menu

Colný režim pre spätný dovoz

Článok 235. Obsah a uplatňovanie colného režimu pre spätný dovoz

 1. Colný režim spätný dovoz je colný režim uplatňovaný na zahraničný tovar, podľa ktorého sa tento tovar, ktorý sa predtým vyvážal z colného územia Únie, dováža na colné územie Únie bez zaplatenia dovozného cla, daní, osobitného, ​​antidumpingového, vyrovnávacie clo, s výhradou podmienok prepustenia tovaru do tohto colného režimu.
 2. Colný režim pre spätný dovoz sa uplatňuje na tovar predtým vyvezený z colného územia Únie, na ktorý sa uplatnilo toto:
  1. vývozný colný režim;
  2. colný režim pre spracovanie mimo colného územia s cieľom dokončiť operáciu tohto colného režimu v súlade s článkom 1 ods. 2 pododsek 184 tohto kódexu;
  3. colný režim pre dočasný vývoz na ukončenie činnosti tohto colného režimu v súlade s odsekom 1 článku 231 tohto kódexu.
 3. Tovar prepustený do colného režimu pre spätný dovoz nadobúda štatút tovaru Únie, s výnimkou tovaru, ktorý bol predtým vyvezený z colného územia Únie, v súvislosti s ktorým sa uplatňuje colný režim dočasný vývoz alebo colný režim prepracovanie mimo EÚ. uplatnilo sa colné územie, čo je tovar uvedený v článku 1 ods. 3 prvom pododseku tohto kódexu alebo výrobky z jeho spracovania.
 4. Colný režim pre spätný dovoz je povolený vo vzťahu k:
  1. Tovar Únie na dokončenie colného režimu v slobodnom colnom pásme v súlade s článkom 2 ods. 6 pododsekom 207 tohto kódexu alebo colného režimu bezplatný sklad v súlade s článkom 2 ods. 5 pododsekom 215 tohto kódexu;
  2. produkty spracovania tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie mimo colného územia, ktoré boli vyvezené z colného územia Únie na účely ich bezplatnej (záručnej) opravy, s výnimkou produktov spracovania tovaru uvedených v odseku dva odseku 1 článku 184 tohto zákonníka.
 5. Nie je povolené uplatňovať colný režim na spätný dovoz tovaru uvedeného v článku 11 ods. 201 a článku 9 ods. 211 tohto kódexu.

Článok 236. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu pri spätnom dovoze

 1. Podmienky na prepustenie tovaru do colného režimu pre spätný dovoz sú:
  1. dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu;
  2. predloženie informácií o okolnostiach vývozu tovaru z colného územia Únie colným orgánom, opravné operácie, ak sa tieto operácie uskutočnili s tovarom mimo colného územia Únie a sú potvrdené predložením colných a (alebo) iné dokumenty alebo informácie o týchto dokumentoch;
  3. ďalšie podmienky ustanovené v odsekoch 2, 4 - 6 tohto článku vo vzťahu k určitým kategóriám tovaru.
 2. Podmienky umiestnenia tovaru predtým vyvezeného z colného územia Únie, na ktoré sa uplatnil colný vývozný režim, do colného režimu spätný dovoz sú:
  1. prepustenie tovaru do colného režimu na spätný dovoz do uplynutia troch rokov odo dňa nasledujúceho po dni jeho skutočného vývozu z colného územia Únie alebo do uplynutia inej lehoty stanovenej Komisiou v súlade s odsekom 3 tohto článku;
  2. zachovanie nezmeneného stavu tovaru, v ktorom bol vyvezený z colného územia Únie, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných podmienok prepravy (prepravy) a ( alebo) skladovanie;
  3. vrátenie daní a (alebo) úrokov z nich, keď sumy týchto daní a (alebo) úrokov v súvislosti s vývozom tovaru z colného územia Únie neboli zaplatené alebo boli vrátené, ako aj sumy ostatných dane, dotácie a iné sumy nezaplatené alebo prijaté priamo alebo nepriamo ako platby, výhody alebo refundácie v súvislosti s vývozom tovaru z colného územia Únie, ak to ustanovujú právne predpisy členských štátov, spôsobom a spôsobom za podmienok ustanovených týmito právnymi predpismi.
 3. Pokiaľ ide o určité kategórie tovaru, Komisia má právo určiť obdobie, ktoré presahuje obdobie uvedené v odseku 1 pododseku 2 tohto článku. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 203 zo dňa 11.12.2018)
 4. Podmienky na prepustenie tovaru predtým vyvezeného z colného územia Únie, na ktorý sa uplatnil colný režim dočasný vývoz, do colného režimu spätný dovoz sú:
  1. dovoz tovaru na colné územie Únie počas platnosti colného režimu pre dočasný vývoz;
  2. zachovanie nezmeneného stavu tovaru, v ktorom bol vyvezený z colného územia Únie, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovanie, ako aj zmeny, ktoré sú povolené v súvislosti s takýmto tovarom, ak sa používajú v súlade s colným režimom pre dočasný vývoz.
 5. Podmienky umiestnenia tovaru predtým vyvezeného z colného územia Únie, na ktorý sa uplatnil colný režim prepracovanie mimo colného územia, v rámci colného režimu spätný dovoz sú:
  1. dovoz tovaru na colné územie Únie počas doby platnosti colného režimu pre spracovanie mimo colného územia stanoveného colným orgánom;
  2. zachovanie nezmeneného stavu tovaru, v ktorom bol vyvezený z colného územia Únie, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných podmienok prepravy (prepravy) a ( alebo) skladovanie.
 6. Podmienky umiestnenia spracovaných výrobkov z tovaru, na ktorý sa v rámci colného režimu spätný dovoz uplatnil colný režim prepracovanie mimo colného územia, sú:
  1. vývoz tovaru prepusteného do colného režimu na spracovanie mimo colného územia z colného územia Únie na účely jeho bezplatnej (záručnej) opravy;
  2. prepustenie spracovaných výrobkov do colného režimu na spätný dovoz počas doby platnosti colného režimu na prepracovanie mimo colného územia stanoveného colným orgánom.
 7. Deklarantom tovaru prepusteného do colného režimu pre spätný dovoz môže byť osoba, ktorá bola deklarantom tovaru prepusteného do niektorého z colných režimov uvedených v odsekoch 2, 4 až 6 tohto článku, v súlade s ktorými bol tovar vyvezený. z colného územia Únie.

Článok 237. Návrat (offset) sumy vývozných ciel

 1. Pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 2 ods. 236 tohto kódexu, ktorý je prepustený do colného režimu spätný dovoz, vykoná sa vrátenie (započítanie) zaplatených súm vývozného cla za predpokladu, že tento tovar je umiestnený do colného režimu colný režim spätného dovozu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni umiestnenia takéhoto tovaru do colného režimu vývoz.
 2. Ak pri prepustení tovaru do colného režimu vývoz colné vyhlásenie tovar bol vykonaný s funkciami stanovenými právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch v súlade s odsekom 8 článku 104 tohto kódexu, alebo so znakmi uvedenými v článku 115, článku 116 alebo článku 117 tohto kódexu, pokiaľ ide o u tohto tovaru prepusteného do colného režimu spätný dovoz sa vykoná vrátenie (započítania) zaplatených súm vývozného cla za predpokladu, že uvedený tovar je prepustený do colného režimu spätný dovoz najneskôr v období ustanovené právnymi predpismi o colných predpisoch členského štátu, na ktorého území bol tovar prepustený do colného režimu vývoz.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...