menu
Termín sa používa iba pre námornú alebo vnútrozemskú vodnú dopravu.

FAS-Inkoterms-2010-VINCULUM- Colné odbavenie Vladivostok-GK-IMPORT40Výrobca alebo predajcaDodávka z továrne alebo skladu do odletového termináluUmiestnenie tovaru do nákladného termináluUmiestnenie tovaru na palubeŠtátna hranicaNámorná preprava do prístavu vykládkyUbytovanie v dočasnom sklade v prístave príchodu (vykládka) \ tDodanie tovaru pripraveného na vyloženie z vozidlaConsignee WarehouseNákladová zóna a zodpovednosť kupujúceho, keď FASOblasť nákladov a zodpovednosti predajcu za FASOkamžik prenosu rizika, keď FAS!

"zadarmo spolu s loďou “(„ Voľne pozdĺž lode “) znamená, že predávajúci sa považuje za osobu, ktorá splnila svoju povinnosť dodať, keď produkt nachádza sa na boku plavidla navrhnutého kupujúcim (t. j. v kotvisku alebo člne určenom v zmluve) v dohodnutom prístave prepravy.  Riziko strata alebo poškodenie tovaru prechádza, keď sa tovar nachádza na boku lode a od tohto momentu znáša všetky náklady kupujúci. 

Strany sa vyzývajú, aby čo najpresnejšie určiť miesto nakládky do prístavu nalodenia, pretože náklady a riziká až do tohto bodu, je predávajúci, a tieto náklady a výdavky spojené s liečbou sa môže líšiť v závislosti na praxi do prístavu.

Dodacie podmienky platia pre tovar prepravovaný vo veľkom a v kontajneroch. Môže to byť uhlie, stavebné materiály, ruda, obilniny, obilniny atď. Pri umiestňovaní tovaru do kontajnerov je typické, že predávajúci odovzdá tovar prepravcovi v termináli, a nie jeho umiestnením pozdĺž boku lode. V takýchto situáciách je vhodné používať tento výraz  FCA.

FAS vyžaduje, aby predávajúci vykonal colné odbavenie tovaru na vývoz.

Pre dodávky podliehajúce FAS Predávajúci má lepšiu pozíciu - má minimálne riziká a povinnosti.

Zistite, čo musíte urobiť pri výbere FAS Zatvorte zoznam akcií pre FAS
 • aby sa podrobne objasnili parametre a vlastnosti obalov (vrátane označovania), je to potrebné pri následnom colnom odbavení tovaru;
 • jasne dohodnúť s predávajúcim na mieste prevodu na konkrétne kotvisko v konkrétnom prístave;
 • prenajať plavidlo a oznámiť predajcovi, ktorá loď má doručiť v určenom čase náklad.
 • V prípade potreby sa dohodneme s poisťovňami na poistných podmienkach.
 • zaplatiť colné poplatky za dovoz tovaru;
 • vykonávať colné odbavenie tovaru;

Samozrejme, tento zoznam nie je úplný a závisí od konkrétneho prípadu, ale za týchto podmienok dodania sa môže logistika kupujúceho ukázať ako najsilnejšia a priniesť dodatočný zisk pomocou intermodálnej prvej lode.

 

 

Všeobecné povinnosti predávajúceho a kupujúceho za podmienok FAS

A.1.Predávajúci je povinný v súlade s kúpnou zmluvou poskytnúť kupujúcemu tovar, a to obchodnú faktúrufaktúra, ako aj akýkoľvek iný dôkaz o zhode tovaru s podmienkami kúpnej zmluvy, ktoré sa môžu vyžadovať podľa podmienok zmluvy.
Akýkoľvek dokument uvedené v odsekoch A1-A10 môže byť nahradené ekvivalentným elektronický dokument alebo postupu, ak sa strany dohodnú, alebo je bežné.
V.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru, ako je stanovené v zmluve o predaji.
Akýkoľvek dokument uvedený v odseku B1-B10 môže byť ekvivalentný elektronický záznam alebo iný postup, ak sa strany dohodnú, alebo je bežné.

2 Licencie, povolenia, bezpečnostné kontroly a iné formality za podmienok FAS

A.2.Ak je to potrebné, musí predávajúci na vlastné náklady a riziko, vývozné licencie alebo iné úradné povolenie a vykonávať všetky colné formality potrebné pre vývoz tovaru.
V.2.Ak je to potrebné, musí kupujúci získať na vlastné náklady a riziko dovozné licencie alebo iného úradného povolenia a vykonávať všetky colné formality pre dovoz tovaru a ich transport cez akejkoľvek krajine.

Dopravné a poistné zmluvy za podmienok FAS

A.3.a) zmluva o preprave
Predávajúci nie je povinnosť kupujúcemu podľa zmluvy o preprave. Avšak, na žiadosť kupujúceho, alebo ak je obchodná prax a kupujúci nepodá pokyny v opačnom zmysle, môže predávajúci bude na náklady a riziko zákazníka zmluvy o preprave na obvyklých podmienok. V každom prípade, môže predávajúci odmietnuť uzavrieť zmluvu o preprave, bezodkladne oznámi kupujúcemu.
b) zmluva o poistení
Predávajúci nie je povinnosť kupujúcemu podľa zmluvy o poistení. Avšak, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu na jeho žiadosť, na jeho náklady a nebezpečenstvo (s nákladmi), informácie potrebné pre kupujúceho poistenie.
V.3.a) zmluva o preprave
Kupujúci je povinný na vlastné náklady na prepravu tovaru z prístavu nalodenia, s výnimkou prípadov, keď zmluva o preprave je predávajúci, ako je popísané v odseku A3 A);
b) zmluva o poistení
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho, aby zmluvu o poistení.

4 Dodanie a prevzatie tovaru za podmienok FAS

A.4.Predávajúci je povinný dodať tovar buď umiestnením boku lode menovanému kupujúcim v mieste nakládky, prípadne určené kupujúcim v dohodnutom prístave nalodenia, alebo zabezpečiť poskytovanie týchto dodávaného tovaru. V tomto a v inom prípade, je predávajúci povinný dodať tovar v deň alebo v dohodnutej lehote, v súlade s colnom pásme prístavu.
Ak konkrétny bod nakládky nie je špecifikovaný kupujúci, môže predávajúci zvoliť prístavu nalodení a položku, ktorá najlepšie vyhovuje jeho účel. Pri vyjednávaní stranám, že dodávka bude konať v určitej lehote, je kupujúci oprávnený vybrať dátum v tomto období.
V.4.Kupujúci je povinný prevziať dodávku tovaru, akonáhle boli vykonané v súlade s odsekom A4.

5 Prenos rizika za podmienok FAS

A.5.Predávajúci je povinný znášať všetky straty alebo poškodenia tovaru, pokiaľ nie je dodaný v súlade s odsekom A4, s výnimkou riziku straty alebo poškodenia za okolností uvedených v odseku B5.
V.5.Kupujúci preberá všetky riziká straty alebo poškodenia, ktoré môžu nastať od dátumu dodania v súlade s odsekom A4.
ak:
a) kupujúci neposkytuje oznámenia v súlade s odsekom B7 alebo
b) plavidlo nominovaný kupujúci nedostaví včas, alebo nedostanete tovar, alebo vypnúť skôr, než čas načítania, ktorá bola nahlásená v súlade s odsekom B7;
Kupujúci nesie všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru od dohodnutého dátumu alebo dátumu uplynutí dohodnutej doby, za predpokladu, že tovar bol výslovne stanovené individuálne ako tovar, ktorý je predmetom zmluvy.

6 Rozdelenie výdavkov za podmienok FAS

A.6.Predávajúci je povinný zaplatiť:
 • všetky náklady súvisiace s tovarom až do času ich dodania v súlade s odsekom А4;
 • v prípade potreby náklady na colné formality, ktoré sa majú zaplatiť za vývoz tovaru, ako aj všetky clá, \ t dane a ostatné výdavky zaplatené pri vývoze.
V.6.Kupujúci je povinný zaplatiť:
 • všetky náklady súvisiace s tovarom od okamihu, keď sú dodané, ako je stanovené v A4, okrem prípadných nákladov na splnenie colných formalít pre vývoz tovaru, ako aj všetkých daní, ciel a poplatkov splatných pri vývoze tovaru, ako je stanovené A6 b);
 • všetky dodatočné výdavky, ktoré vznikli v dôsledku:
 • neposkytnutie riadneho oznámenia kupujúcim v súlade s ustanovením B7 alebo skutočnosť, že plavidlo určené kupujúcim neprišlo včas, alebo nebolo schopné prevziať tovar, alebo zastavilo prevzatie tovaru pred časom uvedeným v ustanovení B7, za predpokladu, že tovar bol jasne individualizovaný ako tovar, ktorý je predmetom zmluvy.
 • v prípade potreby všetky výdavky spojené s platením daní, ciel a iných úradných poplatkov, ako aj splnenie colných formalít splatných pri dovoze tovaru a náklady na jeho prepravu cez ktorúkoľvek krajinu.

7 Kupujúci a Predávajúci Predávajúci za podmienok FAS

A.7.Predávajúci je povinný, na náklady a riziko kupujúceho, aby mu primerané informácie alebo že tovar bol dodaný v súlade s odsekom A4, alebo že loď nie je prijatá v dohodnutom termíne.
V.7.Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu primerané informácie o plavidla mená, miesta nakládky a, ak je to potrebné, o obľúbené čase dodania v dohodnutej lehote.

8 Dokumentárny dôkaz o doručení za podmienok FAS

A.8.Predávajúci je povinný na vlastné náklady poskytnúť kupujúcemu s obvyklým dôkaz, že tovar bol doručený v súlade s odsekom A4.
Ak takýto dôkaz nie je prepravný doklad, musí predávajúci na žiadosť kupujúceho náklady a nebezpečenstvo, aby mu asistoval pri získavaní prepravný doklad.
V.8.Kupujúci je povinný prijať dôkaz o dodaní podľa ako je uvedené v odseku A8.

9. Kontrola, balenie, označovanie a kontrola tovaru za podmienok FAS

A.9.Predávajúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené s kontrolou (kontrola kvality, meranie, váženie, počítanie), ktoré sú nevyhnutné pre dodanie tovaru v súlade s odsekom A4, ako aj náklady na kontrolu tovaru pred odoslaním, ktorý je predpísaný orgánmi krajiny vývozu.
Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť balenie tovaru, pokiaľ nie je v priemysle obvyklé prepravovať tovar uvedený v zmluve v nebalenom obale. Predávajúci môže zabaliť tovar spôsobom, ktorý je potrebný na jeho prepravu, pokiaľ kupujúci neinformuje predávajúceho o konkrétnych požiadavkách na balenie pred uzavretím zmluvy. značkovanie tovar musí byť riadne implementovaný.
V.9.Kupujúci je povinný uhradiť náklady na povinné kontroly tovaru pred prepravou, okrem prípadu, keď je táto kontrola vykonaná podľa poradia orgánmi krajiny vývozu.

10 Pomoc pri získavaní informácií a súvisiacich výdavkov za podmienok FAS

A.10.Ak to bude potrebné, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu alebo aby mu pomohli pri získavaní, na žiadosť kupujúceho na jeho riziko a náklady, dokumentov a informácií, vrátane dôležitých bezpečnostných informácií, ktoré môže požadovať, aby kupujúci na dovoze tovaru a / alebo transportovať ho do finále destinácie.
Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu za všetky náklady a poplatky vzniknuté kupujúcim v získavaní alebo poskytovanie pomoci pri získavaní dokumentov a informácií, ako je uvedené v odseku B10.
V.10.Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu včas požiadavky s ohľadom na informácie o bezpečnosti, aby predávajúci mohol konať v súlade s odsekom A10.
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu ktoré im vzniknú náklady a poplatky za poskytnutie alebo poskytnutie pomoci pri získavaní dokumentov a informácií, ako je uvedené v odseku A10.
V prípade potreby je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu alebo uľahčiť v predávajúci obdržal na žiadosť predávajúceho na jeho riziko a náklady, dokumentov a informácií, vrátane dôležité bezpečnostné informácie, ktoré môžu vyžadovať, aby predávajúci doprava, vývoz tovaru a na ich prepravu cez niektorý country.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...