menu

Colný režim prepracovanie mimo colného územia

Článok 176. Obsah a použitie colného režimu pre spracovanie mimo colného územia

 1. Colný režim prepracovanie mimo colného územia - colný režim uplatnený na tovar Únie, podľa ktorého sa tento tovar vyváža z colného územia Únie s cieľom prijať v dôsledku spracovateľských operácií mimo colného územia Únie, výrobky z ich spracovania určené na následný dovoz na colné územie Únie bez zaplatenia vývozného cla na tento tovar Únie, s výhradou podmienok prepustenia tovaru do tohto colného režimu a ich použitia v súlade s colný režim.
 2. Tovar prepustený do colného režimu na spracovanie mimo colného územia a skutočne vyvezený z colného územia Únie stráca štatút tovaru Únie.
 3. Na spracovanie mimo colného územia je možné uplatniť colný režim:
  1. v súvislosti s tovarom, ktorý bol predtým prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska s uplatnením výsadných práv pri platení dovozného cla, daní spojených s obmedzeniami pri používaní a (alebo) nakladaní s týmto tovarom alebo časťou tohto tovaru , ak sa tento tovar alebo jeho časti vyvážajú z colného územia Únie na účely jeho opravy a v čase prepustenia do colného režimu na spracovanie mimo colného územia majú štatút zahraničného tovaru;
  2. pokiaľ ide o vývozy z colného územia Únie:
   • tovar prepustený do colného režimu dočasný vývoz na dokončenie colného režimu dočasný vývoz v súlade s článkom 2 ods. 231 tohto kódexu;
   • vozidlá medzinárodnej dopravy v prípade uvedenom v článku 3 ods. 277 prvom pododseku tohto kódexu.
 4. Tovar uvedený v odseku 2 pododseku 3 tohto článku je prepustený do colného režimu prepracovanie mimo colného územia bez toho, aby bol dovezený na colné územie Únie.
 5. Komisia má právo určiť zoznam tovarov, na ktoré sa neuplatňuje colný režim prepracovanie mimo colného územia. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 203 zo dňa 11.12.2018)

Článok 177. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu na spracovanie mimo colného územia a jeho použitia v súlade s týmto colným režimom

 1. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu na spracovanie mimo colného územia sú:
  1. dostupnosť dokladu o podmienkach spracovania tovaru mimo colného územia Únie, ktorý vydal oprávnený orgán členského štátu a ktorý obsahuje informácie uvedené v článku 181 tohto kódexu. Ako taký doklad možno použiť vyhlásenie o tovare, ak je účelom colného režimu pri spracovaní mimo colného územia oprava tovaru;
  2. možnosť identifikácie tovaru Únie prepusteného do colného režimu na spracovanie mimo colného územia produktmi ich spracovania colnými orgánmi, s výnimkou prípadov výmeny spracovaných produktov za rovnocenný zahraničný tovar, ako je definované v článku 183 tohto kódexu v súlade s uvedeným článkom tohto kódexu;
  3. zloženie zábezpeky na splnenie povinnosti platiť vývozné clo v súlade s kapitolou 9 tohto kódexu, s výnimkou prípadov, keď v súlade s právnymi predpismi členských štátov zábezpeka na splnenie povinnosti platiť vývozné clo nie je poskytnuté;
  4. dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu.
 2. Podmienky na použitie tovaru v súlade s colným režimom na prepracovanie mimo colného územia sú:
  1. dodržiavanie ustanovenej doby platnosti colného režimu pre spracovanie mimo colného územia;
  2. súlad s ustanoveniami článku 179 tohto kódexu pri vykonávaní spracovateľských operácií s tovarom prepusteným do colného režimu na spracovanie mimo colného územia mimo colného územia Únie.
  3. Na účely uplatňovania tejto kapitoly znamená identifikácia tovaru Únie, ktorý sa nachádza v produktoch jeho spracovania, colným orgánom stanovenie jednej z metód uvedených v článku 180 tohto kódexu, že operácie spracovania mimo colného územia Únie s cieľom získať spracované výrobky boli podrobené tovaru prepustenému do colného režimu na spracovanie mimo colného územia.

Článok 178. Trvanie colného režimu pre spracovanie mimo colného územia

 1. Doba platnosti colného režimu na spracovanie mimo colného územia sa stanovuje na základe obdobia na spracovanie tovaru mimo colného územia Únie, ako je definované v dokumente o podmienkach spracovania tovaru mimo colného územia Únie. Únie.
 2. Stanovená doba platnosti colného režimu na prepracovanie mimo colného územia sa na žiadosť osoby predlžuje, keď sa predlžuje doba na prepracovanie tovaru mimo colného územia Únie.
 3. Právne predpisy členských štátov môžu ustanoviť, že pri predĺžení lehoty na prepracovanie tovaru mimo colného územia Únie možno ustanovenú dobu platnosti colného režimu na prepracovanie mimo colného územia predĺžiť najneskôr do 10 pracovných dní po jeho ukončení. expirácia. Pri predĺžení platnosti colného režimu na prepracovanie mimo colného územia ustanoveného colným orgánom sa po jeho uplynutí platnosť tohto colného režimu obnoví odo dňa ukončenia tohto colného režimu.

Článok 179. Spracovateľské operácie mimo colného územia Únie

Medzi operácie spracovania mimo colného územia Únie patria:

 • spracovanie alebo spracovanie tovaru;
 • výroba tovaru vrátane montáže, montáže, demontáže a nastavenia;
 • oprava tovaru vrátane jeho obnovy, výmena komponentov, modernizácia.

Článok 180. identifikácia Tovar Únie ako produkt jeho spracovania

Na identifikáciu tovaru Únie v produktoch jeho spracovania je možné použiť tieto metódy:

 • pripevnenie deklarantom, osobou vykonávajúcou spracovateľské operácie mimo colného územia Únie alebo colnými úradníkmi plomb, pečiatok, digitálnych a iných značiek na Tovar Únie;
 • podrobný popis, fotografovanie, obraz tovaru Únie;
 • porovnanie vopred vybraných vzoriek a (alebo) vzoriek tovaru Únie a výrobkov z ich spracovania;
 • používanie existujúceho označovania výrobkov, a to aj vo forme sériových čísel;
 • ďalšie metódy, ktoré možno použiť na základe povahy tovaru a spracovateľských operácií vykonávaných mimo colného územia Únie, a to aj preskúmaním predložených dokladov obsahujúcich podrobné informácie o použití tovaru Únie v technologickom procese vykonávania spracovateľských operácií mimo colného územia Únie. colnom území Únie, ako aj o technológii výroby spracovaných výrobkov.

Článok 181. Dokument o podmienkach spracovania tovaru mimo colného územia Únie

 1. Akýkoľvek doklad o podmienkach spracovania tovaru mimo colného územia Únie, ktorý vydá autorizovaný orgán členského štátu, môže získať ktorýkoľvek tvár členského štátuna území ktorého je tento doklad vydaný.
 2. Dokument o podmienkach spracovania tovaru mimo colného územia Únie musí obsahovať tieto informácie:
  1. o autorizovanom orgáne členského štátu, ktorý dokument vydal;
  2. o osobe, ktorej bol doklad vydaný;
  3. o osobe (osobách), ktorá bude priamo vykonávať spracovateľské operácie mimo colného územia Únie;
  4. o tovare Únie a výrobkoch z ich spracovania (názov, kód v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti, množstvo a stať). Právne predpisy členských štátov o colných predpisoch môžu ustanoviť možnosť špecifikovať kód tovaru a výrobkov z Únie na ich spracovanie na úrovni komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti;
  5. na dokladoch potvrdzujúcich právo vlastniť, používať a (alebo) nakladať s tovarom;
  6. výnosy spracovaných výrobkov v kvantitatívnom a (alebo) percentuálnom vyjadrení;
  7. o spracovateľských operáciách mimo colného územia Únie a spôsoboch ich vykonávania;
  8. o metódach identifikácie tovaru Únie prepusteného do colného režimu na spracovanie mimo colného územia vo výrobkoch z jeho spracovania;
  9. lehota na spracovanie tovaru mimo colného územia Únie;
  10. o nahradení spracovaných výrobkov rovnocenným zahraničným tovarom, ako je definované v článku 183 tohto zákonníka, ak je takáto výmena povolená;
  11. o colnom orgáne (colných orgánoch), ktorý má prepustiť tovar do colného režimu na spracovanie mimo colného územia a ukončenie tohto colného režimu.
 3. Lehota na spracovanie tovaru mimo colného územia Únie nesmie presiahnuť 2 roky.
 4. Lehota na spracovanie tovaru mimo colného územia Únie zahŕňa:
  1. trvanie výrobného procesu spracovania tovaru;
  2. čas potrebný na skutočný dovoz spracovaných výrobkov na colné územie Únie a ich umiestnenie do colných režimov, ktoré dotvárajú účinok colného režimu na spracovanie mimo colného územia.
 5. Lehota na spracovanie tovaru mimo colného územia Únie sa počíta odo dňa, keď je tovar prepustený do colného režimu na spracovanie mimo colného územia, a v prípade colného vyhlásenia na tovar v niekoľkých dávkach - odo dňa, keď prvá dávka tovaru je prepustená do colného režimu na spracovanie mimo colného územia.
 6. Lehotu na spracovanie tovaru mimo colného územia Únie možno predĺžiť v lehote uvedenej v odseku 3 tohto článku.
 7. Právne predpisy členských štátov môžu ustanoviť ďalšie informácie, ktoré sa majú spresniť v dokumente o podmienkach spracovania tovaru mimo colného územia Únie.
 8. Formulár dokladu o podmienkach spracovania tovaru mimo colného územia Únie, postup pri jeho vyplňovaní a postup pri vydávaní takého dokladu, pri vykonávaní jeho zmien (dodatkov), ako aj pri jeho stiahnutí (zrušení) a (alebo) jeho obnovenie je ustanovené v právnych predpisoch členských štátov. (pozri nariadenie Ministerstva financií Ruska č. 7n zo 14.01.2020. januára XNUMX)
 9. Ak sa vyhlásenie o tovare použije ako dokument o podmienkach spracovania tovaru mimo colného územia Únie, deklarant v oznámení o tovare uvedie informácie o podmienkach spracovania tovaru mimo colného územia Únie.

Článok 182. Sadzby produkcie spracovaných výrobkov

 1. Výnosom spracovaných výrobkov sa rozumie množstvo a (alebo) percento spracovaných výrobkov vytvorených v dôsledku spracovateľských operácií určitého množstva tovaru Únie mimo colného územia Únie.
 2. Ak sa spracovateľské operácie mimo colného územia Únie vykonávajú v súvislosti s tovarom, ktorého vlastnosti zostávajú v súlade so stanovenými technickými požiadavkami prakticky konštantné a vedú k príjmu spracovaných výrobkov stálej kvality, autorizované orgány Členské štáty môžu ustanoviť štandardné normy pre výstup spracovaných výrobkov.

Článok 183. Nahradenie spracovaných výrobkov rovnocenným zahraničným tovarom

 1. So súhlasom colného orgánu je povolené nahradiť spracované výrobky zahraničným tovarom, ktorý sa svojím popisom, kvalitou a technickými vlastnosťami zhoduje s takto spracovanými výrobkami (ďalej v tomto článku - ekvivalent zahraničného tovaru), ak je spracovateľskou operáciou mimo colného územia Únie oprava, ako aj ak sú spracovateľské operácie mimo colného územia Únie vykonávané v súvislosti s tovarom prepravovaným potrubím.
  V prípade vývozu z colného územia Únie na záručnú opravu chybnej súčasti, zostavy, zostavy, ktoré boli súčasťou tovaru predtým dovezeného na colné územie Únie a prepusteného do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu, zahraničný tovar, ktorý sa svojím popisom, kvalitou a technickými vlastnosťami zhoduje so spracovanými výrobkami, sa považuje za rovnocenný zahraničný tovar bez ohľadu na jeho stav prevádzkyschopnosti a (alebo) zhoršenia kvality.
 2. Ak je možné nahradiť spracované výrobky rovnocenným zahraničným tovarom, je dovoz tohto rovnocenného zahraničného tovaru na colné územie Únie povolený pred vývozom tovaru Únie z colného územia Únie.
 3. Postup a podmienky nahradenia spracovaných výrobkov rovnocenným zahraničným tovarom sú ustanovené v právnych predpisoch členských štátov o colných predpisoch.

Článok 184. Ukončenie a ukončenie colného režimu pre spracovanie mimo colného územia

 1. Pred uplynutím ustanovenej doby platnosti colného režimu pre prepracovanie mimo colného územia sa účinok tohto colného režimu dokončí prepustením prepracovaných výrobkov do colného režimu prepustenie do tuzemska a produktov prepracovania tovaru. ktoré boli vyvezené z colného územia Únie na účely ich bezplatnej (záručnej) opravy v rámci colného režimu spätný dovoz, s výnimkou prípadu uvedeného v druhom odseku tejto doložky.
  Účinok colného režimu prepracovanie mimo colného územia nemožno dokončiť prepustením spracovaných výrobkov do colného režimu spätný dovoz, ak sú týmito spracovanými výrobkami spracované výrobky tovaru, pri prepustení ktorých sa v súlade s colným postupom pre prepustenie do tuzemska bola zohľadnená prítomnosť vady (vád), ktorá spôsobila bezodplatnú (záručnú) opravu tohto tovaru.
 2. Pred uplynutím ustanovenej doby platnosti colného režimu pre prepracovanie mimo colného územia môže byť účinok tohto colného režimu dokončený:
  1. prepustenie tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie mimo colného územia do colného režimu vývoz, s výnimkou tovaru uvedeného v pododseku 2 tohto odseku, alebo do colného režimu spätný dovoz;
  2. prepustenie tovaru uvedeného v článku 1 ods. 3 prvom pododseku tohto kódexu do colného režimu prepracovanie mimo colného územia do colného režimu spätný vývoz;
  3. prepustenie spracovaných výrobkov do colného režimu na vývoz v prípadoch, za podmienok a spôsobom stanoveným Komisiou.
 3. Účinok colného režimu prepracovanie mimo colného územia nemožno dokončiť prepustením tovaru do colného režimu vývoz, ak právne predpisy členských štátov stanovujú, že tovar prepustený do colného režimu prepracovanie mimo colného územia, a (alebo ) produkty ich spracovania podliehajú povinnému návratu na územie tohto členského štátu.
 4. Spracované výrobky môžu byť prepustené do colného režimu v jednej alebo viacerých dávkach.
 5. Po uplynutí ustanovenej doby platnosti colného režimu pre spracovanie mimo colného územia sa účinnosť tohto colného režimu končí.

Článok 185. Vznik a zánik povinnosti platiť vývozné clo v prípade tovaru Únie prepusteného (prepusteného) do colného režimu na spracovanie mimo colného územia, lehota na jeho zaplatenie a výpočet

 1. Povinnosť zaplatiť vývozné clo na tovar Únie prepustený do colného režimu prepracovanie mimo colného územia vzniká deklarantovi od okamihu, keď colný orgán zaregistruje colné vyhlásenie.
 2. Povinnosť platiť vývozné clo v súvislosti s tovarom Únie prepusteným (prepusteným) do colného režimu na spracovanie mimo colného územia ukončí deklarant v prípade, že nastanú tieto okolnosti:
  1. dokončenie colného režimu pre spracovanie mimo colného územia v súlade s článkom 184 tohto kódexu, a to aj po výskyte okolností uvedených v odseku 1 ods. 4 tohto článku;
  2. umiestnenie tovaru, v súvislosti s ktorým bol ukončený colný režim spracovania mimo colného územia, a (alebo) tovar prijatý (vytvorený) v dôsledku spracovateľských operácií mimo colného územia Únie v rámci uplatňovania tohto nariadenia. colný režim, ktorý bol ukončený v rámci colného režimu v súlade s článkom 7 ods. 129 tohto kódexu;
  3. splnenie povinnosti platiť vývozné clo a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 5 tohto článku;
  4. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným poriadkom na spracovanie mimo colného územia - v súvislosti s povinnosťou platiť vývozné clo, ktorá vznikla pri registrácii vyhlásenia o tovare;
  5. odvolanie colného vyhlásenia pre tovar v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť vývozné clo, ktorá vznikla pri registrácii vyhlásenie o tovare;
  6. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  7. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  8. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 3. Povinnosť zaplatiť vývozné clo na tovar Únie prepustený do colného režimu prepracovanie mimo colného územia je splnená, ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku.
 4. V prípade, že nastanú nasledujúce okolnosti, považuje sa za deň splatnosti platby vývozného cla:
  1. v prípade straty tovaru uvedeného v odseku 1 tohto článku pred ukončením colného režimu prepracovania mimo colného územia - deň straty tohto tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň colného konania orgán odhalí stratu tohto tovaru;
  2. v prípade nedokončenia colného režimu pre spracovanie mimo colného územia v súlade s článkom 184 tohto kódexu - deň skončenia colného režimu pre spracovanie mimo colného územia.
 5. V prípade, že nastanú okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku, vývozné clo sa zaplatí, akoby sa tovar Únie prepustený do colného režimu na spracovanie mimo colného územia umiestnil do colného režimu vývoz bez uplatnenia privilégií pri platbe. vývozných ciel.
  Pri výpočte vývozného cla sa sadzby vývozného cla uplatňujú v deň registrácie colného orgánu v prípade vyhlásenia o tovare podanom na prepustenie tovaru do colného režimu colné konanie na spracovanie mimo colného územia.
 6. Z čiastok zaplatených (vybraných) vývozných ciel v súlade s odsekom 5 tohto článku je splatný úrok, ako keby bol v súvislosti s týmito čiastkami udelený odklad platieb, ak to ustanovujú právne predpisy členského štátu v na ktorého území bol tovar prepustený do colného režimu prepracovanie mimo colného územia. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi členských štátov.
 7. V prípade ukončenia colného režimu pre spracovanie mimo colného územia alebo prepustenia tovaru v súlade s odsekom 7 článku 129 tohto kódexu do colných režimov stanovených týmto kódexom, alebo v prípade zadržania tovaru colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu po splnení povinnosti platiť vývozné clo a (alebo) ich výbere (celkom alebo sčasti) sumy zaplateného a (alebo) vývozného cla vrátené v súlade s týmto článkom budú vrátené (offset) v súlade s kapitolou 10 tohto zákonníka.

Článok 186. Špecifiká výpočtu a platenia dovozných ciel a daní v súvislosti so spracovanými výrobkami, ak sú prepustené do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu.

 1. Pri prepúšťaní výrobkov do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu sa dovozné clá vypočítavajú na základe nákladov na spracovateľské operácie mimo colného územia Únie.
 2. Náklady na spracovateľské operácie mimo colného územia Únie sú definované ako súhrn skutočne vzniknutých nákladov na:
  1. spracovateľské (opravárske) operácie;
  2. zahraničný tovar použitý v procese spracovania (opravy), ak nie je zahrnutý v nákladoch na operácie spracovania (opravy).
 3. Ak hodnota spracovateľských operácií mimo colného územia Únie deklarovaná počas colného vyhlásenia o spracovaných výrobkoch nie je zdokumentovaná alebo predložené doklady nepotvrdzujú deklarované informácie o nákladoch na tieto operácie, určí sa ako rozdiel medzi colnými hodnota spracovaných výrobkov a hodnota tovaru prepusteného do colného režimu na prepracovanie mimo colného územia.
 4. Ak sa na spracované výrobky uplatňujú osobitné sadzby dovozného cla, výška splatného dovozného cla sa určí ako súčin sumy dovozného cla vypočítaného so špecifickou sadzbou pre spracované výrobky v pomere nákladov na spracovateľské operácie mimo colné územie Únie na colnú hodnotu výrobkov spracovaných tak, akoby boli spracované výrobky prepustené do colného režimu prepustenie do voľného obehu pre domácu spotrebu.
 5. Pri spracovaní sú výrobky umiestnené do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu dane pokiaľ ide o spracované výrobky, počítajú sa v súlade s právnymi predpismi členského štátu, na ktorého území sú spracované výrobky prepustené do colného režimu prepustenie do voľného obehu.
  Ak operáciou spracovania mimo colného územia Únie bola oprava tovaru vyvezeného z colného územia Únie, spotrebné dane (spotrebná daň alebo spotrebná daň) sa nevypočítavajú a neplatia.
 6. Pri prepracovaní výrobkov do colného režimu prepustenie do tuzemska sú dovozné clá a dane splatné vo výške dovozných ciel a daní vypočítaných v súlade s odsekmi 1 až 5 tohto článku, pokiaľ odsek 7 článku XNUMX neustanovuje inak. tento článok.
 7. Pri umiestňovaní spracovaných výrobkov získaných v dôsledku spracovateľských operácií mimo colného územia Únie v súvislosti so zahraničným tovarom uvedeným v článku 1 ods. 3 prvom pododseku tohto kódexu do colného režimu prepustenie do tuzemska sa dovážajú clá. , dane vypočítané v súlade s odsekmi 176 - 1 tohto článku sa neplatia, s výnimkou prípadov, keď v súlade s odsekom 5 článku 11 tohto kódexu v súvislosti s týmto zahraničným tovarom lehota na zaplatenie dovozného cla a dane prichádzajú.
  Povinnosť platiť dovozné clá a dane v súvislosti so spracovanými výrobkami získanými v dôsledku spracovateľských operácií mimo colného územia Únie v súvislosti so zahraničným tovarom uvedeným v článku 1 ods. 3 prvom pododseku tohto kódexu zaniká ukončením povinnosti platiť dovozné clo, dane z tohto zahraničného tovaru.

Článok 187. Vlastnosti výpočtu a platby vývozných ciel v súvislosti s tovarom, ktorý nebol podrobený spracovateľským operáciám mimo colného územia Únie, a so spracovanými výrobkami pri ich prepustení do colného režimu vývoz.

 1. Pri umiestňovaní tovaru, ktorý nebol podrobený spracovateľským operáciám, mimo colného územia Únie sa v rámci colného režimu pre vývoz na účely výpočtu vývozného cla uplatňujú sadzby vývozného cla účinné v deň registrácie colným orgánom Únie. vyhlásenie o tovare podané na prepustenie tovaru do colného režimu na spracovanie mimo colného územia ...
  Ak sa na účely výpočtu vývozného cla vyžaduje prepočet cudzej meny na menu členského štátu, vykoná sa prepočet výmenným kurzom platným v deň uvedený v prvom odseku tohto článku.
 2. Zo súm zaplatených (vybraných) vývozných ciel na tovar, ktorý nebol podrobený spracovateľským operáciám mimo colného územia Únie a ktorý bol prepustený (prepustený) do colného režimu vývoz, je splatný úrok, akoby došlo k odkladu platby. bola poskytnutá v súvislosti s týmito sumami, ak je to ustanovené právnymi predpismi členského štátu, na ktorého území bol tovar prepustený do colného režimu na spracovanie mimo colného územia. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi členských štátov.
 3. Podrobnosti o výpočte a platbe vývozných ciel a daní v súvislosti so spracovanými výrobkami prepustenými do vývozného colného režimu v prípadoch stanovených v súlade s článkom 3 ods. 2 pododsekom 184 tohto kódexu určuje Komisia, keď sa zistia tieto prípady. .

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...