menu

Kontrola správnosti určovania colnej hodnoty tovaru pri použití 1 metódy

na
 1. Pri kontrole správnosti vyplnenia TPA (v prípadoch, keď je vyplnený) autorizovaní úradníci kontrolujú súlad nasledujúcich informácií uvedených v TPA s informáciami uvedenými v predložených dokumentoch:
  • o mene (priezvisko, meno, priezvisko (ak existuje), adrese bydliska (pre fyzické osoby) predávajúceho a kupujúceho, ako aj o adrese ich sídla - informácie vo faktúre (faktúre) predávajúceho;
  • o čísle a dátume faktúry (faktúry) v TPA - informácie uvedené na faktúre (faktúre) a DT;
  • o čísle a dátume zmluvy o zahraničnom obchode (zmluve), ako aj o počte a dátume existujúcich žiadostí, dodatkov a dodatkov k nej v TPA - informácie uvedené v tejto dohode, prílohách a dodatkoch k nej, ako aj v TP;
  • o dodacích podmienkach v TPA - dodacie podmienky vo faktúre (faktúre), zmluve o zahraničnom obchode;
  • na hodnotu skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny, v TPA - hodnota uvedená na faktúre (faktúre) a DT;
  • o menovom kurze v DTS - kurz meny uvedený v DT;
  • o výške dodatočných poplatkov a (alebo) zrážok stanovených v zmluve, v TPA - informácie obsiahnuté vo faktúrach (faktúrach) a iných dokumentoch;
  • o informácii o osobe, ktorá pripravila TTP - informácie uvedené v DT.
 2. Pri kontrole správnosti výberu metódy určovania colnej hodnoty tovaru deklarantom (colným zástupcom) vykonávajú poverení úradníci tieto opatrenia:
  1. objasniť povahu transakcie a deklarovaný colný režim;
  2. stanoviť, že dochádza k predaju tovaru určeného na vývoz na colné územie Európske spoločenstvo pre atómovú a transakcia je transakciou predaja a nákupu v zahraničnom obchode.
   Dokumentárnymi dôkazmi o existencii predaja tovaru na vývoz na colné územie EAEU sú zmluvy o predaji na zahraničný obchod (zmluvy o zaplatených dodávkach), obchodné, bankové (platby) a ďalšie dokumenty. Pri absencii predaja tovaru na vývoz na colné územie EAEU (napríklad bezodplatné dodanie, barterová transakcia) colnú hodnotu nie je možné určiť v súlade s článkami 4 a 5 dohody;
  3. skontrolujte a uistite sa, že sú splnené nasledujúce podmienky na prijatie hodnoty transakcie ako colnej hodnoty:
   • a) neexistujú žiadne obmedzenia práv kupujúceho na používanie a nakladanie s tovarom (napríklad obmedzenia práva na ďalší predaj tovaru), okrem obmedzení, ktoré:
    • stanovené spoločným rozhodnutím orgánov EAEU;
    • obmedziť geografický región, v ktorom je možné ďalej predávať tovar;
    • významne neovplyvňujú náklady na tovar.
     Ak existujú také obmedzenia, colnú hodnotu nemožno určiť v súlade s článkami 4 a 5 dohody;
   • b) predaj tovaru alebo jeho cena nezávisí od žiadnych podmienok alebo povinností, ktorých vplyv na cenu tovaru nie je možné kvantifikovať (napríklad: nákup tovaru jedného mena vo veľkom dopyte iba za podmienky kúpy iného tovaru s nízkou úrovňou dopytu; účasť na transakcii tretích strán, nezabezpečená zahraničnou ekonomickou transakciou, vznikajúce náklady spojené s nadobudnutím, skladovaním, tvorbou tovaru, uhradené kupujúcim; cena skutočne zaplatená alebo splatná za produkt, znížené zvýšením nákladov na služby ustanovené zmluvou o dielo);
   • c) žiadna časť príjmu alebo výnosov z následného predaja tovaru, zlikvidovania iným spôsobom alebo použitia tovaru kupujúcim nebude priamo alebo nepriamo na ťarchu predávajúceho, pokiaľ nie je možné účtovať dodatočné poplatky v súlade s článkom 5 dohody.
    Ak TPA uvádza v zmluve o zahraničnom obchode a (alebo) v iných dokumentoch podmienky, podľa ktorých časť príjmu získaného v dôsledku následného predaja tovaru, vyradenie tovaru iným spôsobom alebo jeho použitie bude splatné priamo alebo nepriamo predávajúcemu sú oprávnení úradníci presvedčení, že táto výška príjmu je kvantifikovaná, zdokumentovaná a správne uvedená v TPA;
   • d) kupujúci a predávajúci sú navzájom prepojené osoby a informácie poskytnuté deklarantom (colným zástupcom) alebo prijaté colným orgánom iným spôsobom naznačujú, že vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim neovplyvnil hodnotu transakcie.
 3. Ak sú splnené podmienky na prijatie hodnoty transakcie ako colnej hodnoty, poverení úradníci overia správnosť určenia štruktúry deklarovanej colnej hodnoty deklarantom (colným zástupcom). Pri kontrole správnosti výpočtov vykonaných deklarantom (colným zástupcom) poverení úradníci vykonávajú tieto činnosti:
  1. skontrolovať správnosť určenia základu pre výpočet colnej hodnoty v TPA:
   • a) správnosť výpočtov skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny s prihliadnutím na zľavy (ak boli poskytnuté) a možnosť ich zohľadnenia počas colného oceňovania;
   • b) existencia zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim tovaru, ktorým sa ustanovujú nepriame platby kupujúceho predávajúcemu alebo predávajúcemu tretím stranám (napríklad platby za reklamu na vrátenie časti nákladov na tovar) ;
   • c) správnosť uplatňovania výmenného kurzu a prepočtu sumy v cudzej mene na menu Ruskej federácie;
  2. pri určovaní colnej hodnoty skontrolujte nevyhnutnosť a správnosť dodatočných poplatkov k skutočne zaplatenej alebo splatnej cene stanovením nasledujúcich skutočností:
   • a) či je kupujúci oddelene od ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej, odmeny sprostredkovateľom (zástupcom) a odmeny zástupcom konajúcim v mene a (alebo) v mene predávajúceho (napríklad odmena za organizáciu prepravy tovaru);
   • b) či kupujúci, oddelene od ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej, zaplatil náklady na balenie, ktoré sa na colné účely považuje za celok s dovážaným tovarom;
   • c) či kupujúci zaplatil oddelene od ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej za náklady na balenie vrátane nákladov na obalový materiál a baliace práce;
   • d) či dodávky (priamo alebo nepriamo, bezplatne alebo za zníženú cenu) poskytuje kupujúci predávajúcemu tovarov a služieb uvedených v článku 2 odseku 1 pododseku 5 dohody;
   • e) či priamo alebo nepriamo má predávajúci nárok na časť príjmu (výťažku) získaného v dôsledku následného predaja, iného predaja alebo použitia dovážaného tovaru;
   • f) či kupujúci, oddelene od ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej, zaplatil (úplne alebo čiastočne) za prepravu (prepravu), nakládku, vykládku alebo prekládku a ďalšie činnosti súvisiace s ich prepravou (prepravou) tovaru na miesto príchod na jedno colné územie územie EAEU;
   • g) či kupujúci zaplatil (úplne alebo čiastočne) poistenie v súvislosti s medzinárodnou prepravou tovaru oddelene od ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej;
   • h) či zahraničná ekonomická transakcia stanovuje licenčné a iné podobné platby za používanie duševného vlastníctva (vrátane platieb za patenty, ochranné známky, autorské práva), ktoré sa týkajú ceneného (dovážaného) tovaru a ktoré kupujúci priamo alebo nepriamo vyrobil alebo musí podmienečne uskutočniť predaj odhadovaného tovaru vo výške, ktorá nie je zahrnutá v cene skutočne zaplatenej alebo splatnej za tento tovar. Ak sa na základe výsledkov uvedenej kontroly zistí potreba dodatočných poplatkov k skutočne zaplatenej alebo splatnej cene, autorizovaní úradníci skontrolujú:
    • či deklarant (colný zástupca) účtoval poplatky pri určovaní colnej hodnoty v plnom rozsahu;
    • či údaje, ktoré deklarant (colný zástupca) použil pri vykonávaní uvedených poplatkov, boli zdokumentované a sú kvantitatívne a spoľahlivé;
  3. Colný orgán prijíma zrážky zo skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny ustanovenej v článku 5 dohody deklarovanej deklarantom (colným zástupcom) v týchto prípadoch:
   • ak zrážky deklarované deklarantom (colným zástupcom) ustanovuje odsek 2 článku 5 dohody;
   • ak sú uplatnené odpočty z ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej zvýraznené v zmluve o zahraničnom obchode a vo faktúre alebo na samostatnom účte;
   • ak sú údaje použité deklarantom (colným zástupcom) pri vykonávaní určených zrážok zdokumentované a sú kvantitatívne určené a spoľahlivé.
 4. Overenie správnosti listinného potvrdenia deklarovanej colnej hodnoty a všetkých jeho zložiek deklarantom (colným zástupcom) spočíva v posúdení dostatočnosti a spoľahlivosti dokumentov predložených deklarantom (colným zástupcom) a informácií v nich uvedených na účely určenie colnej hodnoty.
  Pri kontrole listinných dôkazov o deklarovanej colnej hodnote a všetkých jej súčastiach autorizovaní úradníci kontrolujú dokumenty, na základe ktorých je vyplnené vyhlásenie o tovare a TPA, ako aj nasledujúce informácie:
  • zoznam tovaru, v ktorom je pre každý z nich uvedený úplný názov, informácie o ochranných známkach, značkách, modeloch, článkoch, normách a podobných technických a obchodných vlastnostiach, názov výrobcu, súvislosť so skutočným rozdielom medzi množstvom a kvalitou tovaru a podmienky transakcie;
  • platobné podmienky;
  • dodacie podmienky tovaru;
  • podmienky poskytovania zliav na skutočne zaplatenú alebo splatnú cenu, ak sú zľavy poskytnuté. Poverení úradníci v rámci overovania listinných dôkazov o deklarovanej colnej hodnote a všetkých jeho súčastiach kontrolujú aj neexistenciu nezrovnalostí a rozporov medzi podobnými informáciami v dokumentoch vyjadrujúcich obsah transakcie, ako aj obchodné, prepravné, platobné (vyrovnanie) a ďalšie dokumenty súvisiace s jedným a tým istým tovarom.
   Ak existujú znaky neplatnosť doklady predložené na podporu deklarovaných informácií vo vyhlásení za tovar a TPA, metóda na určenie colnej hodnoty v súlade s článkom 4 dohody sa neuplatňuje.
 5. Poslednou fázou overovania správnosti určenia colnej hodnoty zameranej na súlad deklaranta (colného zástupcu) s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi EAEU a colnými predpismi Ruskej federácie je overenie správnosti určenie colnej hodnoty deklarantom (colným zástupcom) pomocou RMS vrátane porovnania deklarovanej colnej hodnoty tovaru s informáciami dostupnými colným orgánom o hodnote transakcie s identickým a (alebo) podobným predaným tovarom a dovezené na colné územie EAEU, náklady na ich predaj na domácom ruskom trhu, ako aj informácie o hodnote tovaru podľa oficiálnych katalógov a cenníkov (verejné ponuky) (ďalej len - informácie o cenách).

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...