menu

Colný postup spracovania pre domácu spotrebu

Článok 188. Obsah a uplatňovanie colného režimu pre spracovanie na domácu spotrebu

 1. Colný režim spracovanie na domácu spotrebu - colný režim uplatňovaný na zahraničný tovar, v súlade s ktorým sa tento tovar spracúva na domácu spotrebu s cieľom získať ich spracované výrobky určené na následné prepustenie do colného režimu na prepustenie na domácu spotrebu, a to bez úhrady za tohto zahraničného tovaru dovozné clo, s výhradou podmienok prepustenia tovaru do tohto colného režimu a jeho použitia v súlade s týmto colným režimom.
 2. Tovar prepustený do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu si zachováva štatút zahraničného tovaru a tovar prijatý (vytvorený) v dôsledku spracovania pre domácu spotrebu (spracované výrobky, odpad a zvyšky) získava štatút zahraničného tovaru.
 3. Na tovar, ktorého zoznam je stanovený právnymi predpismi členských štátov, sa uplatňuje colný režim spracovania na domácu spotrebu.

Článok 189. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu na spracovanie pre domácu spotrebu a jeho použitia v súlade s týmto colným režimom

 1. Podmienky na prepustenie tovaru do colného režimu na spracovanie pre domácu spotrebu sú:
  1. dostupnosť dokumentu o podmienkach spracovania tovaru na domácu spotrebu, vydaného autorizovaným orgánom členského štátu a obsahujúcim informácie uvedené v článku 193 tohto zákonníka;
  2. možnosť identifikácie colných orgánov zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu v produktoch jeho spracovania;
  3. ak v deň prepustenia tovaru do colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu, sumy dovozného cla vypočítané vzhľadom na spracované výrobky, akoby bol prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska pri dovoze do colné územie Únie, berúc do úvahy normy pre výstup spracovaných výrobkov obsiahnuté v dokumente o podmienkach spracovania tovaru na domácu spotrebu, je menšie ako sumy dovozných ciel vypočítaných na tovar prepustený do colného režimu postup spracovania pre domácu spotrebu, ako keby bol tento tovar prepustený do colného režimu prepustenie pre domácu spotrebu;
  4. nemožnosť uvedenia spracovaných výrobkov do pôvodného stavu ekonomicky výhodným spôsobom;
  5. platba osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel;
  6. platenie daní, ak nie sú poskytnuté daňové výnimky;
  7. súlad s opatreniami na ochranu vnútorného trhu ustanovenými v inej forme ako sú osobitné antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) iné clá stanovené v súlade s článkom 50 Zmluvy o Únii;
  8. dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu.
 2. Podmienky na použitie tovaru v súlade s colným režimom na spracovanie pre domácu spotrebu sú:
  1. dodržiavanie ustanovenej doby platnosti colného režimu pre spracovanie na domácu spotrebu;
  2. dodržiavanie ustanovení článku 191 tohto kódexu pri vykonávaní transakcií s tovarom prepusteným do colného režimu na spracovanie pre domácu spotrebu;
  3. vyhľadanie tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie pre tuzemskú spotrebu u osôb uvedených v dokumente o podmienkach spracovania tovaru pre domácu spotrebu a použitie tohto tovaru na účely operácií spracovania tovaru týmito osobami.
 3. Na účely uplatnenia tejto kapitoly znamená identifikácia zahraničného tovaru vo výrobkoch na jeho spracovanie colným orgánom ustanovenie jedným zo spôsobov uvedených v článku 192 tohto kódexu, že spracovanie tovaru na domácu spotrebu s cieľom získať spracované výrobky boli podrobené tovaru prepustenému do colného režimu na spracovanie pre domácu spotrebu.

Článok 190. Trvanie colného režimu pre spracovanie na domácu spotrebu

 1. Doba platnosti colného režimu na prepracovanie pre domácu spotrebu sa zisťuje na základe obdobia pre prepracovanie tovaru pre domácu spotrebu, určeného v dokumente o podmienkach spracovania tovaru pre domácu spotrebu.
 2. Stanovená doba platnosti colného režimu pre spracovanie na domácu spotrebu sa na žiadosť osoby predlžuje pri predĺžení obdobia na spracovanie tovaru na domácu spotrebu.
 3. Právne predpisy členských štátov môžu ustanoviť, že pri predĺžení lehoty na prepracovanie tovaru pre domácu spotrebu možno ustanovenú dobu platnosti colného režimu pre prepracovanie pre domácu spotrebu predĺžiť najneskôr do 10 pracovných dní po jej uplynutí. Pri predĺžení doby platnosti colného režimu na prepracovanie pre domácu spotrebu stanovenej colným orgánom po uplynutí jeho platnosti sa platnosť tohto colného režimu obnoví odo dňa ukončenia tohto colného režimu.

Článok 191. Operácie spracovania pre domácu spotrebu

 1. Medzi operácie spracovania pre domácu spotrebu patria:
  1. spracovanie alebo spracovanie tovaru;
  2. výroba tovaru vrátane montáže, montáže, demontáže a montáže.
 2. Spracovateľské operácie na domácu spotrebu nezahŕňajú:
  1. operácie na zaistenie bezpečnosti tovaru pri jeho príprave na predaj a prepravu (preprava) vrátane balenia, balenia a triedenia tovaru, pri ktorých tovar nestratí svoje individuálne vlastnosti;
  2. potomstvo, chov a kŕmenie zvierat vrátane vtákov, rýb, ako aj rastúcich kôrovcov a mäkkýšov;
  3. pestovanie stromov a iných rastlín;
  4. kopírovanie a reprodukcia informácií, zvukových a obrazových záznamov na akomkoľvek druhu nosiča informácií;
  5. ďalšie operácie určené Komisiou.
 3. Pri vykonávaní spracovateľských operácií na domácu spotrebu je použitie tovaru Únie povolené.

Článok 192. identifikácia zahraničný tovar vo výrobkoch na ich spracovanie

Na identifikáciu zahraničného tovaru v produktoch jeho spracovania je možné použiť nasledujúce metódy:

 • pripevnenie deklarantom, osobou vykonávajúcou spracovateľské operácie alebo úradníkmi colných orgánov pečatí, pečiatok, digitálnych a iných značiek na zahraničného tovaru;
 • podrobný popis, fotografia, zväčšený obrázok zahraničného tovaru;
 • porovnanie vopred vybraných vzoriek a (alebo) vzoriek zahraničného tovaru a výrobkov z ich spracovania;
 • používanie existujúceho označovania výrobkov, a to aj vo forme sériových čísel;
 • ďalšie metódy, ktoré možno uplatniť na základe povahy tovaru a spracovateľských operácií vykonávaných pre domácu spotrebu, a to aj preskúmaním predložených dokladov obsahujúcich podrobné informácie o použití zahraničného tovaru v technologickom procese spracovania spracovateľských operácií pre domácu spotrebu, ako ako aj na technologickú výrobu spracovaných výrobkov alebo prostredníctvom colnej kontroly počas spracovateľských operácií pre domácu spotrebu.

Článok 193. Dokument o podmienkach spracovania tovaru na domácu spotrebu

 1. Doklad o podmienkach spracovania tovaru pre domácu spotrebu, vydaný autorizovaným orgánom členského štátu, môže získať ktokoľvek tvár členského štátu, na území ktorého je vydaný tento doklad, vrátane tých, ktorí priamo nevykonávajú operácie spracovania tovaru.
 2. Doklad o podmienkach spracovania tovaru pre domácu spotrebu musí obsahovať informácie:
  1. o autorizovanom orgáne členského štátu, ktorý dokument vydal;
  2. o osobe, ktorej bol doklad vydaný;
  3. o osobe (osobách), ktorá bude priamo vykonávať spracovateľské operácie pre domácu spotrebu;
  4. o zahraničných tovaroch a výrobkoch z ich spracovania (názov, kód v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti, množstvo a náklady). Legislatíva členských štátov o colných predpisoch môže ustanoviť možnosť špecifikácie kódu zahraničného tovaru a výrobkov z jeho spracovania na úrovni komoditnej položky Komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti, ako aj možnosť neuvedenia náklady na tovar a výrobky z ich spracovania;
  5. na dokladoch potvrdzujúcich právo vlastniť, používať a (alebo) nakladať s tovarom;
  6. výnosy spracovaných výrobkov v kvantitatívnom a (alebo) percentuálnom vyjadrení;
  7. o spracovateľských operáciách pre domácu spotrebu a spôsoboch ich vykonávania;
  8. o metódach identifikácie zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu vo výrobkoch jeho spracovania;
  9. o odpadoch a zvyškoch (názov, kód v súlade s nomenklatúrou tovaru pre zahraničnú ekonomickú činnosť, množstvo a náklady). Právne predpisy členských štátov o colných predpisoch môžu ustanoviť možnosť označenia kódu odpadu a zvyškov na úrovni komoditnej položky Komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti, ako aj možnosť neuvedenia hodnoty tohto tovaru. odpad a zvyšky;
  10. lehota na spracovanie tovaru pre domácu spotrebu;
  11. o možnosti ďalšieho komerčného využitia odpadu;
  12. o colnom orgáne (colných orgánoch), ktorý má prepustiť tovar do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu a ukončenie tohto colného režimu;
  13. o nemožnosti uvedenia spracovaných výrobkov do pôvodného stavu ekonomicky výhodným spôsobom.
 3. Lehota na spracovanie tovaru na domácu spotrebu nemôže presiahnuť 1 rok alebo dlhšie obdobie určené Komisiou pre určité kategórie tovaru.
 4. Termín na spracovanie tovaru pre domácu spotrebu obsahuje:
  1. trvanie výrobného procesu spracovania tovaru;
  2. čas potrebný na prepustenie spracovaných výrobkov do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu.
 5. Lehota na spracovanie tovaru pre tuzemsko sa počíta odo dňa, keď je tovar prepustený do colného režimu pre spracovanie na tuzemskú spotrebu, a v prípade colného vyhlásenia na tovar vo viacerých dávkach - odo dňa umiestnenia prvej dávky tovaru v colnom režime spracovanie na domácu spotrebu.
 6. Lehota na spracovanie tovaru na domácu spotrebu sa môže predĺžiť v lehote uvedenej v odseku 3 tohto článku.
 7. Právne predpisy členských štátov môžu ustanoviť ďalšie informácie, ktoré sa majú uviesť v dokumente o podmienkach spracovania tovaru na domácu spotrebu.
 8. Formulár dokladu o podmienkach spracovania tovaru pre domácu spotrebu, postupe pri jeho vyplňovaní a postupe pri vystavení takéhoto dokladu, vykonaní jeho zmien (doplnení), ako aj o jeho stiahnutí (zrušení) a (alebo) jej obnovenie ustanovujú právne predpisy členských štátov. (pozri príkaz Ministerstva financií Ruska č. 5n zo 14.01.2020. januára XNUMX)

Článok 194. Sadzby produkcie spracovaných výrobkov

 1. Mierou produkcie spracovaných výrobkov sa rozumie množstvo a (alebo) percento spracovaných výrobkov, ktoré vznikli v dôsledku spracovateľských operácií na domácu spotrebu určitého množstva zahraničného tovaru.
 2. Ak sa operácie spracovania pre domácu spotrebu vykonávajú vo vzťahu k tovaru, ktorého vlastnosti zostávajú v súlade so stanovenými technickými požiadavkami prakticky konštantné a vedú k príjmu spracovaných výrobkov stálej kvality, môžu autorizované orgány členských štátov ustanoviť štandardné normy pre výstup spracovaných výrobkov.

Článok 195. Odpad vznikajúci pri spracovaní pre domácu spotrebu a výrobné straty

 1. Odpady vznikajúce v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu podliehajú umiestneniu v rámci colných postupov ustanovených týmto kódexom, s výnimkou prípadov, keď je uvedený odpad v súlade s právnymi predpismi členských štátov uznaný ako nevhodný na ďalšie komerčné využitie. alebo taký odpad v súlade s právnymi predpismi členských štátov podlieha zakopávaniu, zneškodňovaniu, využívaniu alebo ničeniu iným spôsobom.
 2. Odpady vzniknuté v dôsledku spracovateľských operácií na domácu spotrebu, ak sú prepustené do colného režimu zvoleného deklarantom, sa v tomto štáte považujú za dovážané na colné územie Únie.
 3. Odpady uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré nepodliehajú prepusteniu do colného režimu, nadobúdajú štatút tovaru Únie a odo dňa ich uznania sa v súlade s právnymi predpismi členských štátov považujú za nepodrobené colnej kontrole. nevhodné na ďalšie komerčné použitie alebo odo dňa predloženia dokladov colnému orgánu, ktoré potvrdia skutočnosť zakopania, zneškodnenia, použitia alebo zničenia vzniknutého odpadu iným spôsobom alebo skutočnosť ich prevozu na tieto účely.
 4. Zahraničný tovar prepustený do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu, nenávratne stratený v dôsledku operácií spracovania pre domácu spotrebu a uznaný colnými orgánmi ako strata výroby, nepodlieha prepusteniu do colného režimu po ukončení colného režimu prepracovanie. pre domácu spotrebu.

Článok 196. Zvyšky zahraničného tovaru vytvorené v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu

Zvyšky zahraničného tovaru, ktoré vznikli v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu v súlade s normami na výstup spracovaných výrobkov, sú predmetom prepustenia do colného režimu v súlade s článkom 197 tohto kódexu.

Článok 197. Ukončenie, pozastavenie a ukončenie colného režimu pre spracovanie na domácu spotrebu

 1. Pred uplynutím ustanovenej doby platnosti colného režimu pre prepracovanie pre domácu spotrebu sa účinok tohto colného režimu završuje umiestnením prijatého (formovaného) tovaru v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu (spracovateľské výrobky, odpad , s výnimkou odpadu uvedeného v článku 3 ods. 195 tohto zákonníka a (alebo) zostatkov) a (alebo) zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie pre domácu spotrebu a nepodliehajúceho spracovateľským operáciám pre domácu spotrebu, podľa colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu. Zároveň sa v súvislosti so spracovanými výrobkami neplatia špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a potvrdenie o súlade s opatreniami na ochranu vnútorného trhu v inej ako špeciálnej podobe, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ďalšie povinnosti ustanovené v súlade s článkom 50 Zmluvy o Únii sa nevyžadujú.
 2. Pred uplynutím ustanoveného obdobia platnosti colného režimu pre prepracovanie pre domácu spotrebu môže byť účinok tohto colného režimu dokončený:
  1. umiestnenie zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie pre domácu spotrebu a nepodliehajúceho spracovateľským operáciám na domácu spotrebu, odpad s výnimkou odpadu uvedeného v článku 3 ods. 195 tohto kódexu a (alebo) zvyšky zo spracovania operácie pre domácu spotrebu v rámci iného colného režimu uplatniteľného na zahraničný tovar za podmienok ustanovených v tomto kódexe, s výnimkou colného režimu colný tranzit;
  2. uznanie zo strany colných orgánov v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch skutočnosť zničenia a (alebo) nenahraditeľnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo skutočnosť neodvolateľnej straty v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania prijatého (vygenerovaného) tovaru v dôsledku spracovateľských operácií na domácu spotrebu (spracované výrobky, odpad a (alebo) zvyšky) a (alebo) zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie pre domácu spotrebu a nepodlieha spracovateľským operáciám pre domácu spotrebu;
  3. uznanie odpadu vytvoreného v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu v súlade s právnymi predpismi členských štátov nevhodného na ich ďalšie komerčné použitie alebo predloženie dokladov potvrdzujúcich skutočnosť zakopania, zneškodnenia, zneškodnenia alebo zničenia colnému orgánu vzniku odpadu iným spôsobom alebo skutočnosti, že došlo k jeho prenosu na účely vykonania takýchto operácií;
  4. uznanie časti zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie pre domácu spotrebu ako zahraničnej straty colnými orgánmi;
  5. výskyt okolností určených Komisiou a (alebo) právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch, pred ktorými je tovar pod colnou kontrolou.
 3. Pred uplynutím ustanovenej doby platnosti colného režimu pre spracovanie na domácu spotrebu môže byť účinok tohto colného režimu pozastavený v prípade, že tovar prepustený do colného režimu pre spracovanie na domácu spotrebu a (alebo) jeho výrobky sú prepustený do colného režimu colný sklad.
 4. Po uplynutí ustanoveného obdobia platnosti colného režimu pre spracovanie na domácu spotrebu je tento colný režim ukončený.

Článok 198. Vznik a zánik povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k tovaru prepustenému (prepustenému) do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu, lehota na jeho zaplatenie a kalkulácia

 1. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá na tovar prepustený do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu vzniká deklarantovi od chvíle, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie k tovaru, a v vo vzťahu k tovaru deklarovanému na prepustenie pred podaním vyhlásenia o tovare od osoby, ktorá podala žiadosť o prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare - od okamihu, keď colný orgán zaregistroval žiadosť o prepustenie tovaru do podania colného vyhlásenia vyhlásenie o tovare.
 2. Povinnosť zaplatiť dovozné clo na tovar prepustený (prepustený) do colného režimu prepracovaný na domácu spotrebu deklarant ukončí, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. ukončenie colného režimu pre spracovanie na domácu spotrebu v súlade s odsekom 1 a s pododsekmi 1, 3 - 5 článku 2 ods. 197 tohto kódexu, a to aj po výskyte okolností uvedených v pododseku 1 a 2 odseku 6 tohto kódexu článok;
  2. umiestnenie tovaru, v súvislosti s ktorým bol ukončený colný režim prepracovanie pre domácu spotrebu, a (alebo) tovar prijatý (vytvorený) v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu v rámci uplatnenia takéhoto colného režimu, ktorý bolo ukončené na dočasné uskladnenie v súlade s odsekom 6 článku 129 tohto kódexu;
  3. umiestnenie tovaru, pri ktorom bol ukončený colný režim prepracovanie pre domácu spotrebu, a (alebo) tovar získaný (sformovaný) v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu v rámci uplatnenia takého colného režimu, ktorý bolo ukončené v colnom režime v súlade s odsekom 7 článku 129 tohto kódexu;
  4. splnenie povinnosti zaplatiť dovozné clo a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 7 tohto článku;
  5. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti ničenia a (alebo) neodvolateľnej straty zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie na colnom území a (alebo) prijatého tovaru ( vzniknuté) v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo skutočnosti, že v prípade týchto vecí nedôjde k nenávratnej strate v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípady, keď pred takýmto zničením alebo nenávratnou stratou v súlade s týmto kódexom vo vzťahu k tomuto tovaru nastal termín na zaplatenie dovozného cla;
  6. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným režimom spracovania mimo colného územia - v súvislosti s povinnosťou zaplatiť dovozné clo, ktorá vznikla pri registrácii vyhlásenia o tovare alebo žiadosti o prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare;
  7. odvolanie colného vyhlásenia pre tovar v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou zaplatiť dovozné clo, ktorá vznikla počas registrácia vyhlásenia o tovare;
  8. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  9. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  10. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 3. Povinnosť platiť dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá za tovar prepustený do colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu, pokiaľ nie je v odseku 4 tohto článku ustanovené inak, pre deklaranta zaniká, ak nastanú nasledujúce okolnosti :
  1. splnenie povinnosti platiť dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber vo výške vypočítanej a splatnej v súlade s odsekom 13 tohto článku;
  2. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) neodvolateľnej straty zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na prepracovanie na colnom území v dôsledku nehody alebo vyššej moci , alebo skutočnosť neodvolateľnej straty tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty počas bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípadov, keď pred takýmto zničením alebo nenávratnou stratou v súlade s týmto kódexom došlo z tohto tovaru nastal termín na zaplatenie daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel;
  3. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným režimom spracovania pre domácu spotrebu - v súvislosti s povinnosťou platiť dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii vyhlásenia o tovare alebo žiadosti o prepustenie tovaru pred podanie vyhlásenia o tovare;
  4. odvolanie vyhlásenia za tovar v súlade s článkom 113 tohto zákonníka a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto zákonníka - v súvislosti s povinnosťou platiť dane, špeciálne, antidumpingové vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii vyhlásenia o tovare;
  5. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  6. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  7. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 4. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu, ktorého prepustenie sa uskutočnilo pred podaním colného vyhlásenia o tovare, povinnosť platiť dane, špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá končí deklarantom po výskyt nasledujúcich okolností:
  1. splnenie povinnosti platiť dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ako aj zaslanie elektronického dokumentu colným orgánom alebo pripevnenie príslušných značiek colným orgánom uvedeným v článku 17 ods. 120 tejto zmluvy Zákonníka;
  2. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.
 5. Povinnosť zaplatiť dovozné clo na tovar prepustený do colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu je splnená, ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 6 tohto článku.
 6. V prípade nasledujúcich okolností sa uvažuje o termíne na zaplatenie dovozného cla:
  1. v prípade prevodu zahraničného tovaru pred ukončením colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu osobe (osobám) neuvedenej v dokumente o podmienkach spracovania tovaru na tuzemskú spotrebu - deň premiestnenia tovaru a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia tovaru do colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu;
  2. v prípade straty (prijatého) tovaru v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu a (alebo) zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu pred dokončením colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu, s výnimkou zničenia a (alebo) neodvolateľnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratnej straty v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, - dňa straty tovaru a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia tovaru do colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu;
  3. ak nie je ukončený colný režim prepracovanie na domácu spotrebu v súlade s článkom 197 tohto kódexu - deň skončenia colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu ustanovený colným orgánom.
 7. V prípade, že nastanú okolnosti uvedené v odseku 6 tohto článku, dovozné clo podlieha zaplateniu, ako keby bol tovar prepustený do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu prepustený do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu bez uplatnenia sadzby. preferencie a výhody pri platbe dovozného cla ...
  Na výpočet dovozného cla sa uplatňujú sadzby dovozného cla, ktoré sú účinné v deň, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie o tovare podanom na prepustenie do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu a o prepustenom tovare. pred podaním vyhlásenia o tovare - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred podaním vyhlásenia o tovare.
 8. Z čiastok zaplatených (vybraných) dovozných ciel v súlade s odsekom 7 tohto článku je splatný úrok, ako keby bol v súvislosti s týmito sumami povolený odklad ich platieb odo dňa prepustenia tovaru do colného režimu prepracovanie. na domácu spotrebu do dňa uplynutia platobnej lehoty dovozné clo. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
  Ak bol pozastavený postup colného konania na prepracovanie pre domácu spotrebu v súlade s odsekom 3 článku 197 tohto kódexu, úrok stanovený v tomto odseku za obdobie pozastavenia colného režimu sa neúčtuje ani neplatí.
 9. V prípade ukončenia colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu alebo prepustenia na dočasné uskladnenie tovaru prepusteného do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu v súlade s článkom 6 ods. 129 tohto kódexu a (alebo) prijatého tovaru ( vzniknuté) v dôsledku operácií spracovania pre domácu spotrebu alebo umiestnenia tohto tovaru v súlade s odsekom 7 článku 129 tohto kódexu do colných postupov ustanovených v tomto kódexe alebo zadržania tohto tovaru colnými orgánmi v súlade s Kapitola 51 tohto kódexu po splnení povinnosti zaplatiť dovozné clo a (alebo) ich výbere (celkom alebo sčasti) čiastok zaplatených a (alebo) dovozných ciel vybraných v súlade s týmto článkom podlieha vrátenie. (offset) v súlade s kapitolou 10 tohto zákonníka.
 10. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu, s výnimkou tovaru deklarovaného na prepustenie pred podaním colného vyhlásenia o tovare podlieha povinnosti platiť dane, špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clá (dane, sú splatné špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá) pred prepustením tovaru v súlade s colným režimom spracovania pre domácu spotrebu.
 11. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu, ktorého prepustenie sa uskutočnilo pred predložením vyhlásenia o tovare a pri ktorom sa vyhlásenie o tovare predložilo najneskôr v lehote uvedenej v bode 16 Článku 120 tohto kódexu, a pokiaľ ide o tovar, ktorého deklarant je schváleným hospodárskym subjektom - najneskôr do obdobia uvedeného v článku 4 ods. 441 tohto kódexu povinnosť platiť dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá podliehajú exekúcii (sú splatné dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá) pred podaním vyhlásenia o tovare.
 12. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepracovanie pre domácu spotrebu, ktorého prepustenie sa uskutočnilo pred predložením vyhlásenia o tovare a pri ktorom sa vyhlásenie o tovare nepodalo pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 16 článku 120 tohto zákonníka, a pokiaľ ide o tovar, ktorého deklarant koná schválený hospodársky subjekt - pred uplynutím lehoty stanovenej v článku 4 ods. 441 tohto zákonníka, lehota na zaplatenie daní, osobitná, antidumpingové, vyrovnávacie clá sú posledným dňom obdobia uvedeného v článku 16 ods. 120 tohto kódexu a vo vzťahu k tovaru, ktorého deklarant koná schválený hospodársky subjekt, - posledným dňom obdobia uvedeného v odseku 4. článku 441 tohto kódexu.
 13. Pokiaľ ide o tovar uvedený v bodoch 10 a 11 tohto článku, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá sa platia vo výške vypočítanej v súlade s týmto kódexom vo vyhlásení pre tovar, berúc do úvahy osobitosti ustanovené v kapitole 12 tohto kódexu.
 14. Pokiaľ ide o tovar uvedený v bode 12 tohto článku, základ pre výpočet splatnej dane, osobitného antidumpingového, vyrovnávacieho cla, sa určuje na základe informácií uvedených v žiadosti o prepustenie tovaru a v predložených dokladoch spolu s takýmto vyhlásením.
  Ak sa kódy tovaru v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti určujú na úrovni zoskupenia s počtom znakov menším ako 10:
  • pre výpočet daní sa uplatňuje najvyššia zo sadzieb dane z pridanej hodnoty, najvyššia zo sadzieb spotrebných daní (spotrebná daň alebo spotrebná daň) zodpovedajúcich tovarom zahrnutým do takejto skupiny, pre ktoré je najvyššia zo sadzieb ciel;
  • na výpočet osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel sa použije najvyššia zo sadzieb osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel zodpovedajúcich tovaru zahrnutému do takejto skupiny, berúc do úvahy odsek päť tohto článku.

Špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá sa počítajú na základe pôvodu tovaru potvrdeného v súlade s kapitolou 4 tohto kódexu a (alebo) ďalších informácií požadovaných na určenie stanovených ciel. Ak sa nepotvrdí pôvod tovaru a (alebo) ďalšie informácie požadované na stanovenie špecifikovaných ciel, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa vypočítajú na základe najvyšších sadzieb osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel stanovených pre tovar rovnaký kód komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti, ak sa klasifikácia tovaru uskutočňuje na úrovni 10 znakov, alebo tovar zahrnutý do zoskupenia, ak sú určené kódy tovaru v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti. na úrovni zoskupenia s počtom znakov menším ako 10.
Ak sa vo vzťahu k tovaru uvedenému v odseku 12 tohto článku následne podáva vyhlásenie o tovare, daniach, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích clách v sume vypočítanej v súlade s týmto kódexom vo vyhlásení o tovare na základe informácie uvedené vo vyhláseniach o tovare. Vrátenie (vyrovnanie) nadmerne zaplatených a (alebo) nadmerne vybraných súm daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel sa uskutoční v súlade s kapitolou 10 a článkom 76 tohto zákonníka.

Článok 199. Špecifiká výpočtu a platenia dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel na spracované výrobky, ak sú prepustené do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu.

 1. Pri prepúšťaní výrobkov do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu sa dovozné clá vypočítajú na tieto výrobky a platia sa v súlade s článkom 136 tohto kódexu.
 2. Pri prepustení výrobkov do colného režimu pre prepustenie na domácu spotrebu do režimu spracovania nie je deklarant povinný platiť dane, špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clá.

Článok 200. Zvláštnosti platenia daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel v súvislosti so zahraničným tovarom, ktorý nebol podrobený spracovateľským operáciám, zvyšky a odpad vznikajúci v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu, ak sú umiestnené do colného režimu postup prepustenia na domácu spotrebu

Ak je zahraničný tovar, ktorý neprešiel spracovateľskými operáciami, ako aj zvyšky a odpady vzniknuté v dôsledku spracovateľských operácií pre domácu spotrebu, prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, deklarant nie je povinný platiť dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá ...

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu