menu
 • EX WORKS [... dohodnuté miesto]
 • Ex-works [... miesto name]
Tento výraz je možné použiť bez ohľadu na zvolený spôsob prepravy, ako aj pri použití viacerých druhov prepravy. Je vhodný pre domáci obchod.
EXW-Inkoterms-2010-VINCULUM- Colné odbavenie Vladivostok-GK-IMPORT40 Výrobca alebo predajca Dodávka z továrne alebo skladu do odletového terminálu Umiestnenie tovaru do nákladného terminálu Umiestnenie tovaru na palube Štátna hranica Námorná preprava do prístavu vykládky Ubytovanie v dočasnom sklade v prístave príchodu (vykládka) \ t Dodanie tovaru pripraveného na vyloženie z vozidla Consignee Warehouse Nákladová zóna a zodpovednosť kupujúceho, keď EXW Oblasť nákladov a zodpovednosti predajcu za EXW Okamžik prenosu rizika, keď EXW !

EXW („Ex Works“) (v skratke z anglických písmen Ex Works. Z miesta výkonu práce; nemecky - ab Werk) sa používa aj ruský „sebazber“, čo znamená, že predávajúci dodáva, keď dá tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojich priestoroch alebo na inom dohodnutom mieste (t.j. v podniku, sklade a pod.). Predávajúci nie je povinný naložiť tovar na žiadne vozidlo, ani nie je povinný dodržiavať formality požadované pri vývoze, ak existujú.

Strany sú vyzývané, aby čo najpresnejšie určiť bod na určené miesto dodania, ako aj skutočnosť, že až do tohto okamihu sú náklady a riziká ležať u predávajúceho. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s prijatím tovaru na dohodnutom mieste (ak je špecifikované) v dohodnutom mieste dodania.

EXW ukladá predávajúcemu minimálne povinnosti. Tento výraz by sa mal používať opatrne, pretože:

 1. predávajúci nemá voči kupujúcemu žiadnu povinnosť tovar naložiť, aj keď v skutočnosti je na tom lepšie. Ak predávajúci skutočne naloží tovar, urobí tak na náklady a riziko kupujúceho. V prípadoch, keď je predávajúci v lepšej pozícii na naloženie tovaru, je obvykle vhodné tento výraz použiť FCA (Dopravca zadarmo), ktorý zaväzuje predávajúceho k nakládke na jeho vlastné riziko a náklady.
 2. kupujúcemu, ktorý kupuje tovar od predávajúceho na vývoz za podmienok EXW (Bezplatne), je potrebné mať na pamäti, že predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu iba takú pomoc, ktorú pre to môže potrebovať: predávajúci nie je povinný organizovať vykonávanie colných formalít pri vývoze (colné odbavenie pri vývoze). Kupujúcemu sa preto neodporúča používať tento výraz EXW (Bezplatne), ak nemôže priamo alebo nepriamo zabezpečiť splnenie colných formalít pri vývoze.
 3. kupujúci má obmedzené povinnosti poskytovať predávajúcemu akékoľvek informácie týkajúce sa vývozu tovaru. Predajca však môže tieto informácie potrebovať, napríklad na daňové účely alebo na účely obchodného výkazníctva.

EXW  sú to najjednoduchšie podmienky pre predávajúceho a zároveň najťažšie pre kupujúceho, čo sa týka náročnosti práce, zložitosti organizácie. Ale zároveň bude cena tovaru najvýhodnejšia pre nákup, čo znamená, že existuje príležitosť na ďalší príjem.
Všeobecne platí, že v prípade, že kupujúci je oboznámený s vlastnosťami samotného produktu, jeho správanie počas prepravy, má spoľahlivý "miestny" zasielateľ dôveru v spoľahlivosť predávajúceho, to dáva zmysel, ako ušetriť peniaze.

Zistite, čo musíte urobiť pri výbere EXW Zatvorte zoznam akcií pre EXW
 • podrobne objasniť parametre a vlastnosti balíkov (vrátane označenia), ktoré sú potrebné pre následné colné odbavenie tovaru;
 • berúc do úvahy vlastnosti balíkov a zvláštnosti prepravy tovaru, určte typ vozidla;
 • určiť rozsah dodávky, najlepšie násobok objemu vozidla, ktorý musí kupujúci predložiť na naloženie (vagón, vozidlo, kontajner atď.);
 • dohodnúť s predávajúcim presnú dodaciu adresu tovaru;
 • dohodnúť časový rámec odovzdania vozidla na nakládku;
 • rokovať vopred s predávajúcim, ktorého silou bude tovar naložený. Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že aj keď nakládku vykonáva predávajúci, potom v prípade, že v zmluve nie sú uvedené žiadne osobitné ustanovenia, riziká straty alebo poškodenia padajú na kupujúceho. Strany sa preto musia navzájom dohodnúť a v zmluve uviesť poznámku „s nákladom na riziko predávajúceho“ alebo „s nákladom na riziko kupujúceho“;
 • u spoľahlivého a „miestneho“ špeditéra určte zoznam dokumentov potrebných na vývoz tovaru z krajiny a v závislosti od právnych predpisov krajiny vývozu sa opýtajte špeditéra alebo predajcu, ktorý pripravuje tieto doklady;
 • zistiť u predajcu parametre kvalitatívneho a kvantitatívneho prijatia tovaru, vrátane dohody o dodacích a preberacích dokumentoch, vydania jasných pokynov vášmu zasielateľovi, ak tovar prevezme;
 • v prípade potreby sa dohodnúť na podmienkach poistenia s poisťovacími spoločnosťami;
 • zaplatiť colné poplatky za dovoz tovaru;
 • vykonávať colné odbavenie tovaru;

Tento zoznam samozrejme nie je úplný a závisí od konkrétneho prípadu, ale za týchto dodacích podmienok sa logistici kupujúceho môžu preukázať ako najvážnejší a intermodálnej prepravy priniesť ďalší zisk.

 

 

Všeobecné povinnosti predávajúceho a kupujúceho za podmienok EXW

A.1.Predávajúci je povinný v súlade s kúpnou zmluvou poskytnúť kupujúcemu tovar, obchodnú faktúru, ako aj všetky ďalšie dôkazy o zhode tovaru, ktoré sa môžu vyžadovať na základe podmienok zmluvy. Akýkoľvek dokument uvedený v bodoch A1-A10 môže mať formu rovnocenného elektronického záznamu alebo iný postup, ak sa strany dohodnú alebo je to obvyklé.
V.1.Predávajúci je povinný v súlade s kúpnou zmluvou poskytnúť kupujúcemu tovar, obchodnú faktúru, ako aj všetky ďalšie dôkazy o zhode tovaru, ktoré sa môžu vyžadovať na základe podmienok zmluvy. Akýkoľvek dokument uvedený v bodoch A1-A10 môže mať formu rovnocenného elektronického záznamu alebo iný postup, ak sa strany dohodnú alebo je to obvyklé.

2 Licencie, povolenia, bezpečnostné kontroly a iné formality za podmienok EXW

A.2.Ak je to potrebné, musí predávajúci poskytnúť kupujúcemu na jeho žiadosť, na jeho náklady a nebezpečenstvo, pomoc pri získaní akejkoľvek exportné licenciu alebo iné úradné povolenia potrebné pre vývoz tovaru.
V prípade potreby je predávajúci povinný poskytnúť na žiadosť kupujúceho, na jeho náklady a nebezpečenstvo, dostupný od informácií predajcovia nevyhnutne potrebný na overenie bezpečnosti tovaru.
V.2.V prípade potreby je kupujúci povinný obstarať na vlastné náklady a riziko export a import licencie alebo iné oficiálne povolenie a vykonávať všetky colné formality potrebné pre vývoz tovaru.

Dopravné a poistné zmluvy za podmienok EXW

A.3.a) zmluva o preprave
Predávajúci nie je povinnosť kupujúcemu podľa zmluvy o preprave.
b) zmluva o poistení
Predávajúci nie je povinnosť kupujúcemu podľa zmluvy o poistení. Avšak, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu na jeho žiadosť, na jeho náklady a nebezpečenstvo (s nákladmi), informácie potrebné pre kupujúceho poistenie.
V.3.a) zmluva o preprave
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu o preprave.
b) zmluva o poistení
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho, aby zmluvu o poistení.

4 Dodanie a prevzatie tovaru za podmienok EXW

A.4.Predávajúci je povinný dodať tovar tým, že umiestni je k dispozícii kupujúcemu v dohodnutom mieste (ak existuje) v dohodnutom mieste dodania, nie je načítaný do vozidla.
Ak nechcete dohodnúť na konkrétny bod v dohodnutom mieste, a ak existuje niekoľko bodov, môže predávajúci vybrať tie vhodné pre jeho účely. Predávajúci je povinný dodať tovar v deň alebo v dohodnutej lehote.
V.4.Kupujúci je povinný prevziať dodávku tovaru, akonáhle boli vykonané v súlade s odsekmi A4 a A7.

5 Prenos rizika za podmienok EXW

A.5.Predávajúci je povinný znášať všetky straty alebo poškodenia tovaru, pokiaľ nie je dodaný v súlade s odsekom A4, s výnimkou riziku straty alebo poškodenia za okolností uvedených v odseku B5.
V.5.Kupujúci nesie všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru od okamihu doručenia v súlade s odsekom A4.
Na omeškania s platbou sa riadne oznámenie podľa odseku kupujúceho B7 nesie všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru od dohodnutého dátumu alebo uplynutí dohodnutej doby doručenia, za predpokladu, že výrobok bol výslovne individuálne ako tovar, ktorý je predmetom zmluvy.

6 Rozdelenie výdavkov za podmienok EXW

A.6.Predávajúci je povinný niesť všetky náklady týkajúce sa tovaru až boli vykonané v súlade s odsekom A4, s výnimkou výdavkov hradených kupujúcim v súlade s odsekom B6.
V.6.Kupujúci musí:
a) uhradiť všetky náklady spojené s tovarom pri dodaní v súlade s odsekom A4;
b) všetky dodatočné náklady vyplývajúce z neúspechu tovaru, potom, čo bol umiestnený v jeho dispozícii, alebo kvôli nesmerový príslušnom oznámení, ako to vyžaduje odsek B7, za predpokladu, že tovar bol riadne individualizované, tj výslovne individuálne ako tovar, ktorý je predmetom zmluvy;
c) ak je to nutné, aby znášal náklady na platby daní, ciel a iných úradných poplatkov platených pri vývoze tovaru, a
d) všetky predajcu nahradiť náklady vynaložené na výkon a poplatky za pomoci ods A2.

7 Kupujúci a Predávajúci Predávajúci za podmienok EXW

A.7.Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu akéhokoľvek oznámenia požadované, aby kupujúci tovar prevziať.
V.7.Ak je kupujúci oprávnený určiť čas v dohodnutú dobu a / alebo miesta prevzatia na dohodnutom mieste, musí účet predajcovia tejto správe povinná.

8 Dokumentárny dôkaz o doručení za podmienok EXW

A.8.Predávajúci nie je povinnosť kupujúceho.
V.8.Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu s príslušnou dôkazy o prevzatí.

9. Kontrola, balenie, označovanie a kontrola tovaru za podmienok EXW

A.9.Predávajúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené s kontrolou (kontrola kvality, meranie, váženie, počítanie), ktoré sú nevyhnutné pre dodanie tovaru v súlade s odsekom A4.
Predávajúci je povinný na svoje vlastné náklady balenie tovaru, s výnimkou prípadov, keď konkrétny obchod sa zvyčajne považuje loď je uvedené v zmluve tovaru rozbalili. Predávajúci môže baliť tovar takým spôsobom, aká je nevyhnutná pre jeho prepravu, ak kupujúci podpísať kúpnu zmluvu neoznámi predávajúcemu špecifické požiadavky na balenie. Značenie balené tovar musí byť vykonané správne.
V.9.Kupujúci je povinný uhradiť náklady na povinné kontroly tovaru pred odoslaním, vrátane kontroly, ktorá sa vykonáva na základe príkazu úrady krajiny vývozu.

10 Pomoc pri získavaní informácií a súvisiacich výdavkov za podmienok EXW

A.10.Ak to bude potrebné, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu alebo ktorá mu má pomáhať pri získavaní kupujúcemu na jeho žiadosť, na jeho náklady a nebezpečenstvo, dokumentov a informácií, vrátane dôležité bezpečnostné informácie, ktoré môžu vyžadovať kupca pre vývoz a / alebo dovozu tovaru a / alebo doprava do miesta určenia.
V.10.Pomoc pri získavaní informácií a ktoré sa týkajú týchto výdavkov
Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o požiadavky na poskytovanie informácií o bezpečnosti, aby predávajúci mohol konať v súlade s odsekom A10.
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu vynaložené neho všetky náklady a poplatky za poskytnutie alebo poskytnutie pomoci pri získavaní dokumentov a informácií, ako je uvedené v odseku A10.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...