený v článku 5 ods. 231 tohto kódexu na vývoz z colného územia Únie.
 4. Tovar uvedený v pododseku 1 a 2 odseku 3 tohto článku je prepustený do colného režimu na vývoz bez toho, aby bol dovezený na colné územie Únie.
 5. Tovar uvedený v článku 2 ods. 5 druhom pododseku článku 207 tohto kódexu a tovar uvedený v článku 2 ods. 4 druhom pododseku ods. 215 tohto kódexu prepustený do colného režimu vývoz na dokončenie colného konania. colného režimu slobodné colné pásmo alebo colný režim slobodný colný sklad, musia byť vyvezené z colného územia Únie v lehote nepresahujúcej 1 rok odo dňa nasledujúceho po dni prepustenia tohto tovaru do colného režimu vývoz.
  Právne predpisy členských štátov môžu ustanoviť kratšie obdobie, počas ktorého musí byť uvedený tovar vyvezený z colného územia Únie.
  Ak uvedený tovar nie je vyvezený z colného územia Únie, s výnimkou prípadov jeho zničenia a (alebo) nenahraditeľnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratnej straty v dôsledku prirodzenej straty za bežných prepravných podmienok. (preprava) a (alebo) skladovanie do dátumu uplynutia platnosti stanoveného v prvom odseku tohto odseku alebo ustanoveného právnymi predpismi členských štátov v súlade s druhým odsekom tohto odseku, je colný režim pre vývoz ukončený a takéto tovar je zadržaný colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.
  Uvedený tovar nie je zadržaný colnými orgánmi, ak sa v čase skončenia colného režimu na vývoz nachádza na území Fez alebo v slobodnom sklade.

Článok 140. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu vývoz

Podmienky na prepustenie tovaru do colného režimu na vývoz sú:

 • platba vývozného cla v súlade s týmto kódexom;
 • dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu;
 • dodržiavanie ďalších podmienok stanovených medzinárodnými zmluvami v rámci Únie, dvojstrannými medzinárodnými zmluvami medzi členskými štátmi a medzinárodnými zmluvami členských štátov s treťou stranou.

Článok 141. Vznik a zánik povinnosti platiť vývozné clo v prípade tovaru prepusteného do colného režimu vývoz, lehota na jeho zaplatenie a výpočet

 1. Povinnosť platiť vývozné clo v súvislosti s tovarom prepusteným do colného režimu vývoz vzniká colnému deklarantovi od okamihu, keď colný orgán zaregistruje colné vyhlásenie.
 2. Povinnosť deklaranta zaplatiť vývozné clo v súvislosti s tovarom prepusteným do colného režimu na vývoz deklarant ukončí, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. prepustenie tovaru v súlade s colným režimom na vývoz s uplatnením privilégií na zaplatenie vývozného cla;
  2. splnenie povinnosti platiť vývozné clo a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 4 tohto článku;
  3. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s vývozným colným poriadkom - v súvislosti s povinnosťou zaplatiť vývozné clo, ktorá vznikla pri registrácii vyhlásenia o tovare;
  4. odvolanie colného vyhlásenia pre tovar v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť vývozné clo, ktorá vznikla pri registrácii vyhlásenie o tovare;
  5. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  6. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  7. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 3. Povinnosť zaplatiť vývozné clo je splnená (vývozné clo sa platí) pred prepustením tovaru v súlade s vývozným colným poriadkom, pokiaľ tento kódex neustanovuje inú lehotu.
 4. Vývozné clá sú predmetom platby vo výške vývozných ciel vypočítaných vo vyhlásení o tovare, pričom sa zohľadňujú výhody plynúce z platby vývozných ciel.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu