menu

Opatrenia úradníkov colných orgánov počas dodatočnej kontroly

 1. Keď sa colný orgán rozhodne vykonať dodatočnú kontrolu, kontrola colnej hodnoty tovaru sa považuje za neúplnú na základe odseku 12 postupu pre kontrolu colnej hodnoty tovaru. Ďalšie opatrenia vykonávajú oprávnení úradníci colných orgánov spôsobom, podmienkami a formou v súlade s rozhodnutím Komisie colnej únie z 20.09. 2010 № 376 „O postupoch pri deklarovaní, kontrole a úprave colnej hodnoty tovaru“. V súlade s odsekom 2 článku 69 kódexu, ak dodatočnú kontrolu nie je možné vykonať v lehotách stanovených v článku 196 kódexu, prepustenie tovaru sa uskutoční za predpokladu poskytnutia zábezpeky deklarantom na zaplatenie. ciel a daní vypočítaných colným orgánom v súlade s odsekom 2 článku 88 kódexu.
 2. Dodatočná kontrola spočíva v objasnení ďalších okolností predmetnej transakcie a v podmienkach predaja tovaru, ktoré spôsobujú nesúlad medzi hodnotou colnej hodnoty tovaru a informáciou o cene dostupnej na colnom orgáne, ako aj v získaní objasnenia týkajúce sa odhalených znakov nepresnosti deklarovaných informácií o colnej hodnote tovaru.
  Pri zvažovaní ďalších okolností transakcie a podmienok predaja tovaru poverení úradníci zisťujú nasledujúce skutočnosti:
  • postavenie a vzťahy zmluvných strán na transakcii zahraničného obchodu: účasť sprostredkovateľa na realizácii transakcie zahraničného obchodu, organizačná a právna forma kupujúceho, je jednou z protistrán jediným zástupcom, jediným distribútorom inej protistrany alebo jediný užívateľ podľa zmluvy o obchodnej koncesii;
  • podmienky organizácie konkrétnej transakcie zahraničného obchodu: spôsob výberu a objednávania tovaru;
  • obchodné podmienky transakcie zahraničného obchodu: mechanizmus určovania ceny tovaru, obchodná úroveň predaja tovaru, spôsoby platby a spôsob platby za tovar, druhy zliav stanovené zmluvou a podmienky ich poskytovania;
  • podmienky organizácie prepravy (prepravy) tovaru: podmienky dodania tovaru, dostupnosť zasielateľa, trasa tovaru a spôsob dopravy, skladovanie tovaru v krajine tranzitu, práca na nakládke, vykládke alebo prekládke tovaru, prítomnosť alebo absencia poistenia;
  • opis a vlastnosti tovaru: technické, funkčné a kvalitatívne vlastnosti tovaru, spôsoby výroby a balenia, trhové podmienky obchodu s týmito druhmi tovaru;
  • podmienky predaja tovaru na území krajín - členov Euroázijskej hospodárskej únie: tovar sa používa na vlastnú výrobu a (alebo) spotrebu alebo na predaj, výška prémie k cene.

V súlade s odsekom 3 článku 69 kódexu má oprávnená osoba na dodatočné overenie deklarovaných informácií o colnej hodnote tovaru v súlade s dodatkom právo požadovať od deklaranta (colného zástupcu) dodatočné dokumenty a informácie. Č. 3 k postupu na kontrolu colnej hodnoty tovaru, schváleného rozhodnutím Komisie colnej únie z 20.09. 2010 č. 376 „O postupoch pri deklarovaní, kontrole a úprave colnej hodnoty tovaru“ (ďalej len „postup pri kontrole colnej hodnoty tovaru“) a vysvetlivkách, ktorých zoznam je uvedený v rozhodnutí vykonať dodatočnú kontrolu, ktorej formu upravuje dodatok č. 2 k postupu kontroly colných nákladov na tovar.

Poverení úradníci analyzujú ďalšie dokumenty a informácie prijaté od deklaranta (colného zástupcu).

V súlade s článkom 18 postupu pri kontrole colnej hodnoty tovaru má oprávnený úradník v rámci dodatočnej kontroly deklarovanej colnej hodnoty tovaru právo zhromažďovať a analyzovať dodatočné informácie o hodnote tovaru, ktorý je identický alebo podobne ako tovar, ktorý je oceňovaný, vrátane zasielania žiadostí štátnym orgánom a iným organizáciám.

 1. V súlade s článkom 14 postupu pri kontrole colnej hodnoty tovaru stanoví úradník konkrétny zoznam dodatočne požadovaných dokumentov, informácií a vysvetlení s prihliadnutím na zjavné znaky nespoľahlivosti deklarovaných informácií o colnej hodnote tovaru. tovar, ktorý má byť ocenený, ako aj s prihliadnutím na podmienky a okolnosti predmetnej transakcie, fyzické vlastnosti, kvalitu a povesť na trhu dovážaného tovaru.
 2. Pri dodatočnej kontrole colnej hodnoty tovaru deklarovaného deklarantom (colným zástupcom) vykonávajú poverení úradníci colného orgánu v závislosti od konkrétnych podmienok transakcie niektoré z nasledujúcich činností (článok 18 postupu na kontrolu colnej hodnoty tovaru):
  1. analýza cenových informácií o produkte s cieľom stanoviť skutočnú cenu produktu na svetovom trhu;
  2. identifikácia hlavných cenových faktorov spojených s obchodom s tovarom, a to aj pomocou informačnej a telekomunikačnej siete „internet“;
  3. žiadosť o informácie o cene od oficiálnych zastúpení a predajcov;
  4. žiadosť obchodnej misie a / alebo konzulátu cudzieho štátu (ktorého rezidentom je zahraničná protistrana transakcie) nachádzajúceho sa na území Euroázijskej hospodárskej únie (prostredníctvom oddelenia colnej spolupráce Federálnej colnej služby Rusko) :
   • o potvrdení výroby dovážaného tovaru spoločnosťou - protistranou / odosielateľom / výrobcom;
   • informácie o cene (cenníky);
   • informácie o názve ruskej organizácie na základe zmlúv, s ktorými sa dováža tovar do Ruskej federácie;
   • informácie o zakladateľoch zahraničnej protistrany;
  5. žiadosť colnej služby cudzieho štátu (prostredníctvom oddelenia colnej spolupráce Federálnej colnej služby Ruska) o poskytnutie kópií vývozných colných vyhlásení, faktúr a dohôd (zmlúv) o zahraničnom obchode predložených na colné vyhlásenie v cudzom štáte ;
  6. vykonávanie colnej kontroly v súlade s kapitolou 20 kódexu počas colnej kontroly.
 3. Postup konania autorizovanej osoby colného orgánu v prípade, že deklarant (colný zástupca) nepredloží dokumenty požadované colným orgánom, je schválený doložkou 21 postupu pri kontrole colnej hodnoty tovaru.
 4. Rozdiel medzi colnou hodnotou deklarovanou deklarantom (colným zástupcom) a cenovými informáciami, ktoré má colný orgán k dispozícii, nie je podkladom pre colné orgány, aby sa mohli rozhodnúť upraviť colnú hodnotu tovaru bez toho, aby objasnili dôvody takejto nezrovnalosti. spôsobom predpísaným Pokynmi. Základom pre prijatie rozhodnutia o úprave colnej hodnoty tovaru colným orgánom je nedodržanie požiadaviek a podmienok na uplatňovanie metód na určovanie colnej hodnoty tovaru, ako aj podmienok na dokumentačné potvrdenie, kvantitatívnu istotu a spoľahlivosť informácií, stanovených v dohode.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu