menu

Zoznam zhody klasifikátorov druhov daní, poplatkov a iných poplatkov účtovaných colnými orgánmi, kódov klasifikácie rozpočtu

Názov platby Uplatniteľnosť platieb Druh platby Kód typu platby Kód klasifikácie rozpočtu
1 Colné poplatky za colné operácie (pre colné odbavenie tovaru, pre. \ t colné vyhlásenie tovar pre colné operácie) \ t Platby sa uplatňujú v celom rozsahu Európske spoločenstvo pre atómovú 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Colné poplatky za colný sprievod Platby uplatňované v rámci EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Dovozné clá clo (iné poplatky, dane a poplatky s rovnocenným konaním), povinnosť zaplatiť, ktorá vznikla od spoločnosti 1 September 2010 Platby uplatňované v rámci EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 import cloktorých povinnosť zaplatiť vznikla pred 1 September 2010 Platby uplatňované v rámci EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Osobitné clo stanovené v súlade s Protokolom o uplatňovaní osobitných ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k tretím krajinám (príloha č. 8 k Zmluve o Eurázijskej hospodárskej únii z 29 v máji 2014) \ t Platby uplatňované v rámci EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Antidumpingové clo stanovené v súlade s Protokolom o uplatňovaní osobitných ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatrení voči tretím krajinám (príloha č. 8 k Zmluve o Eurázijskej hospodárskej únii z 29 v máji 2014) \ t Platby uplatňované v rámci EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Kompenzačné clo stanovené v súlade s Protokolom o uplatňovaní osobitných ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k tretím krajinám (príloha č. 8 k Zmluve o Eurázijskej hospodárskej únii z 29 v máji 2014) \ t Platby uplatňované v rámci EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Spustiť ochranné opatrenie uplatňované v súlade s Dohodou o voľnom obchode medzi Eurázijskou hospodárskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na druhej strane, 29 z mája 2015. Platby uplatňované v rámci EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Predbežné osobitné clo Platby uplatňované v rámci EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Predbežné antidumpingové clo Platby uplatňované v rámci EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Predbežná kompenzačná povinnosť Platby uplatňované v rámci EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Osobitné clo zaplatené v súlade s postupom stanoveným pre výber zodpovedajúcich predbežných druhov povinností Platby uplatňované v rámci EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Antidumpingové clo zaplatené v súlade s postupom stanoveným pre výber zodpovedajúcich predbežných druhov ciel Platby uplatňované v rámci EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Kompenzačný poplatok zaplatený v súlade s postupom stanoveným pre výber zodpovedajúcich predbežných druhov poplatkov Platby uplatňované v rámci EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Daň z pridanej hodnoty Platby uplatňované v rámci EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Clá a dane pri paušálnych sadzbách pre tovar na osobné použitie Platby uplatňované v rámci EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Celková colná platba za tovar na osobné použitie Platby uplatňované v rámci EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Poplatky za colné uskladnenie Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Vývozné clá 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Vývozné clo na ropu vyvezenú mimo colného územia EAEU Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Vývozné clá 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Vývozné clo na ropu s výnimkou oleja vyvážaného mimo colného územia EAEU Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Vývozné clá 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Vývozné clo na zemný plyn Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Vývozné clá 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Vývozné clo na tovar vyrobený z ropy Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Vývozné clá 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Vývozné clo na tovar, pre ktorý neexistuje osobitný kód pre typ vývozného cla Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Vývozné clá 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Vývozné clo na ropu vyvezenú z územia Ruskej federácie cez územie Bieloruskej republiky potrubnou dopravou podľa osobitných dohôd \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Vývozné clá 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Spotrebná daň o etylalkohole z potravinárskych surovín (s výnimkou destilátov vína, hrozna, ovocia, brandy, kalvadosu, časových) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Spotrebná daň z alkoholických výrobkov Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Spotrebná daň na tabakové potrubia, fajčenie, žuvanie, sanie, šnupanie, fajčenie, vodná fajka (s výnimkou tabaku, používané ako surovina na výrobu tabakových výrobkov) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Spotrebná daň z benzínového automobilu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Spotrebná daň z priameho benzínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Spotrebná daň z osobných automobilov s výkonom do 67,5 kW (90 l.sa) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Spotrebná daň z motorovej nafty Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Spotrebná daň z motorových olejov pre dieselové a (alebo) karburátorové (vstrekovacie) motory Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Spotrebná daň z vín, ovocných vín (okrem šumivých vín (šampanské), vínnych nápojov vyrobených bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo) alkoholizovaného hrozna alebo inej sladiny a (alebo) vínneho destilátu a alebo) ovocný destilát Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Spotrebná daň z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu na 0,5 percent, vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Spotrebná daň z alkoholických výrobkov s objemovým podielom etylalkoholu nad 9 percent (s výnimkou piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (šampanské), vínnych nápojov vyrobených bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo) alkoholizovaného hrozna alebo hrozna. ostatné ovocné kaše a (alebo) vínny destilát a (alebo) ovocný destilát) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Spotrebná daň z alkoholických výrobkov s objemovým podielom etylalkoholu do 9 percent vrátane (s výnimkou piva, nápojov vyrobených na základe piva, vín, ovocných vín, šumivých vín, šampanského, jablčného vína, vína, medoviny, vínnych nápojov vyrobených bez pridania rektifikovaného etylu) alkohol vyrobený z potravinárskych surovín a (alebo) alkoholizovaný hroznový alebo iný ovocný zápary a (alebo) vínny destilát a (alebo) ovocný destilát) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Spotrebná daň z destilátov: víno, hrozno, ovocie, brandy, kalvados, whisky Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Spotrebná daň z etanolu z nepotravinových surovín Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Spotrebná daň z cideru, poiretu, medoviny Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Spotrebná daň z osobných automobilov s výkonom nad 67,5 kW (90 hp) a do 112,5 kW (150 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Spotrebná daň z motocyklov s výkonom motora nad 112,5 kW (150 hp) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Spotrebná daň zo šumivých vín (šampanské) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Spotrebná daň z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu nad 0,5 percentami a až 8,6 percentami vrátane nápojov na báze piva Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Spotrebná daň z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu nad 8,6 percentami Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Spotrebná daň na cigary Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Spotrebná daň na cigarky (cigary), bidis, kretek Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Spotrebná daň z cigariet, cigariet Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Spotrebná daň zo stredných destilátov Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Spotrebná daň z elektronických systémov na dodávanie nikotínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Spotrebná daň z kvapalín pre elektronické systémy na dodávanie nikotínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Spotrebná daň z tabaku (tabakové výrobky) určená na spotrebu vykurovaním Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Spotrebná daň z osobných automobilov s výkonom nad 112,5 kW (150 hp) a do 147kW (200 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Spotrebná daň z osobných automobilov s výkonom nad 147kW (200 hp) a do 220 kW (300 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Spotrebná daň z osobných automobilov s výkonom nad 220 kW (300 hp) a do 294 kW (400 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Spotrebná daň z osobných automobilov s výkonom nad 294 kW (400 hp) a do 367 kW (500 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Spotrebná daň z osobných automobilov s výkonom motora nad 367 kW (500 hp) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie spotrebných daní 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Fondy z predaja skonfiškovaného tovaru z hľadiska predaja zásob daného majetku Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Fondy a Pokuty 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Finančné prostriedky z predaja tovaru zadržaného colnými orgánmi vo výške vypočítanej v deň zadržania tohto tovaru dovozné clá a dane, ktoré by boli splatné pri umiestnení zadržaného tovaru do colného režimu prepustenia na domácu spotrebu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Fondy a Pokuty 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Pokuty s výnimkou pokút za porušenie menovej legislatívy Ruskej federácie a aktov orgánov menovej regulácie, uložených colnými orgánmi, a pokuty za porušenie právnych predpisov Ruskej federácie o základoch ústavného systému Ruskej federácie, o štátnej moci Ruskej federácie, o verejnej službe Ruskej federácie, o voľbách a referendum Ruskej federácie o komisárke pre ľudské práva v Ruskej federácii Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Fondy a Pokuty 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Pokuty za porušenie menovej legislatívy Ruskej federácie a aktov orgánov regulujúcich menu menovaných colnými orgánmi Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Fondy a Pokuty 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Pokuty za porušenie právnych predpisov Ruskej federácie o základoch ústavného systému Ruskej federácie, o štátnej moci Ruskej federácie, o štátnej službe Ruskej federácie, o voľbách a referendách Ruskej federácie, o komisárke pre ľudské práva v Ruskej federácii Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Fondy a Pokuty 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Finančné prostriedky získané z uplatňovania opatrení občianskoprávnej a administratívnej zodpovednosti Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Fondy a Pokuty 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Finančné prostriedky prijaté v dôsledku uplatňovania trestnoprávnych opatrení v prípadoch iniciovaných colnými orgánmi Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Fondy a Pokuty 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Iné typy platieb účtovaných na účet colných orgánov
65 Ostatné príjmy z poskytovania platených služieb príjemcami finančných prostriedkov a náhrada výdavkov Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Ostatné nedaňové príjmy Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Preddavky na budúce colné a iné platby Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Zabezpečenie splnenia povinnosti zaplatiť clá, dane, osobitné, antidumpingové, vyrovnávacie clá, s výnimkou takejto zábezpeky v hotovosti \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9080
69 Peňažný vklad zložený ako zábezpeka na plnenie povinnosti zaplatiť clo, dane, osobitné, antidumpingové, vyrovnávacie clá Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Zabezpečenie výkonu funkcie právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť v colnej oblasti ako colný zástupca Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Zabezpečenie plnenia povinností právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť v colnej oblasti ako colný dopravca Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Zabezpečenie výkonu funkcie právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť v oblasti colníctva ako vlastník dočasného skladu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Zabezpečenie výkonu funkcie právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosti v oblasti ciel ako vlastník colného skladu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Zabezpečenie plnenia povinností právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť v colnej oblasti ako vlastník bezcolnej predajne Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Zabezpečenie výkonu povinností schváleného hospodárskeho subjektu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Zabezpečenie plnenia povinností právnickej osoby vykonávajúcej činnosti v colnej oblasti ako vlastník slobodného skladu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Zabezpečenie plnenia povinností právnickej osoby vykonávajúcej činnosti v colnej oblasti ako colný zástupca a colný dopravca Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Zabezpečenie plnenia povinností právnickej osoby vykonávajúcej činnosti v colnej oblasti ako colný zástupca a zabezpečenie plnenia povinností schváleného hospodárskeho subjektu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Zabezpečenie plnenia povinností právnickej osoby vykonávajúcej činnosti v colnej oblasti ako colný dopravca a zabezpečenie plnenia povinností schváleného hospodárskeho subjektu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Zabezpečenie plnenia povinností právnickej osoby vykonávajúcej činnosti v colnej oblasti ako colný zástupca a colný dopravca a zabezpečenie plnenia povinností schváleného hospodárskeho subjektu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Peňažný vklad zložený ako zábezpeka za záväzky organizácie používať získané kontrolné známky, pri ktorých nebol splnený záväzok organizácie Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Finančné prostriedky zaplatené dovozcami colným orgánom za vydávanie kontrolných známok Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Poplatok za použitie zaplatený za volant preprava (podvozok) a ich prípojné vozidlá dovážané do Ruskej federácie, s výnimkou kolesových vozidiel (podvozok) a ich prípojných vozidiel dovážaných z územia Bieloruskej republiky Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Recyklačný poplatok zaplatený za kolesové vozidlá (podvozok) a prívesy za tieto vozidlá dovezené do Ruskej federácie z územia Bieloruskej republiky Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Štátny poplatok za prijatie predbežných rozhodnutí o klasifikácii tovaru podľa jednotnej nomenklatúry komoditnej zahraničnej hospodárskej činnosti EAEU Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Poplatok za použitie zaplatený za autá s vlastným pohonom a prípojné vozidlá dovezené do Ruskej federácie, s výnimkou vozidiel s vlastným pohonom a ich prípojných vozidiel dovezených z územia Bieloruskej republiky Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Poplatok za použitie sa platí za vozidlá a prívesy s vlastným pohonom dovážané do Ruskej federácie z územia Bieloruskej republiky Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Iné druhy platieb účtovaných colnými orgánmi 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Sankcie za oneskorené zaplatenie ciel za colné operácie (za colné vybavenie tovaru, za colné vyhlásenie o tovarepre colné operácie) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Sankcie za oneskorené zaplatenie ciel za colný sprievod Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Sankcie za oneskorenú platbu dovozného cla (iné clá, dane a poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok), povinnosť zaplatiť, ktorá vznikla od 1-u september 2010 roku Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Sankcie za oneskorenú platbu dovozného cla, povinnosť zaplatiť, ktorá vznikla pred 1 septembrom 2010 rokom Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Sankcie za oneskorené zaplatenie osobitného cla stanovené v súlade s Protokolom o uplatňovaní osobitných ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k tretím krajinám (príloha č. 8 k Zmluve o euroasijskej hospodárskej únii 29 v máji 2014) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Sankcie za oneskorené zaplatenie antidumpingového cla stanovené v súlade s Protokolom o uplatňovaní osobitných ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k tretím krajinám (príloha č. 8 k Zmluve o euroasijskej hospodárskej únii 29 v máji 2014) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Sankcie za oneskorenú platbu kompenzačného poplatku stanoveného v súlade s Protokolom o uplatňovaní osobitných ochranných, antidumpingových a kompenzačných opatrení voči tretím krajinám (príloha č. 8 k Zmluve o euroasijskej hospodárskej únii 29 v máji 2014) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Sankcie za oneskorenú platbu dane z pridanej hodnoty Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Sankcie za oneskorené zaplatenie ciel a daní jednotnej sadzby za tovar na osobné použitie Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Sankcie za oneskorenú platbu celkovej colnej platby za tovar na osobné použitie Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Sankcie za oneskorenú platbu colných poplatkov za uskladnenie Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Sankcie za oneskorené zaplatenie osobitnej dane stanovené v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Sankcie za oneskorenú platbu antidumpingového cla stanovené v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Sankcie za oneskorené zaplatenie kompenzačného poplatku stanovené v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Sankcie za oneskorenú platbu dočasného osobitného cla Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Sankcie za oneskorenú platbu preddavku antidumpingového cla Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Sankcie za oneskorenú platbu predbežného kompenzačného poplatku Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Sankcie za oneskorenú platbu osobitného poplatku zaplatené spôsobom stanoveným pre výber zodpovedajúcich predbežných druhov poplatkov Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Sankcie za oneskorenú platbu antidumpingového cla zaplatené v súlade s postupom stanoveným na výber zodpovedajúcich dočasných ciel Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Sankcie za oneskorenú platbu kompenzačného poplatku zaplatené spôsobom stanoveným na výber zodpovedajúcich predbežných druhov poplatkov Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Sankcie za oneskorenú platbu vývozného cla na ropu vyvážanú mimo colného územia EAEU Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Sankcie za oneskorenú platbu vývozného cla na ropu, s výnimkou ropy vyvážanej mimo colného územia EAEU Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Pokuta za oneskorenú platbu vývozného cla na zemný plyn Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Sankcie za oneskorenú platbu vývozných ciel na tovar získaný z ropy Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Sankcie za oneskorenú platbu vývozných ciel na tovar, pre ktorý neexistuje osobitný kód pre druh vývozných ciel Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Sankcie za oneskorené zaplatenie vývozného cla na ropu vyvážanú z územia Ruskej federácie cez územie Bieloruskej republiky potrubnou dopravou na základe osobitných dohôd Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z etylalkoholu z potravinových surovín (s výnimkou destilátov vína, hrozna, ovocia, brandy, calvados, whisky) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Sankcie za oneskorené zaplatenie spotrebnej dane z výrobkov obsahujúcich alkohol Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Sankcie za oneskorené zaplatenie spotrebnej dane z tabakových fajok, fajčenie, žuvanie, sanie, šnupanie tabaku, vodná fajka (s výnimkou tabaku, ktorý sa používa ako surovina na výrobu tabakových výrobkov) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Pokuta za oneskorené zaplatenie spotrebnej dane z benzínového automobilu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Pokuta za oneskorenú platbu spotrebnej dane z benzínu na priamu spotrebu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom do 67,5 kW (90 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z motorovej nafty Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z motorových olejov pre dieselové a (alebo) karburátorové (vstrekovacie) motory Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z vín, ovocných vín (okrem šumivých vín (šampanské), vínnych nápojov vyrobených bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo) alkoholizovaného hrozna alebo inej ovocnej mladiny a (alebo) vína \ t destilát a / alebo ovocný destilát Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu do 0,5 percent, vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z alkoholických výrobkov s objemovým podielom etylalkoholu nad 9 percent (s výnimkou piva, vín, ovocných vín, šumivých vín (sektov), ​​vínnych nápojov vyrobených bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo ) alkoholizovaný hroznový alebo iný ovocný výrobok a (alebo) vínny destilát a (alebo) ovocný destilát) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z alkoholických výrobkov s objemovým podielom etylalkoholu do 9 percent vrátane (s výnimkou piva, nápojov vyrobených na základe piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (šampanské), jablčného vína, poiretu, medoviny, vínnych nápojov) bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo) alkoholizovaného hrozna alebo iného ovocného zápary a (alebo) vínneho destilátu a (alebo) ovocného destilátu) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z vína, hrozna, ovocia, brandy, kalvadosu, destilátov z whisky \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z etylalkoholu z nepotravinových surovín Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Trest za oneskorenú platbu spotrebnej dane z jablčného muštu, polia, medoviny Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 67,5 kW (90 hp) a do 112,5 kW (150 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z motocyklov s výkonom motora nad 112,5 kW (150 hp) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Sankcia za oneskorenú platbu spotrebnej dane zo šumivých vín (šampanské) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu nad 0,5 percentami a do 8,6 percent vrátane nápojov na báze piva Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu nad 8,6 percentami Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z cigár Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Trest za oneskorenú platbu spotrebnej dane z cigaríl (cigarits), bidi, kretek Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z cigariet, cigariet Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane zo stredných destilátov Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z elektronických systémov na dodávanie nikotínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z kvapalín pre elektronické systémy dodávania nikotínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z tabaku (tabakových výrobkov) určené na spotrebu vykurovaním Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 112,5 kW (150 hp) a do 147 kW (200 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 147kW (200 hp) a do 220 kW (300 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 220 kW (300 hp) a do 294 kW (400 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 294 kW (400 hp) a do 367 kW (500 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Sankcie za oneskorenú platbu spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 367 kW (500 hp) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Sankcie za oneskorenú platbu poplatku za používanie zaplateného za kolesové vozidlá (podvozky) a prívesy pre ne dovezené do Ruskej federácie, s výnimkou kolesových vozidiel (podvozok) a prívesov pre ne dovážaných z územia Bieloruskej republiky Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Sankcie za oneskorenú platbu poplatku za používanie za kolesové vozidlá (podvozky) a prívesy za ne dovezené do Ruskej federácie z územia Bieloruskej republiky Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie tresty 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Úroky z odkladu platby dovozného cla, povinnosť zaplatiť, ktorá vznikla z 1 September 2010 Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Úroky z odkladu platby dovozného cla, povinnosť zaplatiť, ktorá vznikla pred 1 September 2010 rok Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Úroky, ako keby bola odložená platba osobitného cla, \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 zriadený v súlade s Protokolom o uplatňovaní osobitných ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k tretím krajinám (príloha č. 8 k Zmluve o Eurázijskej hospodárskej únii z 29 v máji 2014) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby
152 Úroky, ako keby bola odložená platba antidumpingového cla stanovená v súlade s Protokolom o uplatňovaní osobitných ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k tretím krajinám (príloha č. 8 k Zmluve o Eurázskej hospodárskej únii z 29 v máji 2014) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Úroky, ako keby bola odložená platba kompenzačného poplatku stanovená v súlade s Protokolom o uplatňovaní osobitných ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k tretím krajinám (príloha č. 8 k Zmluve o Eurázijskej hospodárskej únii 29 v máji 2014) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Úroky ako odklad platby vývozného cla na ropu vyvezenú mimo colného územia EAEU Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Úroky ako odklad platby vývozného cla na ropu, s výnimkou oleja vyvážaného mimo colného územia EAEU \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Záujem bol taký, ako keby bol poskytnutý odklad platby vývozného cla na zemný plyn Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Úroky ako odklad platby vývozného cla na tovar získaný z ropy Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Úroky ako odklad platby vývozného cla na tovar, na ktorý sa neposkytuje osobitný kód typu vývozného cla \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Úroky sú také, ako keby sa poskytlo odloženie platby vývozného cla na ropu vyvezenú z územia Ruskej federácie cez územie Bieloruskej republiky potrubnou dopravou podľa osobitných dohôd. Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z etylalkoholu z potravinárskych surovín (s výnimkou vína, hrozna, ovocia, brandy, kalvadosu, destilátov z whisky) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z výrobkov obsahujúcich alkohol Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z tabakového potrubia, fajčenia, žuvania, sania, šnupania, vodnej fajky (s výnimkou tabaku, použitého ako surovina na výrobu tabakových výrobkov) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Úrok z odkladu platby spotrebnej dane z motorového benzínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z priameho benzínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Úroky na odklade spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom do 67,5 kW (90 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z motorovej nafty Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z motorových olejov pre dieselové a (alebo) karburátorové (vstrekovacie) motory Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Úroky z odkladu platby spotrebnej dane z vín, ovocných vín (okrem šumivých vín (šampanské), vínnych nápojov vyrobených bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo) alkoholizovaného hrozna alebo inej ovocnej zápary a (alebo) vína \ t destilát a / alebo ovocný destilát Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu na 0,5 percent, vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z alkoholických výrobkov s objemovým podielom etylalkoholu nad 9 percent (s výnimkou piva, vín, ovocných vín, šumivých vín (šampanské), vínnych nápojov vyrobených bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo ) alkoholizovaný hroznový alebo iný ovocný výrobok a (alebo) vínny destilát a (alebo) ovocný destilát) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z alkoholických výrobkov s objemovým podielom etylalkoholu do 9 percent vrátane (s výnimkou piva, nápojov vyrobených na základe piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (šampanské), jablčného vína, poiretu, medoviny, vínnych nápojov) bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo) alkoholizovaného hrozna alebo iného ovocného zápary a (alebo) vínneho destilátu a (alebo) ovocného destilátu) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Úrok z odkladu spotrebnej dane z vína, hrozna, ovocia, brandy, kalvadosu, destilátov z whisky \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z etylalkoholu z nepotravinových surovín Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z jablčného muštu, polia, medoviny Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Záujem o odklad spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 67,5 kW (90 hp) a do 112,5 kW (150 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z motocyklov s výkonom motora nad 112,5 kW (150 hp) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Úroky z odkladu spotrebnej dane zo šumivých vín (šampanské) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Záujem o oneskorenie platby spotrebnej dane z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu nad 0,5 percentami a do 8,6 percent vrátane nápojov na báze piva Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Úrok z omeškania s platbou spotrebnej dane z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu nad 8,6 percentami Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Úroky z odkladu spotrebnej dane z cigár Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Úrok z odkladu spotrebnej dane z cigaríl (cigár), bidis, kretek Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Úrok z odkladu spotrebnej dane z cigariet, cigariet Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Úroky z odkladu spotrebnej dane zo stredných destilátov Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z elektronických systémov dodávania nikotínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z kvapalín pre elektronické systémy dodávania nikotínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Úroky z odloženej platby spotrebnej dane z tabaku (tabakových výrobkov), určené na spotrebu vykurovaním Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Záujem o odklad spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 112,5 kW (150 hp) a do 147 kW (200 hp), vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Úrok z odloženej platby spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 147 kW (200 hp) a do 220 kW (300 hp), vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Záujem o odklad spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 220 kW (300 hp) a do 294 kW (400 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Záujem o odklad spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 294 kW (400 hp) a do 367 kW (500 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Úrok z odkladu spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 367 kW (500 hp) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Úroky z odloženej platby dane z pridanej hodnoty Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky z odloženej platby 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Úroky zo splácania dovozných ciel, povinnosť zaplatiť, ktorá vznikla z 1 September 2010 Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Úroky zo splátok dovozného cla, povinnosť zaplatiť, ktorá vznikla pred 1 September 2010 rok Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Úroky zo splátok spotrebnej dane z etylalkoholu z potravinárskych surovín (s výnimkou destilátov, hrozna, ovocia, brandy, kalvadosu, whisky) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Úroky zo splátok spotrebnej dane z výrobkov obsahujúcich alkohol Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Úroky zo splátok spotrebnej dane z tabakového potrubia, fajčenia, žuvania, sania, šnupania, vodnej fajky (s výnimkou tabaku, použitého ako surovina na výrobu tabakových výrobkov) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Úroky zo splátok spotrebnej dane z motorového benzínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Úroky zo splátok spotrebnej dane z priameho benzínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Úroky na splátkach spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom do 67,5 kW (90 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Úroky zo splátok spotrebnej dane z motorovej nafty Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Úroky zo splátok spotrebnej dane z motorových olejov pre dieselové a (alebo) karburátorové (vstrekovacie) motory Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Úroky zo splátok spotrebnej dane z vín, ovocných vín (okrem šumivých vín (šampanské), vínnych nápojov vyrobených bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo) alkoholizovaného hrozna alebo inej ovocnej zápary a (alebo) vína \ t destilát a / alebo ovocný destilát Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Úroky zo splátok spotrebnej dane z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu do 0,5 percent, vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Úroky zo splátok spotrebnej dane z alkoholických výrobkov s objemovým podielom etylalkoholu nad 9 percent (s výnimkou piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (sektov), ​​vínnych nápojov vyrobených bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo ) alkoholizovaný hroznový alebo iný ovocný výrobok a (alebo) vínny destilát a (alebo) ovocný destilát) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Úroky zo splátok spotrebnej dane z alkoholických výrobkov s objemovým podielom etylalkoholu do 9 percent vrátane (s výnimkou piva, nápojov vyrobených na základe piva, vína, ovocných vín, šumivých vín (šampanské), jablčného vína, poiretu, medoviny, vínnych nápojov) bez pridania rektifikovaného etylalkoholu vyrobeného z potravinárskych surovín a (alebo) alkoholizovaného hrozna alebo iného ovocného zápary a (alebo) vínneho destilátu a (alebo) ovocného destilátu) \ t Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Úroky zo splátok spotrebnej dane z destilátov, hrozna, ovocia, brandy, calvados, whisky Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Úroky zo splátok spotrebnej dane z etylalkoholu z nepotravinových surovín Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Úroky zo splátok spotrebnej dane z jablčného muštu, polia, medoviny Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Záujem o splnenie spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 67,5 kW (90 hp) a do 112,5 kW (150 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Záujem o splátku spotrebnej dane z motocyklov s výkonom motora nad 112,5 kW (150 hp) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Úroky zo splátok spotrebnej dane zo šumivých vín (šampanské) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Úroky zo splátok spotrebnej dane z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu nad 0,5 percentami a do 8,6 percent vrátane nápojov na báze piva Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Úroky zo splátok spotrebnej dane z piva so štandardným (štandardizovaným) obsahom objemového podielu etylalkoholu nad 8,6 percentami Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Úroky zo splátok spotrebnej dane z cigár Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Úroky zo splátok spotrebnej dane z cigaríl (cigár), bidi, kretek Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Úroky zo splátok spotrebnej dane z cigariet, cigariet Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Úroky zo splátok spotrebnej dane zo stredných destilátov Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Úroky zo splátok spotrebnej dane z elektronických systémov dodávania nikotínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Úroky zo splátok pri platbe spotrebnej dane z elektronických systémov na dodávanie nikotínu Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Úroky zo splátok spotrebnej dane z tabaku (tabakových výrobkov) určených na spotrebu vykurovaním Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Záujem o splátku spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 112,5 kW (150 hp) a do 147 kW (200 hp), vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Záujem o splátku spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 147 kW (200 hp) a do 220 kW (300 hp), vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Záujem o splnenie spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 220 kW (300 hp) a do 294 kW (400 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Záujem o splnenie spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 294 kW (400 hp) a do 367 kW (500 hp) vrátane Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Záujem o splnenie spotrebnej dane z osobných automobilov s výkonom motora nad 367 kW (500 hp) Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Úroky za poskytnutie splátky dane z pridanej hodnoty Platby, ktorých úhrada je stanovená právnymi predpismi Ruskej federácie Úroky zo splátok 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 na 20 (228)


Od 1.01.2020 sú z rozpočtovej klasifikácie rozpočtových príjmov vylúčené tieto BSC:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 „Ostatné príjmy z peňažných pokút (pokuty) a ďalšie sumy za škody pripísané na federálny rozpočet“;
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 „Úroky zaplatené v prípade porušenia podmienok pre prevod sumy vývozných ciel“;
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 „Prostriedky z predaja a zabavenia konfiškovaného a iného majetku sa zmenili na príjem Ruskej federácie, s výnimkou prostriedkov z predaja zabaveného majetku prijatého v dôsledku trestných činov (týkajúcich sa predaja zásob konkrétneho majetku) (iné finančné prostriedky z predaja a predaja zhabaného a iného majetku premeneného na príjmy Ruskej federácie);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 “Výber hotovosti (pokuty) za správne priestupky v oblasti daní a poplatkov ustanovených Kódexom Ruskej federácie o správnych deliktoch “;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 „Výber hotovosti (pokuty) za porušenie právnych aktov zakladajúcich právo euroasijskej hospodárskej únie, legislatíva Ruskej federácie v oblasti ciel“;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 „Výber hotovosti (pokuty) za porušenie menovej legislatívy Ruskej federácie a zákonov orgánov pre reguláciu meny, ako aj legislatívy Ruskej federácie v oblasti kontroly vývozu“;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 „Sankcie (pokuty) za porušenie právnych predpisov Ruskej federácie o základoch ústavného systému Ruskej federácie, o štátnej moci Ruskej federácie, o verejnej službe Ruskej federácie, o voľbách a referendách Ruskej federácie, o komisárovi pre ľudské práva v Ruská federácia “;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 „Výber hotovosti (pokuty) za porušenie právnych predpisov Ruskej federácie o boji proti legalizácii (praniu špinavých peňazí) príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, o obehu omamných a psychotropných látok“;
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 „Výber hotovosti (pokuty) a iné sumy, ktoré je možné vymáhať od osôb vinných za spáchanie trestných činov a odškodnenie za škody na majetku pripísané na federálny rozpočet“;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 „Peňažné pokuty (pokuty) za porušenie právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva o lesných pozemkoch vo federálnom vlastníctve“;
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 „Výber hotovosti (pokuty) za porušenie zákona o štátnej kontrole nad vykonávaním medzinárodnej cestnej dopravy“;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 „Peňažné pokuty (pokuty) za správne priestupky, ktoré poškodzujú zdravie, ustanovené Kódexom správnych deliktov Ruskej federácie“.   

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu