menu

Vzor vývozného colného vyhlásenia Číny s poľným vysvetlením

Presunutím myši nad zaujímavé pole zobrazíte jeho označenie

 

c označuje alebo a tovar na c číslom colného vyhlásenia pre ČĽR

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

COLNÉ PRAVIDLÁ ČĽR O VYPLŇOVANÍ COLNÉHO VYHLÁSENIA PRE TOVAR PRI DOVOZE A VÝVOZE

Pre „Colné vyhlásenie ČĽR pre tovar na dovoz (vývoz)“ v týchto pravidlách sa výrazy „colné vyhlásenie“,„ Dovozné colné vyhlásenie “alebo„ vývozné colné vyhlásenie “. Pri vypĺňaní polí colného vyhlásenia platia tieto požiadavky:

1. PREDBEŽNÉ REGISTRAČNÉ ČÍSLO / 预 录入 编号

Predbežné registračné číslo colného vyhlásenia. Jedno colné vyhlásenie zodpovedá jednému dočasnému registračnému číslu, ktoré automaticky vygeneruje informačný systém.

Predbežné registračné číslo má 18 znakov:

 • 1-4 - kód colného orgánu, ktorý prijíma vyhlásenie (v súlade s „Tabuľkou kódov colných oblastí“ určenou colnými orgánmi);
 • 5-8 - kalendárny rok;
 • 9 - označenie vývozu alebo dovozu ("1" - dovoz; "" - vývoz; pre konsolidované colné vyhlásenie sa „I“ používa na dovoz, „E“ na vývoz);
 • ďalších deväť znakov je sériové registračné číslo.

2. COLNÉ REGISTRAČNÉ ČÍSLO / 海关 编号

Colné registračné číslo pridelené colnou registráciou po prijatí vyhlásenia. Jedna kópia colného vyhlásenia zodpovedá jednému colnému registračnému číslu, ktoré automaticky vygeneruje informačný systém.

Colné registračné číslo má 18 znakov:

 • 1-4 - kód colného orgánu, ktorý prijíma vyhlásenie (v súlade s „Tabuľkou kódov colných oblastí“ určenou colnými orgánmi);
 • 5-8 - kalendárny rok;
 • 9 - označenie vývozu alebo dovozu („1“ - dovoz; „“ - vývoz; v prípade konsolidovaného colného vyhlásenia sa na dovoz používa „I“, na vývoz „E“);
 • ďalších deväť znakov je sériové registračné číslo.

3. DOPRAVA / ZÁSTUPCA V ČĽR / 境内 收发货人

Toto pole obsahuje názov a kód čínskej právnickej osoby alebo inej organizácie zaregistrovanej u colných orgánov, ktorá uzavrela a vykonáva dohodu o zahraničnom obchode. Tento kód označuje 18-miestny zjednotený verejný kód dôveryhodnosti právnickej osoby alebo inej organizácie. Ak neexistuje jediný kód verejnej dôveryhodnosti, uvedie sa jeho registračný kód u colných orgánov.

V osobitných prípadoch platia nasledujúce požiadavky na plnenie:

 1. Ak uzatváranie a vykonávanie dohody o zahraničnom obchode uskutočňujú rôzne podniky, uvádzajú sa informácie o podniku, ktorý dohodu vykonáva.
 2. Ak podnik so zahraničnou účasťou dá pokyn importno-exportnému podniku na dovoz vybavenia a predmetov na investovanie (splatenie základného imania), informácie o podniku so zahraničnou účasťou sa označia značkou a označením v poli „značkovanie a berie na vedomie “označenie„ dovoz je zverený dovozno-vývoznému podniku “(委托 某 进出口 企业 进口) spolu s 18-znakovým jednotným verejným úverovým kódom právnickej osoby alebo inej organizácie dovozno-vývozného podniku povereného dovoz.
 3. Ak colné odbavenie dovozu alebo vývozu tovaru v mene dovozno-vývozného podniku vykonáva deklarantský podnik, ktorý má potrebnú kvalifikáciu na zastupovanie záujmov iných colných organizácií, informácie o dovozno-vývoznom podniku, ktorý objednal colné orgány deklarant je uvedený.
 4. odosielateľ alebo príjemca, ktorý sa nachádza v zóne osobitnej colnej kontroly, uvedie informácie o skutočnom správcovi tohto tovaru alebo riadiacom podniku nachádzajúcom sa na území osobitného colného kontrolného pásma;
 5. Ak organizácia pre bezcolný predaj tovaru predáva tovar domácej výroby, ktorý pri vývoze podlieha vráteniu dane, je uvedený názov organizácie pre bezcolný predaj tovaru.

4. COLNÉ DOVOZY / VÝVOZY / 进 出境 关 别

Na základe colného úradu v mieste skutočného dovozu alebo vývozu tovaru je uvedený zodpovedajúci názov a kód colného úradu v súlade s tabuľkou kódov colných oblastí určenou colným úradom.

V osobitných prípadoch platia nasledujúce požiadavky na plnenie:

 • Pri premiestňovaní dovezeného tovaru medzi colnými orgánmi (colný tranzit dovozu) sa uvádza názov a kód colného úradu v mieste vstupu tovaru.
 • Pri colnom tranzite vývozu sa uvádza názov a kód colného úradu v mieste vývozu tovaru.
 • Pri premiestňovaní tovaru medzi colnými oblasťami na účely hlbokého spracovania pod kontrolou použitej pri colnom tranzite sa vo vývoznom vyhlásení uvedie názov a kód colného úradu v mieste vývozu tovaru; názov a kód colného úradu v mieste dovozu tovaru sa uvedie v dovoznom vyhlásení.
 • Pri premiestňovaní alebo odcudzení tovaru medzi rôznymi zónami osobitnej colnej kontroly alebo miestami kontroly colného dlhu je uvedený názov a kód colného orgánu v mieste pásma osobitnej colnej kontroly alebo miesta kontroly colného dlhu druhej strany (protistrany). .
 • U zvyšku tovaru sa skutočný dovoz alebo vývoz nevykonáva, je uvedený názov a kód colného úradu, ktorý prijal vyhlásenie.

5. DÁTUM VÝVOZU ALEBO DOVOZU / 进出口 日期

Pri dovoze tovaru toto pole označuje dátum podania žiadosti o vstup pre vozidlo prepravujúce dovážaný tovar. Pri vývoze tovaru toto pole označuje dátum vybavenia formalít pre výstup z dopravného prostriedku prepravujúceho vyvážaný tovar; pri podaní vyhlásenia nie je uvedený žiadny dátum. Pokiaľ ide o tovar, ktorého skutočný dovoz alebo vývoz sa neuskutočňuje, je uvedený dátum prijatia vyhlásenia.

Dátum exportu / importu pozostáva z 8 znakov: rok (prvé štyri znaky), mesiac (dva znaky), deň (dva znaky).

6. DÁTUM PODANIA VYHLÁSENIA / 申报 日期

Dátum predloženia vyhlásenia - dátum prijatia údajov colného vyhlásenia od odosielateľa / príjemcu tovaru alebo ním povereného deklarantského podniku colnými orgánmi. Ak sa vyhlásenie vykonáva podaním elektronického vyhlásenia, je dňom podania vyhlásenia deň registrácie prijatia údajov z vyhlásenia do colného počítačového systému. Ak sa vyhlásenie vykonáva podaním vyhlásenia v listinnej podobe, dňom podania vyhlásenia je deň prijatia a registrácie colného vyhlásenia colným orgánom. Pri podávaní vyhlásenia nie je toto pole vyplnené.

Dátum podania vyhlásenia obsahuje 8 znakov: rok (prvé štyri znaky), mesiac (dva znaky), deň (dva znaky).

7. REGISTRAČNÉ ČÍSLO / 备案 号

Uveďte číslo „Príručky o mýtnom obchode“ vydanej colníkmi, príručky k dlhopisom v osobitnom colnom kontrolnom pásme alebo v mieste kontroly dlhopisov, „Potvrdenia o výbere a oslobodení od cla“ alebo iného dokladu potvrdzujúceho registráciu v notifikačnom alebo autorizačnom konaní , ak ich vykoná odosielateľ / príjemca, konečný príjemca alebo konečný odosielateľ colných formalít pre notifikáciu, registráciu zmluvy o spracovaní surovín dodaných zákazníkom (mýto), overenie a potvrdenie o odbere, znížení alebo vyňatí od cla a iných formalít.

V jednej kópii colného vyhlásenia môže byť uvedené iba jedno registračné číslo. Platia nasledujúce podrobné požiadavky na plnenie:

 1. Pri mýtnom tovare (spracovanie mýtnych surovín) je uvedený počet „usmernení o mýtnom obchode“, s výnimkou pomocných surovín zanedbateľného množstva a nízkej hodnoty, pre ktoré je v súlade s pravidlami „mýtny obchod“ Usmernenia „sa nepoužívajú, rovnako ako platba cla pri prevode tovaru na predaj v ČĽR počas colnej kontroly vo forme následnej platby cla.
  Ak sa pri deklarovaní cla na kontrolnom stanovišti mimo colného priestoru nachádza pomocný sprievodca pre priamy kontakt s colnými orgánmi mimo colného priestoru alebo pomocný sprievodca pre vývoz vysoko spracovaných výrobkov mimo colného priestoru, číslo pomocného sprievodcu je uvedené; ak čiastkové usmernenie pre priamy kontakt s colnými orgánmi v colnej oblasti alebo čiastkové usmernenie pre vývoz vysoko spracovaných výrobkov v colnej oblasti ustanovuje obmedzenie colné vyhlásenie iba v rámci príslušnej colnej oblasti je uvedené všeobecné číslo manuálu.
  Ak sa hotové výrobky zo spracovania surovín dodaných zákazníkom na základe „Potvrdenia o výbere a oslobodenia od cla“ prevedú do dovozného režimu s úplným alebo čiastočným oslobodením od cla, počet „Potvrdenie o zbere a oslobodenie od cla“ clá “je uvedené v dovoznom vyhlásení, počet„ usmernení “je uvedený vo vývoznom vyhlásení o mýtnom obchode.“
  Pri premiestňovaní zariadení na spracovanie surovín dodaných zákazníkom sa pri prechode medzi zónami osobitnej colnej kontroly zariadení, ktoré sú úplne alebo čiastočne oslobodené od cla, medzi zónami osobitnej colnej kontroly, ktoré sú úplne alebo čiastočne oslobodené od daní, prijímajúci a odosielajúca spoločnosť vyplnia colné vyhlásenia na dovoz a vývoz a v poli „registračné číslo“ (备案 号) je uvedené číslo „Sprievodcu mýtnym obchodom“.
 2. Ak sa colné vyhlásenie týka overenia a potvrdenia výberu, zníženia alebo oslobodenia od platenia cla, uvedie sa číslo „Potvrdenie o prevzatí a oslobodenie od cla“.
 3. Pri mýtnom tovare (spracovanie mýtnych surovín) je uvedený počet „usmernení o mýtnom obchode“, s výnimkou pomocných surovín zanedbateľného množstva a nízkej hodnoty, pre ktoré sú v súlade s pravidlami „usmernenia o mýtnom obchode“. sa nepoužívajú, rovnako ako v prípade registrácie a platby cla pri prevode tovaru na predaj v ČĽR počas colnej kontroly vo forme následnej platby cla. Ak sa pri deklarovaní cla na kontrolnom stanovišti mimo colného priestoru nachádza pomocný sprievodca pre priamy kontakt s colnými orgánmi mimo colného priestoru alebo pomocný sprievodca pre vývoz vysoko spracovaných výrobkov mimo colného priestoru, číslo pomocného sprievodcu je uvedené; ak čiastkové usmernenie pre priamy kontakt s colnými orgánmi v colnej oblasti alebo čiastkové usmernenie pre vývoz vysoko spracovaných výrobkov v colnej oblasti ustanovuje obmedzenie colného vyhlásenia iba v rámci príslušnej colnej oblasti, všeobecné číslo colného úradu sprievodca je označený. Ak sa hotové výrobky zo spracovania surovín dodaných zákazníkom na základe „Potvrdenia o výbere a oslobodenia od cla“ prevedú do dovozného režimu s úplným alebo čiastočným oslobodením od cla, počet „Potvrdenie o zbere a oslobodenie od cla“ clá “je uvedené v dovoznom vyhlásení, číslo„ Usmernenia “o mýtnom obchode“. Pri premiestňovaní zariadení na spracovanie surovín dodaných zákazníkom sa pri prechode medzi zónami osobitnej colnej kontroly zariadení, ktoré sú úplne alebo čiastočne oslobodené od cla, medzi zónami osobitnej colnej kontroly, ktoré sú úplne alebo čiastočne oslobodené od daní, prijímajúci spoločnosť a odosielajúca spoločnosť vyplnia colné vyhlásenia o dovoze a vývoze a v poli „registračné číslo“ (备案 号) je uvedené číslo „Sprievodcu mýtnym obchodom“.
 4. Ak organizácia pre bezcolný predaj tovaru predáva tovar domácej výroby so vrátením dane pri vývoze, toto pole nie je vyplnené.

8. ZAHRANIČNÝ DOPRAVCA ALEBO DOPRAVA / 境外 收发货人

Zahraničným príjemcom je obvykle kupujúci, ktorý uzavrel a vykonáva dohodu o zahraničnom obchode, alebo príjemca ustanovený v zmluve; Zahraničným zasielateľom je zvyčajne predávajúci, ktorý uzavrel a vykonáva dohodu o zahraničnom obchode.

Toto pole obsahuje meno a kód zahraničného odosielateľa / príjemcu. Spravidla je názov uvedený v angličtine; ak je v súlade s požiadavkami inšpekcie a karantény potrebné uviesť meno v inom cudzom jazyku, je tento názov uvedený v angličtine za menom v krátkych zátvorkách; ak je podnik schváleným hospodárskym subjektom (SHS) štátu (územia) so vzájomným uznávaním SHS, kód SHS sa uvádza takto: „kód štátu (územia) + podnikový colný kód“, napríklad Singapur (新加坡) Podnik SHS (企业) SG123456789012 (kód krajiny pre Singapur + 12-miestny kód podniku); ak je podnik SHS štátu (územia) bez vzájomného uznávania SHS, kód sa neuvádza.

Ak v dôsledku zvláštnych okolností neexistuje zahraničný odosielateľ / príjemca, namiesto mena a kódu sa uvedie „NIE“.

9. SPÔSOB DOPRAVY / 运输 方式

Spôsoby prepravy zahŕňajú spôsoby skutočnej prepravy a spôsoby špeciálnej prepravy poskytované colnicou; prvé sú spôsoby prepravy pre skutočný dovoz alebo vývoz a sú klasifikované podľa typu vozidla použitého na dovoz alebo vývoz tovaru; druhým sú spôsoby prepravy bez skutočného dovozu alebo vývozu tovaru a sú klasifikované podľa zmeny režimu tovaru v ČĽR.

Vhodný spôsob prepravy sa vyberie a označí v súlade s „Tabuľkou kódov pre spôsoby prepravy“, ktorú určia colné orgány, na základe klasifikácie spôsobov prepravy pre skutočný dovoz alebo vývoz tovaru alebo zmeny režimu tovar v ČĽR.

 1. Za zvláštnych okolností platia nasledujúce požiadavky na plnenie:
  1. Pri dovoze alebo vývoze tovaru pomocou expresného doručenia bez použitia poštových zásielok je uvedený skutočný spôsob prepravy.
  2. Pri preprave dovážaného tovaru medzi colnými orgánmi sa to označuje v súlade s vozidlom, ktorým sa prepravovaný tovar dostal na miesto vstupu na územie ČĽR; pri presune vyvážaného tovaru medzi colnými orgánmi sa to uvádza v súlade s vozidlom, na ktoré sa vyvážal prepravovaný tovar z miesta vývozu z územia ČĽR.
  3. Pokiaľ ide o dovezené alebo vyvezené exponáty a predmety ponechané ako darček, odovzdané na predaj, ktoré nebudú opätovne vyvezené (dovezené) a ponechané na predaj v (mimo) ČĽR, je uvedená „iná preprava“ (kód 9). .
  4. U tovaru, ktorý cestujúci dovážajú alebo vyvážajú v príručnej batožine, sa uvádza „príručná batožina cestujúceho“ (kód L).
  5. Pri preprave tovaru pomocou nepohybujúceho sa predmetu (vrátane ropovodu, vodovodného systému, napájacej siete atď.) Sa zobrazuje „preprava nepohybujúcim sa predmetom“ (kód G).
 2. Pri zmene režimu pre tovar na území ČĽR bez skutočného dovozu alebo vývozu platia nasledujúce požiadavky na plnenie:
  1. Pri dovoze tovaru z hlavného územia ČĽR na územie colnej zóny alebo pri návrate prepravy do colnej zóny sa označuje „neprepojená zóna“ (kód 0).
  2. Ak sa tovar dováža z územia colnej zóny na územie ČĽR mimo colnej zóny, označuje sa „colná zóna“ (kód 7).
  3. Pri skladovaní tovaru v kontrolnom sklade vývozu alebo vrátení tovaru do kontrolného skladu vývozu na území ČĽR sa uvádza „dočasný sklad“ (kód 1).
  4. Pri preprave tovaru z colného skladu na predaj alebo spracovanie v ČĽR je uvedený „colný sklad“ (kód 8).
  5. Pri dovoze tovaru z hlavného územia ČĽR do colného logistického centra alebo pri vývoze tovaru z colného logistického centra do zvyšku ČĽR je uvedené „logistické centrum“ (kód W).
  6. Keď sa tovar dováža z hlavného územia ČĽR do colného logistického parku alebo keď sa tovar vyváža z colného logistického parku do zvyšku ČĽR, uvádza sa „logistický park“ (kód X).
  7. Keď sa tovar dováža do colnej zóny prístavu alebo komplexnej colnej zóny zo zvyšku územia ČĽR (mimo týchto zón a nesúvisí s územiami osobitnej colnej kontroly a miestami colnej kontroly) a tovar sa dováža zo zvyšku územia ČĽR. Územie ČĽR na územie týchto viazaných zón, „viazaná prístavná zóna / komplexná väzobná zóna“ (kód Y).
  8. Pri dovoze tovaru do vývoznej spracovateľskej zóny je to cezhraničná priemyselná zóna Ču-chaj-Macao (park Ču-chaj), zóna cezhraničnej spolupráce medzi ČĽR a Kazachstanom Khorgos (čínska časť) zo zvyšku ČĽR (mimo týchto zón). a nesúvisí s územiami osobitnej colnej kontroly a kontroluje dlhopisy) a dovozom tovaru zo zvyšku ČĽR na územie týchto zón sa uvádza „vývozná spracovateľská zóna“ (kód Z).
  9. Pri vývoze tovaru z územia ČĽR do hongkonskej časti prístavnej zóny západného koridoru Šenzen-Hongkong, ako aj pri dovoze a vývoze tovaru z hlavného územia ČĽR na územie čínskej strany v r. zóna cezhraničnej spolupráce medzi ČĽR a Kazachstanom Khorgos, „hraničná osobitná colná pracovná zóna“ (kód H).
  10. Pri vývoze tovaru cez druhý riadok určeného koridoru na vyhlásenie nového okresu Hengqing a experimentálnej zóny komplexu Pingtan (ďalej spoločne len „integrované experimentálne zóny“) do zvyšku ČĽR alebo pri vývoze tovaru zo zvyšku ČĽR na územie komplexných experimentálnych zón pozdĺž druhej línie osobitného koridoru pre colné vyhlásenie, ako aj pri preprave tovaru v rámci komplexnej experimentálnej zóny s vyhlásením a zaplatením cla podľa výberu žiadateľa, „komplexná experimentálna zóna“ (kód T ).
  11. Pri premiestňovaní alebo premiestňovaní tovaru v zónach osobitnej colnej kontroly, premiestňovaní tovaru medzi zónami osobitnej colnej kontroly a miestami kontroly colného dlhu, premiestňovaní tovaru medzi zónami osobitnej colnej kontroly a zvyšku územia ČĽR mimo zón, premiestňovanie zvyškov spracované suroviny, výrobky hlbokého spracovania, preprava tovaru na implementáciu v ČĽR mimo zón osobitnej colnej kontroly, ako aj ďalší pohyb tovaru na území ČĽR, označuje sa „iná preprava“ (kód 9).

10. NÁZOV VOZIDLA A ČÍSLO LETU / 运输工具 名称 及 航次 号

Toto pole označuje názov alebo kód vozidla použitého na dovoz alebo vývoz tovaru, ako aj číslo letu. Obsah zadaný do tohto poľa sa musí úplne zhodovať s obsahom vyhlásenia o náklade (nákladného listu), ktoré colným orgánom poskytujú dopravné orgány.

 1. Pri zadávaní názvu vozidla platia nasledujúce podrobné požiadavky na plnenie:
  1. Požiadavky na vyplnenie colného vyhlásenia pri vybavovaní colných formalít priamo v mieste dovozu alebo vývozu tovaru alebo pri použití celoštátneho integrovaného systému colného odbavenia:
   1. v prípade prepravy vodnou dopravou: je uvedené registračné číslo plavidla (pre malé plavidlá v komunikácii s Hongkongom a Macaom - číslo registra dohľadu) alebo názov plavidla v angličtine;
   2. pri cestnej preprave: pred zavedením systému regulácie nákladných listov na prepravu po ceste sa uvádza národné štátne registračné číslo vozidla používaného na cezhraničnú prepravu tovaru; pri deklarovaní pomocou systému predbežného vyhlásenia v Šen-čene sa uvádza štátne registračné číslo štátu + „/“ + „predbežné vyhlásenie“ (提前 报关); po zavedení systému regulácie nákladných listov na prepravu po ceste toto pole nie je vyplnené;
   3. pri preprave po železnici: uveďte číslo vozňa alebo číslo preberacieho osvedčenia;
   4. v prípade leteckej dopravy: uveďte číslo letu;
   5. pri preprave poštou: je uvedené číslo faktúry za poštový balík;
   6. pri preprave iným spôsobom: je uvedený spôsob prepravy, napríklad: preprava potrubím, zabalené zviera atď.
  2. Požiadavky na vyplnenie colného vyhlásenia o pohybe tovaru medzi colnými orgánmi (colný tranzit):
   1. import:
    1. v prípade prepravy vodnou dopravou: v prípade priamej prepravy alebo predbežného vyhlásenia uveďte „@“ + 16-miestne predbežné registračné číslo formulára vyhlásenia pre tranzitnú prepravu (alebo 13-miestne číslo nákladného listu); v prípade prepravy s medzikládkou je názov plavidla vstupujúceho do ČĽR uvedený v angličtine;
    2. pri preprave po železnici: pri priamej preprave alebo predbežnom colnom vyhlásení uveďte „@“ + 16-miestne predbežné registračné číslo formulára vyhlásenia pre tranzitnú prepravu; pri preprave s medzikládkou je uvedené číslo vagóna;
    3. v prípade leteckej prepravy: v prípade priamej prepravy alebo predbežného colného vyhlásenia uveďte „@“ + 16-miestne predbežné registračné číslo formulára vyhlásenia pre tranzitnú prepravu (alebo 13-miestne číslo nákladného listu); pri preprave s medzikládkou je uvedené „@“;
    4. pri cestnej preprave alebo inej preprave: uveďte „@“ + 16-miestne predbežné registračné číslo formulára vyhlásenia pre tranzitnú prepravu (alebo 13-miestne číslo nákladného listu);
    5. pri predbežnom hlásení pohybu tovaru pomocou niektorého z vyššie uvedených spôsobov prepravy a na nákladnom liste použitom na území provincie Guangdong je uvedený znak „@“ + 13-miestne číslo nákladného listu.
   2. export:
    1. pri preprave vodnou dopravou: pri vývoze bez medzikládky uveďte „@“ + 16-miestne predbežné registračné číslo formulára vyhlásenia pre tranzitnú prepravu (alebo 13-miestne číslo nákladného listu); ak je vo viacstranovom colnom vyhlásení na prepravu tovaru medzi colnými orgánmi potrebné použiť jedno, potom je v mieste názvu vozidla uvedený znak „@“; v prípade prepravy s medzikládkou pomocou vnútrozemskej vodnej dopravy sa uvedie názov plavidla (nákladného člnu), ktoré sa má prekládať; pomocou vnútornej železničnej dopravy - uveďte názov vlaku (4-miestny kód colnej oblasti príslušného colného orgánu + „VLAK“); pomocou vnútornej cestnej dopravy - uveďte názov vozidla (4-miestny kód colnej oblasti príslušného colného orgánu + „NÁKLADNÉ VOZIDLO“);
    2. pri preprave po železnici: uveďte „@“ + 16-miestne predbežné registračné číslo formulára vyhlásenia pre tranzitnú prepravu (alebo 13-miestne číslo nákladného listu); ak je vo viacstranovom colnom vyhlásení pre pohyb tovaru medzi colnými orgánmi potrebné použiť jedno, potom je v mieste pre názov vozidla uvedený znak „@“;
    3. v prípade leteckej prepravy: uveďte „@“ + 16-miestne predbežné registračné číslo formulára vyhlásenia pre tranzitnú prepravu (alebo 13-miestne číslo nákladného listu); ak je vo viacstranovom colnom vyhlásení pre pohyb tovaru medzi colnými orgánmi potrebné použiť jedno, potom je v mieste pre názov vozidla uvedený znak „@“;
    4. pri preprave inou dopravou: uveďte „@“ + 16-miestne predbežné registračné číslo formulára vyhlásenia pre tranzitnú prepravu (alebo 13-miestne číslo nákladného listu);
   3. Pri vykonávaní colných formalít metódou konsolidovaného colného vyhlásenia sa v colnom vyhlásení uvádza „konsolidované vyhlásenie“.
   4. Ak organizácia pre bezcolný predaj tovaru predáva tovar domácej výroby so vrátením dane pri vývoze, toto pole nie je vyplnené.
   5. Ak sa skutočný dovoz alebo vývoz tovaru neuskutoční, toto pole sa nevyplní.
 2. Pri zadávaní čísla letu platia nasledujúce podrobné požiadavky na vyplnenie:
  1. Požiadavky na vyplnenie colného vyhlásenia pri vybavovaní colných formalít priamo v mieste dovozu alebo vývozu tovaru alebo pri použití celoštátneho integrovaného systému colného odbavenia:
   1. pri preprave po vode: je uvedené číslo plavby lode;
   2. pri cestnej preprave: pred zavedením systému regulácie nákladných listov na prepravu po ceste je uvedený 8-miestny dátum vstupu alebo výstupu z vozidla (z toho prvé 4 znaky rok, 2 znaky mesiac, 2 znaky sú deň; ďalej tiež); po zavedení systému regulácie nákladných listov na prepravu po ceste sa uvádza kód vozidla;
   3. pri preprave po železnici: je uvedený dátum vstupu alebo výstupu vlaku;
   4. pre leteckú dopravu: nevyplnené;
   5. pri preprave poštou: je uvedený dátum vstupu alebo výstupu z vozidla;
   6. v prípade prepravy iným spôsobom: nevyplnené.
  2. Požiadavky na vyplnenie colného vyhlásenia o pohybe tovaru medzi colnými orgánmi (colný tranzit):
   1. import:
    1. pri preprave vodnou dopravou: pri preprave s medzikládkou uveďte „@“ + číslo plavby plavidla hlavnej línie, ktoré vstupuje do ČĽR; pre priamu prepravu alebo predbežné colné vyhlásenie nie je vyplnená;
    2. pri cestnej preprave: nevyplnené;
    3. pri preprave po železnici: uveďte „@“ + dátum vstupu alebo výstupu; d) pri leteckej doprave: nevyplnené; e) v prípade prepravy iným spôsobom: nevyplňuje sa;
   2. export:
    1. pri preprave vodnou dopravou: pri preprave bez medzikládky nie je naplnená; pri preprave s medzikládkou pomocou vnútrozemskej vodnej dopravy je uvedené číslo plavby plavidla (nákladného člnu) pre prekládku; pomocou vnútroštátnej železničnej alebo cestnej dopravy - 6-miestny dátum začatia prepravy (2 znaky - rok, 2 znaky - mesiac, 2 znaky - deň);
    2. pri vývoze s kombinovaným využitím cestnej dopravy a kontajnerovej dopravy: nevyplnené;
    3. pre leteckú dopravu: nevyplnené;
    4. v prípade prepravy iným spôsobom: nevyplnené.
   3. Ak organizácia pre bezcolný predaj tovaru predáva tovar domácej výroby so vrátením dane pri vývoze, toto pole nie je vyplnené.
   4. Ak sa skutočný dovoz alebo vývoz tovaru neuskutoční, toto pole sa nevyplní.

11. POČET DOPRAVNÝCH ODPADOV / 提 运 单 号

Toto pole označuje číslo nákladného listu alebo nákladného listu. Jedna kópia colného vyhlásenia môže obsahovať iba jeden nákladný list alebo číslo nákladného listu; ak náklad tovaru na jednej faktúre (faktúre) zodpovedá niekoľkým nákladným listom alebo nákladným listom, pre každú nákladný list alebo nákladný list sa vyplní samostatné vyhlásenie.

Platia nasledujúce podrobné požiadavky na plnenie:

 1. Požiadavky na vyplnenie colného vyhlásenia pri vybavovaní colných formalít priamo v mieste dovozu alebo vývozu tovaru alebo pri použití celoštátneho integrovaného systému colného odbavenia:
  1. Pri preprave po vode: je uvedené číslo nákladného listu na vývoz alebo na dovoz; ak existuje interný nákladný list, uvedie sa číslo nákladného listu pre export alebo import + "*" + číslo interného nákladného listu.
  2. Pri cestnej doprave: pred zavedením systému regulácie nákladných listov pre cestnú dopravu nie je vyplnený; po zavedení systému regulácie nákladných listov na cestnú dopravu sa uvádza číslo všeobecného nákladného listu na vývoz alebo na dovoz.
  3. Pri preprave po železnici: je uvedené číslo nákladného listu.
  4. Pre leteckú prepravu: uveďte číslo všeobecného nákladného listu + „_“ + číslo nákladného listu; ak chýba nákladný list, je uvedené číslo všeobecného nákladného listu.
  5. Pri preprave poštou: je uvedené číslo faktúry za poštovú zásielku.
 2. Požiadavky na vyplnenie colného vyhlásenia o pohybe tovaru medzi colnými orgánmi (colný tranzit):
  1. Import:
   1. v prípade prepravy vodnou dopravou: v prípade priamej prepravy alebo prepravy s medzikládkou je uvedené číslo nákladného listu; nevyplnené počas predbežného colného vyhlásenia;
   2. pri preprave po železnici: pri priamej preprave alebo preprave s medzikládkou je uvedené číslo železničného účtu; nevyplnené počas predbežného colného vyhlásenia;
   3. v prípade leteckej prepravy: v prípade priamej prepravy alebo prepravy s medzikládkou je uvedené číslo všeobecného nákladného listu + „_“ + číslo nákladného listu; nevyplnené počas predbežného colného vyhlásenia;
   4. ak sa prepravuje iným spôsobom: nevyplnené;
   5. pri cestnej preprave tovaru medzi colnými úradmi v provincii Kuang-tung po dovoze tovaru vyššie uvedenými spôsobmi prepravy: je uvedené registračné číslo vozidla.
  2. Export:
   1. pri preprave vodnou dopravou: pri preprave s medzikládkou je uvedené číslo nákladného listu; pri preprave bez medzikládky sa nevyplňuje; pri predbežnom hlásení tovaru prepravovaného medzi colnými úradmi v provincii Kuang-tung sa uvádza evidenčné číslo vozidla, ktoré tovar prepravuje;
   2. ak sa prepravuje iným spôsobom: nevyplnené; pri predbežnom hlásení tovaru prepravovaného medzi colnými úradmi v provincii Kuang-tung sa uvádza registračné číslo vozidla, ktoré tovar prepravuje.
  3. Pri vykonávaní colných formalít metódou konsolidovaného colného vyhlásenia sa v colnom vyhlásení uvádza začiatočný a konečný dátum dovozu a vývozu tovaru podľa špecifikácie konsolidovaného colného vyhlásenia (4 znaky - rok, 2 znaky - mesiac, 2 znaky - deň, 4 znaky - rok, 2 znaky - mesiac, 2 znaky - deň).
  4. Ak sa skutočný dovoz alebo vývoz tovaru neuskutoční, toto pole sa nevyplní.

12. MIESTO SKLADOVANIA TOVARU / 货物 存放 地点

Toto pole označuje inštitúciu alebo miesto skladovania tovaru po dovoze vrátane miesta výkonu práce pre colnú kontrolu (dočasný sklad), triediaceho skladu, miesta trvalého spracovania, miesta karantény, vlastného skladu podnikov atď.

13. KONIEC PRIJÍMATEĽ / ODOSIELATEĽ / 消费 使用 单位 / 生产 销售 单位

 1. Pri zadávaní informácií o konečnom príjemcovi sa uvádza meno známeho konečného spotrebiteľa alebo používateľa tovaru dovážaného na územie ČĽR, vrátane:
  1. Organizácie, ktoré nezávisle dovážajú tovar zo zahraničia.
  2. Organizácia, ktorá poverila dovozom tovaru dovozno-vývozný podnik.
 2. Pri zadávaní informácií o konečnom odosielateľovi sa uvádza meno známeho výrobcu alebo predajcu vyvážaného tovaru na území ČĽR, vrátane:
  1. Organizácie, ktoré vyvážajú tovar nezávisle.
  2. Organizácia, ktorá poverila vývozom tovaru dovozno-vývozný podnik.
  3. Ak organizácia pre bezcolný predaj tovaru predáva tovar domácej výroby s vrátením dane za vývoz, je označený bezcolný obchod pod správou tejto organizácie.
 3. Informácie o konečnom príjemcovi / odosielateľovi tovaru v colnom vyhlásení na dovoz alebo vývoz tovaru, ktorý je úplne alebo čiastočne oslobodený od cla, sa musia úplne zhodovať s informáciami o „žiadateľovi o uplatnenie výhod“ uvedenom v „Potvrdení ciel ČĽR pri vyberaní a oslobodení od cla pri dovoze a vývoze tovaru "(ďalej len" potvrdenie o výbere a oslobodení od cla "); pri premiestňovaní tovaru medzi miestom colnej kontroly a cudzím územím sa názov miesta colnej kontroly označuje ako konečný príjemca / odosielateľ (v colných logistických centrách kategórie B názov podniku na území colnej správy logistické centrum).
 4. V zónach osobitnej colnej kontroly sa ako konečný príjemca / odosielateľ uvádza podnik spravujúci túto zónu („spracovateľská organizácia“ alebo „sklad“).
 5. Požiadavky na vyplnenie kódu:
  1. Uvádza sa 18-miestny jednotný kód verejnej dôveryhodnosti právnickej osoby alebo inej organizácie.
  2. Ak neexistuje 18-miestny zjednotený verejný kód úverového ratingu, zobrazí sa „NIE“.
 6. Ak je na území ČĽR konečným spotrebiteľom alebo používateľom tovaru dovážaného do ČĽR alebo výrobcom alebo predajcom tovaru vyvážaného z ČĽR jednotlivec, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, identifikačné číslo taiwanského krajana alebo iný platný preukaz totožnosti. je uvedené číslo, ako aj meno a priezvisko.

14. SPÔSOB KONTROLY / 监管 方式

Spôsob kontroly - spôsob colnej kontroly pri dovoze a vývoze tovaru, stanovený na základe formy vývozno-dovozných operácií v medzinárodnom obchode s prihliadnutím na výber ciel, štatistiku a podmienky colnej kontroly pohybu tovaru. Kód metódy kontroly pozostáva zo 4 znakov, z ktorých prvé dva sú klasifikačným kódom prideleným v súlade s požiadavkami colnej kontroly a počítačovej regulácie a posledné dva sú kódom formulára operácie vývozu a dovozu vypracovaného s prihliadnutím na medzinárodné normy.

V tejto oblasti je na základe skutočných podmienok zahraničnoobchodnej transakcie uvedený skrátený názov metódy kontroly a jej kód vybraný v súlade s „Colnou tabuľkou kódov metód kontroly“ určených colnými orgánmi. V jednej kópii colného vyhlásenia môže byť uvedený iba jeden kód metódy kontroly.

Za zvláštnych okolností sa na vyplnenie poľa týkajúceho sa spôsobu kontroly pri spracovaní surovín dodaných zákazníkom vzťahujú tieto požiadavky:

 1. Pri dovoze pomocných surovín nepatrného množstva a nízkej hodnoty (to znamená pomocných surovín nízkej hodnoty s hodnotou do 5 000 USD a v rámci 78 druhov), pre ktoré sa Sprievodca mýtnym obchodom nepoužíva, „pomocné suroviny nízka hodnota “. Ak sa použijú „Pokyny pre obchodovanie s Tollingom“, uvedie sa metóda kontroly uvedená v „Pokynoch pre obchodovanie s Tollingom“.
 2. Pri prevode mýtnych surovín pri spracovaní na predaj na území ČĽR, ako aj pri registrácii dovozu ako surovín a materiálov hotových výrobkov, chybného tovaru alebo nedokončenej výroby na predaj v ČĽR je to uvedené " prevod prevedených surovín na predaj do ČĽR “alebo„ prevod na realizáciu dovezených surovín v ČĽR “; pri prevode hotových výrobkov zo spracovania surovín dodaných zákazníkom do kategórie dovážaného tovaru s úplným alebo čiastočným oslobodením od cla na základe „Potvrdenia o výbere a oslobodení od cla“ sa vypĺňajú vývozné a dovozné vyhlásenia: vo vývoznom vyhlásení sa uvádza „úplné alebo čiastočné oslobodenie od poskytnutých surovín“ alebo „úplné alebo čiastočné oslobodenie od cla na hotové výrobky z dovezených surovín“, v dovoznom vyhlásení sa uvedie metóda v súlade so skutočnou metódou kontroly.
 3. V prípade spätného dovozu (dovozu) alebo spätného vývozu (vývozu) z dôvodu incidentu hotových výrobkov počas vývozu výrobkov zo spracovania surovín dodaných zákazníkom sa uvádza „vrátenie / výmena hotových výrobkov z poskytnutej suroviny materiály “alebo„ vrátenie / výmena hotových výrobkov z dovezených surovín “; v prípade spätného vývozu (vývozu) alebo spätného dovozu (dovozu) surovín a dielov v súvislosti s náhradou pri dovoze surovín na spracovanie, „vrátenie / výmena poskytnutých surovín alebo súčiastok“ alebo „vrátenie / výmena dovezených surovín“ materiálov alebo častí “; za spätný vývoz (vývoz) zvyškov surovín a dielov, odpadu vznikajúceho v procese spracovania, ako aj spätný vývoz (vývoz) predtým dovezených surovín a dielov z dôvodov týkajúcich sa kvality, špecifikácie a iných dôvodov bez dovozu obdobného tovaru v rámci výmeny sa uvádza „vývoz poskytnutých surovín a súčiastok“, „odvoz odpadu z poskytnutých surovín“, „vývoz dovezených surovín a súčiastok“, „odvoz odpadu z dovezených suroviny. "
 4. Pri prevode odpadu a vedľajších produktov zo spracovania surovín dodaných zákazníkom na predaj v ČĽR sa vyplní dovozné vyhlásenie, ktoré označuje „presun odpadu z dodaných surovín na predaj do ČĽR“ alebo „presun odpad z dovážaných surovín na predaj v ČĽR “.
 5. Pri prevode podnikom do zničenie mýto za tovar bez dosiahnutia príjmu, potom ak je týmto tovarom surovina, diel alebo chybný tovar, je uvedené „zničenie surovín a dielcov“, ak je týmto tovarom odpad alebo vedľajšie produkty, je uvedené „zničenie odpadu“. Keď podnik prevádza mýtny tovar na zničenie s príjmom, označuje sa to „prevod odpadu z dodaných surovín na predaj v ČĽR“ alebo „prevod odpadu z prevedených surovín na predaj v ČĽR“.
 6. Ak organizácia pre bezcolný predaj tovaru predáva tovar domácej výroby s vrátením dane za vývoz, je uvedené „iné“.

15. POVAHA ZBERU A VÝNIMKY Z CLA / 征免 性质

V tejto oblasti na základe skutočných podmienok uveďte skrátený názov charakteristiky vyberania a oslobodenia od cla a jej kód vybraný v súlade s „Tabuľkou kódov povahy vyberania a oslobodenia od cla“ určenou colníkmi; ak colnica vydá „Potvrdenie o vybratí a oslobodení od cla“, je uvedená povaha výberu a oslobodenie od cla stanovená v tomto potvrdení. V jednej kópii colného vyhlásenia môže byť uvedený iba jeden typ charakteristík výberu a oslobodenia od cla.

Pri vypĺňaní colného vyhlásenia v rámci mýtneho obchodu je uvedená skratka názvu charakteristiky výberu a oslobodenia od cla a jeho kódu ustanoveného v „Usmerneniach pre mýtny obchod“ vydaných colnými úradmi. Za zvláštnych okolností platia nasledujúce požiadavky na plnenie:

 1. Pri prevode mýtneho obchodného tovaru na predaj v ČĽR sa uvádzajú údaje o skutočných okolnostiach (napríklad výber cla obvyklým spôsobom, tovar na vedecké a vzdelávacie činnosti, ďalšie právne predpisy stanovené atď.).
 2. V prípade spätného vývozu (vývozu) surovín a dielcov, spätného dovozu (dovoz) hotových výrobkov sú uvedené „ďalšie zákonom stanovené pravidlá“.
 3. Pri preprave tovaru v rámci mýtneho obchodu nie je dokončená.
 4. Ak organizácia pre bezcolný predaj tovaru predáva tovar vyrobený na domácom trhu s vrátením dane za vývoz, sú uvedené „ďalšie právne predpisy stanovené zákonom“.

16. ČÍSLO LICENCIE / 许可证 号

Toto pole označuje číslo licencie na dovoz (vývoz), licencie na dovoz (vývoz) tovaru a technológií s dvojakým použitím, licencie na vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím (smerovaná), licencie na dočasný vývoz textilného tovaru, vývozná licencia (v rámci mýtneho obchodu), vývozné licencie (v rámci malého pohraničného obchodu).

Keď organizácia pre bezcolný predaj tovaru predáva tovar domácej výroby s vrátením dane za vývoz, nie je vyplnená.

V jednej kópii colného vyhlásenia môže byť uvedené iba jedno číslo licencie.

17. PRÍSTAV DOPRAVY / 启运 港

V tomto poli sa pri dovoze (dovoze) tovaru uvádza prvý prístav nakládky tovaru do zahraničia pred príchodom tohto tovaru na colné územie ČĽR.

V súlade so skutočnými podmienkami je názov prístavu a jeho kód uvedený v súlade s „tabuľkou kódov námorných prístavov“, ktorú určia colné orgány; ak prístav nie je uvedený v „Tabuľke kódov námorných prístavov“, uvedie sa názov a kód zodpovedajúceho štátu. Pri vývoze tovaru z oblasti osobitnej colnej kontroly alebo z miesta kontroly dlhopisov do ČĽR mimo týchto zón sa uvádza názov a kód príslušnej oblasti špeciálnej colnej kontroly alebo miesta kontroly dlhopisov v súlade s „Tabuľkou námorných prístavov“; ak táto oblasť alebo miesto nie je uvedené v „tabuľke kódov námorných prístavov“, uvedie sa „nešpecifikovaná osobitná kontrolná zóna“ (未列 出 的 特殊 监管 区) a jej kód. Ak sa skutočný dovoz alebo vývoz tovaru neuskutoční, uveďte „v ČĽR“ (中国 境内) a zodpovedajúci kód.

18. POČET ZMLUVY ALEBO DOHODY / 合同 协议 号

Toto pole označuje číslo zmluvy o vývoze a dovoze tovaru (vrátane dohôd alebo objednávok). Ak neexistuje obchodná transakcia, nie je dokončená.

Keď organizácia pre bezcolný predaj predáva tovar domácej výroby, ktorý podlieha vráteniu vývoznej dane, toto pole nie je vyplnené.

19. ŠTÁT (ÚZEMIE) OBCHODU / 贸易 国 (地区)

Pri dovoze tovaru v dôsledku obchodnej transakcie sa uvádza štát (územie) nákupu tovaru, pri vývoze tovaru sa uvádza štát (územie) predaja tovaru. Ak neexistuje obchodná transakcia, uvedie sa štát (územie), do ktorého patrí vlastník vlastníctva tovaru.

Toto pole označuje názov zodpovedajúceho štátu (územia) v čínštine a jeho kód vybraný v súlade s „Tabuľkou kódov štátov (území)“ určenou colnými orgánmi.

20. ŠTÁT (ÚZEMIE) ODDELENIA / ŠTÁT (ÚZEMIE) URČENIA / 启运 国 (地区) / 运抵 国 (地区)

Ako štát (územie) odoslania sa pri dovoze (dovoze) tovaru uvádza štát (územie), z ktorého sa tovar odosiela do ČĽR priamo alebo s tranzitom cez iný štát (územie), za predpokladu, že v tomto inom štáte (území) ) neexistujú žiadne obchodné transakcie.

Štát (územie) určenia na vývoz (vývoz) tovaru je štát (územie), do ktorého je tovar odosielaný z colnej hranice ČĽR priamo alebo s tranzitom cez iný štát (územie), pokiaľ v tomto inom štát (územie) vo vzťahu k tovaru nevykonávajú žiadne obchodné transakcie.

Pri dovoze a vývoze tovaru priamou prepravou bez prekládky (tranzitu) cez tretí štát (územie) je štátom (územím) odoslania štát (územie) prístavu nakládky dovážaného tovaru; štát (územie) určenia je štát (územie) prístavu určenia vyvážaného tovaru.

Ak sa pri dovoze a vývoze tovaru s prekládkou (tranzitom) cez tretí štát (územie) v tomto treťom štáte (území) vykonávajú operácie obchodného charakteru vo vzťahu k tovaru, potom je štátom (územím) tranzitu: štát (územie) odoslania alebo určenia.

Toto pole označuje čínsky názov a kód štátu (územia) odoslania alebo určenia vybraný v súlade s „tabuľkou kódov štátov (územia)“ určenou colnými orgánmi.

Ak k skutočnému dovozu alebo vývozu tovaru nedôjde, uveďte „Čína“ (中国) a zodpovedajúci kód.

21. PRÍSTAV PRECHODU A PRÍSTAVU CIEĽA CIEĽA / 经 停 港 / 指 运

Posledný prístav nakládky tovaru do zahraničia pred príchodom tohto tovaru na colné územie ČĽR sa označuje ako tranzitný prístav na dovoz (dovoz) tovaru.

Prístav konečného určenia do zahraničia sa pri preprave tovaru označuje ako prístav určenia pri vývoze (vývoze) tovaru; ak je konečný cieľový prístav vopred neznámy, uvedie sa zamýšľaný cieľový port.

V súlade so skutočnými podmienkami je názov prístavu a jeho kód uvedený v súlade s „tabuľkou kódov námorných prístavov“, ktorú určia colné orgány; ak názov alebo kód prístavu tranzitu alebo prístavu určenia nie je uvedený v „tabuľke kódov námorných prístavov“, môže byť uvedený názov a kód príslušného štátu.

Ak sa skutočný dovoz alebo vývoz tovaru neuskutoční, uveďte „v ČĽR“ (中国 境内) a zodpovedajúci kód.

22. BOD VSTUPU A VÝCHODU / 入境 口岸 / 离境 口岸

Ako miesto vstupu pri dovoze (dovoze) tovaru je uvedený názov v čínštine a kód prvého kontrolného bodu v ČĽR, kam vozidlo prichádza zo zahraničia;

 • v prípade multimodálnej cezhraničnej prepravy názov v čínštine a kód kontrolného bodu v ČĽR, v ktorom sa prepravuje multimodálna preprava produkt nakoniec zostane na území krajiny;
 • počas prepravy tovaru je uvedený čínsky názov a kód prvého kontrolného bodu pri vstupe tovaru do ČĽR;
 • pri dovoze tovaru z oblasti osobitnej colnej kontroly alebo z miesta kontroly dlhopisov je uvedený názov v čínštine a kód oblasti špeciálnej colnej kontroly alebo miesta kontroly dlhopisov;
 • v ostatných prípadoch, keď sa skutočný dovoz alebo vývoz tovaru nevykonáva, je uvedený názov mesta, v ktorom sa tovar nachádza, a jeho kód.

Ako východisko sa uvádza názov v čínštine a kód prvého kontrolného bodu pred opustením ČĽR vozidla prepravujúceho vyvážaný tovar.

 • v prípade multimodálnej cezhraničnej prepravy je uvedený názov v čínštine a kód kontrolného bodu v ČĽR, v ktorom tovar prepravovaný multimodálnou dopravou opúšťa krajinu prvýkrát;
 • pri tranzite tovaru je uvedený názov v čínštine a kód prvého kontrolného bodu pri vývoze tovaru do zahraničia;
 • pri vývoze tovaru do zahraničia z oblasti špeciálnej colnej kontroly alebo z miesta kontroly dlhopisov je uvedený názov v čínštine a kód oblasti špeciálnej colnej kontroly alebo miesta kontroly dlhopisov;
 • v ostatných prípadoch, keď sa skutočný dovoz alebo vývoz tovaru nevykonáva, je uvedený názov mesta, v ktorom sa tovar nachádza, a jeho kód.

Typy miest vstupu a výstupu sú námorné prístavy, prístavy, letiská, terminály nákladnej dopravy na letiskách, hraničné kontrolné body, železničné stanice, miesta nakládky a vykládky vozidiel, miesta kontroly automobilov, pozemné prístavy, špeciálne pásma colnej kontroly. na kontrolnom stanovišti územia atď. Toto pole označuje názov čínskeho kontrolného bodu a jeho kód vybraný v súlade s „tabuľkou kódov kontrolných bodov“ určenou colnými orgánmi.

23. TYP BALENIA / 包装 种类

Druhy obalov uvedené pri dovoze alebo vývoze tovaru zahŕňajú obaly na prepravu (prepravné obaly) a iné druhy obalov. Toto pole označuje typ obalu a jeho kód vybraný v súlade s „Tabuľkou kódov druhov obalov“ určenou colnými orgánmi.

Prepravné obaly - obaly poskytované nákladným listom na jeden kus tovaru; medzi ďalšie druhy obalov patria rôzne druhy obalov (nádob) tovaru, ako aj materiály pre substrát rastlinného pôvodu atď.

24. POČET SEDADIEL / 件 数

Toto pole označuje počet položiek dovážaného alebo vyvážaného tovaru v balíku (podľa počtu prepravených balíkov tovaru). Za zvláštnych okolností platia nasledujúce pravidlá plnenia:

 1. Ak sa vo vyhlásení o náklade určuje počet kusov v kontajneroch, uvedie sa počet kontajnerov.
 2. Ak je počet kusov na paletách uvedený v colnom vyhlásení o náklade, je uvedený počet paliet.

Toto pole nemôže byť nulové; pri tovare bez obalu je uvedená hodnota „1“.

25. HRUBÁ HMOTNOSŤ (KG) / 毛重 (千克)

Uvádza sa celková hmotnosť dovezeného alebo vyvezeného tovaru vrátane jeho obalu (obalu). Jednotka merania - 1 kg; ak je hmotnosť menšia ako 1 kg, toto pole bude označovať „1“.

26. ČISTÁ HMOTNOSŤ (KG) / 净重 (千克)

Je uvedená hmotnosťhrubý dovážaný alebo vyvážaný tovar, znížený o hmotnosť vonkajšieho obalu, to znamená o skutočnú hmotnosť tovaru. Jednotka merania - 1 kg; ak je hmotnosť menšia ako 1 kg, toto pole bude označovať „1“.

27. DODACIE PODMIENKY / 成交 方式

Na základe podmienok skutočnej transakcie týkajúcej sa ceny dovážaného alebo vyvážaného tovaru sú uvedené dodacie podmienky (spôsob transakcie) vybrané v súlade s „Tabuľkou kódov dodacích podmienok“ určenou colnými orgánmi. Ak sa skutočný dovoz alebo vývoz tovaru neuskutoční, dovoz označuje CIF, pri exporte FOB.

28. NÁKLADY NA PREPRAVU / 运费

Pri dovoze (dovoze) tovaru sa náklady na prepravu tovaru (náklad) pred vykládkou na mieste vstupu na územie ČĽR; pri vývoze (vývoze) tovaru sú náklady na dopravu uvedené po naložení v mieste vývozu tovaru z územia ČĽR.

Prepravné náklady je možné označiť jedným z troch spôsobov (dopravné za jednotku, celkové dopravné alebo sadzba za prepravu) príslušnou značkou (značka „1“ znamená sadzbu za prepravu, „2“ - dopravné za jednotku, čo je jedna tona tovaru, „3“ - celkové množstvo dopravného), ako aj zadaním príslušného kódu meny zvoleného v súlade s „tabuľkou kódov mien“ určenou colnými orgánmi.

Keď organizácia pre bezcolný predaj predáva tovar domácej výroby, ktorý podlieha vráteniu vývoznej dane, toto pole nie je vyplnené.

29. POISTNÉ VÝDAVKY / 保费

Pri dovoze (dovoze) tovaru je uvedená výška poistných nákladov pred vyložením v mieste vstupu do ČĽR; pri vývoze (vývoze) tovaru sú uvedené náklady na poistenie po naložení v mieste vývozu tovaru z územia ČĽR.

Náklady na poistenie je možné označiť jedným z dvoch spôsobov (celkové náklady na poistenie alebo miera nákladov na poistenie) so zodpovedajúcou značkou (znamienko „1“ znamená mieru nákladov na poistenie, „3“ - celková výška nákladov na poistenie) a zadaním príslušný menový kód vybraný v súlade s „tabuľkou menových kódov“ určenou colnými orgánmi.

Keď organizácia pre bezcolný predaj predáva tovar domácej výroby, ktorý podlieha vráteniu vývoznej dane, toto pole nie je vyplnené.

30. OSTATNÉ VÝDAVKY / 杂费

Toto pole označuje okrem ceny tovaru v rámci transakcie aj výdavky, ktoré musia byť na základe príslušných noriem nariadenia ČĽR „O clách na vývoz a dovoz“ zahrnuté do celných poplatkov. stať alebo odpočítané od celkovej colnej hodnoty. Ostatné výdavky je možné označiť jedným z dvoch spôsobov (celková suma rôznych výdavkov alebo miera rôznych výdavkov) zavedením zodpovedajúcej značky (značka „1“ znamená mieru rôznych výdavkov, „3“ - celková suma ostatných výdavkov), ako aj zadaním príslušného kódu meny zvoleného v súlade s „tabuľkou menových kódov“ určenou colnými orgánmi.

Ostatné výdavky, ktoré sa majú zahrnúť do celej colnej hodnoty, sa označujú ako kladné číslo alebo s kladnou sadzbou; ostatné výdavky, ktoré musia byť odpočítané z celej colnej hodnoty, sú uvedené ako záporné číslo alebo so zápornou sadzbou.

Keď organizácia pre bezcolný predaj predáva tovar domácej výroby, ktorý podlieha vráteniu vývoznej dane, toto pole nie je vyplnené.

31. TYPY A POČET SPRIEVODNÝCH DOKUMENTOV / 随附 单证 及 编号

Toto pole označuje kódy ďalších povolení na vývoz a dovoz, dokladov na colnú kontrolu (okrem tých, ktoré sú ustanovené v ustanovení 16 týchto pravidiel) a sprievodných dokladov vybraných v súlade s „Tabuľkou kódov dokladov na colnú kontrolu“. a „Tabuľka kódov sprievodných dokladov“ stanovená colnými úradmi, ako aj ich počet.

Toto pole je rozdelené do dvoch stĺpcov: kód sprievodného dokladu (随附 单证 代码) a číslo sprievodného dokladu (随附 单证 编号). Stĺpec „kód sprievodného dokladu“ označuje kód dokumentu vybraný v súlade s „tabuľkou kódov dokladov na colnú kontrolu“ a „tabuľkou kódov sprievodných dokladov“ určenou colnými orgánmi. Stĺpec „číslo sprievodného dokladu“ označuje číslo sprievodného dokladu.

 1. Pri podaní colného vyhlásenia o zaplatení cla v súvislosti s predajom mýtneho tovaru v ČĽR (s výnimkou prípadov použitia systému regulácie mýtneho obchodu Golden Gate II) je značka „c", Stĺpec" číslo sprievodného dokladu "označuje počet aktov výberu cla v súvislosti s prevodom tovaru na predaj v ČĽR, schválený a schválený colnými orgánmi.
 2. Ak je pri dovoze alebo vývoze tovaru v rámci bežného obchodu použitie zmluvnej (konvenčnej) alebo osobitnej preferenčnej colnej sadzby (ďalej spoločne len „preferenčná sadzba“) možné iba na základe osvedčenia o pôvode (a forma nariadenia bez možnosti deklarovať krajinu pôvodu), v stĺpci „kód sprievodného dokladu“ Je uvedená značka „Y“, v stĺpci „číslo sprievodného dokladu“ je uvedené „(kód obchodnej dohody)“ + msgstr "číslo osvedčenia o pôvode". Ak je použitie preferenčnej colnej sadzby povolené na základe osvedčenia o pôvode alebo vyhlásenia o krajine pôvodu (regulačný formulár s možnosťou vyhlásenia o krajine pôvodu), znak „Y“ je uvedený v stĺpci „kód sprievodného dokladu“ a „(dohoda o obchodnom zákonníku)“ + znak „C“ (ak sa podáva žiadosť na základe osvedčenia o pôvode) alebo znak „D“ (ak sa podáva žiadosť na základe vyhlásenie o krajine pôvodu) + „číslo osvedčenia o pôvode (alebo poradové číslo vyhlásenia o krajine pôvodu)“. Jedna kópia colného vyhlásenia zodpovedá jednému osvedčeniu o pôvode alebo vyhláseniu o krajine pôvodu. Pre obchodné dohody sa používajú tieto kódy:
  • „01“ - dohoda APEC;
  • „02“ - dohoda o zóne voľného obchodu ČĽR-ASEAN;
  • „03“ - Dohoda medzi Čínou a OAO Hongkong o úzkom hospodárskom partnerstve (CEPA - Hongkong);
  • „04“ - Dohoda medzi ČĽR a OAO Macao o úzkom hospodárskom partnerstve (CEPA-Macao);
  • „06“ - opatrenia na uplatňovanie nulového cla na poľnohospodárske výrobky z Taiwanu;
  • „07“ - Dohoda o zóne voľného obchodu medzi Čínou a Pakistanom;
  • „08“ - Dohoda o zóne voľného obchodu ČĽR-Čile;
  • „10“ - Dohoda o zóne voľného obchodu ČĽR - Nový Zéland;
  • „11“ - Dohoda o zóne voľného obchodu medzi Čínou a Singapurom;
  • „12“ - Dohoda o zóne voľného obchodu ČĽR - Peru;
  • „13“ - zvláštne preferenčné colný režim pokiaľ ide o najmenej rozvinuté štáty;
  • „14“ - rámcová dohoda o hospodárskej spolupráci medzi brehmi Taiwanského prielivu (ECFA);
  • „15“ - Dohoda o zóne voľného obchodu ČĽR - Kostarika;
  • „16“ - Dohoda o zóne voľného obchodu medzi Čínou a Islandom;
  • „17“ - Dohoda o zóne voľného obchodu medzi Čínou a Švajčiarskom;
  • „18“ - Dohoda o zóne voľného obchodu medzi Čínou a Austráliou;
  • „19“ - Dohoda o zóne voľného obchodu medzi ČĽR a Kórejskou republikou;
  • „20“ - Dohoda o zóne voľného obchodu medzi Čínou a Gruzínskom.

Pri žiadosti o preferenčnú colnú sadzbu na tovar predávaný v osobitnej colnej kontrolnej oblasti alebo na colnom kontrolnom mieste, pri premiestňovaní tohto tovaru do osobitnej colnej kontrolnej oblasti (alebo na colné kontrolné miesto) alebo z osobitnej colnej kontrolnej oblasti (alebo miesto kontroly dlhopisov), ako aj pri predaji v týchto zónach (miestach) sú informácie na sprievodných dokladoch v colnom vyhlásení pre tovar na základe obchodnej dohody uvedené v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami platnými v bežnom obchode, ak sa vedie elektronické účtovníctvo prostredníctvom systému elektronickej výmeny údajov o mieste pôvodu tovaru; ak v súvislosti s údajmi colného vyhlásenia pre tovar podľa obchodnej dohody neexistuje elektronické účtovníctvo, potom v stĺpci „kód sprievodného dokladu“ uveďte znak „Y“, v stĺpci „číslo sprievodného dokladu“ uveďte „(kód obchodnej dohody)“ + „registračné číslo dokladu potvrdzujúceho miesto pôvodu“.

Registračné číslo dokladu potvrdzujúceho miesto pôvodu je číslo automaticky pridelené systémom po vstupe odosielateľa (príjemcu) alebo jeho zástupcu (deklaranta) do systému elektronických informácií o doklade potvrdzujúcom miesto pôvodu dovezeného alebo vyvezeného tovaru.

Pri vývoze surovín na územie OAO Hong Kong alebo OAO Macao na účely výroby tovaru podľa dohôd CEPA - Hongkong alebo CEPA - Macao sú informácie vo vyhlásení uvedené v súlade s požiadavkami platnými v rámci bežných obchod; príslušné registračné číslo pridelené výrobcovi OAO Hong Kong alebo Macau po registrácii na ministerstve obchodu a priemyslu v OAO Hong Kong alebo v ekonomickom úrade OAO Macao je uvedené v poli „súvisiaca registrácia“ (关联 备案).

„Tabuľka zhody dokumentov“ (单证 对应 关系 表) označuje korešpondenciu sériových čísel tovaru v colnom vyhlásení a osvedčení o pôvode (vyhlásenie o krajine pôvodu). Sériové čísla tovaru v colnom vyhlásení musia obsahovať zodpovedajúce sériové čísla tovaru v osvedčení o pôvode (vyhlásenie o krajine pôvodu); postupnosť týchto čísel sa nevyžaduje. Ak sa pri dovoze (dovoze) jednej zásielky tovaru podľa jedného colného vyhlásenia na niektoré z nich nevzťahuje preferenčná colná sadzba, sériové čísla tohto tovaru nemusia byť uvedené v „tabuľke súladu dokladov“. 3)

 1. Pri dovoze (dovoze) tovaru nepatrnej hodnoty s výnimkou podľa osvedčenia o pôvode podľa obchodnej dohody je v stĺpci „kód sprievodného dokladu“, „(kód obchodnej dohody)“ + „XJE00000“ uvedený znak „Y“. “V stĺpci„ číslo sprievodného dokladu “. Údaje o tovare v„ tabuľke súladu dokladov “s uplatnením preferenčnej colnej sadzby sa uvádzajú na základe skutočných údajov; čísla uvedené v sprievodných dokladoch musia byť rovnaké ako čísla v colnom vyhlásení pre uplatnenie preferencií.

32. OZNAČENIA A POZNÁMKY / 标记 唛 码 及 备注

Platia nasledujúce požiadavky na plnenie:

 1. Na označovanie sa používajú abecedné a číselné znaky, okrem grafických obrázkov; ak nie je označenie, je indikované „N / M“.
 2. Ak podnik so zahraničnou účasťou dá pokyn dovozno-vývoznému podniku na dovoz vybavenia a predmetov na investovanie (splatenie základného imania), uvedie sa názov podniku na dovoz a vývoz.
 3. Ak registračné číslo súvisí s colným vyhlásením a zároveň musí byť uvedené v súlade s požiadavkami regulačných orgánov, je toto číslo uvedené v poli „blokovaná registrácia“ (关联 备案) pri podávaní colného vyhlásenia pomocou elektronickej pošty údaje.
 4. Pri predaji tovaru medzi územiami dlhopisov, prevode mýtneho obchodného tovaru do režimu vývozu alebo dovozu, ako aj pri predaji tovaru do ČĽR na základe „Potvrdenia o výbere a oslobodenia od cla“ je príslušné registračné číslo uvedené v „súvisiacom pole registrácie (关联 备案).

  Pri prevode tovaru s úplným alebo čiastočným oslobodením od ciel na dovozný (dovozný) režim sa v poli „súvisiaca registrácia“ (关联 备案) uvedie číslo „listu colnej správy ČĽR o prevode dovážaného tovaru, ktorý je úplne alebo čiastočne oslobodené od cla „na prepravu tovaru s úplným alebo čiastočným oslobodením od cla do dovozného režimu.

  Pri prevode tovaru s úplným alebo čiastočným oslobodením od cla do režimu vývozu (vývozu) je v poli „registračné číslo“ colného vyhlásenia pri dovoze (dovoze) uvedený počet „Potvrdenie o výbere a oslobodení od cla“. tovar. štyri)

 5. Ak číslo colného vyhlásenia súvisí s týmto vyhlásením a súčasne musí byť uvedené v súlade s požiadavkami regulačných orgánov, je toto číslo pri podaní colného vyhlásenia uvedené v poli „colné vyhlásenie“ (关联 报关 单). vyhlásenie pomocou elektronických údajov.
 6. Pri predaji tovaru medzi colnými územiami a pri preprave tovaru, ktorý je predmetom mýtneho, musíte najskôr vypracovať vyhlásenie o dovoze tovaru a potom v políčku „colné vyhlásenie“ (关联 报关单) colného vyhlásenia uviesť colné registračné číslo pre dovoz. na vývoz tohto tovaru.

  Pri registrácii priamej spätnej prepravy predtým dovezeného tovaru musíte najskôr vypracovať vyhlásenie o vývoze tovaru, potom vyplniť vyhlásenie o dovoze tohto tovaru a uviesť číslo colného vyhlásenia pre vývoz tovaru v časti „ colné vyhlásenie “(关联 报关单) pole colného vyhlásenia pre dovoz tohto tovaru.

  Pri prevode tovaru s úplným alebo čiastočným oslobodením od cla do režimu vývozu (vývozu) musíte najskôr vyplniť vyhlásenie o dovoze tovaru a potom v časti „colné vyhlásenie“ uviesť číslo colného vyhlásenia pre dovoz tovaru. vyhlásenie "(关联 报关单) pole colného vyhlásenia pre vývoz dátového tovaru.

 7. Pri registrácii priamej spätnej prepravy predtým dovezeného tovaru sa symboly „ „. Pri registrácii priamej spätnej prepravy tuhého odpadu sa označuje „Tuhý odpad; Forma priameho spätného transportu č. XX / Oznámenie o predpise priameho spätného transportu č. XX “.
 8. Pri dovoze a vývoze tovaru na / z miesta kontroly dlhopisu je v poli „miesto dlhopisu / špeciálna kontrola“ (保 税 / 监 管 场 所) uvedené číslo zodpovedajúceho miesta kontroly dlhopisu (pre dlhopis logistické centrum kategórie B, kód regiónu je uvedený na území ČĽR), najmä pri predaji tovaru medzi miestami kontroly dlhopisov toto pole označuje kód miesta kontroly dlhopisov príjemcu.
 9. Pri prevode mýtneho obchodného tovaru na zničenie (zneškodnenie) je uvedené číslo formulára colného vyhlásenia o disponovaní s mýtnym obchodným tovarom.
 10. Ak je metódou kontroly „dočasný dovoz / vývoz tovaru“ (kód 2600) alebo „exponáty“ (kód 2700), uplatňujú sa tieto požiadavky na plnenie:
  1. Pre tovar uvedený v časti 1 článku 3 „Pravidiel colnej správy ČĽR o regulácii dočasného dovozu a vývozu tovaru“ (nariadenie Všeobecnej colnej správy ČĽR č. 233; ďalej len „nariadenia“) sa uplatňuje kategória dočasne dovezeného alebo vyvezeného tovaru je uvedená, napríklad „dočasný dovoz šesť“ (暂 进 六), “dočasný vývoz deväť “(暂 出 九).
  2. Na základe článku 10 Regulačných pravidiel je uvedený dátum spätného dovozu alebo vývozu tovaru, ktorý musí byť do 6 mesiacov od dátumu vývozu alebo dovozu tovaru, napríklad: „spätný dovoz do 15/08 / 2018 “(20180815 前 复 运 进境),„ Vratný vývoz do 20. 10. 2018 “(20181020 前 复 运 出境).
  3. Na základe článku 7 Nariadenia, ak je potrebné skontrolovať a potvrdiť žiadosť o dočasný dovoz alebo vývoz tovaru colnými úradmi, číslo „Potvrdenia XX colnými úradmi ČĽR o dočasnom dovoze alebo vývoze tovaru“. „je uvedené, napríklad:“ (číslo potvrdzovacieho listu colnej ZS) “(latinské znaky abecedy sú uvedené veľkými písmenami); ak nie je potrebné overenie a potvrdenie, nie je vyplnené. Vyššie uvedené informácie sú vyplnené za účelom oddelenia informácií symbolom „/“ bez medzier po zadaní údajov.
  4. Keď odosielateľ / príjemca alebo jeho zástupca predloží vyhlásenie o spätnej preprave na účely dovozu alebo vývozu tovaru: Pri registrácii tovaru s oneskorením pri dovoze alebo vývoze na základe regulačných predpisov je potrebné uviesť číslo colného dokladu vystaveného na základe „Vyhlásenie o dočasnom dovoze / vývoze tovaru po uplynutí lehoty“ je vyplnené (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), napríklad: „(číslo colného dokladu ZS)“ “(sú uvedené latinské znaky veľkými písmenami); ak sa nevyžaduje, nie je vyplnená.
 11. Keď sa tovar dováža alebo vyváža v rámci cezhraničného elektronického obchodu, uvedie sa „cezhraničný elektronický obchod“ (电子 电子 linkedin).
 12. Pri predaji vedľajších produktov mýtneho obchodu v ČĽR sa uvádza „predaj vedľajších produktov mýtneho obchodu v ČĽR“ (加工 贸易 副产品 内销).
 13. Pri dovoze tovaru v rámci outsourcingu služieb sa označuje „dovoz tovaru v rámci medzinárodného outsourcingu služieb“ (国际 服务 外包 进口 货物).
 14. Pri dovoze tovaru s pevnou cenou stanovenou vzorcom je registračné číslo určené na stanovenie pevnej ceny podľa vzorca uvedené v nasledujúcom formáte: „pevná cena podľa vzorca (公 式 定 价)“ + „registračné číslo“ + symbol „@“. Ak sa pri podaní colného vyhlásenia na veľa komoditných položiek dá definícia pevnej ceny podľa hodnoty použiť na jednu alebo viac z nich, v poli „poznámky“ (备注) bude uvedené: „pevná cena podľa vzorca (公式 定价) “+„ Registračné číslo “+ symbol„ # “+ sériové číslo komoditnej položky + symbol„ @ “.
 15. Pri dovoze alebo vývoze tovaru za rovnakých okolností, aké sú uvedené v „rozhodnutí o predbežnej klasifikácii“, sú informácie o tomto rozhodnutí uvedené v tomto formáte: „predbežné rozhodnutie“ (预 裁定) + „číslo rozhodnutia o predbežnom zaradení“. klasifikácia “(napríklad: ak je uvedené číslo rozhodnutia o predbežnej klasifikácii R-2-0100-2018-0001,„ 预 裁定 R-2-0100-2018-0001 “.
 16. V colnom vyhlásení založenom na správnom rozhodnutí o zaradení je číslo správneho rozhodnutia o zaradení uvedené v tomto formáte: znak „c“ + štvormiestne číslo, napríklad: „c4“.
 17. Pri podávaní vyhlásenia na vývoz tovaru na územie ČĽR z osobitného colného kontrolného pásma, v ktorom bola vykonaná kontrola (šek, karanténa), sú uvedené symboly „predbežná kontrola“ (预 检验); súčasne je v poli „vzájomne súvisiace akty kontroly“ (关联 报检 单) uvedené číslo colného vyhlásenia pre tovar, pri ktorom bola vykonaná predbežná kontrola (inšpekcia, karanténa).
 18. Pri dovoze tovaru s priamou spätnou dopravou uveďte „priama spätná doprava“ (直接 退运).
 19. Pri registrácii tovaru podnikom s poskytnutím karnetu ATA je uvedený karnet ATA (ATA 单证 册).
 20. Pri registrácii tovaru biologického pôvodu, ktorý neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu a nepredstavuje významné riziko, je uvedené „neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu“ (不含 动物 源性).
 21. Ak sa tovar dováža zo zahraničia do osobitnej colnej kontrolnej oblasti alebo colného skladu, položka sa označuje ako „vstup do colného skladu“ (保税 入库) alebo „vstup do oblasti zo zahraničia“ (境外 入 区).
 22. Keď sa tovar prepravuje medzi zónou osobitnej colnej kontroly a zvyškom ČĽR pomocou konsolidovaného vyhlásenia a distribúcie, zobrazí sa „distribúcia s konsolidovaným vyhlásením“ (分送 集 报).
 23. Pri dovoze vojenského materiálu sú uvedené „vojenský tovar“ (军品) alebo „vojenské vybavenie“ (军事 装备).
 24. Pri podaní vyhlásenia na tovar s TN kódom FEA 3821000000 alebo 3002300000 za nasledujúcich okolností platia špeciálne požiadavky na plnenie: ak je tovar klasifikovaný ako kultivačné médium, uveďte „kultivačné médium“ (培养基); ak je tovar klasifikovaný ako chemické činidlá, uveďte „chemické činidlá“ (化学 试剂); ak nie sú obsiahnuté zložky biologického pôvodu, uveďte „neobsahujú zložky živočíšneho pôvodu“ (不含 动物 源性).
 25. Pri registrácii tovaru v súvislosti s opravou je uvedený „opravený tovar“ (修理 物品).
 26. V prípade potreby uveďte „tlaková nádoba“ (压力 容器), „kompletné vybavenie“ (成套 设备), „potravinárske prísady“ (食 品 添加剂), „spätný odber / výmena hotových výrobkov“ (成品 退换), „použitý elektrický tovar“ (旧 机电 产品).
 27. Pri podávaní vyhlásenia na tovar s kódom CN FEA 2903890020 (dovoz hexabrómcyklododekánu) s označením „iný (99)“ označuje špecifický účel tovaru.
 28. Informácie o kontajneri obsahujú číslo kontajnera (GTINuvedené na kontajneri), vlastnosti kontajnera, vzťah kontajnera k zodpovedajúcej komoditnej položke (sériové čísla tovaru v colnom vyhlásení, prepravované v každom kontajneri; oddelené čiarkou), hmotnosť kontajnera (vlastná hmotnosť) kontajnera + hmotnosť prepravovaného tovaru v kg.).
 29. Pri podávaní vyhlásenia pre tovar s kódom TN VED 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000, ktorý nepatrí medzi „špeciálny tovar“ (特殊 物品), označenie „tovar nesúvisiaci s osobitným“ (非 特 殊物 品). Definícia „špeciálneho výrobku“ je obsiahnutá v „Pravidlách pre reguláciu sanitárnej a hygienickej karantény pri dovoze a vývoze špeciálneho tovaru“ (uverejnená vyhláškou č. 160 Hlavného štátneho riaditeľstva pre kontrolu, inšpekciu a karanténu); zmenené a doplnené nariadením Hlavného štátneho riaditeľstva pre kontrolu, inšpekciu a karanténu č. 184 a nariadeniami Hlavnej colnej správy ČĽR č. 238, 240, 243).
 30. Pri dovoze a vývoze tovaru, ktorý je zahrnutý v príslušnom zozname na účely kontroly (overenia), alebo iného tovaru, ktorý v súlade s ustanoveniami zákonov a administratívnych právnych aktov podlieha pri vstupe kontrole (kontrole) kontrolnými a karanténnymi orgánmi. a výstup, označenie „tovar podliehajúci overeniu“ (odkazová položka 检 检).
 31. Ďalšie informácie, ktoré je potrebné objasniť pri podávaní vyhlásenia.

33. ČÍSLO OBJEDNÁVKY / 项 号

Vyplnené na dvoch riadkoch. Prvý riadok označuje sériové číslo tovaru v colnom vyhlásení, druhý riadok označuje sériové registračné číslo; v prípade tovaru, ktorý bol zaregistrovaný oznámením alebo povoleným spôsobom na použitie v mýtnom obchode, uplatnenie colného režimu alebo úplné / čiastočné oslobodenie od cla, číslo „Sprievodcu mýtnym obchodom“, „Potvrdenie o výbere a oslobodenie od cla“. z povinnosti “alebo inej registrácie alebo povolenia. Colné vyhlásenia na základe obchodných dohôd sa vypĺňajú v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných predpisoch Všeobecnej colnej správy ČĽR. Požiadavky na vyplnenie druhého riadku tohto poľa:

 1. Pri prevode výrobkov hlbokého spracovania do režimu dovozu alebo vývozu sa uvádza zodpovedajúci počet dovezených materiálov a vyvezených hotových výrobkov ustanovený v „Usmerneniach pre mýtny obchod“.
 2. Pri preprave materiálov (vrátane častí a zvyškov materiálov po výrobe výrobkov alebo nedokončenej výroby) v režime dovozu alebo vývozu je vo vývoznom vyhlásení uvedený počet dovozných materiálov ustanovených v Sprievodcovi mýtnym obchodom pre vývoz; v dovoznom vyhlásení sa uvedie počet dovezených materiálov stanovených v pokynoch pre mýtny obchod pre dovoz.
 3. V prípade spätného vývozu materiálov (vrátane materiálov a odpadu) je počet dovezených materiálov ustanovený v „Sprievodcovi mýtnym obchodom“ uvedený vo vývoznom vyhlásení; ak odpad zodpovedá niekoľkým počtom dovezených materiálov, uvedie sa číslo hlavného materiálu. Pri vrátení alebo výmene materiálov (vrátane materiálov; nezahŕňa výrobky spracované v rámci procesu) sa vo vývoznom vyhlásení uvedie počet dovozných materiálov ustanovený v pokynoch pre Tolling Trade.
 4. Pri vrátení alebo výmene hotových výrobkov je vo vyhlásení pre spätný dovoz (dovoz) alebo spätný vývoz (vývoz) uvedené číslo pôvodne dovezeného hotového výrobku, ktoré je stanovené v „Sprievodcovi mýtnym obchodom“.
 5. Pri prevode mýtnych surovín určených na predaj v ČĽR (ako aj registrácie dovozu na predaj do ČĽR hotových výrobkov, chybného tovaru a nedokončenej výroby ako surovín) sa vyplní dovozné vyhlásenie, ktoré označuje počet dovážaných materiálov v súlade s „Usmerneniami pre mýtny obchod“; pri predaji odpadu alebo vedľajších produktov mýta v ČĽR sa uvádza zodpovedajúci počet dovážaných materiálov ustanovený v Sprievodcovi mýtnym obchodom. Ak viac ako jedno číslo importovaného materiálu zodpovedá odpadu alebo vedľajším produktom, uvedie sa číslo hlavného materiálu.
 6. Pri dovoze hotových mýtnych výrobkov ako tovaru s úplným alebo čiastočným oslobodením od cla na základe „Potvrdenia o odbere a oslobodenia od cla“ musíte najskôr predložiť vyhlásenie o dovoze tovaru. V dovoznom vyhlásení sa uvedú čísla ustanovené v „Potvrdení o výbere a oslobodení od cla“, vo vývoznom vyhlásení sa uvedú počty pôvodne dovezených hotových výrobkov ustanovených v „pokynoch o mýtnom obchode“; počet tovaru na dovozných a vývozných vyhláseniach musí byť rovnaký.
 7. Pri preprave mýtneho tovaru na zničenie je uvedený zodpovedajúci počet dovozných materiálov ustanovený v „Usmerneniach o mýtnom obchode“.
 8. V prípade spätného vývozu alebo prechodu na režim vývozu mýtnych vedľajších produktov je uvedený počet vyvážaných tovarov pridaný do „Sprievodcu mýtnym obchodom“.
 9. Ak podnik so súhlasom colných orgánov používa na mýtny obchod sieťový kontrolný systém, potom v prípade potreby predloží colný súpis v súlade s požiadavkami na sieťovú kontrolu, musí podnik predložiť colný súpis pred predložením vývozné alebo dovozné colné vyhlásenie (vrátane formálneho vývozu alebo dovozu) (清单). Jedna kópia colného zoznamu zodpovedá jednému colnému vyhláseniu; druhy tovaru v colnom vyhlásení sa určujú súhrnom tovaru uvedeného v colnom súpise. Vyplnenie informácií o číslach, menách, špecifikáciách tovaru v colnom vyhlásení na základe elektronického systému registrácie mýta sa vykonáva v súlade s „Usmerneniami pre mýtny obchod“.

34. KÓD VÝROBKU / 品

Toto pole obsahuje 10-ciferný digitálny kód produktu. Prvých osem číslic je kód určený v súlade s „Colným sadzobníkom ČĽR“ a „Klasifikáciou tovaru na účely colnej štatistiky ČĽR“; deviata a desiata číslica sú doplňujúcim kódom na účely colnej kontroly.

35. NÁZOV A ŠPECIFIKÁCIA TOVARU / 中文 规格 型号

Vyplnené v dvoch riadkoch: prvý riadok označuje názov tovaru v čínštine dovážaného alebo vyvážaného tovaru, druhý riadok označuje špecifikáciu a model tovaru. Podrobné požiadavky na plnenie:

 1. Názov a špecifikácia tovaru sú uvedené na základe spoľahlivých údajov a musia byť totožné s obsahom zmluvy, faktúry (faktúry) a iných príslušných dokumentov, ktoré poskytol odosielateľ alebo príjemca dovezeného alebo vyvezeného tovaru alebo deklarantský podnik poverený colným odbavením.
 2. Názov tovaru je uvedený podľa formálnych požiadaviek; špecifikácia tovaru musí byť dostatočne podrobná, aby bolo možné určiť colné zatriedenie, posúdiť colnú hodnotu a vyhovieť požiadavkám na povolenia. Pri vypĺňaní by sa malo brať do úvahy požiadavky na názov a technické parametre tovaru uvedené v „zozname špecifikácií pri colnom vyhlásení o dovoze a vývoze tovaru z ČĽR“.
 3. Pri registrácii viazaného tovaru a mýtnom obchodnom tovare, ktorý prešiel registráciou, sa názov tovaru uvedený vo vyhlásení musí úplne zhodovať s názvom tovaru uvedeným v podobnom odseku dokumentu potvrdzujúceho registráciu.
 4. Pri registrácii vozidla, pre ktoré sa vyžaduje colné vyhlásenie „Potvrdenie o dovoze tovaru“, bude v poli „názov tovaru“ uvedené toto: ochranná známka automobilu (车辆 中 牌) „+ zdvihový objem motora (cc ) + typ automobilu (napríklad SUV, osobné auto). Pri importe podvozku automobilu nie je udaný objem motora. Ochranná známka (značka) automobilu je uvedená v súlade s požiadavkami ustanovenými v stĺpci „poznámky k názvu“ v „Tabuľke korešpondencie mien výrobcov dovážaných vozidiel a značiek automobilov v čínštine a angličtine“. Pole „špecifikácia a model“ označuje typ („benzín“, 汽油 型 atď.).
 5. Pri dovoze rôzneho tovaru tým istým príjemcom pomocou toho istého vozidla cez to isté kontrolné miesto a jeden nákladný list je pri tovare, ktorý je homogénny v súlade s pravidlami pre klasifikáciu tovaru, potrebné uviesť jednotný kód pre príslušný tovar ... V poli „názov tovaru“ je po zovšeobecnení klasifikácie tohto tovaru uvedený jeden názov tovaru; v poli „špecifikácia“ je po zhrnutí informácií o tomto produkte uvedená jedna špecifikácia.
 6. Pri prevode vedľajších produktov a odpadu z mýta na predaj v ČĽR alebo recyklácii odpadu je názov a špecifikácia uvedené v súlade s stavom tovaru počas jeho kontroly (overenia).
 7. Keď príjemca deklaruje dovoz (dovoz) v rámci bežného obchodu s dielmi automobilov, ktorých dovoz je zahrnutý do „Zoznamu dielov automobilov vyžadujúcich vyhlásenie s podrobným názvom“ (Oznámenie Všeobecnej colnej správy ČĽR č. 64-2006), platia nasledujúce požiadavky na plnenie:
  1. Do poľa „názov tovaru“ musíte uviesť podrobný názov a ochrannú známku (značku) dovážaného automobilového dielu v čínštine; názov v čínštine a značka musia byť oddelené symbolom „/“, v prípade potreby je potrebné zadať obchodný názov v angličtine; pri importe hotových dielov a polotovarov je za značkou poznámka „hromadné hotové diely“ (成套 散件), „polotovary“ (毛坯) atď., pričom poznámky musia byť od značky oddelené symbolom „ / ”.
  2. Pole špecifikácie obsahuje úplné číslo dielu vozidla. Pred číslom dielu automobilu musíte zadať symbol „S“, ktorý je od čísla dielu oddelený znakom „/“; za číslom dielu automobilu musíte uviesť značku a model automobilu, pre ktorý sa príslušný diel používa. Ak sú diely automobilu spoločné diely, ktoré je možné použiť pre rôzne modely vozidiel, za číslom dielu automobilu sa zobrazia symboly „TY“, ktoré sú od čísla dielu oddelené symbolom „/“. Ďalšie potrebné informácie týkajúce sa špecifikácie a modelu dovážanej súčasti automobilu alebo podliehajúce vyhláseniu v súlade s colnými predpismi, napríklad výkon, veľkosť motora atď., Musia byť uvedené za modelom automobilu alebo symbolmi „TY“ a oddelene od ich symbolom „/“. Ak sú časti vozidla na kontrolu hromadne hotové diely, v poli „Označenie a poznámky“ sa uvádza číslo dielu v ich konečnej montáži.
 8. Keď príjemca deklaruje dovoz (dovoz) v rámci bežného obchodu s dielmi na opravu automobilov, ktorých dovoz je zahrnutý v „zozname automobilových súčiastok vyžadujúcich vyhlásenie s podrobným názvom“ (Oznámenie Všeobecnej colnej správy ČĽR č. 64-2006), keď sa pri zadávaní informácií o špecifikácii pred číslom dielu automobilu označuje symbol „W“, ktorý je od čísla dielu oddelený znakom „/“; ak značka dovážaných dielov na opravu nie je rovnaká ako značka vozidla v súprave, v ktorej sa používa tento diel, pred číslom dielu vozidiel, ktoré je oddelené od značky vozidla, je uvedený symbol „WF“. číslo dielu symbolom „/“. V opačnom prípade sa pri vyhlásení uplatňujú požiadavky uvedené v predchádzajúcom odseku.
 9. Typ ochrannej známky (značka). Musí byť uvedený typ značky; pri vypĺňaní musíte spoľahlivo označiť jednu z nasledujúcich možností: „žiadna značka“ (kód 0), „interná vlastná značka“ (kód 1), „interná získaná značka“ (kód 2), „zahraničná značka (zákazková výroba) „(kód 3),„ zahraničná značka (iná) “(kód 4). Predovšetkým „interná vlastná značka“ - značka, ktorá je nezávisle vyvinutá čínskym podnikom, ktorý má práva na výsledky intelektuálnej činnosti pre túto značku; „Domáca získaná značka“ - pôvodne zahraničná značka získaná čínskym podnikom; „Zahraničná značka (výroba na objednávku)“ - zahraničná značka používaná čínskym podnikom pri výrobe pod zahraničnou ochrannou známkou na objednávku; „Zahraničná značka (iná)“ - zahraničná značka používaná za iných okolností, ako je výroba pod zahraničnou ochrannou známkou na požiadanie. Vyššie uvedené typy značiek možno použiť rovnako na dovoz (dovoz) a vývoz (vývoz) tovaru, s výnimkou „zahraničnej značky (výroba na objednávku)“, ktorá sa vzťahuje iba na vývoz.
 10. Informácie o preferenciách pre export. Vyžadujú sa informácie o preferenciách exportu; pri vypĺňaní musíte spoľahlivo označiť jednu z nasledujúcich možností: „preferenčné zvyky clo sa nevzťahuje na vyvážaný tovar v štáte (teritóriu) konečného určenia "," preferenčný clo sa vzťahuje na vyvážaný tovar v štáte (teritóriu) konečného určenia „alebo„ je nemožné zistiť uplatniteľnosť preferenčného cla v štáte (teritóriu) konečného určenia “. Pri podávaní colného vyhlásenia na dovoz nie je vyplnené.
 11. Pri podávaní vyhlásenia o dovoze vozidiel, ktoré prešli povinnou certifikáciou (3C), sú uvedené tieto informácie:
  1. Dátum konosamentu: Označuje dátum vystavenia konosamentu pre príslušný tovar.
  2. Dátum spotreby: je uvedená záručná doba vozidla.
  3. Číslo motora alebo elektrického vozidla. Číslo automobilu alebo elektromotora sa musí zhodovať s číslami na motorovom vozidle. Elektrický motor je motor čisto elektrického, hybridného vozidla alebo vozidla s palivovými článkami; automobilový priemysel je motorom iných vozidiel.
  4. VIN kód vozidla. Informácie o VIN kóde musia zodpovedať povinnej štátnej norme „Road preprava: identifikačný kód vozidla (VIN) “(GB 16735). Tento kód je všeobecne identický s číslom podvozku vozidla.
  5. Množstvo podľa faktúry: označuje počet dovezených vozidiel uvedený v príslušnej faktúre / faktúre.
  6. Značka (názov v čínštine): Označuje značku vozidla v čínštine v súlade s požiadavkami uvedenými v „Tabuľke korešpondencie v čínštine a angličtine pre mená výrobcov dovážaných vozidiel a značiek automobilov“ (Oznámenie Všeobecná správa pre kontrolu kvality, inšpekciu a karanténu ČĽR č. 52-2004).
  7. Značka (názov v angličtine): značka vozidla je uvedená v angličtine v súlade s požiadavkami stanovenými v „Tabuľke zhody v čínštine a angličtine pre mená výrobcov dovážaných vozidiel a značiek automobilov“ (Oznámenie o generálne riaditeľstvo kontroly kvality, inšpekcie a karantény ČĽR č. 52-2004).
  8. Model (v angličtine): Označuje model vozidla, ktorý sa musí zhodovať s informáciami o modeli v poli značky vozidla.
 12. Keď príjemca predloží vyhlásenie o dovoze tovaru, na ktorý sa uplatňujú antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia, „názov výrobcu v čínštine“ (原 厂 ր 中文 名称), „názov výrobcu v angličtine“ (原 厂 大英 文 名 称), „sadzba antidumpingového cla“ (反 倾 销 税 率), „sadzba vyrovnávacieho cla“ (反 补 贴 税 率), „prítomnosť / absencia záruky dodržania ceny“ (是否 符合 价格承诺) a ďalšie informácie potrebné na výpočet cla.

36. MNOŽSTVO A JEDNOTKA MERANIA / 数量 及 单位

Vyplnené na troch riadkoch.

 1. Prvý riadok: označuje množstvo a jednotku v súlade so zákonnými mernými jednotkami prvého rádu pre dovážaný alebo vyvážaný tovar; zákonná jednotka sa určuje v súlade s jednotkou merania stanovenou v „Klasifikácii tovaru na účely colnej štatistiky ČĽR“.
 2. Ak je poskytnutá merná jednotka druhého rádu, v druhom riadku sa uvedie množstvo a merná jednotka v súlade s mernou jednotkou druhého rádu predpísanou pravidlami. Ak neexistuje zákonná jednotka merania druhého rádu, tento riadok zostáva prázdny.
 3. Merná jednotka transakcie a množstvo sú uvedené v treťom riadku.
 4. Ak je zákonom stanovená jednotka merania „kilogram“, pri špecifikácii množstiev za zvláštnych okolností platia nasledujúce požiadavky na plnenie:
  1. Ak sa na balenie tovaru používajú opakovane použiteľné nádoby, uvedie sa hmotnosť tovaru znížená o hmotnosť obalových nádob (napríklad vo vzťahu k izotopovým fľašiam, kyslíkovým fľašiam a podobnému tovaru).
  2. Pri použití neoddeliteľného obalového materiálu alebo obalových nádob na balenie tovaru je uvedená hmotnosťnetto tovar (vrátane čistej hmotnosti s vnútorným vnútorným obalom), napríklad v súvislosti s konzervami pre maloobchod, liekmi a podobným tovarom.
  3. Ak je cena tovaru v súlade s obchodným zvykom určená metrickou hmotnosťou, je uvedená metrická hmotnosť (napríklad vo vzťahu k ovčej vlne bez tuku, pásom z ovčej vlny atď.).
  4. Ak sa čistá cena tovaru určuje v súlade s hrubou hmotnosťou, môže sa uviesť hrubá hmotnosť (napríklad pre obilniny, krmivá a iný hromadný tovar).
  5. Hmotnosť alkoholických nápojov, nápojov a kozmetiky v obaloch pre maloobchod je uvedená v súlade s hmotnosťou časti tovaru v tekutom / emulznom / pastovom / práškovom stave.
 5. Ak je potrebné dovážať v samostatných dávkach úplné zariadenie alebo tovar s úplným alebo čiastočným oslobodením od cla, pri skutočnom dovoze sa uvedie skutočne prichádzajúce množstvo na kontrolu (overenie).
 6. Pre neúplný tovar a nedokončenú výrobu, ktoré majú hlavné vlastnosti plnohodnotného tovaru alebo hotového tovaru a ktoré v súlade so „Systémom regulácie názvov tovarov a kódov“ podliehajú klasifikácii ako hotové výrobky alebo hotové výrobky , je uvedená skutočná hmotnosť kompletného tovaru.
 7. Jednotka merania registrovanej mýtnej transakcie alebo transakcie s komoditami s dlhopismi sa musí úplne zhodovať s jednotkou merania komodity ustanovenou v príslušných pokynoch na obchodovanie s mýtnymi účtami; pri predaji odpadu alebo vedľajších produktov mýta v ČĽR, spätnom vývoze odpadu z mýta, je jednotka kontroly tovaru uvedená v súlade s jeho stavom pri kontrole (overovaní).
 8. Merná jednotka transakcie týkajúcej sa dovážaného alebo vyvážaného tovaru na základe obchodnej dohody sa musí presne zhodovať s mernou jednotkou tohto produktu v osvedčení o pôvode.
 9. Hmotnosť tovaru v plynnom stave, pre ktorý je zákonom stanovenou jednotkou zmeny meter kubický, sa vyjadruje objemovo v zmysle štandardných podmienok (stupne Celzia a jednotka atmosférického tlaku).

37. CENA ZA JEDNOTKU / 单价

Toto pole označuje cenu za jednotku skutočne predaného tovaru, ktorý sa dováža alebo vyváža pod jednou komoditnou položkou. Ak nie je k dispozícii skutočná cena transakcie, je uvedená jednotková hodnota.

38. CELKOVÁ CENA / 总价

Toto pole označuje celkovú cenu skutočne predaného tovaru, ktorý sa dováža alebo vyváža pod jednou komoditnou položkou. Ak nie je k dispozícii skutočná cena transakcie, je uvedená hodnota tovaru.

39. MENA / 币制

Toto pole označuje názov meny a jej kód vybraný v súlade s „tabuľkou kódov mien“ určenou colnými orgánmi; ak „Tabuľka kódov mien“ neobsahuje typ meny, v ktorej bola transakcia skutočne vykonaná, je suma v mene uvedenej v „Tabuľke kódov mien“ uvedená ako výsledok prepočtu sumy v mene meny skutočná transakcia s konverzným kurzom v cudzej mene ku dňu podania vyhlásenia.

40. ŠTÁT (ÚZEMIE) PÔVODU / 原产 国 (地区)

Štát (územie) pôvodu je uvedený v súlade s pravidlami na určovanie miesta pôvodu stanovenými v nariadení ČĽR „O mieste pôvodu dovážaného a vyvážaného tovaru“, v nariadeniach colných úradov ČĽR „O uplatňovanie štandardu podstatného spracovania v pravidlách určovania miesta pôvodu bez preferencií “, ako aj akty rezortov hlavných colných orgánov, nariadenie o pôvode ČĽR podľa obchodných dohôd.

Ak je miesto pôvodu dovezeného alebo vyvezeného tovaru v jednej dávke odlišné, uvedie sa osobitne štát (územie) pôvodu. Ak nie je možné určiť štát (územie) pôvodu dovezeného alebo vyvezeného tovaru, uveďte „neznámy štát“ (国别 不详). Toto pole označuje názov štátu (územia) a jeho kód vybraný v súlade s „Tabuľkou kódov štátov (území)“ určenou colnými orgánmi.

41. STAV (ÚZEMIE) KONCOVÉHO ÚČELU / 最终 目的 国 (地区)

Známy štát (územie) konečnej skutočnej spotreby, použitia alebo ďalšieho spracovania dovezeného alebo vyvezeného tovaru sa označuje ako štát (územie) konečného určenia.

Ak sa tovar prepravuje priamo bez tranzitu cez tretí štát (územie), štát (územie) konečného určenia je štát (územie) určenia; ak sa tovar prepravuje v tranzite cez tretí štát (územie), štát (územie) konečného určenia je štát (územie) posledného určenia prepravy.

Ak je štát (územie) konečného určenia dovážaného alebo vyvážaného tovaru v jednej dávke odlišný, uvedie sa osobitne štát (územie) konečného určenia.

Ak nie je možné určiť štát (územie) konečného určenia pri dovoze alebo vývoze tovaru, uvedie sa štát (územie) zamýšľaného konečného určenia prepravy ako štát (územie) konečného určenia. Toto pole označuje názov štátu (územia) a jeho kód vybraný v súlade s „Tabuľkou kódov štátov (území)“ určenou colnými orgánmi.

42. URČENIE V ČĽR / ZDROJ TOVARU V ČĽR / 境内 目的地 / 境内 货源 地

Známe miesto spotreby, použitia alebo miesto určenia prepravy v ČĽR sa označuje ako miesto určenia v ČĽR pri dovoze (dovoze) tovaru, najmä miestom určenia prepravy je organizácia, ktorá je konečným spotrebiteľom. Ak je ťažké určiť organizáciu, ktorá je konečným spotrebiteľom, uvedie sa miesto konečného príjemcu tovaru známe v čase dovozu tovaru. Miesto výroby alebo počiatočná preprava tovaru na území ČĽR sa pri vývoze (vývoze) tovaru uvádza ako zdroj tovaru v ČĽR.

Ak je ťažké určiť miesto výroby vyvážaného tovaru, uvedie sa miesto organizácie, ktorá je prvým odosielateľom tohto tovaru. Pri preprave tovaru medzi zónou osobitnej colnej kontroly, colným logistickým centrom kategórie B na jednej strane a zahraničným územím na druhej strane sa miesto v ČĽR označuje ako miesto určenia v ČĽR alebo zdroj tovaru v ČĽR. ČĽR, čo zodpovedá umiestneniu v príslušnej osobitnej colnej kontrolnej zóne alebo v kategórii colne viazaného logistického centra V.

Toto pole označuje názov regiónu v ČĽR a jeho kód vybraný v súlade s „Tabuľkou kódov regiónov štátu“ určenou colnými orgánmi. Pri zadávaní informácií o mieste určenia v ČĽR sa dodatočne uvádza názov administratívno-územnej jednotky úrovne kraja a jej kód vybraný v súlade s „Tabuľkou kódov administratívno-územných jednotiek ČĽR“. . Ak neexistujú podriadené administratívno-územné celky na úrovni kraja alebo mestského regiónu, možno uviesť administratívno-územný celok na úrovni mesta.

43. ZBER A VÝNIMKA Z CLA / 征免

Toto pole označuje spôsob výberu alebo oslobodenia od cla vo vzťahu ku každej komoditnej položke uvedenej v colnom vyhlásení. Spôsob zdanenia alebo oslobodenia od cla je uvedený na základe „Potvrdenia o vybratí alebo oslobodení od cla“, ktoré vydajú colné orgány, alebo podľa príslušných predpisov v súlade s „Tabuľkou kódov spôsobov vyberania alebo oslobodenia od cla“. určujú colnice.

Pri vypĺňaní colného vyhlásenia pre tovar mýtneho je uvedený spôsob výberu alebo oslobodenia od cla ustanovený v „Usmerneniach pre mýtny obchod“; ak „Sprievodca mýtnym obchodom“ poskytuje „záručnú sumu“ (保 金) alebo „záručný list“ (保函) ako spôsob výberu alebo oslobodenie od cla, je uvedené „úplné oslobodenie“ (全免).

44. POTVRDENIE POMOCI / 特殊 关系 确认

V súlade s článkom 16 „Pravidiel colnej správy ČĽR o posudzovaní celej colnej hodnoty pri vývoze a dovoze tovaru“ (ďalej len „pravidlá posudzovania“), potvrdenie o existencii alebo absencii osobitných vzťahov (pridruženie) ) medzi kupujúcim a predávajúcim pri dovoze (dovoze) alebo vývoze (vývoze) je uvedený ... Za prítomnosti jednej z nasledujúcich okolností vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim osobitný vzťah, v súvislosti s ktorým je potrebné uviesť „ÁNO“ (是); inak je uvedené „NIE“ (否):

 1. predávajúci a kupujúci sú členmi tej istej rodiny;
 2. predávajúci a kupujúci sú vzájomne vyšší riadiaci pracovníci alebo riaditelia (členovia predstavenstva) v obchodných činnostiach;
 3. jedna zo strán je priamo alebo nepriamo pod kontrolou druhej strany;
 4. predávajúci a kupujúci sú spolu priamo alebo nepriamo pod kontrolou tretej strany;
 5. predávajúci a kupujúci spoločne alebo priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu stranu;
 6. jedna zo strán priamo alebo nepriamo vlastní, kontroluje alebo vlastní najmenej 5% (vrátane) bezplatných akcií s hlasovacími právami alebo záujmami v druhej strane;
 7. jedna zo strán je najatý zamestnanec, vedúci pracovník alebo riaditeľ (člen predstavenstva) druhej strany;
 8. predávajúci a kupujúci sú účastníkmi rovnakého partnerstva.

Existenciu vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim v podniku, v ktorom je jednou zo strán výhradný zástupca, výhradný distribútor alebo výhradný kupujúci druhej strany, možno tiež uznať za osobitný vzťah za predpokladu, že predchádzajúca časť je konzistentná.

Pri vývoze (vývoze) tovaru nie je toto pole vyplnené. V prípade mýtneho a obchodovania pod kontrolou dlhopisov (s výnimkou predaja tovaru pod kontrolou dlhopisov v Číne) nie je toto pole vyplnené.

45. POTVRDENIE VPLYVU NA CENY / 价格 影响 确认

V súlade s článkom 17 pravidiel oceňovania sa uvádza, či platiteľ cla (platiteľ dane) má potvrdenie, že existencia osobitných vzťahov (príslušnosť) nemá vplyv na cenu dovážaného tovaru. Ak platiteľ cla môže potvrdiť, že cena tovaru v rámci transakcie je porovnateľná s niektorým z druhov cien uvedených nižšie za transakciu uskutočnenú v rovnakom čase alebo v porovnateľnom období, osobitné vzťahy sa považujú za neexistujúce. vplyv na cenu tovaru v rámci transakcie, pretože je potrebné uviesť „NIE“ (否); inak je uvedené „ÁNO“ (是):

 1. transakčná cena rovnakého alebo podobného dovážaného tovaru predaného kupujúcemu v ČĽR pri absencii osobitných vzťahov;
 2. totálnej colnú hodnotu identický alebo podobný dovážaný tovar určený v súlade s článkom 23 pravidiel oceňovania;
 3. celková colná hodnota rovnakého alebo podobného dovážaného tovaru stanovená v súlade s článkom 25 Pravidiel oceňovania.

Pri vývoze (vývoze) tovaru nie je toto pole vyplnené. V prípade mýtneho a obchodovania pod kontrolou dlhopisov (s výnimkou predaja tovaru pod kontrolou dlhopisov v Číne) nie je toto pole vyplnené.

46. ​​POTVRDENIE PLATBY LICENCIÍ / 支付 特许 权 使用 费 确认

V súlade s článkami 11 a 13 pravidiel oceňovania sa označuje prítomnosť alebo neprítomnosť priamych alebo nepriamych platieb licenčných poplatkov kupujúcim pri dovoze (dovoze) tovaru predávajúcemu alebo príslušnej strane, ako aj zahrnutie týchto údajov. poplatky vo výške skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny dovážaného tovaru.

Ak má kupujúci povinnosť priamo alebo nepriamo zaplatiť predávajúcemu alebo príslušnej osobe licenčné poplatky, ktoré nie sú zahrnuté vo výške skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny dovážaného tovaru a sú v súlade s článkom 13 pravidiel oceňovania, v pole „potvrdenie o zaplatení autorských honorárov“ je označené „ÁNO“ (是).

Ak má kupujúci priamo alebo nepriamo povinnosť zaplatiť predávajúcemu alebo príslušnej osobe licenčné poplatky, ktoré nie sú zahrnuté vo výške skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny dovážaného tovaru, ale platiteľ cla nemôže potvrdiť súlad s článkom 13. Pravidiel oceňovania, v poli „Potvrdenie poplatkov za platbu“ je označené „ÁNO“ (是).

Ak je kupujúci povinný priamo alebo nepriamo zaplatiť predávajúcemu alebo príslušnej osobe licenčné poplatky, ktoré nie sú zahrnuté vo výške skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny dovážaného tovaru, ale súčasne sú platiteľom cla, na základe článku 13 pravidiel oceňovania môže potvrdiť, že neexistuje žiadna súvislosť medzi odpočtom splatných licencií a dovážaným tovarom, v poli „potvrdenie o zaplatení autorských honorárov“ označuje „NIE“ (否).

Ak kupujúci nie je povinný platiť licenčné poplatky priamo alebo nepriamo predajcovi alebo príslušnej osobe, alebo ak sú licenčné poplatky zahrnuté v sume skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny dovážaného tovaru, „NIE“ (否) je uvedené v poli „potvrdenie o zaplatení licenčných poplatkov“

Pri vývoze (vývoze) tovaru nie je toto pole vyplnené. V prípade mýtneho a obchodovania pod kontrolou dlhopisov (s výnimkou predaja tovaru pod kontrolou dlhopisov v Číne) nie je toto pole vyplnené.

47. NEZÁVISLÉ VYHLÁSENIE A PLATBA / 自 报 自 缴

Pri podávaní colných vyhlásení vývozno-dovoznými podnikmi a organizáciami, ktoré využívajú systém vlastného vyhlásenia a samoplatenia cla, uveďte „ÁNO“ (是); inak je označené „NIE“ (否).

48. VYHLÁSENIE O ORGANIZÁCII / 申报 单位

Pri vlastnom vyhlásení sa uvádza názov a kód podniku na vývoz a dovoz; pri predkladaní vyhlásenia v mene žiadateľa sa uvedie meno a kód deklarantského podniku. Ako kód sa označuje 18-miestny jednotný kód verejnej dôveryhodnosti právnickej osoby alebo inej organizácie.

Ako osoba, ktorá vypĺňa vyhlásenie (报关 人员), je uvedené meno a priezvisko, kód a telefónne číslo zamestnanca registrovaného na colnici a je pripojená pečiatka deklarantskej organizácie.

49. POZNÁMKY A COLNÉ TESNENIE / 海关 批注 及 签章

Vyplní colnica pri spracovaní vyhlásenia.

 

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...
Počas dňa vydali úradníci colného úradu regionálnej colnej správy v Kaliningrade 389 vozidiel.
18:17 19-10-2021 Viac podrobností ...