menu

Colný režim prepracovanie na colnom území

Článok 163. Obsah a uplatňovanie colného režimu na prepracovanie na colnom území

 1. Colný režim prepracovanie na colnom území - colný režim uplatniteľný na zahraničný tovar, v súlade s ktorým sa tento tovar spracúva na colnom území Únie s cieľom získať ich produkty na spracovanie určené na následný vývoz z colného územia Únie, a to bez platby. pokiaľ ide o tento tovar, zahraničný tovar, dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, s výhradou podmienok prepustenia tovaru do tohto colného režimu a jeho použitia v súlade s týmto colným postupom.
 2. Tovar prepustený do colného režimu na spracovanie na colnom území si zachováva štatút zahraničného tovaru a tovar prijatý (vytvorený) v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie (spracované výrobky, odpad a zvyšky) získava štatút zahraničný tovar.
 3. Je možné použiť colný režim pre spracovanie na colnom území na pozastavenie colného režimu pre dočasný dovoz (prijatie) umiestnením tovaru prepusteného do colného režimu dočasný dovoz (prijatie).
 4. Komisia má právo určiť zoznam tovarov, na ktoré sa neuplatňuje colný režim prepracovanie na colnom území. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 203 zo dňa 11.12.2018)

Článok 164. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu na spracovanie na colnom území a jeho použitia v súlade s týmto colným režimom

 1. Podmienky na prepustenie tovaru do colného režimu na spracovanie na colnom území sú:
  1. dostupnosť dokladu o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Únie, ktorý vydal oprávnený orgán členského štátu a ktorý obsahuje informácie uvedené v článku 168 tohto kódexu. Ako taký doklad sa môže použiť vyhlásenie o tovare, ak je účelom colného režimu prepracovanie na colnom území oprava tovaru, ako aj v iných prípadoch určených Komisiou; (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 180 z 12.11.2018)
  2. možnosť identifikácie colných orgánov zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie na colnom území v produktoch jeho spracovania, s výnimkou prípadov výmeny tohto zahraničného tovaru za rovnocenný tovar v súlade s článkom 172 tohto kódexu;
  3. dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu.
 2. Podmienky na použitie tovaru v súlade s colným režimom na prepracovanie na colnom území sú:
  1. dodržiavanie ustanovenej doby platnosti colného režimu pre spracovanie na colnom území;
  2. súlad s ustanoveniami článku 166 tohto kódexu pri vykonávaní operácií s tovarom prepusteným do colného režimu na spracovanie na colnom území;
  3. vyhľadanie tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie na colnom území u osôb uvedených v dokumente o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Únie a použitie tohto tovaru na účely operácií spracovania tovaru týmito osobami.
 3. Na účely uplatnenia tejto kapitoly znamená identifikácia zahraničného tovaru vo výrobkoch na jeho spracovanie colným orgánom preukázanie jedným z spôsobov uvedených v článku 167 tohto kódexu, že tovar prepustený do colného režimu prepracovanie bol. podrobený operáciám na spracovanie tovaru na colnom území Únie s cieľom získať spracované výrobky.na colnom území.

Článok 165. Trvanie colného režimu pre prepracovanie na colnom území

 1. Doba platnosti colného režimu na prepracovanie na colnom území sa stanovuje na základe obdobia na prepracovanie tovaru na colnom území Únie, ako je definované v dokumente o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Únie. Únie.
 2. Stanovená doba platnosti colného režimu na prepracovanie na colnom území sa na žiadosť osoby predlžuje pri predĺžení obdobia na prepracovanie tovaru na colnom území Únie.
 3. Právne predpisy členských štátov môžu ustanoviť, že pri predĺžení lehoty na prepracovanie tovaru na colnom území Únie možno ustanovenú dobu platnosti colného režimu na prepracovanie na colnom území predĺžiť najneskôr do 10 pracovných dní po jeho ukončení. expirácia. Pri predĺžení doby platnosti colného režimu na prepracovanie na colnom území stanovenej colným orgánom po jej uplynutí sa platnosť tohto colného režimu obnoví odo dňa ukončenia tohto colného režimu.

Článok 166. Operácie spracovania na colnom území Únie

 1. Spracovateľské operácie na colnom území Únie zahŕňajú:
  1. spracovanie alebo spracovanie tovaru;
  2. výroba tovaru vrátane montáže, montáže, demontáže a nastavenia;
  3. oprava tovaru vrátane jeho obnovy, výmeny komponentov, modernizácia;
  4. použitie tovaru, ktorý uľahčuje alebo uľahčuje výrobu spracovaných výrobkov, a to aj vtedy, ak sa tento tovar spotrebuje úplne alebo čiastočne v procese spracovania. Táto operácia sa musí vykonať súčasne s jednou z operácií uvedených v pododsekoch 1 až 3 tohto odseku.
 2. Spracovateľské operácie na colnom území Únie nezahŕňajú:
  1. operácie na zaistenie bezpečnosti tovaru pri jeho príprave na predaj a prepravu (preprava) vrátane balenia, balenia a triedenia tovaru, pri ktorých tovar nestratí svoje individuálne vlastnosti;
  2. potomstvo, chov a kŕmenie zvierat vrátane vtákov, rýb, ako aj rastúcich kôrovcov a mäkkýšov;
  3. pestovanie stromov a iných rastlín;
  4. kopírovanie a reprodukcia informácií, zvukových a obrazových záznamov na akomkoľvek druhu nosiča informácií;
  5. použitie zahraničného tovaru ako pomocného prostriedku v technologickom procese (zariadenia, stroje, upínací materiál atď.);
  6. ďalšie operácie určené Komisiou.
 3. Pri vykonávaní operácií spracovania na colnom území Únie je použitie tovaru Únie povolené, s výnimkou tovaru, pri ktorom sú sadzby vývozného cla ustanovené v právnych predpisoch členských štátov a sú uvedené v zozname určenom Komisiou.
  Komisia má právo rozhodovať o prípadoch, keď Tovar Únie, pri ktorých sú sadzby vývozného cla ustanovené právnymi predpismi členských štátov a ktoré sú uvedené v zozname ustanovenom v prvom odseku tohto odseku, možno použiť pri vykonávaní spracovateľských operácií na colnom území Spoločenstva Únie.

Článok 167. identifikácia zahraničný tovar vo výrobkoch na ich spracovanie

Na identifikáciu zahraničného tovaru v produktoch jeho spracovania je možné použiť nasledujúce metódy:

 • pripevnenie deklarantom, osobou vykonávajúcou spracovateľské operácie alebo úradníkmi colných orgánov pečatí, pečiatok, digitálnych a iných značiek na zahraničného tovaru;
 • podrobný popis, fotografia, zväčšený obrázok zahraničného tovaru;
 • porovnanie vopred vybraných vzoriek a (alebo) vzoriek zahraničného tovaru a výrobkov z ich spracovania;
 • používanie existujúceho označovania výrobkov, a to aj vo forme sériových čísel;
 • ďalšie metódy, ktoré možno použiť na základe povahy tovaru a spracovateľských operácií vykonávaných na colnom území Únie, a to aj preskúmaním predložených dokladov obsahujúcich podrobné informácie o použití zahraničného tovaru v technologickom procese vykonávania spracovateľských operácií v na colnom území Únie, ako aj na technológii výroby spracovaných výrobkov alebo vykonaním colnej kontroly počas spracovateľských operácií na colnom území Únie.

Článok 168. Dokument o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Únie

 1. Doklad o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Únie, ktorý vydá autorizovaný orgán členského štátu, môže získať ktorýkoľvek tvár členského štátu, na území ktorého je vydaný tento doklad, vrátane tých, ktorí vykonávajú spracovateľské operácie alebo ktorí tieto operácie priamo nevykonávajú.
 2. Doklad o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Únie musí obsahovať informácie:
  1. o autorizovanom orgáne členského štátu, ktorý dokument vydal;
  2. o osobe, ktorej bol doklad vydaný;
  3. o osobe (osobách), ktorá bude priamo vykonávať spracovateľské operácie na colnom území Únie;
  4. o zahraničných tovaroch a výrobkoch z ich spracovania (názov, kód v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti, množstvo a náklady). Legislatíva členských štátov o colných predpisoch môže ustanoviť možnosť špecifikácie kódu zahraničného tovaru a výrobkov z jeho spracovania na úrovni komoditnej položky Komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti, ako aj možnosť neuvedenia náklady na tovar a výrobky z ich spracovania;
  5. o tovare Únie, pri ktorom sú sadzby vývozného cla ustanovené v právnych predpisoch členských štátov, zabezpečujúcich vykonávanie technologického procesu spracovania zahraničného tovaru (názov, kód v súlade s Nomenklatúrou zahraničného tovaru) Hospodárska činnosť a množstvo), ak to ustanovujú právne predpisy členského štátu;
  6. na dokladoch potvrdzujúcich právo vlastniť, používať a (alebo) nakladať s tovarom;
  7. výnosy spracovaných výrobkov v kvantitatívnom a (alebo) percentuálnom vyjadrení;
  8. o spracovateľských operáciách na colnom území, spôsoboch ich vykonávania;
  9. o metódach identifikácie zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie na colnom území vo výrobkoch z jeho spracovania;
  10. o odpadoch a zvyškoch (názov, kód v súlade s nomenklatúrou tovaru pre zahraničnú ekonomickú činnosť, množstvo a náklady). Právne predpisy členských štátov o colných predpisoch môžu ustanoviť možnosť označenia kódu odpadu a zvyškov na úrovni komoditnej položky Komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti, ako aj možnosť neuvedenia hodnoty tohto tovaru. odpad a zvyšky;
  11. lehota na spracovanie tovaru na colnom území Únie;
  12. o výmene tovaru za rovnocenný tovar v zmysle článku 172 tohto zákonníka, ak je takáto výmena povolená;
  13. o možnosti ďalšieho komerčného využitia odpadu;
  14. o colnom orgáne (colných orgánoch), ktorý má prepustiť tovar do colného režimu prepracovanie na colnom území a ukončenie tohto colného režimu.
 3. Lehota na spracovanie tovaru na colnom území Únie nesmie presiahnuť 3 roky alebo dlhšie obdobie stanovené Komisiou pre určité kategórie tovaru. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 203 zo dňa 11.12.2018)
 4. Lehota na spracovanie tovaru na colnom území Únie zahŕňa:
  1. trvanie výrobného procesu spracovania tovaru;
  2. čas potrebný na skutočný vývoz spracovaných výrobkov z colného územia Únie a vykonanie colných operácií týkajúcich sa zneškodňovania odpadu a zvyškov zahraničného tovaru.
 5. Lehota na spracovanie tovaru na colnom území Únie sa počíta odo dňa prepustenia tovaru do colného režimu prepracovanie na colnom území a v prípade colného vyhlásenia na tovar v niekoľkých dávkach - odo dňa prvého šarža tovaru je prepustená do colného režimu na spracovanie na colnom území.
 6. Lehotu na spracovanie tovaru na colnom území Únie možno predĺžiť v lehote uvedenej v odseku 3 tohto článku.
 7. Právne predpisy členských štátov môžu ustanoviť ďalšie informácie, ktoré sa majú spresniť v dokumente o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Únie.
 8. Formulár dokladu o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Únie, postup pri jeho vyplňovaní a postup pri vydávaní takého dokladu, jeho zmenách (dodatkoch), ako aj jeho stiahnutí (zrušení) a (alebo) jeho obnovenie je ustanovené v právnych predpisoch členských štátov. (pozri uznesenie Ministerstva financií Ruska č. 246n zo dňa 24.12.2019)
 9. Ak sa vyhlásenie o tovare použije ako dokument o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Únie, deklarant v oznámení o tovare uvedie informácie o podmienkach spracovania tovaru na colnom území Únie.

Článok 169. Sadzby produkcie spracovaných výrobkov

 1. Mierou výťažnosti spracovaných výrobkov sa rozumie množstvo a (alebo) percento spracovaných výrobkov, ktoré vznikli v dôsledku spracovateľských operácií určitého množstva zahraničného tovaru na colnom území Únie.
 2. Ak sa spracovateľské operácie na colnom území Únie vykonávajú v súvislosti s tovarom, ktorého vlastnosti zostávajú v súlade so stanovenými technickými požiadavkami prakticky konštantné a vedú k príjmu spracovaných výrobkov stálej kvality, autorizované orgány Členské štáty môžu ustanoviť štandardné normy pre výstup spracovaných výrobkov.

Článok 170. Odpad pochádzajúci zo spracovateľských operácií na colnom území Únie a výrobných strát

 1. Odpady vznikajúce v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie podliehajú umiestneniu v rámci colných postupov ustanovených v tomto kódexe, s výnimkou prípadov, keď je uvedený odpad v súlade s právnymi predpismi členských štátov uznaný ako nevhodný. na svoje ďalšie komerčné použitie alebo taký odpad v súlade s právnymi predpismi členských štátov môže byť zakopaný, zneškodnený, zneužitý alebo zničený iným spôsobom.
 2. Odpady vzniknuté v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie, ak sú prepustené do colného režimu zvoleného deklarantom, sa považujú za dovážané na colné územie Únie v tomto štáte.
 3. Odpady uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré nepodliehajú prepusteniu do colného režimu, nadobúdajú štatút tovaru Únie a odo dňa ich uznania sa v súlade s právnymi predpismi členských štátov považujú za nepodrobené colnej kontrole. nevhodné na ďalšie komerčné použitie alebo odo dňa predloženia dokladov colnému orgánu, ktoré potvrdia skutočnosť zakopania, zneškodnenia, použitia alebo zničenia vzniknutého odpadu iným spôsobom alebo skutočnosť ich prevozu na tieto účely.
 4. Zahraničný tovar prepustený do colného režimu na prepracovanie na colnom území, nenávratne stratený v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie a uznaný colnými orgánmi ako výrobná strata, nepodlieha prepusteniu do colného režimu po dokončení colný režim pre spracovanie na colnom území.

Článok 171. Zvyšky zahraničného tovaru pochádzajúce z operácií spracovania na colnom území Únie

Zvyšky zahraničného tovaru vytvorené v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie v súlade s normami pre výstup spracovaných výrobkov podliehajú prepusteniu do colného režimu v súlade s článkom 173 tohto kódexu.

Článok 172. Nahradenie zahraničného tovaru rovnocenným tovarom

 1. So súhlasom colného orgánu je povolené nahradiť zahraničný tovar prepustený do colného režimu na prepracovanie na colnom území alebo plánovaný na prepustenie do colného režimu na prepracovanie na colnom území v súlade s dokladom o podmienkach pre spracovanie tovaru na colnom území Únie, s tovarom Únie, ktorý sa svojím popisom, kvalitou a technickými vlastnosťami zhoduje s takým zahraničným tovarom (ďalej v tomto článku - ekvivalentný tovar).
  V prípade dovozu na colné územie Únie na opravu chybnej súčasti, zostavy, jednotky, ktoré boli súčasťou tovaru predtým vyvezeného z colného územia Únie v súlade s colným vývozným postupom, tovar Únie, ktorý v ich popis, kvalita a technické vlastnosti sa zhodujú s tým, ako sa tieto diely, zostavy, zostavy dovážané na colné územie Únie považujú za rovnocenný tovar bez zohľadnenia stavu ich prevádzkyschopnosti a (alebo) zhoršenia.
 2. Spracovanie výrobkov získaných v dôsledku spracovateľských operácií rovnocenného tovaru na colnom území Únie sa považuje v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly za produkty spracovania zahraničného tovaru.
 3. Rovnaký tovar nadobúda štatút zahraničného tovaru a tovar, ktorý je ním nahradený, získava štatút tovaru Únie.
 4. Ak je povolené nahradiť zahraničný tovar rovnocenným tovarom, je povolený vývoz spracovateľských výrobkov získaných z rovnocenného tovaru z colného územia Únie pred dovozom zahraničného tovaru na colné územie Únie.
 5. Postup a podmienky výmeny zahraničného tovaru za rovnocenný tovar stanovujú právne predpisy členských štátov o colných predpisoch.

Článok 173. Ukončenie, pozastavenie a ukončenie colného režimu pre spracovanie na colnom území

 1. Pred uplynutím ustanovenej doby platnosti colného režimu pre prepracovanie na colnom území sa operácia tohto colného režimu končí umiestnením prijatého (vytvoreného) tovaru v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie ( spracovanie výrobkov, odpad, s výnimkou odpadu uvedeného v článku 3 ods. 170 tohto kódexu, a (alebo) zostatky) a (alebo) zahraničný tovar prepustený do colného režimu na spracovanie na colnom území a nepodrobený spracovateľským operáciám na colnom území Únie v colnom režime spätný vývoz.
 2. Pred uplynutím ustanovenej doby platnosti colného režimu pre prepracovanie na colnom území môže byť účinok tohto colného režimu dokončený:
  1. umiestnenie tovaru prijatého (vytvoreného) v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie (výrobky zo spracovania, odpad s výnimkou odpadu uvedeného v článku 3 ods. 170 tohto kódexu a (alebo) zvyšky) a (alebo) zahraničný tovar prepustený do colného režimu na prepracovanie na colnom území a nepodrobený spracovateľským operáciám na colnom území Únie, do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu alebo do iného colného režimu uplatniteľného na zahraničný tovar v zmysle podmienky ustanovené týmto kódexom, s výnimkou colného režimu colný tranzit a colného režimu dočasný dovoz (dovoz). Zároveň sa neplatia špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá na spracované výrobky a predkladanie dokladov potvrdzujúcich súlad s opatreniami na ochranu vnútorného trhu v inej ako špeciálnej podobe, antidumpingových, vyrovnávacích ciel a (alebo) ustanovené v súlade s článkom 50 Zmluvy o Únii sa nevyžadujú iné poplatky;
  2. obnovenie colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz), ktorého prevádzka bola pozastavená v súlade s článkom 3 ods. 224 tohto kódexu;
  3. uznanie zo strany colných orgánov v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch skutočnosť zničenia a (alebo) nenahraditeľnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo skutočnosť neodvolateľnej straty v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania prijatého (vytvoreného) tovaru v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie (spracované výrobky, odpad a (alebo) zvyšky) a (alebo) zahraničného tovaru umiestneného pod colný colný režim spracovania na colnom území a nepodliehajúci spracovateľským operáciám na colnom území Únie;
  4. uznanie odpadu vytvoreného v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie v súlade s právnymi predpismi členských štátov nevhodného na ďalšie obchodné použitie alebo predloženie dokladov potvrdzujúcich skutočnosť zakopania, zneškodnenia, colnému orgánu zneškodnenie alebo zničenie vyprodukovaného odpadu iným spôsobom alebo skutočnosť ich prenos na tieto činnosti;
  5. uznanie časti zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie na colnom území ako zahraničnej straty colnými orgánmi;
  6. výskyt okolností určených Komisiou a (alebo) právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch, pred ktorými je tovar pod colnou kontrolou.
 3. Pred uplynutím ustanovenej doby platnosti colného režimu pre prepracovanie na colnom území môže byť účinok tohto colného režimu pozastavený v prípade prepustenia tovaru prepusteného do colného režimu pre prepracovanie na colnom území a (alebo ) výrobky z ich spracovania v colnom režime colný sklad alebo výrobky z ich spracovania v colnom režime režim dočasný dovoz (dovoz).
 4. Spracované výrobky môžu byť prepustené do colného režimu v jednej alebo viacerých dávkach.
 5. Po uplynutí ustanovenej doby platnosti colného režimu pre spracovanie na colnom území sa tento colný režim ukončí.

Článok 174. Vznik a zánik povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k tovaru prepustenému do colného režimu prepracovanie na colnom území, lehota na jeho zaplatenie. a ich výpočet

 1. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti s tovarom prepusteným do colného režimu na spracovanie na colnom území, vzniká deklarantovi od okamihu, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie k tovaru, a za tovar deklarovaný na prepustenie pred podaním vyhlásenia o tovare od osoby, ktorá podala žiadosť o prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare - od okamihu, keď colný orgán zaregistroval žiadosť o prepustenie tovaru do podania colného vyhlásenia vyhlásenie o tovare.
 2. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti s tovarom prepusteným (prepusteným) do colného režimu na spracovanie na colnom území, končí deklarantom v prípade, že nastanú tieto okolnosti:
  1. ukončenie colného režimu pre spracovanie na colnom území v súlade s odsekom 1 a odsekmi 1, 2, 4-6 odseku 2 článku 173 tohto kódexu pred skončením colného režimu pre spracovanie na colnom území stanovenom colný orgán, a to aj po výskyte okolností uvedených v pododsekoch 1 a 2 odseku 4 tohto článku;
  2. umiestnenie tovaru, pri ktorom bol ukončený colný režim spracovania na colnom území, a (alebo) tovar prijatý (vytvorený) v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie v rámci uplatňovania tohto nariadenia colný režim, ktorého činnosť bola ukončená, na dočasné uskladnenie v súlade s článkom 6 ods. 129 tohto kódexu;
  3. umiestnenie tovaru, pri ktorom bol ukončený colný režim spracovania na colnom území, a (alebo) tovar prijatý (vytvorený) v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie v rámci uplatňovania tohto nariadenia colný režim, ktorý bol ukončený v colnom režime v súlade s článkom 7 ods. 129 tohto kódexu;
  4. splnenie povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 5 tohto článku;
  5. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti ničenia a (alebo) neodvolateľnej straty zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie na colnom území a (alebo) prijatého tovaru ( vzniknuté) v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo v dôsledku nenávratnej straty tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, okrem v prípadoch, keď pred takýmto zničením alebo nenávratnou stratou v súlade s týmto kódexom vo vzťahu k tomuto tovaru nastal termín na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel;
  6. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným poriadkom na prepracovanie na colnom území - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii vyhlásenia o tovare alebo žiadosti o dovoz prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare;
  7. odvolanie colného vyhlásenia pre tovar v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá, dane, špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli počas registrácie vyhlásenia na tovar;
  8. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  9. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  10. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 3. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá je splnená, ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku.
 4. V prípade nasledujúcich okolností je konečný termín na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných antidumpingových a vyrovnávacích ciel:
  1. v prípade prepravy zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na prepracovanie na colnom území pred ukončením takéhoto colného režimu osobe (osobám), ktorá nie je uvedená v dokumente o podmienkach prepracovania na colnom území - deň prepravy tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň, kedy je tovar prepustený do colného režimu prepracovanie na colnom území;
  2. v prípade straty zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie na colnom území pred dokončením tohto colného režimu, s výnimkou zničenia a (alebo) nenávratnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratnej straty v dôsledku prirodzenej strata za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, - deň straty tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia tovaru do colného režimu prepracovanie na colnom území;
  3. ak colný režim pre prepracovanie na colnom území nie je ukončený pred skončením colného režimu pre prepracovanie na colnom území ustanovenom colným orgánom - deň skončenia colného režimu pre prepracovanie na colnom území ustanovenom colným orgánom orgánu.
 5. Ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku, dovozné clo, danesú splatné špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clá, ako keby bol tovar prepustený do colného režimu na spracovanie na colnom území prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska bez uplatnenia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel. clá a dane.
  Na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel s účinnosťou v deň registrácie colným orgánom vyhlásenie o tovare podané na prepustenie tovaru do colného režimu colné spracovanie na colné územie a vo vzťahu k tovaru, ktorého prepustenie bolo vydané pred predložením vyhlásenia o tovare, - v deň registrácie colným orgánom členského štátu žiadosť o prepustenie tovaru pred predložením vyhlásenia o tovare.
 6. Z výšok dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených (vybraných) v súlade s odsekom 5 tohto článku je splatný úrok, ako keby bol v súvislosti s týmito čiastkami povolený odklad ich platieb z dátum prepustenia tovaru do colného režimu spracovanie na colnom území v deň uplynutia lehoty na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
  Ak bola pozastavená prevádzka colného režimu na spracovanie na colnom území v súlade s článkom 3 ods. 173 tohto kódexu, úroky stanovené v tomto odseku za obdobie pozastavenia colného režimu sa neúčtujú ani nevyplácajú.
 7. V prípade ukončenia colného režimu pre prepracovanie na colnom území alebo prepustenia na dočasné uskladnenie tovaru prepusteného do colného režimu pre prepracovanie na colnom území v súlade s článkom 6 ods. 129 tohto kódexu a (alebo) tovaru prijatý (vytvorený) v dôsledku operácií spracovania na colnom území alebo v priestoroch v súlade s článkom 7 ods. 129 tohto kódexu tohto tovaru v colnom režime stanovenom týmto kódexom alebo zadržaním tohto tovaru colnými orgánmi orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto zákonníka po splnení povinnosti platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber (úplne alebo sčasti) sumy cla, daní , špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá zaplatené a (alebo) vybrané v súlade s týmto článkom sa vrátia (započítajú) v súlade s kapitolou 10 a článkom 76 tohto kódexu.

Článok 175. Špecifiká výpočtu a platenia dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel na spracované výrobky, ak sú prepustené do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu.

 1. Pri prepracovaní výrobkov do colného režimu prepustenie do tuzemska sú dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá predmetom platby vo výške dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích. clá, ktoré by boli splatné, akoby zahraničný tovar prepustený do colného režimu na spracovanie na colnom území a použitý na výrobu spracovaných výrobkov v súlade s normami na výstup spracovaných výrobkov bol prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska. .
  Na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel s účinnosťou v deň registrácie colným orgánom vyhlásenie o tovare podané na prepustenie tovaru do colného režimu colné spracovanie na colné územie a vo vzťahu k tovaru, ktorého prepustenie bolo vydané pred predložením vyhlásenia o tovare, - v deň registrácie colným orgánom členského štátu žiadosť o prepustenie tovaru pred predložením vyhlásenia o tovare.
  Ak sa na účely výpočtu ciel a daní vyžaduje prepočet cudzej meny na menu členského štátu, vykoná sa takýto prepočet výmenným kurzom platným v deň uvedený v prvom odseku tohto článku.
 2. Z výšok dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených (vybraných) v súlade s odsekom 1 tohto článku je splatný úrok, ako keby bol v súvislosti s týmito čiastkami povolený odklad ich platieb z deň prepustenia tovaru do colného režimu spracovanie na colnom území v deň zániku povinnosti platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clo. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
  Ak bola pozastavená prevádzka colného režimu na spracovanie na colnom území v súlade s článkom 3 ods. 173 tohto kódexu, úroky stanovené v tomto odseku za obdobie pozastavenia colného režimu sa neúčtujú ani nevyplácajú.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...