menu

Všeobecné pravidlá pre výklad HS

PRAVIDLO 1

Názvy sekcií, skupín a podskupín sú uvedené iba pre uľahčenie použitia TN FEA; na právne účely zatriedenie tovaru do CN FEA sa vykonáva na základe textov nadpisov a príslušných poznámok k sekciám alebo skupinám, a pokiaľ tieto texty neustanovujú inak, v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

Vysvetlenie

 1. Nomenklatúra predstavuje v systematickej podobe tovar cirkulujúci v medzinárodnom obchode. Tento tovar je v ňom zoskupený do sekcií, skupín a podskupín, ktoré sú opatrené názvami, ktoré v najvýstižnejšej podobe označujú kategórie alebo druhy tovaru, na ktorý sa vzťahujú. V mnohých prípadoch je však taký rozmanitosť a počet výrobkov zatriedený do sekcie alebo skupiny, takže nie je možné zahrnúť všetky z nich alebo ich vymenovať osobitne v názvoch.
 2. Pravidlo 1 preto začína podmienkou, že tieto mená sú zobrazené „len pre uľahčenie“. V dôsledku toho sú neplatné pre klasifikáciu.
 3. Druhá časť tohto článku stanovuje, že klasifikácia by sa mala vykonať:
  1. - vychádzať z textov nadpisov a príslušných poznámok k oddielom alebo kapitolám a -
  2. pokiaľ tieto texty neustanovujú inak, potom v súlade s prípadnými ustanoveniami pravidiel 2, 3, 4 a 5.
 4. Ustanovenie 3 písm. A) je zrejmé a veľa tovarov je zatriedených do nomenklatúry bez ďalších odkazov na pravidlá výkladu (napríklad živé kone (položka 0101), farmaceutické výrobky uvedené v poznámke 4 ku kapitole 30 (položka 3006). )).
 5. V polohe (3) (b):
  1. výraz „pokiaľ z týchto textov nevyplýva niečo iné“ celkom jednoznačne znamená, že názvy tovarových položiek a poznámky k sekciám alebo skupinám majú prednosť, to znamená, že sú zohľadnené predovšetkým pri klasifikácii tovaru. Napríklad v poznámkach ku kapitole 31 je ustanovené, že iba určité tovary patria do určitých položiek. Preto tieto položky nemožno rozšíriť tak, aby zahŕňali tovar, ktorý by inak mohol spadať pod pravidlo 2 písm. B);
  2. odkaz na pravidlo 2 vo výraze „v súlade s ustanoveniami pravidiel 2, 3, 4 a 5“ znamená, že:
   1. - tovar predložený neúplný alebo nedokončený (napríklad bicykel bez sedla a pneumatík) a -
   2. tovar predkladaný v nezmontovanom alebo demontovanom stave (napríklad nezmontovaný alebo rozobraný bicykel, všetky komponenty sú prezentované spoločne), ktorého komponenty môžu alebo môžu byť klasifikované osobitne podľa svojho práva (napríklad pneumatiky, duše) alebo ako „ich časti“ tovar by sa mal klasifikovať, akoby išlo o tovar v úplnej alebo úplnej podobe, s výhradou ustanovení pravidla 2 písm. a) a pokiaľ nie je v nadpisoch alebo poznámkach uvedené inak.

PRAVIDLO 2

 1. Akýkoľvek odkaz v mene nadpisu na akýkoľvek produkt by sa mal tiež považovať za odkaz na taký výrobok v neúplnej alebo neúplnej podobe za predpokladu, že ak je výrobok neúplný alebo neúplný, má tento výrobok základnú vlastnosť úplného alebo dokončeného výrobku a mal by sa tiež považovať za odkaz na úplný výrobok alebo dokončený výrobok (alebo zatriedený v príslušnej položke ako kompletný alebo dokončený na základe tohto pravidla), predložený nezmontovaný alebo rozobraný.
 2. Akýkoľvek odkaz na akýkoľvek názov alebo látku v názve by sa mal považovať za odkaz na zmesi alebo kombinácie tohto materiálu alebo látky s inými materiálmi alebo látkami. Akýkoľvek odkaz na výrobok vyrobený z konkrétneho materiálu alebo látky by sa mal tiež považovať za odkaz na tovar, úplne alebo čiastočne pozostávajúci z tohto materiálu alebo látky. Klasifikácia tovaru pozostávajúceho z viac ako jedného materiálu alebo látky sa vykonáva v súlade s ustanoveniami predpisu 3.

PRAVIDLO 2A (Tovar predložený neúplný alebo neúplný)

 1. Prvá časť pravidla 2 písm. A) rozširuje obsah akejkoľvek položky, do ktorej konkrétna komodita patrí, aby zahŕňala nielen úplnú položku, ale aj túto položku v neúplnej alebo neúplnej podobe za predpokladu, že táto položka má v predloženej podobe základné informácie. vlastnosť úplný alebo hotový výrobok.
 2. Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú aj na medzery, ak nie sú pridelené konkrétnej položke. Pojem „polotovar“ znamená výrobok, ktorý nie je pripravený na priame použitie, má približný tvar alebo tvar hotového výrobku alebo časti a ktorý je možné použiť, s výnimkou výnimočných prípadov, iba na spracovanie na hotový výrobok alebo časť ( napríklad prírezy na fľaše vyrobené z plastu, ktoré sú polotovarmi vo forme tuby, s jedným uzavretým koncom a jedným otvoreným koncom so závitom na uzavretie skrutkovacieho uzáveru, časť pod koncom so závitom je určená na vyfukovanie do požadovaná veľkosť a tvar)., disky, rúrky atď.) sa nepovažujú za „slepé“.
 3. Vzhľadom na rozsah nadpisov oddielov I až VI sa táto časť pravidla zvyčajne nevzťahuje na tovar v týchto oddieloch.
 4. Na niektoré prípady, na ktoré sa vzťahuje toto pravidlo, sa odkazuje vo všeobecných ustanoveniach pre oddiely alebo skupiny (napríklad oddiel XVI a skupiny 61, 62, 86, 87 a 90).

PRAVIDLO 2A (Tovar dodávaný v nezmontovanom alebo demontovanom stave)

 1. Druhá časť pravidla 2 písm. A) ustanovuje, že úplné alebo hotové výrobky predložené v nezmontovanom alebo rozloženom stave sa zatrieďujú do tých istých položiek ako zmontované výrobky. Tovar je prezentovaný týmto spôsobom, zvyčajne v súvislosti s požiadavkami na balenie, manipuláciu alebo prepravu.
 2. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na neúplné alebo nedokončené výrobky predložené v rozloženom alebo nezmontovanom stave za predpokladu, že sa na základe prvej časti tohto pravidla považujú za úplné alebo dokončené výrobky.
 3. Podľa tohto pravidla sa pod pojmom „tovar predkladaný v nezmontovanom alebo demontovanom stave“ rozumejú výrobky, ktorých súčasti sa musia spojiť pomocou spojovacieho materiálu (skrutky, matice, svorníky atď.) Alebo napríklad nitovaním alebo zváraním, ak sú potrebné iba montážne činnosti. V tomto prípade by sa nemala brať do úvahy zložitosť spôsobu montáže. Napriek tomu komponenty neprejdú ďalšími pracovnými krokmi, aby sa dostali do finálnej podoby. Nezmontované komponenty produktu, ktoré prekračujú množstvo potrebné na montáž tohto produktu, sa musia klasifikovať osobitne.
 4. Na prípady, na ktoré sa vzťahuje toto pravidlo, sa odkazuje vo všeobecných ustanoveniach pre oddiely alebo skupiny (napríklad oddiel XVI a skupiny 44, 86, 87 a 89).
 5. S ohľadom na rozsah nadpisov sekcií I až VI sa táto časť tohto pravidla zvyčajne nevzťahuje na tovar v týchto sekciách.

PRAVIDLO 2B (Zmesi a zlúčeniny materiálov alebo látok)

 1. Pravidlo 2 písm. B) sa týka zmesí a kombinácií materiálov alebo látok a tovaru vyrobeného z dvoch alebo viacerých materiálov alebo látok. Týka sa to položiek, ktoré označujú materiál alebo látku (napríklad položka 0507 - slonová kosť), a položiek, ktoré označujú výrobok vyrobený zo špecifického materiálu alebo látky (napríklad položka 4503 - výrobky z prírodného korku) ... Je potrebné poznamenať, že toto pravidlo sa uplatňuje, iba ak tieto nadpisy alebo poznámky k oddielom alebo kapitole neurčujú inak (napríklad nadpis 1503 - sádlo - stearín, nezmiešané ...). Pripravené zmesi opísané ako také v poznámke k triede alebo kapitole alebo v položke sa zatrieďujú v súlade s predpisom 1.
 2. Podstatou tohto pravidla je rozšíriť všetky nadpisy týkajúce sa materiálov alebo látok tak, aby zahŕňali zmesi alebo kombinácie tohto materiálu alebo látok s inými materiálmi alebo látkami. Toto pravidlo je tiež určené na rozšírenie akejkoľvek položky týkajúcej sa tovaru vyrobeného z daného materiálu alebo látky tak, aby zahŕňal tovar vyrobený čiastočne z tohto materiálu alebo látky.
 3. To však nerozširuje túto položku do tej miery, že zahŕňa tovary, ktoré podľa pravidla 1 nemožno považovať za vyhovujúce opisu v tejto položke; k tomu dôjde, ak pridanie iného materiálu alebo látky zbaví tento tovar vlastností tých druhov tovaru, ktoré sú uvedené v tejto položke.
 4. V dôsledku tohto nariadenia by sa zmesi a kombinácie materiálov alebo látok a tovar vyrobený z viac ako jedného materiálu alebo látky, ak ich možno na prvý pohľad klasifikovať do dvoch alebo viacerých položiek, mali klasifikovať v súlade so zásadami nariadenia (ES) č. 3.

PRAVIDLO 3

V prípade, že na základe pravidla 2 písm. B) alebo z iného dôvodu existuje prima facie možnosť zaradenia tovaru do dvoch alebo viacerých položiek, klasifikácia tohto tovaru sa uskutoční takto:

 1. Uprednostňuje sa nadpis, ktorý obsahuje najšpecifickejší popis tovaru, pred nadpismi so všeobecnejším popisom. Ak sa však každá z dvoch alebo viacerých položiek vzťahuje iba na časť materiálov alebo látok, z ktorých sa skladá zmes alebo viaczložkový výrobok, alebo iba na časť tovaru ponúkaného v súprave na maloobchodný predaj, potom tieto položky patria do sa vo vzťahu k tomuto produktu považujú za rovnocenné, aj keď jeden z nich podáva úplnejší alebo presnejší popis produktu.
 2. Zmesi, viaczložkové výrobky pozostávajúce z rôznych materiálov alebo vyrobené z rôznych komponentov a tovary ponúkané v súpravách na maloobchodný predaj, ktorých klasifikáciu nie je možné vykonať v súlade s pravidlom 3 písm. A), sa klasifikujú podľa tohto pravidla. materiál alebo komponent, ktoré dodávajú tovaru základnú vlastnosť, ak je toto kritérium uplatniteľné.
 3. Tovar, ktorý nemožno klasifikovať v súlade s ustanoveniami predpisu 3 a) alebo 3 b), sa zatrieďuje do záhlavia, posledného vo vzostupnom poradí kódov medzi položky rovnako prijateľné na zohľadnenie pri zatriedení tohto tovaru.

Vysvetlenie

 1. Toto pravidlo poskytuje tri spôsoby klasifikácie tovaru, ktorý je možné na prvý pohľad klasifikovať do dvoch alebo viacerých položiek, buď podľa pravidla 2 písm. B), alebo z iného dôvodu. Tieto metódy sa používajú v poradí, v akom sú uvedené v tomto pravidle. Pravidlo 3 (b) sa teda uplatňuje iba v prípade, že pravidlo 3 (a) nie je vhodné na klasifikáciu, a ak nie sú vhodné pravidlá 3 (a) a 3 (b), potom platí pravidlo 3 (c). Preto je objednávka nasledovná: a) konkrétny popis produktu; b) hlavný majetok; c) komoditná položka, ktorá je na poslednom mieste vo vzostupnom poradí podľa kódov.
 2. Toto pravidlo môže vstúpiť do platnosti iba za predpokladu, že text záhlaví alebo poznámok k oddielom alebo skupinám nie je uvedený inak. Napríklad poznámka 4b k kapitole 97 vyžaduje, aby bol tovar zodpovedajúci opisu položiek 9701 až 9705 a 9706 zaradený do jednej z prvých položiek. Takýto tovar musí byť klasifikovaný podľa poznámky 4b ku kapitole 97, a nie podľa tohto pravidla.

PRAVIDLO 3A

 1. Prvý spôsob klasifikácie je uvedený v pravidle 3 písm. A), pričom sa uprednostňuje nadpis, ktorý poskytuje najšpecifickejší popis tovaru, pred nadpisom, ktorý poskytuje všeobecnejší opis.
 2. Je nepraktické stanovovať prísne pravidlá, podľa ktorých sa dá určiť, či jedna položka poskytuje konkrétnejší popis výrobku ako iná, ale všeobecne je potrebné poznamenať, že:
  1. komodita sa konkrétnejšie vyznačuje svojim menom a nie názvom skupiny tovaru (napríklad elektrické holiace strojčeky a strojčeky na strihanie vlasov s elektromotorom sú zatriedené do položky 8510 a nie do položky 8467 ako ručné náradie so zabudovaným elektrickým pohonom. motor alebo v položke 8509 ako elektromechanické domáce stroje so zabudovaným elektromotorom);
  2. ak tovar zodpovedá opisu, ktorý ho jasnejšie identifikuje, potom je tento popis konkrétnejší ako ten, v ktorom identifikácia menej úplné. Príklady druhej kategórie výrobkov sú:
   1. textilné rohože do priestoru pre cestujúcich v automobile sa zatrieďujú ako doplnok k motorovému vozidlu do položky 8708, ale do položky 5703, kde sú konkrétnejšie opísané ako koberce;
   2. Bezrámové bezpečnostné sklo, vrátane tvarovaného tvrdeného alebo vrstveného skla na použitie v lietadlách, sa nemá zatriediť do položky 8803 ako súčasť výrobkov položiek 8801 alebo 8802, ale do položky 7007, kde sa presnejšie označuje ako bezpečnostné sklo.
 3. Ale ak dve alebo viac položiek uvádza iba časť materiálov alebo látok, z ktorých sa skladajú zmesi alebo viaczložkové výrobky, alebo iba časť položiek v súprave na maloobchodný predaj, potom by sa tieto položky mali považovať za rovnako špecifický popis tohto tovaru. , aj keď jeden z nich podáva úplnejší a konkrétnejší popis ako ostatní. V takýchto prípadoch sa na zatriedenie tovaru vzťahuje nariadenie 3 písm. B) alebo 3 písm. C).

PRAVIDLO 3B

 1. Druhá metóda sa uplatňuje iba na:
  1. zmesi;
  2. viaczložkový tovar pozostávajúci z rôznych materiálov;
  3. viaczložkový tovar pozostávajúci z rôznych komponentov;
  4. súčasti balenia. Používa sa, iba ak sa neuplatňuje pravidlo 3 písm. A).
 2. Vo všetkých týchto prípadoch musí byť tovar klasifikovaný tak, akoby pozostával iba z materiálu alebo súčasti, ktorá im dáva základnú vlastnosť v rozsahu, v akom sa uplatňuje toto kritérium.
 3. Faktor, ktorý určuje hlavnú vlastnosť, sa bude líšiť pre rôzne druhy tovaru. Môže byť napríklad určená povahou materiálu alebo komponentu, jeho objemom, množstvom, hmotnosťou, nákladmi alebo úlohou, ktorú tento materiál alebo komponent zohrávajú pri používaní produktu.
 4. Pri uplatňovaní tohto pravidla by sa za viaczložkový tovar vyrobený z rôznych komponentov nemal považovať iba tovar, v ktorom sú tieto komponenty navzájom spojené a tvoria takmer neoddeliteľný celok, ale aj tovar s oddeliteľnými komponentmi za predpokladu, že sú tieto komponenty navzájom prispôsobené. ., sa navzájom dopĺňajú a tvoria jeden celok, ktorý obvykle neumožňuje ich predaj ako samostatných častí.

Príklady druhej kategórie výrobkov sú:

 1. popolníky pozostávajúce zo stojana vrátane vymeniteľnej misy na popol;
 2. police na domáce korenie, pozostávajúce zo špeciálneho rámu (zvyčajne dreveného) a zodpovedajúceho počtu prázdnych nádob na korenie určitého tvaru a veľkosti.

Súčasti takéhoto viaczložkového tovaru sú zvyčajne zabalené v spoločnom obale.

 1. Pri uplatňovaní tohto pravidla sa výrazom „tovar ponúkaný v súprave na maloobchodný predaj“ označuje tovar, ktorý:
  1. pozostávajú najmenej z dvoch rôznych prima facie predmetov zatriedených do rôznych položiek. Z tohto dôvodu napríklad šesť vidličiek na fondue nemožno považovať za sadu na účely uplatňovania tohto pravidla;
  2. Skladajú sa z komponentov zostavených dohromady tak, aby vyhovovali konkrétnym potrebám alebo vykonávali konkrétnu prácu; a
  3. skladané tak, aby pri predaji konečnému spotrebiteľovi nevyžadovali opätovné zabalenie (napríklad v škatuliach alebo debnách alebo na podložkách).
   „Maloobchodný predaj“ nezahŕňa predaj tovaru určeného na ďalší predaj po ďalšom spracovaní, príprave, prebalení alebo kombinácii s iným tovarom alebo po umiestnení do iného tovaru. Pojem „tovar ponúkaný v súprave na maloobchodný predaj“ sa preto vzťahuje iba na súpravy pozostávajúce z tovaru určeného na predaj konečnému spotrebiteľovi, v ktorých sú jednotlivé výrobky určené na spoločné použitie. Napríklad rôzne potraviny určené na spoločné použitie pri príprave hotového jedla alebo jedla, balené dohromady a určené na konzumáciu pre spotrebiteľa, sa považujú za „maloobchodnú súpravu“.
   Príklady súprav, ktoré možno klasifikovať podľa pravidla 3b:

    1. Súpravy pozostávajúce z hovädzieho sendviča, so syrom alebo bez syra, v žemli (položka 1602), plnené zemiakovými lupienkami (vyprážané) (položka 2004): sú zatriedené do položky 1602.
    2. Sady, ktorých zložky sú určené na spoločné použitie pri príprave špagiet, pozostávajúce z vrecka nevarených špagiet (položka 1902), vrecka zo strúhaného syra (položka 0406) a malého plechu paradajkovej omáčky (položka 2103). , balené v kartónovej škatuli: sú zatriedené do položky 1902. Toto pravidlo sa však nevzťahuje na sady potravín balených dohromady, ktoré pozostávajú napríklad z: - konzervy kreviet (položka 1605), konzervy z husacej pečene (položka 1602), plechovky so syrom (položka 0406)), plechovky nakrájanej slaniny (položka 1602) a plechovky s klobásami (položka 1601); alebo - fľaše liehovinového likéru položky 2208 a fľaše vína položky 2204. V prípade týchto dvoch príkladov a v prípade podobných súprav potravín je potrebné každý výrobok zatriediť osobitne do príslušnej položky. To platí napríklad aj pre instantnú kávu v sklenenej nádobe (položka 2101), keramickú šálku (položka 6912) a keramický tanierik (položka 6912) balené spoločne na maloobchodný predaj v kartónovej škatuli.
   1. Kadernícke súpravy pozostávajúce z dvojice elektrických strojčekov (položka 8510), hrebeňov (položka 9615), nožníc (položka 8213), štetcov (položka 9603) a uterákov z textilného materiálu (položka 6302) balených v kožené puzdro (položka 4202): sú zatriedené do položky 8510.
   2. Sady na kreslenie pozostávajúce z pravítka (položka 9017), diskovej kalkulačky (položka 9017), uhlomera (položka 9017), ceruzky (položka 9609) a orezávátka (položka 8214), balenej v plastovom kufríku (položka 4202) : sú zatriedené do položky 9017. V prípade vyššie uvedených súprav sa zatriedenie vykonáva na jednej alebo viacerých kombinovaných komponentoch, ktoré možno považovať za súpravu, ktorá dáva jej celku podstatnú charakteristiku.
 2. Toto pravidlo sa nevzťahuje na tovar, ktorý pozostáva z osobitne balených komponentov uvádzaných spoločne, a to aj v jednom všeobecnom balení, v určitých množstvových pomeroch pre priemyselnú výrobu, napríklad nápoje.

PRAVIDLO 3B

 1. Ak tovar nemožno klasifikovať podľa pravidla 3a alebo 3b, mal by sa zaradiť do položky, ktorá je posledná vo vzostupnom poradí podľa kódov, medzi tie, ktoré sú rovnako prijateľné na zaradenie tohto tovaru.

PRAVIDLO 4

Tovar, ktorého klasifikáciu nie je možné vykonať v súlade s ustanoveniami vyššie uvedených pravidiel, je zatriedený do položky, ktorá zodpovedá najviac podobným tovarom (najbližším) k predmetným tovarom.

Vysvetlenie

 1. Toto pravidlo sa vzťahuje na tovar, ktorý nemožno klasifikovať podľa pravidiel 1 až 3. Stanovuje zatriedenie tohto tovaru do položky, do ktorej patrí tovar, ktorý mu je najbližšie.
 2. Pri zaradení podľa pravidla 4 je potrebné predložený tovar porovnať s podobným tovarom, aby sa určil tovar, ku ktorému má pôvodný tovar najbližšie. Predkladaný tovar je zatriedený do tej istej položky ako tovar, ku ktorému má najbližšie.
 3. Podobnosť tovaru môže samozrejme závisieť od mnohých faktorov, napríklad od druhu, vlastnosti, účelu.

PRAVIDLO 5

Okrem vyššie uvedených ustanovení platia pre nižšie uvedené produkty nasledujúce pravidlá:

a) Puzdrá a puzdrá na fotoaparáty, hudobné nástroje, zbrane, kresliace potreby, náhrdelníky a podobné nádoby, ktoré majú zvláštny tvar alebo sú prispôsobené na umiestnenie zodpovedajúceho výrobku alebo súboru výrobkov vhodných na dlhodobé použitie a sú dodávané spolu s výrobky, pre ktoré je určený, by sa mali zatriediť spolu s výrobkami v nich zabalenými, ak sa tento typ nádoby obvykle predáva spolu s týmito výrobkami. Toto pravidlo sa však nevzťahuje na nádoby, ktoré keď tvoria s baleným výrobkom neoddeliteľný celok, dodávajú mu základnú vlastnosť.

b) S výhradou ustanovení pravidla 5 písm. a) sa obaly a kontajnery dodávané s tovarom v nich obsiahnutým klasifikujú spoločne, ak sú typu, ktorý sa bežne používa na zabalenie tohto tovaru. Toto ustanovenie však nie je povinné, ak sú tieto obalové materiály alebo nádoby zreteľne recyklovateľné.

PRAVIDLO 5A (Skrinky, škatule a podobné kontajnery)

 1. Toto pravidlo sa vzťahuje iba na obaly, ktoré:
  1. má zvláštny tvar alebo je prispôsobený tak, aby vyhovoval konkrétnemu produktu alebo skupine produktov, to znamená, že sú špeciálne navrhnuté pre konkrétny typ produktu. Niektoré nádoby opakujú tvar výrobku, ktorý obsahuje;
  2. vhodný na dlhodobé použitie, to znamená, že má rovnakú trvanlivosť ako výrobky, pre ktoré je určený. Tento kontajner slúži tiež na zaistenie bezpečnosti výrobkov, ak sa nepoužívajú (napríklad počas prepravy alebo skladovania). Tieto kritériá ho odlišujú od bežných obalov;
  3. sa dodáva spolu s výrobkami, pre ktoré sú určené, bez ohľadu na to, že samotné výrobky môžu byť pre ľahkú prepravu zabalené osobitne. Ak sú tieto obaly uvádzané osobitne, sú zatriedené do zodpovedajúcej položky;
  4. sú nádoby typu, ktoré sa obvykle predávajú spolu s príslušným výrobkom; a
  5. nedáva celku základnú vlastnosť.
 2. Príklady obalov predložených spolu s určenými výrobkami, ktoré sa majú zatriediť v súlade s týmto pravidlom, sú:
  1. šperkovnice a boxy (položka 7113);
  2. puzdrá na holiace strojčeky (položka 8510);
  3. puzdrá na ďalekohľady a ďalekohľady (položka 9005);
  4. puzdrá a puzdrá na hudobné nástroje (napríklad položka 9202);
  5. puzdrá na zbrane (napríklad položka 9303).
 3. Príkladmi nádob, na ktoré sa nevzťahuje toto pravidlo, sú nádoby, ako napríklad strieborný nosič s obsahom alebo dekoratívna keramická váza s cukrovinkami.

PRAVIDLO 5B (Obalové materiály a nádoby)

 1. Toto pravidlo upravuje klasifikáciu obalových materiálov a nádob bežne používaných na balenie tovaru, ktorého sa týkajú. Toto ustanovenie sa však neuplatňuje v prípadoch, keď je možné tieto obalové materiály alebo kontajnery zreteľne znovu použiť, napríklad niektoré valce alebo nádrže na železný kov na stlačený alebo skvapalnený plyn.
 2. Toto pravidlo sa uplatňuje s výhradou ustanovení pravidla 5 písm. A), a preto by klasifikácia prípadov, prípadov a podobných obalov uvedených v pravidle 5 písm. A) mala prebiehať v súlade s týmto pravidlom.

PRAVIDLO 6

Na právne účely je zatriedenie tovaru do podpoložiek položky v súlade s názvami podpoložiek a poznámkami týkajúcimi sa týchto podpoložiek a tiež mutatis mutandis s ustanoveniami vyššie uvedených pravidiel za predpokladu, že iba podpoložky rovnakej úrovni sú porovnateľné. Na účely tohto pravidla sa môžu použiť aj príslušné poznámky k oddielom a skupinám, pokiaľ kontext neurčuje inak.

Vysvetlenie

 1. Vyššie uvedené pravidlá 1 až 5 sa uplatňujú mutatis mutandis na zatriedenie na úrovni podpoložiek tej istej položky.
 2. Pravidlo 6 má nasledujúce výrazy nasledujúci význam:
  1. „podpoložky rovnakej úrovne“ - podpoložky s jedným spojovníkom (úroveň 1) alebo podpoložky s dvoma spojovníkmi (úroveň 2). Takže pri porovnávacej analýze dvoch alebo viacerých podpoložiek s jednou pomlčkou v rámci jednej položky podľa pravidla 3 písm. A) by mala byť možnosť pridelenia produktu k jednej z nich určená iba popisom produktu v týchto podpoložkách s jednou pomlčkou . Po výbere podpoložky s jedným spojovníkom, ktorý poskytuje najšpecifickejší popis položky, a ak je samotná podpoložka rozdelená, potom a až potom sa zohľadní popis na úrovni podpoložky s dvoma spojovníkmi a vyberie sa jedna z nich;
  2. „pokiaľ kontext nevyžaduje inak“ - pokiaľ poznámky k sekcii alebo skupine nie sú kompatibilné s textom alebo poznámkami k podpoložkám. Je to tak napríklad v kapitole 71, kde sa význam termínu „platina“ v poznámke 4b k kapitole líši od významu termínu „platina“ v poznámke k podpoložkám 2. Preto sa na interpretáciu podpoložiek 7110 11 a 7110 19 uplatňuje poznámka k podpoložkám 2, a nie poznámka k kapitole 4 písm. B).
 3. Rozsah pôsobnosti podskupiny s dvojnásobným delením nesmie ísť nad rámec podskupiny s jedným delením, do ktorej patria. a pôsobnosť podpoložky s jedným spojovníkom nesmie presahovať nadpis, do ktorého podpoložka s jedným spojovníkom patrí

 

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu