menu

Kapitola 19 - Všeobecné ustanovenia o colnom režime

Článok 127. Uplatňovanie colných režimov

 1. Tovar prepravovaný cez colnú hranicu Únie a ďalší tovar v prípadoch stanovených týmto kódexom na účely nájdenia a použitia na colnom území Únie, vývozu z colného územia Únie a (alebo) nájdenia a použitia mimo územia Únie. colné územie Únie podliehajú prepusteniu do colného režimu, pokiaľ tento kódex neustanovuje inak.
 2. V závislosti od účelu umiestnenia a použitia tovaru na colnom území Únie, jeho vývozu z colného územia Únie a (alebo) umiestnenia a použitia mimo colného územia Únie sa na tieto colné režimy uplatňujú tieto colné režimy: tovar:
 3. Tovar prepustený do colného režimu môže byť prepustený do iného colného režimu alebo rovnakého colného režimu:
  1. dokončiť colný režim, do ktorého je tovar prepustený;
  2. pozastaviť colný režim, do ktorého je tovar prepustený;
  3. na prepravu (prepravu) tovaru cez colné územie Únie a (alebo) na prepravu z jednej časti colného územia Únie do inej časti colného územia Únie cez územia štátov, ktoré nie sú členmi colného územia Únie. Únie a (alebo) po mori v súlade s týmto kódexom.
 4. Obsah colných režimov a ustanovení, ktorými sa riadi postup pri uplatňovaní colných režimov, vrátane podmienok prepustenia tovaru do colného režimu, podmienok a postupov používania tovaru v súlade s colnými postupmi po prepustení tovaru do colného režimu, postup ukončenia, ukončenie, pozastavenie a obnovenie colných režimov, ako aj okolnosti vzniku a zániku povinnosti platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, lehota a (alebo) špecifiká ich výpočtu a platby v vo vzťahu k tovaru prepustenému (umiestnenému) do colného režimu alebo k prijatému (formovanému) vyrobenému (prijatému) tovaru v rámci uplatňovania colných postupov sú určené príslušné kapitoly tohto oddielu a v prípadoch ustanovených týmto kódexom - Komisiou a (alebo) právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
 5. Právne predpisy členských štátov o colnej regulácii môžu okrem podmienok prepustenia tovaru do colného režimu, s výnimkou colného režimu tranzit a colného režimu prepracovanie mimo colného územia, ustanoviť takúto podmienku aj pre prepustenie do colného režimu. tovar v colnom režime ako zabezpečenie splnenia povinnosti zaplatiť clo a dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clo.

Článok 128. Umiestnenie tovaru do colného režimu

 1. Osoby uvedené v článku 83 tohto kódexu majú právo zvoliť si colný režim ustanovený týmto kódexom podaním žiadosti o colné vyhlásenie o tovare alebo pri vyhlásení tovaru za prepusteného do colného režimu pred podaním vyhlásenia o tovare alebo dovozom tovaru do colného vyhlásenia. prístavné územie. Fez alebo logistický FEZ.
 2. Umiestnenie tovaru do colného režimu sa začína okamihom, keď colný orgán podá colné vyhlásenie alebo žiadosť o prepustenie tovaru do podania vyhlásenia o tovare, pokiaľ tento kódex neustanovuje inak, a končí sa prepustením tovaru, s výnimkou prípadu uvedeného v článku 1 ods. 204 tohto kódexu.
 3. Dňom prepustenia tovaru do colného režimu je deň prepustenia tovaru, s výnimkou prípadu uvedeného v článku 1 ods. 204 tohto kódexu.
 4. Povinnosť potvrdiť splnenie podmienok na prepustenie tovaru do colného režimu deklarovaný má deklarant.
 5. Tovar podliehajúci sanitárnym a karanténnym, veterinárnym, karanténnym fytosanitárnym a iným typom štátnej kontroly (dohľadu) je prepustený do colného režimu až po vykonaní príslušného druhu štátnej kontroly (dohľadu).
 6. Ak sú pri zavedení opatrenia netarifnej regulácie definované colné režimy, podľa ktorých nie je povolené umiestnenie tovaru, pre ktoré je takéto opatrenie uložené, potom tento tovar nepodlieha prepusteniu do colného režimu, bez ohľadu na ustanovenia tohto oddielu.

Článok 129. Ukončenie, ukončenie, pozastavenie a obnovenie colného režimu

 1. Činnosť colných režimov je dokončená v prípadoch, postupoch a podmienkach stanovených týmto kódexom, a ak to ustanovuje tento kódex, Komisiou alebo právnymi predpismi členských štátov o colnej regulácii.
 2. Činnosť colného režimu sa považuje za ukončenú pred uplynutím doby platnosti colného režimu ustanovenej colným orgánom, ak colné vyhláseniepodaný na prepustenie tovaru do colného režimu s cieľom dokončiť tento colný režim, zaregistrovaný colným orgánom v lehote stanovenej na ukončenie colného režimu, s výnimkou prípadu, keď colný orgán odmietol prepustiť tovar v súlade s colného režimu alebo bolo colné vyhlásenie stiahnuté v súlade s článkom 113 tohto kódexu.
 3. V prípade likvidácie osoby, ktorá je deklarantom tovaru prepusteného do colného režimu, môžu právne predpisy členských štátov ustanoviť inú lehotu, pred uplynutím ktorej musí byť colný režim ukončený, ako je tá, ktorú stanovuje tohto kódexu a môžu sa určiť aj osoby, ktoré sú povinné dokončiť úkony colného režimu.
 4. Účinok colných režimov sa končí v prípadoch, postupoch a podmienkach stanovených týmto kódexom, a ak to ustanovuje tento kódex, Komisiou alebo právnymi predpismi členských štátov o colnej regulácii.
 5. V prípadoch ustanovených týmto kódexom sa tovar prepustený do colného režimu, ktorého prevádzka bola ukončená, ako aj prijatý (tvarovaný) tovar, vyrobený (prijatý) ako súčasť uplatnenia tohto colného režimu považuje za prijatý. zadržané colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.
 6. Tovar prepustený do colného režimu, ktorého účinok bol ukončený, ako aj tovar prijatý (formovaný), vyrobený (prijatý) v rámci uplatnenia tohto colného režimu, ktorý nebol zadržaný colnými orgánmi v súlade s odsekom 5 tohto článku, budú dočasne uskladnené v súlade s kapitolou 16 tohto zákonníka.
 7. Nachádza sa na colnom území Únie zahraničného tovaru, v súvislosti s ktorými sa ukončil postup v colnom režime, na ďalšie umiestnenie a použitie na colnom území Únie alebo na vývoz z colného územia Únie podliehajú prepusteniu do colného režimu uplatniteľného na zahraničný tovar, s výnimkou prípadov ustanovených v tomto kódexe.
  Prijatý (tvarovaný) tovar, vyrobený (prijatý) v rámci uplatňovania colných režimov, ktorých prevádzka bola ukončená, na ďalšie umiestnenie a použitie na colnom území Únie, na vývoz z colného územia Únie alebo dovoz na toto územie podlieha prepusteniu do colného režimu uplatniteľného na tento tovar v závislosti od stavu, ktorý získal počas obdobia colného konania, s výnimkou prípadov ustanovených v tomto kódexe.
  Tovar, ktorý sa nachádza mimo colného územia Únie, v súvislosti s ktorým sa colný režim ukončil, na ďalší pobyt mimo colného územia Únie podlieha prepusteniu do colného režimu uplatniteľného na tovar Únie a na dovoz do Spoločenstva. colné územie Únie - v súlade s colnými režimami uplatniteľnými na zahraničný tovar.
 8. Ak je tovar prepustený do colného režimu v súlade s odsekom 7 tohto článku po ukončení colného režimu, vzťahujú sa na tento tovar ustanovenia tohto kódexu bez toho, aby zohľadňovali osobitosti výpočtu a platenia ciel, daní, osobitných, antidumpingových a -dumpingové, vyrovnávacie clá ustanovené v tomto kódexe, ktoré sa uplatňujú pri prepustení tovaru do colného režimu s cieľom dokončiť príslušné colné režimy, s výnimkou špecifík stanovených v článku 226 tohto kódexu.
 9. Fungovanie colného režimu sa môže pozastaviť umiestnením tovaru prepusteného do colného režimu alebo výrobkov zo spracovania tohto tovaru do iného colného režimu, ako aj v prípade uvedenom v článku 1 ods. 133 tohto kódexu.
  Colné režimy, ktoré sa používajú na pozastavenie výkonu iných colných režimov, ako aj prípady, keď je možné pozastaviť vykonávanie colného režimu, určuje tento kódex a ak to ustanovuje tento kódex, Komisia.
  Postup pozastavenia a obnovenia činnosti colného režimu v stanovených prípadoch určuje Komisia.

Článok 130. Predĺženie platnosti colných režimov

 1. Platnosť colných režimov stanovených colným orgánom predlžuje colný orgán pred uplynutím ich platnosti av prípadoch stanovených týmto kódexom alebo právnymi predpismi členských štátov v súlade s článkom 3 ods. 165 ods. Článku 3 a článku 178 ods. 3 tohto kódexu, po jeho uplynutí v lehotách stanovených týmto kódexom alebo za podmienok stanovených Komisiou alebo stanovených právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch v súlade s týmto kódexom.
 2. Postup na predĺženie doby platnosti colných režimov ustanovený colným orgánom je ustanovený v právnych predpisoch členských štátov o colných predpisoch.

Článok 131. Dodržiavanie opatrení na ochranu vnútorného trhu ustanovených v inej forme ako osobitné antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) iné clá stanovené v súlade s článkom 50 Zmluvy o Únii pri umiestňovaní tovaru pod colné konanie. postup

Pri umiestňovaní tovaru do colného režimu sa potvrdzuje súlad s opatreniami na ochranu vnútorného trhu ustanovenými v inej forme ako zvláštne, antidumpingové, vyrovnávacie a (alebo) iné clá stanovené v súlade s článkom 50 Zmluvy o Únii. postupy, podmienky umiestnenia, za ktorých sa ustanovuje súlad s týmito opatreniami, pokiaľ tento kódex, Zmluva o Únii alebo akty Komisie, ktoré zavádzajú takéto opatrenia, neustanovujú inak.

Článok 132. Dodržiavanie podmienok na použitie tovaru v súlade s colným režimom deklarovaným v colnom vyhlásení

1. Povinnosť dodržiavať podmienky použitia tovaru v súlade s colným režimom vyhláseným na colné vyhlásenie, s výhradou dodržania podmienok po prepustení tovaru do colného režimu, sa ukladá deklarantovi, ako aj iným osobám v súlade s týmto kódexom.

2. Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku zodpovedajú za porušenie podmienok používania tovaru v súlade s colným režimom deklarovaným v súlade s právnymi predpismi členských štátov.

Článok 133. Dôsledky zaistenia (zhabania), konfiškácie alebo zmeny vlastníctva (príjmu) členského štátu k tovaru prepustenému do colného režimu

 1. V prípade zaistenia tovaru prepusteného do colného režimu alebo uloženia tohto tovaru v súlade s právnymi predpismi členských štátov sa účinok colného režimu na tento tovar pozastaví.
 2. Ak sa rozhodne o zrušení zaistenia tovaru alebo o zrušení zadržania tovaru, colné konanie sa obnoví odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia alebo v deň uvedený v takom rozhodnutí .
 3. Po obnovení colného režimu sa nebudú účtovať ani platiť úroky, ktorých nahromadenie a platba sa poskytuje v súlade s týmto oddielom, za obdobie pozastavenia colného režimu.
 4. V prípade konfiškácie alebo zmeny vlastníctva (príjmu) členského štátu rozhodnutím súdu k tovaru prepustenému do colného režimu sa colné konanie s týmto tovarom ukončí.
 5. Ak je podvedenie osoby k administratívnej alebo trestnej zodpovednosti v súlade s právnymi predpismi členských štátov spojené s nedodržaním podmienok používania tovaru v súlade s colným režimom a prijaté nedodržanie má za následok nemožnosť ďalšieho uplatňovania. tohto colného režimu musí byť colný režim ukončený do 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia účinnosti príslušného rozhodnutia o vyvodení zodpovednosti voči osobe.
  Ak colný režim nie je ukončený v lehote uvedenej v prvom odseku tohto článku, je colný režim ukončený a tovar je zadržaný colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu