menu

Klasifikátor druhov dokumentov pri deklarovaní informácií v stĺpci 44

Doklady potvrdzujúce deklarované informácie v DT, deklarant musí mať v čase podania DP, s výnimkou prípadov uvedených v článku 8 ods. 104 TC EAEU alebo definované v článkoch 114 - 117 Zákonníka práce Európske spoločenstvo pre atómovú, tieto dokumenty nemusia byť v čase podania colného vyhlásenia k dispozícii.

Informácie o každom dokumente by mali byť uvedené na novom riadku s kódom v v súlade s klasifikátorom druhov dokumentov a informácií. 

hľadanie:
Očakávajte načítanie a formátovanie údajov
Klasifikátor typov dokumentov použitých v stĺpci 44 DT
kód Názov dokumentu, informácie, opatrenia na ochranu vnútorného trhu
01011 Licencie na vývoz a / alebo dovoz tovaru
01017 Povolenie na vývoz a (alebo) dovoz tovaru, na ktorý sa zaviedlo automatické vydávanie licencií (dohľad)
01021 Záver (povoľovací dokument) pre dovoz a (alebo) vývoz civilných a služobných zbraní, ich hlavných (súčastí) častí a nábojov
01031 Povolenie (osvedčenie, osvedčenie) stanovené v Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín z 3. marca 1973
01041 Záver (autorizačný dokument) pre dovoz rádiových elektronických prostriedkov a vysokofrekvenčných zariadení na civilné použitie vrátane zabudovaných alebo zahrnutých v inom tovare
01061 Záver (dokument o povolení) pre dovoz prípravkov na ochranu rastlín (pesticídy)
01065 Záver (autorizačný dokument) pre dovoz prípravkov na ochranu rastlín a iných perzistentných organických znečisťujúcich látok, ktoré sa majú použiť v laboratórnych štúdiách, ako aj ako referenčná norma
01071 Záver autorizovaného orgánu štátov, členov Euroázijskej hospodárskej únie o dovoze (vývoze) toxických látok, ktoré nie sú prekurzormi omamných a psychotropných látok a sú to štandardné vzorky, pozícia v znení rozhodnutia rady rady Euroázijská hospodárska komisia č. 52 zo dňa 12.05.2015
01072 Záver autorizovaného orgánu štátov, členov Euroázijskej hospodárskej únie k tranzit jedovaté látky, ktoré nie sú prekurzormi omamných a psychotropných látok cez colné územie Euroázijskej hospodárskej únie, pozícia zmenená a doplnená rozhodnutím predstavenstva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52 zo dňa 12.05.2015
01081 Záver (dokument o povolení) pre dovoz liekov
01091 Záver (povoľujúci dokument) pre dovoz a (alebo) vývoz šifrovacích (kryptografických) prostriedkov
01095 Záver (povoľujúci dokument) pre dovoz a (alebo) vývoz špeciálnych technických prostriedkov určených na tajné získavanie informácií
01101 Záver (povoľovací dokument) pre vývoz kultúrnych statkov, dokumentov národných archívnych fondov a originálov archívnych dokumentov
01111 Záver (povoľovací dokument) pre vývoz zberných materiálov z mineralógie, paleontológie, kostí fosílnych zvierat
01121 Záver (dokument o povolení) pre vývoz voľne žijúcich živých zvierat, jednotlivých divo rastúcich rastlín a voľne žijúcich liečivých surovín
01125 Záver (dokument o povolení) pre vývoz vzácnych a ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín zahrnutých v červených knihách štátov, členov Euroázijskej hospodárskej únie
01131 Záver (povoľujúci dokument) pre dovoz a (alebo) vývoz ľudských orgánov a tkanív, krvi a jej zložiek, vzoriek ľudských biologických materiálov
01133 Povolenie na reexport Produkt
01143 Akt štátnej kontroly pri dovoze a (alebo) vývoze :, drahých kameňov, drahých kovov a surovín obsahujúcich drahé kovy
01151 Licencia, zoznam (príloha) k licencii na dovoz (vývoz) tovaru, ktorý podlieha kontrole vývozu, vydaný oprávneným štátnym orgánom štátov, členom Euroázijskej hospodárskej únie, pozícia zmenená a doplnená rozhodnutím rady Euroázijská hospodárska komisia č. 52 zo dňa 12.05.2015
01152 Povolenie na tranzit tovaru, ktorý podlieha kontrole vývozu, vydané oprávneným štátnym orgánom štátov, členmi Euroázijskej hospodárskej únie v oblasti kontroly vývozu, postavenie v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52 zo dňa 12.05.2015
01153 Povolenie (potvrdenie) na dovoz (vývoz) tovaru, ktorý podlieha kontrole vývozu, vydané oprávneným štátnym orgánom štátov, členmi Euroázijskej hospodárskej únie v oblasti kontroly vývozu, pozícia zmenená a doplnená rozhodnutím správnej rady Euroázijská hospodárska komisia č. 52 zo dňa 12.05.2015
01154 Záver (identifikácia) vydaný v súlade s právnymi predpismi v oblasti kontroly vývozu štátov, členov Euroázijskej hospodárskej únie, o nevhodnosti tovaru k tovaru zahrnutému v jednotných zoznamoch kontrolovaných tovarov a technológií, pozícia v znení neskorších predpisov rozhodnutím rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52 zo dňa 12.05.2015
01161 Povolenie, zoznam (príloha) k povoleniu na dovoz (vývoz) vojenských výrobkov, vydané oprávneným štátnym orgánom štátov, členom Euroázijskej hospodárskej únie, pozícia zmenená a doplnená rozhodnutím správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie Číslo 52 zo dňa 12.05.2015
01162 Povolenie na tranzit vojenských výrobkov vydané oprávneným štátnym orgánom štátov, členmi Euroázijskej hospodárskej únie, pozícia v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52 zo dňa 12.05.2015
01163 Záver (identifikácia) oprávneného štátneho orgánu štátov, členov Euroázijskej hospodárskej únie o nevhodnosti tovaru k vojenským výrobkom, pozícia v znení rozhodnutia Rady predstavenstva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52 zo dňa 12.05.2015/ XNUMX/XNUMX
01171 Vojenský preukaz
01181 Zoznam výrobkov dovážaných (vyvážaných) v rámci medzivládnych dohôd o priemyselnej a vedeckej a technickej spolupráci podnikov obranného priemyslu
01191 !!! Vylúčené z 29. augusta 2021 z dôvodu nadobudnutia účinnosti Rozhodnutia rady ECE z 27.07.2021. júla 90 č. 20 „O zmene a doplnení rozhodnutia Komisie colnej únie zo dňa 2010. septembra 378 č. XNUMX. - Dokument o posúdení zhody ustanovený technickými predpismi Euroázijskej hospodárskej únie (technické predpisy colných orgánov) Únie), príp osvedčenie o zhode alebo vyhlásenie o zhodevydané v jednotnej podobe pre výrobky (tovar) zahrnuté do jedného zoznamu výrobkov podliehajúcich povinnému potvrdeniu zhody s vydaním certifikátov o zhode a vyhlásení o zhode v jednotnej podobe, alebo dokladu o posudzovaní zhody výrobkov (tovaru) stanovené v právnych predpisoch štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie, na ktorého území sú výrobky (produkt) je prepustený do colného režimu
01194 Osvedčenie autorizovaného orgánu, ktoré potvrdzuje, že výrobky patria k liekom, tovarom na lekárske a veterinárne účely, s výhradou ich umiestnenia v lekárňových skladoch príjemcu, ktorý prijíma, skladuje a po absolvovaní postupu potvrdenia zhody vydáva a predáva lieky tovar na lekárske a veterinárne účely, záruka žiadateľa o zodpovednosť (za Kirgizskú republiku)
01201 veterinárne osvedčenie
01202 Povolenie na dovoz kontrolovaného tovaru podľa epizootického stavu krajín, vývozcov, vydané úradníkom autorizovaného orgánu štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie v oblasti veterinárneho lekárstva, pozícia v znení zmien a doplnení Rozhodnutie predstavenstva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 237 z 18.12.2014. decembra 52 a rozhodnutie predstavenstva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 12.05.2015 zo dňa XNUMX
01203 Povolenie na vývoz kontrolovaného tovaru, vydané úradníkom autorizovaného orgánu štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie v oblasti veterinárneho lekárstva, postavenie v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 237 z 18.12.2014. decembra 52 a rozhodnutie predstavenstva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 12.05.2015 z XNUMX. mája XNUMX ...
01204 Povolenie na tranzit kontrolovaného tovaru podľa epizootického stavu krajín, vývozcov, vydané úradníkom autorizovaného orgánu štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie v oblasti veterinárneho lekárstva, pozícia v znení zmien a doplnení Rozhodnutie Predsedníctva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 237 zo dňa 18.12.2014 a Rozhodnutie Predsedníctva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52 zo dňa 12.05.2015
01205 Sanitárny, epidemiologický záver oprávneného štátneho orgánu štátov, členov colnej únie (pre Kazašskú republiku a Ruskú federáciu) *
01206 Osvedčenie o štátnej registráciivydané oprávneným orgánom štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie v oblasti sanitárnej, epidemiologickej pohody obyvateľstva
01207 rastlinolekárske osvedčenie
01209 Povolenie na dovoz karanténnych predmetov (karanténnych škodcov) na vedecké a výskumné účely, vydané oprávneným štátnym orgánom štátov, členom Euroázijskej hospodárskej únie
01210 Dokumenty potvrdzujúce dodržiavanie zákazov a obmedzení (dočasných opatrení) jednostranne zavedených v Arménskej republike
01211 Dokumenty potvrdzujúce dodržiavanie zákazov a obmedzení (dočasných opatrení) zavedených v Bieloruskej republike jednostranne
01221 Dokumenty potvrdzujúce dodržiavanie zákazov a obmedzení (dočasných opatrení) zavedených v Kazašskej republike jednostranne
01225 Dokumenty potvrdzujúce dodržiavanie zákazov a obmedzení (dočasných opatrení) zavedených v Kirgizskej republike jednostranne
01231 Dokumenty potvrdzujúce dodržiavanie jednostranne zavedených zákazov a obmedzení (dočasných opatrení) v Ruskej federácii
01241 Certifikát (Podrobnosti o certifikáte) medzinárodného systému certifikácie drsných diamantov (certifikát Kimberley Process)
01242 Dokumenty potvrdzujúce informácie o výrobcovi tovaru na účely monitorovania používania osobitných ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatrení
01243 Vývozné osvedčenie pre poľnohospodárske výrobky
01251 Licencia na činnosti súvisiace s určitými kategóriami tovaru (pre Ruskú federáciu)
01261 Doklad (príjemka) na získanie známok podliehajúcich spotrebnej dani (registrácia, kontrolné značky, značky) (pre Ruskú federáciu)
01271 Dokument, podľa ktorého nie je označený tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý je označený spotrebnými známkami (účtovné, kontrolné známky, značky) (pre Ruskú federáciu)
01281 Potvrdenie o zafixovaní výrobkov v jednotnom štátnom automatizovanom informačnom systéme na zaznamenávanie objemu výroby a obratu etylalkoholu, alkoholu a výrobkov obsahujúcich alkohol (pre Ruskú federáciu)
01291 Povolenie vydané oprávneným štátnym orgánom štátov, členmi Colnej únie pre priemyselné výbušniny, zdroje ionizujúceho žiarenia (pre Bieloruskú republiku)
01301 Povolenie vydané oprávneným štátnym orgánom štátov, členmi Euroázijskej hospodárskej únie vo vzťahu k podmienečne patogénnym a patogénnym geneticky upraveným organizmom (pre Bieloruskú republiku), pozícia zmenená a doplnená rozhodnutím správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. . 52 zo dňa 12.05.2015
01311 Záver (povoľovací dokument) pre vývoz nerastných surovín
01321 Záver (povolenie) na dovoz a (alebo) vývoz nebezpečného odpadu
01332 Povolenie príslušného orgánu štátu, vývozcu na vývoz konkrétnej zásielky omamných látok, psychotropných látok a ich prekurzorov, alebo úradné oznámenie tohto orgánu, že uvedené povolenie sa nevyžaduje
01341 Záver (povolenie) na dovoz a (alebo) vývoz látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu
01351 Potvrdenie (rozhodnutie) oprávneného orgánu (organizácie) štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie pre vývoz osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných a dezinfekčných prostriedkov, zdravotníckych výrobkov
01401 Osvedčenie o zhode s požiadavkami technických predpisov Euroázijskej hospodárskej únie (colná únia)
01402 Vyhlásenie o zhode s požiadavkami technických predpisov Euroázijskej hospodárskej únie (colná únia)
01403 Osvedčenie o zhode vyhotovené v jednotnej forme pre výrobky (tovary) zaradené do jednotného zoznamu výrobkov s povinným potvrdením zhody s vydaním osvedčení o zhode a vyhlásení o zhode v jednotnej forme
01404 Vyhlásenie o zhode vyhotovené v jednotnej forme pre výrobky (tovary) zaradené do jednotného zoznamu výrobkov s povinným potvrdením zhody s vydaním osvedčení o zhode a vyhlásení o zhode v jednotnej forme
01405 Typové schválenie vozidla
01406 Typové schválenie podvozku
01407 Osvedčenie o bezpečnosti konštrukcie vozidla
01408 Dokument o posudzovaní zhody ustanovený právnymi predpismi členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie, na ktorého územie sú výrobky (tovar) prepustené do colného režimu
01409 Olejový pas (pas kvality ropy)
01410 Dohoda s akreditovaným certifikačným orgánom (akreditované testovacie laboratórium (v strede)) alebo list od tohto akreditovaného certifikačného orgánu (akreditované testovacie laboratórium (v strede)) potvrdzujúci množstvo (hmotnosť a objem) výrobkov dovážaných ako vzorky a vzorky potrebné na účely výskumu a testovania (tovar)
01411 Osvedčenie o štátnej registrácii výrobkov potvrdzujúce súlad výrobkov s požiadavkami technických predpisov Euroázijskej hospodárskej únie (technické predpisy colnej únie)
01412 Certifikát klasifikácie malých plavidiel
01413 Osvedčenie o registrácii minerálnych hnojív
01414 Osvedčenie o oznámení uvádza registráciu chemických výrobkov
01415 Povolenie používať chemické výrobky
01999 Ostatné dokumenty potvrdzujúce dodržiavanie zákazov a obmedzení
02011 Nákladný list
02012 Nákladný list na prepravu tovaru vodnou dopravou
02013 Železničná faktúra
02014 Ďalšie dokumenty ustanovené v pravidlách železničnej prepravy
02015 Nákladný list ustanovený v Dohovore o zmluve o medzinárodnej cestnej nákladnej doprave z roku 1956
02016 Iný nákladný list používaný na prepravu tovaru po ceste
02017 Letecký nákladný list
02018 Prepravné doklady používané pri pohybe tovaru potrubím alebo elektrickým vedením
02019 Poštová faktúra
02020 Všeobecný nákladný list na expresné doručenie
02021 Individuálny nákladný list na expresné doručenie
02022 Kontrola batožiny
02024 Karnet TIR
02025 Carnet ATA
02099 ostatné prepravné (prepravné) dokumenty
03011 Dohoda (zmluva), uzavretý pri transakcii s tovarom, pozícia od 01.01.2018 v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 5 zo dňa 16.01.2018
03012 Dokumenty, ktoré vykonávajú zmeny a (alebo) dodatky k dokumentu, informácie o nich sú uvedené pod kódom 03011
03013 Dokument potvrdzujúci dokončenie jednostrannej transakcie s tovarom, pozícia od 01.01.2018 v znení rozhodnutia predstavenstva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 5 zo dňa 16.01.2018
03014 Dokumenty potvrdzujúce právo vlastniť, používať a (alebo) disponovať s tovarom pri absencii akejkoľvek transakcie
03021 Dokumenty potvrdzujúce prevod práv na predmety duševného vlastníctva (autorské práva, licenčná zmluva, osvedčenie o registrácii predmetu duševného vlastníctva, dohoda o používaní ochrannej známky a podobné dokumenty)
03022 Doklady potvrdzujúce uvedenie tovaru označeného ochrannou známkou do civilného obehu na colnom území Euroázijskej hospodárskej únie so súhlasom držiteľa autorských práv (obchodník, distribučná dohoda, písomný súhlas a podobné dokumenty), postavenie v znení rozhodnutia z r. predsedníctvo Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52 zo dňa 12.05.2015 g.
03031 Doklad potvrdzujúci súlad s požiadavkami v oblasti devízovej kontroly :, registračné číslo transakcie (pre Bieloruskú republiku), registračné číslo zmluvy (registračné číslo určené na zaistenie účtovníctva a vykazovania devízových transakcií) pridelené autorizovanou bankou devízová dohoda ustanovujúca vývoz / dovoz) alebo číselné transakčné pasy (pre Kazašskú republiku), jedinečné číslo zmluvy (číslo pridelené autorizovanou bankou pri registrácii zmluvy) alebo číslo cestovného pasu (pre Ruskú federáciu)
03998 Dokument (zmluva) o použití podložia (pre Kazašskú republiku)
03999 Ostatné dokumenty potvrdzujúce právo vlastniť, používať a (alebo) disponovať s tovarom
04011 Základné dokumenty
04021 Faktúra - faktúra (faktúra) k zmluve
04022 Iné vyrovnanie príp dokumenty o predaji (vrátane registračnej pokladnice alebo príjmového dokladu o kúpe tovaru v maloobchodnej sieti)
04023 Bankové doklady (ak je faktúra zaplatená v závislosti od podmienok zmluvy o zahraničnom obchode), ako aj ďalšie platobné doklady stať komodita
04025 Faktúra - proforma k zmluve
04031 Faktúra - faktúra (faktúra) za prepravu (prepravu), nakládku, vykládku alebo prekládku tovaru
04032 Bankové alebo iné platobné doklady na úhradu nákladov na prepravu, odrážajúcich náklady na prepravu (prepravu), nakládku, vykládku alebo prekládku tovaru
04033 Zmluva o preprave, nakládke, vykládke alebo prekládke tovaru
04041 Faktúry (faktúry) za poskytovanie sprostredkovateľských služieb
04042 Bankové alebo iné platobné doklady za poskytovanie sprostredkovateľských služieb
04043 Dohoda o sprostredkovateľskej službe
04051 Doklady o hodnote tovaru a služieb poskytovaných kupujúcim bezplatne alebo za zvýhodnené ceny na použitie v súvislosti s výrobou a predajom
04061 Faktúra - faktúra (faktúra) obsahujúca informácie o platbách za použitie duševného vlastníctva
04062 Bankové platobné doklady, účtovníctvo a ďalšie doklady obsahujúce informácie o platbách za použitie duševného vlastníctva
04071 Dokumenty (vrátane účtovníctva) a informácie obsahujúce údaje o časti príjmu (výnosu), ktorá je priamo alebo nepriamo splatná predajcovi v dôsledku následného predaja, iného predaja alebo použitia tovaru.
04081 Faktúra (faktúra) obsahujúca informácie o nákladoch na obalový materiál a / alebo baliace práce
04082 Bankové alebo iné platobné doklady o nákladoch na obalové materiály a / alebo baliace práce
04083 Dohoda o nákladoch na kontajnery, obaly, obalový materiál a baliace práce
04091 Účtovná dokumentácia výrobcu hodnoteného tovaru, ktorá obsahuje informácie o nákladoch na výrobu alebo nákup materiálov, o výrobných nákladoch, ako aj o ďalších operáciách súvisiacich s výrobou dovážaného (dovážaného) tovaru, obchodné účty výrobcu hodnoteného tovaru vypracovaného v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami
04101 Faktúra - faktúra (faktúra) za náklady na návrh, vývoj, inžiniering, projekčné práce, dizajn, dekoráciu, výkresy a náčrty
04102 Bankové alebo iné platobné dokumenty týkajúce sa nákladov na dizajn, vývoj, inžinierstvo, stavebné práce, dizajn, dekoráciu, výkresy a náčrty
04111 Faktúra (faktúra) za poskytnutie poisťovacích služieb
04112 Bankové alebo iné platobné doklady o nákladoch na poisťovacie služby
04113 Poistná zmluva
04115 Poistná zmluva
04121 Citáty svetových výmen
04131 Zoznam prepravy (balenia)
04999 Ďalšie dokumenty a informácie, ktoré deklarant môže poskytnúť potvrdenie o deklarovanej colnej hodnote
05012 Rozhodnutie o klasifikácii tovaru prepravovaného cez colné hranice Euroázijskej hospodárskej únie v nezmontovanej alebo rozloženej podobe vrátane neúplnej alebo neúplnej formy
05013 Predbežné rozhodnutie o zatriedení tovaru v súlade s TN FEA Európske spoločenstvo pre atómovú
05014 Rozhodnutie o zmene a doplnení predbežného rozhodnutia o zatriedení tovaru v súlade s CN FEA EAEU a (alebo) rozhodnutie o klasifikácii tovaru prepravovaného cez colné hranice Euroázijskej hospodárskej únie v nezmontovanej alebo rozloženej podobe vrátane neúplnej alebo neúplnej formy
05019 Potvrdenie výkonného orgánu štátu oprávneného v oblasti dopravy, člena Euroázijskej hospodárskej únie na zamýšľaný účel dovážaného tovaru v súlade s poznámkou 3 k EAEU TN VED
05020 Potvrdenie oprávneného výkonného orgánu vykonávajúceho funkcie rozvoja štátnej politiky a normatívnej a právnej regulácie v oblasti zdravotníctva, štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie na účely dovážaného tovaru v súlade s poznámkou 4 k EAEU TN VED
05022 Potvrdenie oprávneného výkonného orgánu vykonávajúceho funkcie rozvoja štátnej politiky a normatívnych a právnych predpisov v oblasti priemyslu, štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie na účely dovážaného tovaru v súlade s poznámkou 5 k EAEU TN VED
05023 Doklady oprávneného výkonného orgánu štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie, požadované na potvrdenie klasifikačného kódu tovaru v súlade s poznámkami k TN VED EAEU, okrem dokladov uvedených na pozíciách s kódmi 05019. , 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Potvrdenie oprávneného výkonného orgánu vykonávajúceho funkcie kontroly a dozoru v oblasti veterinárneho lekárstva, karantény a ochrany rastlín, štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie na účely dovážaného tovaru v súlade s poznámkou 6 k EAEU TN VED
05025 Potvrdenie oprávneného výkonného orgánu zodpovedného za vývoj a vykonávanie štátnej politiky a regulačných, právnych predpisov v oblasti palivového a energetického komplexu štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie, spolu s oprávneným výkonným orgánom vykonávajúcim funkcie poskytovanie verejných služieb a správa štátneho majetku v podloží štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie, produkcia ropy v súlade s poznámkami 8 a 10 Komoditnej nomenklatúry EAEU, produkcia stabilného plynu kondenzát v súlade s poznámkou 9 k nomenklatúre tovaru EAEU, výpis zo štátneho zostatku zásob nerastných surovín v súlade s poznámkou 10 k nomenklatúre EAEU tovaru podliehajúceho zahraničnému obchodu
05026 Potvrdenie výkonného orgánu oprávneného vládou štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie, o tom, že dovážaný tovar je vysokokvalitné hovädzie mäso v súlade s poznámkou 12 k nomenklatúre komodít EAEU.
05027 Potvrdenie oprávneného výkonného orgánu zodpovedného za vývoj a vykonávanie štátnej politiky a regulačných, právnych predpisov v oblasti obrany štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie, určený účel dovážaného tovaru v súlade s poznámkou 14 k EAEU TN VED
05028 Potvrdenie oprávneného výkonného orgánu vykonávajúceho funkcie zabezpečovania vykonávania štátnej politiky a regulačných, právnych predpisov v oblasti kozmických činností, štátu, člen Euroázijskej hospodárskej únie, účelu určenia dovážaného tovaru v súlade s poznámkou č. 13 do TN VED EAEU
05031 Oznámenie o plánovaných dodávkach komponentov tovaru prepravovaných cez colné hranice Euroázijskej hospodárskej únie v nezmontovanej alebo rozloženej podobe vrátane neúplnej alebo neúplnej formy
05996 Dohoda uzavretá medzi Ministerstvom hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie a ruským právnym subjektom o dovoze tovaru určeného na priemyselnú montáž motorových vozidiel komoditných položiek 8701, 8705 TN VED EAEU, ich komponentov a zostáv (pre Ruskú federáciu)
05997 Dodatková dohoda k dohode uzavretej medzi Ministerstvom hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie a ruským právnym subjektom o dovoze tovaru určeného na priemyselnú montáž motorových vozidiel komoditných položiek 8701, 8705 TN VED EAEU, ich komponentov a zostáv (pre Ruská federácia)
05998 Protokol o zmenách a doplneniach dohody uzavretej medzi Ministerstvom hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie a ruským právnym subjektom o dovoze tovaru určeného na priemyselnú montáž motorových vozidiel komoditných položiek 8701, 8705 TN VED EAEU, ich súčastí a súborov ( za Ruskú federáciu)
05999 Ostatné dokumenty, informácie potrebné na účely zatriedenia tovaru
06011 Osvedčenie o pôvode tovaru, formulár ST, 1
06013 Vyhlásenie,osvedčenie o pôvode formou A
06014 Všeobecný nepreferenčný certifikát pôvodu
06015 Predbežné rozhodnutie o pôvode tovaru, pozícia zmenená a doplnená rozhodnutím predstavenstva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 5 zo dňa 16.01.2018
06016 Vyhlásenie o pôvode
06017 Osvedčenie o pôvode tovaru, formulár CT, 2
06018 Osvedčenie o pôvode vo formulári EAV
06019 Osvedčenie o pôvode tovaru, formulár CT, 3
06020 Osvedčenie o pôvode vo formulári EAS
06999 Iné tlačivo osvedčenia o pôvode
07011 Dokumenty, ktoré ustanovujú oprávnenie na platbu colných platieb
07012 Doklady potvrdzujúce splnenie cieľov a podmienok poskytovania výhod pri platbe colných platieb
07013 Dohoda o uplatňovaní centralizovaného postupu pri platbe cla a daní
07014 Dokumenty, ktoré zakladajú dôvody na zmenu časového plánu platenia ciel a daní
07015 Dokumenty potvrdzujúce existenciu dôvodov na zmenu načasovania platenia ciel a daní
07016 Dokumenty, ktoré ustanovujú možnosť nájsť a (alebo) použiť tovar na colnom území Euroázijskej hospodárskej únie alebo mimo neho bez zaplatenia cla, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel, s výnimkou Colného kódexu Európskej únie. Euroázijská hospodárska únia
07017 Dokumenty potvrdzujúce možnosť nájsť a (alebo) použiť tovar na colnom území Euroázijskej hospodárskej únie alebo mimo neho bez platenia cla, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel.
07021 Rozhodnutie colného orgánu o poskytnutí odkladu alebo splátkového kalendára na zaplatenie dovozného cla, pozícia v znení rozhodnutia rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 5 zo dňa 16.01.2018
07022 Rozhodnutie o zmene lehoty na zaplatenie daní vyberaných z dovozu tovaru
07031 Dokument potvrdzujúci uloženie finančných prostriedkov (peňazí) ako zábezpeka na splnenie povinnosti platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, postavenie v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 5 zo dňa 16.01.2018
07032 banková záruka
07033 Ručiteľská dohoda
07034 Zástavná zmluva k majetku
07035 Dokument potvrdzujúci vymáhanie povinnosti platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá iným spôsobom ustanoveným právnymi predpismi štátov, členov Euroázijskej hospodárskej únie, pozícia zmenená a doplnená rozhodnutím správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52 zo dňa 12.05.2015 a rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 5 zo dňa 16.01.2018
07036 Dokument potvrdzujúci splnenie podmienok, za ktorých sa neposkytuje záruka na splnenie povinnosti platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá
07037 Registračné číslo investičného projektu podľa registra investičných projektov zodpovedajúcich prioritným typom činností (odvetvia hospodárstva) štátov, členov Euroázijskej hospodárskej únie v súlade s právnymi predpismi týchto štátov (pre Bieloruskú republiku) , Kirgizská republika a Ruská federácia)
07040 Osvedčenie o zabezpečení splnenia povinnosti platiť clo a dane
08011 Dokument o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Euroázijskej hospodárskej únie, pozícia v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 5 zo dňa 16.01.2018
08012 Dokument o podmienkach spracovania tovaru mimo colného územia Euroázijskej hospodárskej únie, pozícia v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 5 zo dňa 16.01.2018
08013 Dokument o podmienkach spracovania tovaru pre domácu spotrebu, pozícia v znení zmien a doplnení rozhodnutia predstavenstva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 5 zo dňa 16.01.2018
08014 Žiadosť o vývoz tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo v Magadanskej oblasti Ruskej federácie, ktorý je určený pre ich vlastnú výrobnú a technologickú potrebu, na zvyšok územia magadanskej oblasti
08015 Záver autorizovaného orgánu (organizácie) alebo nezávislej odbornej organizácie štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie, o normách výstupu spracovaných výrobkov vznikajúcich v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Euroázijskej hospodárskej únie.
08016 Dokument stanovujúci štandardné výťažky spracovaných výrobkov pochádzajúcich z operácií spracovania na colnom území Euroázijskej hospodárskej únie
08021 Záver oprávneného štátneho orgánu štátov, členov Euroázijskej hospodárskej únie o možnosti, spôsobe a mieste zničenia tovaru, stanovisko v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52 zo dňa 12.05.2015/XNUMX / XNUMX
08031 Záver o uznaní tovaru vyrobeného (prijatého) s použitím zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma alebo colného režimu slobodný sklad ako tovaru Euroázijskej hospodárskej únie.
08032 Záver o uznaní tovaru vyrobeného (prijatého) s použitím zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo alebo colného režimu slobodný sklad, ktorý nie je tovarom Euroázijskej hospodárskej únie.
08033 Dokument potvrdzujúci zaradenie osoby do registra vlastníkov bezplatných skladov
08034 Doklad osvedčujúci registráciu osoby ako rezidenta (účastníka, subjektu) slobodnej (osobitnej, osobitnej) hospodárskej zóny
08035 Dohoda (dohoda) o vykonávaní (vykonávaní) činností na území slobodnej (osobitnej, osobitnej) hospodárskej zóny (dohoda o podmienkach činnosti v slobodnej (osobitnej, osobitnej) hospodárskej zóne, investičné vyhlásenie, podnikateľský program)
08036 Dohoda o poskytovaní služieb skladovania (skladovania) tovaru, nakládky (vykládky) tovaru a iných nákladných operácií spojených so skladovaním, ako aj zaistenia bezpečnosti tovaru a prípravy tovaru na prepravu (prepravu) vrátane rozdelenia dávky, formovanie zásielok, triedenie, balenie, prebaľovanie, označovanie uzavreté medzi osobou, ktorá nie je rezidentom (účastníkom, subjektom) prístavu slobodnej (osobitnej, špeciálnej) hospodárskej zóny alebo logistickej slobodnej (špeciálnej, špeciálnej) ekonomickej zóny a rezident (účastník, subjekt) prístavu slobodná (špeciálna, špeciálna)) ekonomická zóna alebo logistická slobodná (špeciálna, špeciálna) ekonomická zóna
08037 Doklady potvrdzujúce štatút tovaru Euroázijskej hospodárskej únie prepravované z územia slobodnej (osobitnej, osobitnej) hospodárskej zóny na zvyšok colného územia Euroázijskej hospodárskej únie cez územia štátov, ktoré nie sú členmi Euroázijskej hospodárskej únie Únie a (alebo) po mori, ustanovené rozhodnutím rady komisií Euroázijskej hospodárskej únie zo 7. novembra 2017 č. 139
08999 Ostatné doklady potvrdzujúce podmienky prepustenia tovaru do colného režimu deklarovaného v colnom vyhlásení
09001 Medzinárodné osvedčenie o hmotnosti vozidla vydané v súlade s Medzinárodným dohovorom o harmonizácii hraničných kontrol tovaru prijatým v Ženeve 21. októbra 1982 alebo medzinárodné osvedčenie o vážení pre nákladné vozidlá vydané v súlade s Dohodou o zavedení medzinárodného Osvedčenia o vážení nákladu na územiach štátov, členov Spoločenstva nezávislých štátov, prijaté v Cholpon, Ata 16. apríla 2004
09002 Povolenie na jazdu cestného vozidla cudzieho štátu cez územie štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie, vydané oprávneným orgánom štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie, cez ktorého územie bude prechod prechádzať. byť
09003 Povolenie na prejazd vozidla, ktorého maximálna hmotnosť a (alebo) celkové rozmery presahujú prípustné parametre stanovené pre jazdu na verejných komunikáciách (zvláštne povolenie), vydané oprávneným orgánom štátu, členom Euroázijského ekonomického úradu Únie, cez ktorý sa bude prechádzať
09004 Mnohostranné povolenie na prechod motorového vozidla cudzieho štátu cez územie štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie, vydané v rámci systému povolení Európskej konferencie ministrov dopravy
09005 Povolenie (osobitné povolenie) na jazdu motorového vozidla cudzieho štátu cez územie štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie z územia alebo na územie štátu, ktorý nie je členom Euroázijskej hospodárskej únie. a nie je štátom, v ktorom je toto vozidlo evidované, vydané oprávneným orgánom štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie, cez ktorého územie sa bude jazdiť
09006 Povolenie (osobitné povolenie) na jazdu motorového vozidla cudzieho štátu s nebezpečným tovarom cez územie štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie, vydané oprávneným orgánom štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie , cez ktorého územie sa bude prechádzať
09011 Dokument potvrdzujúci zaradenie osoby do registra schválených hospodárskych subjektov
09013 Tranzitné vyhlásenie
09015 Colné dokumenty zahraničné štáty používané na colné účely v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Euroázijskej hospodárskej únie a medzinárodnými zmluvami Euroázijskej hospodárskej únie s treťou stranou, postavenie zmenené a doplnené rozhodnutím správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52
09016 Doklad potvrdzujúci nákup spotrebných (špeciálnych) známok na označenie spotrebného tovaru (štítkom)
09017 Zdroje informácií o cenách použitých na výpočet upravenej colnej hodnoty tovaru
09018 Deklarácia colnej hodnoty, pozícia zmenená a doplnená rozhodnutím predstavenstva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 237 z 18.12.2014. decembra XNUMX
09019 Registračné číslo oznámenia o umiestnení tovaru do pásma colnej kontroly, pozícia v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 237 z 18.12.2014. decembra XNUMX
09020 Grafika: fotografie produktu
09021 Grafické materiály: schémy, výkresy, výkresy tovaru
09022 Grafické materiály: technické a technologické dokumenty, katalógy
09023 Ďalšie grafické materiály, (plná moc pre vyhlásenie o zhode, žiadosť o certifikáciu, odpoveď certifikačného orgánu, dohoda s certifikačným orgánom, dohoda so skladom, záručný list, vývozné vyhlásenie, cenník
09024 Osvedčenie o schválení medzinárodného dopravného prostriedku na prepravu tovaru pod colnými uzáverami a uzáverami
09025 Informácie o ukončení colného režimu tranzit, pozícia v znení rozhodnutia Rozhodnutia predstavenstva Euroázijskej hospodárskej komisie č. 237 z 18.12.2014. decembra XNUMX
09026 Potvrdenie registrácie dokladov predložených na umiestnenie tovaru na dočasné uskladnenie
09027 Skutok vrátenia vozidla a tovaru, vyhotovený úradníkmi štátnych orgánov štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie, vykonávajúcim kontrolu na kontrolnom stanovišti automobilu (pre Kazašskú republiku)
09028 Úkon veterinárnej, sanitárnej inšpekcie vypracovaný úradníkom štátneho orgánu štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie, vykonávajúcim veterinárnu a sanitárnu kontrolu
09029 Akt o karanténnej fytosanitárnej kontrole (dohľad), vypracovaný úradníkom štátneho orgánu štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie, vykonávajúcim karanténnu fytosanitárnu kontrolu (dohľad)
09030 Zákon o hygienickej, karanténnej inšpekcii (inšpekcii) vypracovaný úradníkom štátneho orgánu štátu, členom Euroázijskej hospodárskej únie, vykonávajúcim sanitárnu, karanténnu kontrolu (pre Kazašskú republiku)
09031 Vyhlásenie k tovaru vo vzťahu k predtým dovezenému tovaru, ktorý je totožný s deklarovaným tovarom, deklarované colnú hodnotu ktoré prijal colný orgán na základe výsledkov dodatočnej kontroly
09032 Vyhlásenie o transakciách s drevom (pre Ruskú federáciu)
09033 Rozhodnutie o vykonaní zmien (dodatkov) k vyhláseniu o tovare (rozhodnutie colného orgánu o vykonaní zmien a (alebo) doplnenie informácií uvedených vo vyhlásení o tovare vo forme schválenej Euroázijskou hospodárskou komisiou, rozhodnutie colného orgánu na vyberanie colných platieb, úrokov, sankčných úrokov, úkonov colnej kontroly) (pre Bieloruskú republiku)
09034 Doklad potvrdzujúci zaradenie osoby do registra colných zástupcov alebo registračné číslo osoby v registri colných zástupcov
09035 Vyhlásenie k tovaru, okrem dokladu uvedeného v pozícii s kódom 09031
09036 Vyhlásenie o vozidle
09037 Vyhlásenie o prepustení tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare
09038 Dokument, ktorý potvrdzuje, že colný orgán uznal v súlade s právnymi predpismi štátov, členov Euroázijskej hospodárskej únie o colných predpisoch skutočnosť zničenia a (alebo) nenahraditeľnej straty zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo skutočnosť nenahraditeľnej straty tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania
09039 Dokument potvrdzujúci konfiškáciu alebo konverziu tovaru do vlastníctva (príjmu) štátu, člena Euroázijskej hospodárskej únie v súlade s právnymi predpismi tohto štátu
09040 Protokol o zaistení tovaru a doklady k nemu
09041 Zoznam tovaru dovážaného bez označovania, ktorý stanovil colný orgán na schválenie tovaru bez označovania, podliehajúci označovaniu, diplomatické misie a konzulárne inštitúcie akreditované v Arménskej republike, ako aj pre ne zodpovedajúce medzinárodné organizácie, zostavený Uznesenie vlády Arménskej republiky č. 13 z 2017. júla 822, n **
09990 Doklady vystavené colnými orgánmi na základe výsledkov colnej kontroly, ktoré v tomto klasifikátore nie sú uvedené
09999 Ostatné dokumenty
10011 Dátum skončenia platnosti deklarovaného obdobia pre dočasný dovoz tovaru a znak dĺžky trvania colného režimu colný režim deklarovaný pre dočasný dovoz (dovoz) (obrázok 1, ak je obdobie dočasného dovozu kratšie ako jeden rok, alebo údaj „“) 2 "", ak je obdobie dočasného dovozu jeden alebo viac rokov)
10012 Dátum exspirácie deklarovaného obdobia pre dočasný vývoz tovaru a znak dĺžky trvania colného režimu deklarovaný pre dočasný vývoz (obrázok 1, ak je obdobie dočasného vývozu kratšie ako jeden rok, alebo údaj „2“). ak je obdobie dočasného vývozu jeden rok alebo viac)
10013 Deklarované obdobie na spracovanie tovaru, ak sa vyhlásenie o tovare použije ako doklad o podmienkach spracovania tovaru
10014 Náklady na operácie súvisiace so spracovaním tovaru pri prepustení do colného režimu na prepustenie výrobkov na spracovanie pre prepustenie do tuzemska určených na prepracovanie mimo colného územia.
10015 Uvedená doba spracovania na colnom území, mimo colného územia alebo na domácu spotrebu, ak sa takéto spracovanie vykonáva na základe dokladu o podmienkach spracovania, pozícia v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 237 zo dňa 18.12.2014
10017 Údaj o skutočnom trvaní colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) (obrázok 1, ak je obdobie dočasného dovozu kratšie ako jeden rok, alebo obrázok „„ 2 ““, ak je obdobie dočasného dovozu dlhšie ako jeden rok)
10018 Údaj o skutočnom trvaní colného režimu pre dočasný vývoz (obrázok 1, ak je obdobie dočasného vývozu kratšie ako jeden rok, alebo údaj „„ 2 ““, ak je obdobie dočasného vývozu jeden rok alebo viac)
10020 Posledný deň obdobia dočasného pobytu a použitia tovaru na colnom území Euroázijskej hospodárskej únie v súlade s colným režimom pre dočasný dovoz (vstup) bez zaplatenia dovozného cla a daní.
10021 Ďalšie informácie deklarované (uvedené) v colných dokladoch v súlade s právnymi predpismi Bieloruskej republiky
10022 Ďalšie informácie deklarované (uvedené) v colných dokladoch v súlade s právnymi predpismi Kazašskej republiky o colných predpisoch
10023 Ďalšie informácie deklarované (uvedené) v colných dokladoch v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie o colných predpisoch
10024 Nariadenie vlády Ruskej federácie z 05.05.2011. 339. XNUMX č. XNUMX „„ O poskytovaní dotácií z federálneho rozpočtu na úhradu nákladov na platbu dovozného cla a dane z pridanej hodnoty, ktoré vzniknú právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom, ktorí sú osobami zapojený do implementácie projektu vytvorenia a údržby prevádzky geograficky samostatného komplexu (inovačné centrum Skolkovo) (iba pre Ruskú federáciu)
10025 Ďalšie informácie deklarované (uvedené) v colných dokladoch v súlade s právnymi predpismi Arménskej republiky o colných predpisoch
10026 Ďalšie informácie deklarované (uvedené) v colných dokladoch v súlade s právnymi predpismi Kirgizskej republiky o colných predpisoch
10041 Deklarovaná lehota na zničenie tovaru prepusteného do colného režimu zničenie
10042 Deklarovaná doba skladovania tovaru v colnom sklade
10043 Informácie o štátnej registrácii špecializovaných potravinárskych výrobkov alebo štátnej registrácii potravinárskych výrobkov nového typu v súlade s technickými predpismi colnej únie o bezpečnosti potravín (TR CU 021/2011), schválené rozhodnutím komisie colnej únie z decembra 9, 2011 č. 880
10044 Informácie o registračnom čísle vyhlásenia o tovare podaného v súlade s článkom 114 Colného kódexu Euroázijskej hospodárskej únie, ktoré je v stanovených prípadoch uvedené v colných dokladoch, s výnimkou vyhlásenia o tovare.
10045 Informácie o oznámení o príchode tovaru na colné územie Euroázijskej hospodárskej únie
10046 Informačný zdroj v informačnej, telekomunikačnej sieti Internet
10050 Informácie o zahrnutí rádioelektronických prostriedkov a (alebo) vysokofrekvenčných civilných zariadení vrátane zabudovaných alebo zahrnutých v inom tovare do jednotného registra rádioelektronických prostriedkov a vysokofrekvenčných civilných zariadení vrátane zabudovaných alebo zahrnutých do iný tovar, pri dovoze ktorého colné územie Euroázijskej hospodárskej únie nevyžaduje predloženie licencie alebo záveru (povoľovacieho dokladu)
10051 Informácie o zaradení liekov do jednotného registra registrovaných liekov Euroázijskej hospodárskej únie ustanoveného v článku 14 Dohody o jednotných zásadách a pravidlách obehu liekov v rámci Euroázijskej hospodárskej únie z 23. decembra 2014 alebo v zodpovedajúci štátny register liekov štátu, člen Euroázijskej únie hospodárskej únie
10052 Informácie o zaradení príslušného oznámenia do jednotného registra oznámení o vlastnostiach šifrovacích (kryptografických) prostriedkov a tovaru, ktorý ich obsahuje
10060 Predbežné informácie
10061 Dátum uplynutia lehoty stanovenej colným orgánom v súlade s článkom 5 ods. 205 Colného kódexu Euroázijskej hospodárskej únie (pre Bieloruskú republiku)
10062 Dátum uplynutia lehoty stanovenej colným orgánom v súlade s článkom 6 ods. 213 Colného kódexu Euroázijskej hospodárskej únie (pre Bieloruskú republiku)
10999 Ďalšie informácie
11001 Doklad totožnosti
11002 Dohoda s colným zástupcom, pozícia v znení rozhodnutia Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 176 z 30.10.2018
11003 Doklad osvedčujúci orgán vedúceho deklaranta (osoba, ktorá žiada o prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare) alebo colného zástupcu
11004 Splnomocnenie konať v mene deklaranta (osoba, ktorá žiada o prepustenie tovaru pred podaním colného vyhlásenia o tovare) alebo colného zástupcu
11005 Špedičná dohoda
13001 Doklad vydaný v súlade s právnymi predpismi členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie, ktorý osvedčuje postavenie zamestnanca **** alebo jeho rodinného príslušníka a potvrdzuje, že počas aktuálneho kalendárneho roka takýto zamestnanec resp.
13002 Doklad osvedčujúci status zamestnanca **** alebo jeho rodinného príslušníka a potvrdzujúci ukončenie práce tohto zamestnanca v diplomatickej misii, konzulárnom úrade alebo zastupiteľskom úrade členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie
13003 Doklad vydaný v súlade s právnymi predpismi členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie potvrdzujúci postavenie zamestnanca ****, tovar pre osobnú potrebu dovážané a potvrdzujúce smrť, vážnu chorobu zamestnanca alebo iné
13004 Dokument potvrdzujúci v súlade s právnymi predpismi členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie skutočnosť a dobu práce (služby) jednotlivca členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie v cudzom štáte
13005 Dokument potvrdzujúci v súlade s právnymi predpismi členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie skutočnosť, že prechodný pobyt jednotlivca členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie v cudzom štáte je najmenej
13006 Doklad potvrdzujúci v súlade s právnymi predpismi členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie skutočnosť, že osoba dovezená po dovážanom tovare fyzickou osobou z členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie (uznanie za dedičstvo ním)
13007 Dokument potvrdzujúci v súlade s právnymi predpismi členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie uznanie zahraničnej osoby za presídlenú na trvalý pobyt v členskom štáte Euroázijskej hospodárskej únie,
13008 Pracovné povolenie v členskom štáte Euroázijskej hospodárskej únie v oblastiach činnosti určených v súlade s právnymi predpismi členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie vydané zahraničnej osobe
13009 Dokument potvrdzujúci v súlade s právnymi predpismi členského štátu Euroázijskej hospodárskej únie priradenie kultúrnych hodnôt, dokumenty národných archívnych fondov a originály archívnych dokumentov zahrnuté v uvedenom odseku.
13010 Doklad potvrdzujúci umiestnenie automobilových a motorových vozidiel, prívesov pre osobné a motorové vozidlá, ktoré sú vozidlami na osobné použitie, vo vlastníctve zahraničnej osoby, o ktorej sa uznáva, že sa presťahovala do
kód Názov dokumentu, informácie, opatrenia na ochranu vnútorného trhu

 

**** Zamestnancami sa rozumie vedúci diplomatickej misie členského štátu EAEU nachádzajúceho sa mimo colného územia Únie, členovia diplomatického a administratívno-technického personálu diplomatickej misie členského štátu so sídlom mimo colné územie Únie, vedúci konzulárneho úradu a ďalší konzulárni úradníci konzulárne úrady členského štátu nachádzajúce sa mimo colného územia Únie, konzulárni úradníci konzulárneho úradu členského štátu nachádzajúceho sa mimo colného územia Únie, zamestnancov zastupiteľského úradu členského štátu v medzinárodnej organizácii nachádzajúcej sa mimo colného územia Únie.

 

Ďalej je prostredníctvom oddeľovacieho znaku „/“ označený znak potvrdzujúci predloženie alebo nepredloženie dokumentu pri podaní DP. “„ - príklady xxxxx / 0 xxxxx OD 16.06.2021. V súlade s článkom 7 ods. 109 colného kódexu EAEU nie je predloženie vyhlásenia o tovare sprevádzané predložením dokladov potvrdzujúcich informácie uvedené v colnom vyhlásení o tovare colnému orgánu, s výnimkou prípadov ustanovené v článku 7 ods. 109 prvom odseku. Je však potrebné vziať do úvahy článok 1 ods. 325 ZFEÚ.

Ďalej sa z nového riadku označujú pod príslušným kódom podľa klasifikátora typov dokumentov a informácií pre každý (samostatný) dokument:

 • číslo, dátum a doba platnosti (ak je doba platnosti obmedzená) dokumentu potvrdzujúceho súlad so zákazmi a obmedzeniami;
 • pri deklarovaní tovaru, pre ktorý sa vydáva licencia (ak licencia obsahuje prihlášku) - číslo licencie a cez oddeľovaciu značku „/“ sériové číslo tovaru pre túto aplikáciu a za prítomnosti všeobecného preukazu za číslom všeobecná licencia prostredníctvom oddeľovacieho znaku "/" - sériové číslo zoznamu tovaru k všeobecnej licencii a potom prostredníctvom oddeľovacieho znaku "/" sériové číslo tovaru podľa uvedeného zoznamu;
 • čísla (evidenčné čísla) a dátumy (ak existujú) prepravných (prepravných) dokumentov, podľa ktorých sa medzinárodná preprava alebo preprava uskutočňovala pod colnou kontrolou pomocou colného režimu tranzit, ak vo vzťahu k deklarovanému tovaru pred jeho umiestnením pod colný režim deklarovaný v colnom režime alebo ukončenie činnosti bol predtým colným režimom v colnom režime colný režim tranzit vykonaný;
 • registračné číslo vyhlásenia za tovar vo vzťahu k predtým dovezenému rovnakému tovaru v prípade ustanovenom v doložke 6 nariadenia o špecifikách kontroly colnej hodnoty tovaru, schválené rozhodnutím EHS č. 27.03.2018 z 42. marca XNUMX ;
 • číslo a dátum dokladu potvrdzujúceho zamýšľaný účel tovaru;
 • číslo a dátum vydania osvedčenia o pôvode tovaru, kód krajiny podľa klasifikátora krajín, v ktorých bolo osvedčenie vydané, ak je v súlade s medzinárodnými zmluvami a aktmi, ktoré tvoria právo Únie, povinný uviesť doklad potvrdzujúci krajinu pôvodu tovaru vo forme osvedčenia o pôvode tovaru;
 • názov dokladu, číslo (ak existuje), dátum a doba platnosti (ak je doba platnosti obmedzená), potvrdzujúce existenciu výhod alebo funkcií pre platbu colných platieb, ako aj kód druhu platby v v súlade s klasifikátorom druhov daní, poplatkov a iných platieb, ktorých výber je zverený colných orgánov;
 • číslo, dátum a doba platnosti (ak existuje) dokladu osvedčujúceho registráciu osoby ako rezidenta (účastníka) slobodnej (osobitnej, osobitnej) hospodárskej zóny (ďalej len -) Fez (SEZ));
 • číslo a dátum dokumentu, ktorý potvrdzuje zápis do registra schválených hospodárskych subjektov, a prostredníctvom oddeľovača znak „/“ označuje kód typu osobitného zjednodušenia v súlade s klasifikátorom druhov zvláštneho zjednodušenia;
 • pri prepustení tovaru do colného režimu prepracovanie na colnom území, prepracovaní na domácu spotrebu alebo prepracovaní mimo colného územia, ako aj pri deklarovaní prepracovaných výrobkov, tovaru, ktorý neprešiel spracovateľskými operáciami, odpadu a zvyškov tovaru - počet a dátum vydania dokladu o podmienkach spracovania tovaru na colnom území, spracovania tovaru pre domácu spotrebu alebo spracovania mimo colného územia a v Bieloruskej republike doba platnosti uvedeného dokladu a deklarovaná doba spracovania tovar je dodatočne označený (XX.XX.XXXX - deň, mesiac, rok);
 • čísla a dátumy ďalších dokladov a (alebo) informácie o povinnostiach, ktorých poskytovanie sa poskytuje v súlade s podmienkami colného konania, ako aj počty a dátumy ďalších dokladov a (alebo) ďalšie informácie, ktoré sa uvedú v ZP .
Pomôžeme vám s výberom správneho klasifikátora kódov alebo jednoducho zaregistrujeme tovar na colnici vo Vladivostoku.
Poslať požiadavku

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...