menu
 1. Kontrola colných, iných dokumentov a (alebo) informácií je forma colnej kontroly, ktorá spočíva v kontrole:
  1. colná deklarácia;
  2. iné colné doklady, s výnimkou dokumentov vyhotovených colnými orgánmi;
  3. doklady potvrdzujúce informácie uvedené v colnom vyhlásení;
  4. iné dokumenty predložené colnému orgánu v súlade s týmto kódexom;
  5. informácie uvedené v colnom vyhlásení a (alebo) obsiahnuté v dokumentoch predložených colnému orgánu;
  6. iné informácie predložené colnému orgánu alebo prijaté týmto orgánom v súlade s týmto kódexom alebo právnymi predpismi členských štátov.
 2. Overovanie colných a iných dokumentov a (alebo) informácií sa vykonáva s cieľom overiť správnosť informácií, správne vyplnenie a (alebo) registráciu dokumentov, dodržiavanie podmienok použitia tovaru v súlade s colným postupom, súlad s obmedzenia používania a (alebo) odstraňovania tovaru v súvislosti s výhodami z používania pri platení ciel, daní, dodržiavaní postupu a podmienok pre používanie tovaru, ktoré sú stanovené pre určité kategórie tovaru, na ktoré sa nevzťahujú prepustenie do colného režimu v súlade s týmto kódexom, ako aj na iné účely zabezpečenia súladu s medzinárodnými zmluvami a aktmi v oblasti colnej regulácie a (alebo) právnych predpisov členských štátov o colnej regulácii.
 3. Je možné vykonávať overovanie colných, iných dokumentov a (alebo) informácií týkajúcich sa colného vyhlásenia, dokladov potvrdzujúcich informácie uvedené v colnom vyhlásení, informácií uvedených v colnom vyhlásení a (alebo) obsiahnutých v dokladoch predložených colným orgánom von pred aj po prepustení tovaru.
 4. Ak deklarant splnil podmienky stanovené v článku 121 TC EAEU, v ktorom colný orgán robí prepustenie tovaru, overovanie colných, iných dokumentov a (alebo) informácií, ktoré sa začalo pred prepustením tovaru, sa končí po prepustení tovaru.
 5. Právne predpisy členských štátov o colnej regulácii môžu stanoviť prípady kontroly colných, iných dokladov a (alebo) informácií týkajúcich sa colného vyhlásenia, dokladov potvrdzujúcich informácie uvedené v colnom vyhlásení, informácií uvedených v colnom vyhlásení a (alebo) obsiahnuté v informáciách predložených colnými úradmi o dokumentoch zahájených po prepustení tovaru a postup informovania osoby o vykonaní takejto formy colnej kontroly.
 6. Overenie colných, iných dokumentov a (alebo) informácií sa vykonáva analýzou dokumentov a informácií uvedených v odseku 1 tohto článku vrátane porovnania informácií obsiahnutých v jednom dokumente navzájom, ako aj s informáciami uvedenými v iných dokumentoch , a to vrátane začlenenia do dokumentov potvrdzujúcich informácie uvedené v colnom vyhlásení, s informáciami získanými z informačných systémov používaných colnými orgánmi a (alebo) informačných systémov štátnych orgánov (organizácií) členských štátov v rámci informačnej interakcie od iných zdrojov, ktoré má colný orgán k dispozícii v čase kontroly, ako aj inými spôsobmi v súlade s medzinárodnými zmluvami a aktmi v oblasti colnej regulácie a (alebo) právnych predpisov členských štátov.
 7. V rámci kontroly colných, iných dokumentov a (alebo) informácií má colný orgán právo zhromažďovať a analyzovať dodatočné informácie vrátane zasielania žiadostí vládnym orgánom a iným organizáciám.
 8. Overovanie colných, iných dokumentov a (alebo) informácií vo vzťahu k colnému vyhláseniu, dokladov potvrdzujúcich informácie uvedené v colnom vyhlásení, informácií uvedených v colnom vyhlásení a (alebo) obsiahnutých v dokladoch predložených colným orgánom, sa začalo pred prepustenie tovaru, sa vykonáva v súlade s článkom 325 TC Európske spoločenstvo pre atómovú.
 9. Overovanie colných, iných dokumentov a (alebo) informácií vo vzťahu k colnému vyhláseniu, dokladov potvrdzujúcich informácie uvedené v colnom vyhlásení, informácií uvedených v colnom vyhlásení a (alebo) obsiahnutých v dokumentoch predložených colným orgánom, sa začína po prepustenie tovaru alebo v iných prípadoch použitia tejto formy colnej kontroly sa vykonáva v súlade s článkom 326 colného kódexu EAEU, s výnimkou kontroly colných, iných dokladov a (alebo) informácií v prípade ustanovené v odseku 10 tohto článku.
 10. Overenie colných, iných dokladov a (alebo) informácií týkajúcich sa vyhlásenia k tovaru predloženého v súvislosti s tovarom, ktorého prepustenie bolo vykonané v súlade s článkom 120 colného kódexu EAEU, dokladov potvrdzujúcich informácie uvedené v takom vyhlásení a informácie uvedené v uvedenom vyhlásení o tovare a (alebo) obsiahnuté v dokumentoch predložených colným orgánom sa vykonávajú spôsobom, ktorý určí Komisia.
 11. Pri uplatňovaní kontroly colných, iných dokladov a (alebo) informácií týkajúcich sa žiadosti o prepustenie tovaru pred podaním colného vyhlásenia na tovar, dokumentov predložených spolu s takýmto vyhlásením v súlade s odsekom 4 článku 120 colného kódexu EAEU a informácie deklarované v uvedenej žiadosti a (alebo) v predložených dokumentoch, dokumenty sa nevyžadujú pred prepustením tovaru.
 12. Pri kontrole colnej hodnoty tovaru sa kontrola colných, iných dokumentov a (alebo) informácií vykonáva s prihliadnutím na špecifiká uvedené v článku 313 colného kódexu EAEU.
 13. Pri overovaní pôvodu tovaru sa overovanie colných, iných dokumentov a (alebo) informácií vykonáva s prihliadnutím na špecifiká uvedené v článku 314 colného kódexu EAEU.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...