menu

Colný režim spätného vývozu

Článok 238. Obsah a uplatňovanie colného režimu pre spätný vývoz

 1. Colný režim spätný vývoz - colný režim uplatňovaný na zahraničný tovar a tovar Únie, v súlade s ktorým zahraničného tovaru sa vyvážajú z colného územia Únie bez zaplatenia dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel a (alebo) s vrátením (započítaním) súm týchto ciel a daní v súlade s článkom 242 smernice tohto kódexu a Tovar Únie - bez zaplatenia vývozného cla, s výhradou podmienok prepustenia tovaru do tohto colného režimu.
 2. Colný režim spätného vývozu sa uplatňuje na:
  1. zahraničný tovar dovážaný na colné územie Únie a umiestnený na colnom území Únie vrátane zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu;
  2. tovar prijatý (vytvorený) v dôsledku spracovateľských operácií na colnom území Únie (spracovateľské výrobky, odpad, s výnimkou odpadu uvedeného v článku 3 ods. 170 tohto kódexu, a (alebo) zvyšky), na vyplnenie colný režim spracovania na colnom území v súlade s odsekom 1 článku 173 tohto kódexu;
  3. odpadu, s výnimkou odpadu uvedeného v článku 3 ods. 195 tohto kódexu, a (alebo) zvyškov pochádzajúcich zo spracovateľských operácií pre domácu spotrebu, dokončiť colný režim spracovania pre domácu spotrebu v súlade s odsekom 1 ods. 2 Článok 197 tohto kódexu;
  4. tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma na dokončenie colného režimu slobodného colného pásma v súlade s článkom 1 ods. 5 pododsekom 207 tohto kódexu;
  5. tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad s cieľom dokončiť colný režim slobodného skladu v súlade s článkom 1 ods. 4 pododsek 215 tohto kódexu;
  6. Tovar Únie, na ktorý sa uplatnil colný režim prepustenie do tuzemska, ak je tovar vyvezený z colného územia Únie z dôvodu nesplnenia podmienok transakcie, na základe ktorej bol tovar prepravený. za colnými hranicami Únie, a to aj pokiaľ ide o množstvo, kvalitu, popis alebo balenie, ak je v súlade s podmienkami stanovenými v článku 2 ods. 239 tohto kódexu;
  7. tovar prepustený do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu, na ktorý sa v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o pristúpení k Únii uplatňujú nižšie sadzby dovozného cla ako tie, ktoré stanovuje Jednotný colný sadzobník euroázijskej hospodárskej únie, ak sa tento tovar vyváža z colného územia Únie z dôvodu nesplnenia podmienok transakcie, na základe ktorej bol tovar prepravený cez colnú hranicu Únie, a to aj z hľadiska množstva, kvalita, popis alebo balenie za podmienok stanovených v článku 2 ods. 239 tohto kódexu.
 3. Tovar Únie uvedený v odseku 6 pododseku 2 tohto článku, ktorý je prepustený do colného režimu pre spätný vývoz a skutočne vyvezený z colného územia Únie, stráca štatút tovaru Únie.
 4. Colný režim pre spätný vývoz je povolený vo vzťahu k tým, ktoré sa vyvážajú z colného územia Únie:
  1. tovar uvedený v článku 1 ods. 3 prvom pododseku tohto kódexu, ktorý je prepustený do colného režimu prepracovanie mimo colného územia, aby dokončil colný režim prepracovanie mimo colné územie v súlade s článkom 176 ods. 2 pododsek 2 tohto kódexu;
  2. tovar prepustený do osobitného colného režimu v prípadoch určených Komisiou;
  3. vozidlá medzinárodnej dopravy v súlade s odsekom 7 článku 276 tohto kódexu;
  4. zahraničný tovar uvedený v článku 2 ods. 5 druhom pododseku tohto kódexu.
  5. Tovar uvedený v odseku 4 tohto článku je prepustený do colného režimu na spätný vývoz bez toho, aby bol dovezený na colné územie Únie.

Článok 239. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu pre spätný vývoz

 1. Podmienky prepustenia tovaru uvedeného v článku 1 ods. 5 pododsekoch 2 až 238 tohto kódexu do colného režimu spätný vývoz sú:
  1. dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu;
  2. predloženie informácií o okolnostiach dovozu tovaru na colné územie Únie, vývozu tovaru z colného územia Únie colným orgánom, ktoré sa potvrdzujú predložením colných a (alebo) iných dokladov alebo informácie o takýchto dokumentoch.
 2. Podmienky prepustenia tovaru uvedeného v článku 6 ods. 7 pododsekoch 2 a 238 do colného režimu pre spätný vývoz sú:
  1. prepustenie tovaru do colného režimu na spätný vývoz do 1 roka odo dňa nasledujúceho po dni jeho umiestnenia do colného režimu na prepustenie do tuzemska;
  2. predloženie informácií o okolnostiach dovozu tovaru na colné územie Únie colným orgánom, nesplnenie podmienok transakcie, na základe ktorej bol tovar prepravený cez colnú hranicu Únie, uvedenie tento tovar v colnom režime prepustenie do tuzemska, použitie tohto tovaru po prepustení do colného režimu prepustenie do tuzemska, ktoré sa potvrdzuje predložením colných a (alebo) iných dokladov alebo informácií o týchto dokladoch. Na účely potvrdenia nesplnenia podmienok transakcie, na základe ktorej bol tovar prepravený cez colnú hranicu Únie, sa colnému orgánu môžu predložiť doklady vydané oprávnenými organizáciami v súlade s právnymi predpismi. členských štátov;
  3. nepoužívanie tovaru na colnom území Únie a jeho neopraviteľnosť, s výnimkou prípadov, keď bolo použitie tovaru nevyhnutné na zistenie chýb alebo iných okolností, ktoré viedli k vývoz tovaru z colného územia Únie;
  4. schopnosť identifikovať tovar colným orgánom;
  5. dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu.

Článok 240. Akcie s tovarom prepusteným do colného režimu na spätný vývoz

 1. Na účely prepravy (prepravy) cez colné územie Únie sa tovar prepustený do colného režimu spätný vývoz prepustí do colného režimu colný tranzit, s výnimkou:
  1. tovar, ktorý je uvedený v článku 6 ods. 2 pododsek 238 tohto kódexu;
  2. tovar, ktorý sa vyváža z územia prístavu Fez alebo logistický FEZ a miestom odoslania tohto tovaru je miesto pohybu tovaru cez colnú hranicu Únie, s ktorým susedí taký prístav FEZ alebo logistický FEZ;
  3. iné kategórie tovaru určené Komisiou.
 2. Tovar prepustený do colného režimu na spätný vývoz musí byť vyvezený z colného územia Únie v lehote nepresahujúcej 4 mesiace odo dňa nasledujúceho po dni, keď je tento tovar prepustený do takéhoto colného režimu, s výnimkou tovaru dovezeného. na územie prístavu FEZ alebo logistický FEZ.
 3. Ak do 3 pracovných dní odo dňa prepustenia zahraničného tovaru do colného režimu na spätný vývoz nebol tento tovar prepustený do colného režimu colný tranzit alebo opustil colné územie Únie, musí byť dočasne uskladnený. .
 4. Ak zahraničný tovar prepustený do colného režimu na spätný vývoz nie je vyvezený z colného územia Únie, s výnimkou prípadov jeho zničenia a (alebo) nenávratnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratnej straty v dôsledku prirodzená strata za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 2 tohto článku, je ukončený colný režim pre spätný vývoz a tento zahraničný tovar je zadržaný colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.

Článok 241. Vznik a zánik povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k zahraničnému tovaru prepustenému (prepustenému) do colného režimu pre spätný vývoz, lehota na jeho zaplatenie a kalkulácia

 1. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným do colného režimu pre spätný vývoz vzniká deklarantovi od okamihu, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie k tovaru.
 2. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným (prepusteným) do colného režimu pre spätný vývoz deklarant ukončí, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. skutočný vývoz zahraničného tovaru z colného územia Únie potvrdený colným orgánom miesta odoslania spôsobom, ktorý určí Komisia v súlade s článkom 93 tohto kódexu;
  2. prepustenie tovaru, pri ktorom bol ukončený účinok colného režimu pre spätný vývoz, do colného režimu v súlade s článkom 7 ods. 129 tohto kódexu;
  3. splnenie povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekmi 4 až 6 tohto článku;
  4. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) nenávratnej strate zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo o nenávratnej strate tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty za normálnych podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípadov, keď pred takýmto zničením alebo nenahraditeľnou stratou v súlade s týmto kódexom, pokiaľ ide o tento zahraničný tovar, je lehota na zaplatenie dovozného cla clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá prišli;
  5. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným postupom pre spätný vývoz - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii vyhlásenia o tovare;
  6. odvolanie colného vyhlásenia pre tovar v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá, dane, špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli počas registrácie vyhlásenia na tovar;
  7. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  8. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  9. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 3. Povinnosť zaplatiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clo je splnená v prípade, že zahraničný tovar prepustený do colného režimu pre spätný vývoz nie je vyvezený z colného územia Únie pred uplynutím jeho platnosti obdobia stanoveného v článku 2 ods. 240 tohto zákonníka.
  Ak nastane táto okolnosť, dňom zaplatenia dovozného cla, daní, osobitného, ​​antidumpingového a vyrovnávacieho cla je deň prepustenia tovaru do colného režimu pre spätný vývoz.
 4. Ak nastane okolnosť uvedená v odseku 3 tohto článku, dovozné clo, dane, osobitné, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa platia, akoby sa zahraničný tovar prepustený do colného režimu na spätný vývoz prepustil do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu bez uplatnenia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel. clá a dane, s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 5 a 6 tohto článku.
  Na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel s účinnosťou v deň registrácie colným orgánom. vyhlásenia o tovare podanom na prepustenie tovaru do colného režimu spätný vývoz.
 5. Ak nastala okolnosť uvedená v odseku 3 tohto článku vo vzťahu k podmienečne prepustenému tovaru uvedenému v článku 1 ods. 1 pododsek 126 tohto kódexu, dovozné clá a dane sa zaplatia vo výške dovozných ciel, daní nezaplatených. pri prepustení tovaru v súlade s colným režimom na prepustenie pre domácu spotrebu v súvislosti s využitím stimulov na platbu dovozných ciel a daní. Špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá na uvedený tovar nepodliehajú platbe.
 6. Ak nastala okolnosť uvedená v odseku 3 tohto článku v súvislosti s produktmi spracovania tovaru prepusteného do colného režimu prepracovanie na colnom území, podlieha zaplateniu dovozného cla, daní, osobitného antidumpingového a vyrovnávacieho cla. vo výške dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, ktoré by sa platili, ako keby bol zahraničný tovar prepustený do colného režimu na prepracovanie na colnom území a použitý na výrobu spracovaných výrobkov v súlade s normy pre prepustenie spracovaných výrobkov boli prepustené do colného režimu prepustenie pre domácu spotrebu.
  Na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel s účinnosťou v deň registrácie colným orgánom vyhlásenie o tovare podanom na prepustenie tovaru do colného režimu colné spracovanie na colné územie a vo vzťahu k tovaru, ktorého prepustenie do colného režimu colné vyhlásenie na prepustenie do colného režimu colné konanie na prepustenie tovaru do colného režimu colné konanie sa uskutočnilo pred podaním colného vyhlásenia pre tovar, - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred podaním colného vyhlásenia pre tovar.
  Ak sa na účely výpočtu dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel vyžaduje prepočet cudzej meny na menu členského štátu, vykoná sa takýto prepočet výmenným kurzom platným v deň uvedené v odseku dva tohto článku.
 7. Zo súm dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených (vybraných) v súlade s odsekom 6 tohto článku sú splatné úroky, ako keby bol v súvislosti s týmito čiastkami povolený odklad platieb. dátum prepustenia tovaru do colného režimu spracovanie na colnom území v deň prepustenia tovaru do colného režimu spätný vývoz. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
  Ak bola pozastavená prevádzka colného režimu na spracovanie na colnom území v súlade s článkom 3 ods. 173 tohto kódexu, úroky stanovené v tomto odseku za obdobie pozastavenia colného režimu sa neúčtujú ani nevyplácajú.
 8. V prípade skutočného vývozu zahraničného tovaru z colného územia Únie potvrdeného colným orgánom miesta odoslania spôsobom určeným Komisiou alebo umiestnenia v súlade s článkom 7 ods. 129 tohto kódexu takýto tovar v colnom režime uplatniteľnom na zahraničný tovar alebo zadržanie tohto tovaru colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu po splnení povinnosti zaplatiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber (úplne alebo čiastočne) dovozné clá, dane, špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá zaplatené a (alebo) vybrané v súlade s týmto článkom sa vrátia v súlade s kapitolou 10 a článkom 76 tohto Zákonníka.
 9. Deklarant nemá povinnosť platiť vývozné clo v prípade tovaru prepusteného do colného režimu na spätný vývoz.

Článok 242. Vrátenie (vyrovnanie) súm dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel

 1. Pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 6 ods. 7 pododsekoch 2 a 238 tohto kódexu, prepustený do colného režimu spätný vývoz a skutočne vyvezený z colného územia Únie, sumy dovozného cla, daní, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá zaplatené (vybrané) v súvislosti s uplatnením colného režimu pre prepustenie na domácu spotrebu, s výnimkou prípadu, keď boli zaplatené (vybrané) sumy dovozného cla a daní v súvislosti s spáchanie krokov v rozpore s účelmi a podmienkami poskytnutia výhod pri platbe dovozných ciel, daní a (alebo) v rozpore s obmedzeniami na použitie a (alebo) zneškodnenie tohto tovaru v súvislosti s využívaním týchto výhod.
 2. Vrátenie (vyrovnanie) súm dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel v súlade s odsekom 1 tohto článku sa vykoná v súlade s kapitolou 10 a článkom 76 tohto kódexu.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu