menu
Tento termín môže byť použitý bez ohľadu na druh dopravy a za použitia viac ako jedného spôsobu dopravy.
DDP-Inkoterms-2010-VINCULUM- Colné odbavenie Vladivostok-GK-IMPORT40Výrobca alebo predajcaDodávka z továrne alebo skladu do odletového termináluUmiestnenie tovaru do nákladného termináluUmiestnenie tovaru na palubeŠtátna hranicaNámorná preprava do prístavu vykládkyUbytovanie v dočasnom sklade v prístave príchodu (vykládka) \ tDodanie tovaru pripraveného na vyloženie z vozidlaConsignee WarehouseOblasť nákladov a zodpovednosti predajcu za DDPNákladová zóna a zodpovednosť kupujúceho, keď DDPOkamžik prenosu rizika, keď DDP!

Dodané clo zaplatené (zaplatené clo) znamená, že predávajúci dodá, keď je kupujúci daný produkt- na colnom úrade, ktorý je v mieste určenia doručený, pripravený na vyloženie v určenom mieste určenia. 

DDP maximálnu zodpovednosť na predávajúceho. Predávajúci znáša všetky náklady a riziká spojené s dodaním tovaru na miesto určenia a je povinný vykonať colné formality potrebné nielen na vývoz, ale aj na dovoz, zaplatiť všetky poplatky účtované za vývoz a dovoz a splniť všetky colné formality.

Zmluvným stranám sa odporúča najpresnejšie určiť miesto, na dohodnuté miesto určenia, pretože náklady a riziká až do tohto bodu, je predávajúci. Predávajúci sa odporúča, aby uzavreli zmluvu o preprave, ktoré presne odrážajú túto voľbu. Ak predávajúci v zmluve o preprave nesie náklady spojené s vykládkou v dohodnutom mieste určenia, je predávajúci nemá nárok na náhradu škody od kupujúceho týchto nákladov, ak sa nedohodnú strany.

Strany sa neodporúčajú používať DDPak predávajúci nie je priamo alebo nepriamo schopný zabezpečiť splnenie colných formalít pre dovoz (dovozné povolenie).

Ak si strany želajú uložiť kupujúcemu všetky riziká a náklady spojené s colnými formalitami pri dovoze, odporúča sa použiť termín DDP.

DPH alebo iné daneSplatné pri dovoze na náklady predávajúceho, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak v jasnej forme.

Pre kupujúceho DDP Je to pohodlné, pretože vývozca prevezme organizačné aspekty dodávky a colného odbavenia tovaru, ale predávajúci všetky tieto náklady zahrnie do nákladov na tovar. Tieto podmienky sú pre kupujúceho veľmi výhodné, pretože v konečnej fáze pozná vopred konečnú cenu tovaru v jeho sklade.

Zistite, čo je potrebné zvážiť a vziať pri výbere DDP Zatvorte zoznam akcií pre DDP
  • jednoznačne sa dohodnúť s predávajúcim a v zmluve vymedziť miesto dodania tovaru;
  • v prípade potreby dohodnúť s poisťovňou poistné podmienky;

 

Všeobecné povinnosti predávajúceho a kupujúceho za podmienok DDP

A.1.Predávajúci je povinný v súlade s kúpnou zmluvou poskytnúť kupujúcemu tovar, a to obchodnú faktúrufaktúra, ako aj akýkoľvek iný dôkaz o zhode tovaru s podmienkami kúpnej zmluvy, ktoré sa môžu vyžadovať podľa podmienok zmluvy.
Akýkoľvek dokument uvedené v odsekoch A1-A10 môže byť nahradené ekvivalentným elektronický dokument alebo postupu, ak sa strany dohodnú, alebo je bežné.
V.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru, ako je stanovené v zmluve o predaji.
Akýkoľvek dokument uvedený v odseku B1-B10 môže byť ekvivalentný elektronický záznam alebo iný postup, ak sa strany dohodnú, alebo je bežné.

2. Licencie, povolenia, bezpečnostné kontroly a ďalšie formality za daných podmienok DDP

A.2.Ak je to potrebné, musí predávajúci na svoje náklady a nebezpečenstvo, aby si vývozu a dovozné licencie alebo iné úradné povolenie a vykonávať všetky colné formality potrebné pre vývoz tovaru, transport cez akejkoľvek krajine a pre dovoz tovaru.
V.2.Ak je to potrebné, musí kupujúci poskytnúť predávajúcemu na jeho žiadosť, na jeho náklady a nebezpečenstvo, pomoc pri získaní dovozné licencie alebo iné úradné povolenie na dovoz tovaru.

3. Prepravné zmluvy a poistenie za podmienok DDP

A.3.a) zmluva o preprave
Predávajúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady za prepravu tovaru do miesta určenia s názvom alebo do dohodnutého bodu (ak existuje) v dohodnutom mieste určenia. Ak konkrétny bod nie je dohodnuté alebo môže byť stanovená na základe praxe, môže predávajúci zvoliť najvhodnejšie pre jeho účelu ustanovení v dohodnutom mieste určenia.
b) zmluva o poistení
Predávajúci nie je povinnosť kupujúcemu podľa zmluvy o poistení. Avšak, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu na jeho žiadosť, na jeho náklady a nebezpečenstvo (s nákladmi), informácie potrebné pre kupujúceho poistenie.
V.3.a) zmluva o preprave
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu o preprave.
b) zmluva o poistení
Kupujúci nemá povinnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu o poistení. Avšak, je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu na jeho žiadosť, informácie potrebné pre uzavretie poistnej zmluvy.

4. Dodanie a prevzatie tovaru za podmienok DDP

A.4.Predávajúci je povinný dodať tovar tým, že umiestni je k dispozícii kupujúcemu na prichádzajúcom dopravnom prostriedku pripravené na vykládku v dohodnutom mieste, ak vôbec, na dohodnutom mieste určenia k dátumu alebo obdobia.
V.4.Kupujúci je povinný prevziať dodávku tovaru, pokiaľ boli poskytnuté v súlade s odsekom A4.

5. Prenos rizík za podmienok DDP

A.5.Predávajúci je povinný znášať všetky straty alebo poškodenia tovaru, pokiaľ nie je dodaný v súlade s odsekom A4, s výnimkou riziku straty alebo poškodenia za okolností uvedených v odseku B5.
V.5.Kupujúci preberá všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru
pretože to bolo dodané v súlade s odsekom A4.
ak:
a) kupujúci nesplní svoje povinnosti v súlade s odsekom B2, nesie všetky riziká spojené so stratou alebo poškodením. tovaru alebo
b) kupujúci nedáva oznámenia v súlade s odsekom B7, že nesie všetky riziká straty alebo poškodenia tovaru od dohodnutého dátumu alebo odo dňa, keď bola dohodnutá dodacia lehota uplynula,
za predpokladu, že tovar bol výslovne individuálne ako tovar, ktorý je predmetom zmluvy.

6 Rozdelenie nákladov za určitých podmienok DDP

A.6.Predávajúci je povinný zaplatiť:
  • okrem nákladov uvedených v odseku A3 a) všetky náklady súvisiace s tovarom až do dodania v súlade s odsekom A4, okrem nákladov zaplatených kupujúcim, ako je uvedené v odseku B6;
  • akékoľvek náklady na vykládku v mieste určenia, ktoré sú podľa zmluvy o preprave pridelené predávajúcemu;
  • v prípade potreby náklady spojené s colnými formalitami požadovanými pre vývoz a dovoz, s platbou všetkých ciel, daní a poplatkov účtovaných za vývoz a dovoz tovaru, ako aj náklady na prepravu tovaru cez ktorúkoľvek krajinu pred jej dodaním, ako je stanovené v článku 3 ods. odseku A4.
V.6.Kupujúci je povinný zaplatiť:
  • všetky náklady súvisiace s tovarom od okamihu dodania, ako je uvedené v odseku A4;
  • všetky náklady na vykládku potrebné na prevzatie tovaru z prichádzajúceho dopravného prostriedku na určené miesto určenia, ak podľa zmluvy o preprave tieto náklady nenesie predávajúci;
  • akékoľvek dodatočné výdavky, ktoré vznikli v dôsledku nesplnenia si povinností v súlade s odsekom 2, alebo nepredloženia oznámenia v súlade s odsekom 7 za predpokladu, že tovar bol výslovne individualizovaný ako tovar podliehajúci zmluve.

7. Oznámenie kupujúcemu a predávajúcemu za podmienok DDP

A.7.Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu riadne informovaný, čo umožňuje kupujúci, aby podnikla kroky normálne potrebné, aby mu mohla plniť prevzatia tovaru.
V.7.Vzhľadom k tomu, že predávajúci má právo stanoviť dátum v dohodnutú dobu a / alebo miesta prevzatia do dohodnutého miesta určenia, musí zodpovedať predajca kvôli oznámenia tejto smernice.

8. Dokumentárny doklad o doručení za podmienok DDP

A.8.Predávajúci je povinný na vlastné náklady poskytnúť kupujúcemu doklad, ktorý umožňuje kupujúci prevziať dodávku tovaru, ako je stanovené v odsekoch A4 / B4.
V.8.Kupujúci je povinný prijať dôkaz o dodaní, vydané v súlade s odsekom A8.

9. Kontrola, balenie, označovanie a kontrola tovaru za podmienok DDP

A.9.Predávajúci je povinný znášať náklady týchto kontroly (kontrola kvality, meranie, váženie, počítanie), ktoré sú potrebné pre dodávku tovaru v súlade s odsekom A4, rovnako ako náklady na kontrolu pred odoslaním tovaru predpísaných orgány krajiny vývozu a dovozu.
Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť balenie tovaru, pokiaľ nie je v priemysle obvyklé prepravovať tovar uvedený v zmluve v nebalenom obale. Predávajúci môže zabaliť tovar spôsobom, ktorý je potrebný na jeho prepravu, pokiaľ kupujúci neinformuje predávajúceho o konkrétnych požiadavkách na balenie pred uzavretím zmluvy. značkovanie tovar musí byť riadne implementovaný.
V.9.Kupujúci nie je povinný uhradiť náklady vynaložené predávajúcim pre povinnú kontrolu tovaru pred expedíciou, ktoré sa vykonáva v poradí orgánov krajiny vývozu a dovozu.

10. Pomoc pri získavaní informácií a súvisiacich nákladoch za daných podmienok DDP

A.10.V prípade potreby, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu alebo pomáhať mu pri získavaní, na žiadosť kupujúceho, na jeho náklady a nebezpečenstvo, dokumenty a informácie, vrátane dôležité bezpečnostné informácie, ktoré môžu byť požadované pre prepravu tovaru kupujúcemu do konečného miesta určenia (v prípade potreby ) - z dohodnutého miesta určenia.
Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu za všetky náklady a poplatky vzniknuté kupujúcim v získavaní alebo poskytovanie pomoci pri získavaní dokumentov a informácií, ako je uvedené v odseku B10.
V.10.Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu včas požiadavky s ohľadom na informácie o bezpečnosti, aby predávajúci mohol konať v súlade s odsekom A10.
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu ktoré im vzniknú náklady a poplatky za poskytnutie alebo poskytnutie pomoci pri získavaní dokumentov a informácií, ako je uvedené v odseku A10.
V prípade potreby, je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu alebo uľahčenie prenosu predávajúceho, na žiadosť predávajúceho, na jeho riziko a náklady, všetky dokumenty a informácie, vrátane dôležité bezpečnostné informácie, ktoré môžu vyžadovať, aby predávajúci doprava, dovoz a vývoz tovaru a pre ich dopravy cez krajinu.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

  1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu