menu

Pravidlá vyplnenia kolónky 37 colného vyhlásenia - Postup

Stĺpec označuje zložený kód, ktorý je vytvorený podľa nasledujúcej schémy:

XX XX XXX , kde:

  • prvok 1 - deklarovaný režim je dvojciferný kód vyhláseného colného režimu v súlade s klasifikátorom typov colných režimov;
  • prvok 2 - predchádzajúci režim je dvojciferný kód colného režimu v súlade s klasifikátorom typov colných režimov, ak bol deklarovaný tovar predtým prepustený do iného colného režimu, s výnimkou colného režimu colný tranzit (dve nuly „00“, ak deklarovaný tovar nebol predtým prepustený do iného colného režimu).
  • prvok 3 - trojciferný kód zvláštností pohybu deklarovaného tovaru v súlade s klasifikátorom zvláštností pohybu tovaru;

Klasifikátor typov colných režimov

 

Klasifikátor zvláštností pohybu tovaru

kód Meno
000 Špecifiká pohybu tovaru neboli stanovené
001 Tovar na poskytnutie bezodplatnej pomoci a (alebo) na charitatívne účely
002 Tovar humanitárnej pomoci
003 Nevratné položky technickej pomoci
004 Tovar bol premiestnený s cieľom zabrániť a odstrániť dôsledky prírodných katastrof, prírodných a človekom spôsobených núdzových situácií, ktoré nie je možné vrátiť
005 Menové zlato, národné a zahraničné meny (okrem tých, ktoré sa používajú na numizmatické účely), cenné papiere vydané do obehu
006 Položky technickej pomoci na vrátenie
007 Tovar bol premiestnený s cieľom zabrániť a odstrániť dôsledky prírodných katastrof, prírodných a človekom spôsobených mimoriadnych udalostí, s výhradou vrátenia
008 Tovar (položky materiálno -technického vybavenia a zariadení, vybavenie, náhradné diely, palivo, potraviny a iný majetok) vyvážaný mimo colného územia Európske spoločenstvo pre atómovú zabezpečiť prevádzku vozidiel a organizácií členských štátov EAEU alebo zabezpečiť prevádzku vozidiel prenajatých (prenajatých) osobami z členských štátov EAEU, s výnimkou tovaru uvedeného v pozícii 010 (okrem Bieloruskej republiky)
009 Morské produkty pochádzajúce z členských štátov EAEU, ulovené a dovezené akýmkoľvek dopravným prostriedkom a uznané ako pochádzajúce z členských štátov EAEU
010 Tovar sa pohyboval ako zásoby
011 Tovar dočasne dovezený na colné územie EAEU, pre ktorý je pozastavený účinok colného režimu dočasný dovoz (prijatie)
013 Tovar prevedený ako vklad do základného imania (fondu)
018 Zle dodaný tovar
020 Tovar určený na športové súťaže a školenia, koncerty, divadelné predstavenia, súťaže, festivaly, náboženské, kultúrne a iné podobné akcie, predvádzanie na výstavách, veľtrhoch, ako aj na usporadúvanie a zastrešovanie oficiálnych a iných podujatí v médiách a s výhradou návratu, s výnimkou tovaru uvedeného na pozíciách s kódmi 090 a 099
021 Nevratné propagačné materiály a suveníry
027 Obaly, kontajnery, palety používané ako vratné nádoby
031 Tovar prepravovaný na úradné použitie diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi členských štátov EAEU
032 Tovar prepravovaný na úradné použitie diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi štátov, ktoré nie sú členmi EAEU, nachádzajúci sa na colnom území EAEU
033 Tovar prepravovaný na úradné použitie zastupiteľskými úradmi štátov v medzinárodných organizáciách, medzinárodných organizáciách alebo ich zastupiteľských úradoch nachádzajúcich sa na colnom území EAEU
034 Tovar prepravovaný na úradné použitie organizáciami uvedenými v článku 3 pododseku 3 odseku 2 článku XNUMX colného kódexu EAEU alebo ich zastúpeniami umiestnenými na colnom území EAEU
042 Tovar dodaný alebo vrátený po reklamácii
044 Produkty vrátane preprava, náhradné diely a (alebo) zariadenie premiestnené na realizáciu alebo vrátené po oprave a (alebo) záručná a technická údržba, okrem tovaru uvedeného v položkách s kódmi 135, 136, 138
054 Zemný plyn dodávaný do zariadení na skladovanie plynu alebo z týchto skladovacích zariadení vrátený (s výnimkou Bieloruskej republiky)
055 Tovar prepravovaný potrubnou dopravou potrebný na jeho uvedenie do prevádzky
061 Tovar prepravovaný ako vzorky a vzorky na výskum a testovanie
062 Neobnoviteľné zvyšky zdrojov ionizujúceho žiarenia (okrem Bieloruskej republiky)
063 Tovar dodávaný podľa dohôd o zdieľaní výroby (s výnimkou Bieloruskej republiky)
070 Tovar na stavbu (stavbu) umelých ostrovov, štruktúr, iných predmetov nachádzajúcich sa mimo území členských štátov EAEU, v súvislosti s ktorými majú (budú mať) členské štáty EAEU výlučnú jurisdikciu (s výnimkou Bieloruskej republiky)
071 Tovar bol presunutý do umelé ostrovy, zariadenia, stavby a iné objekty alebo z umelých ostrovov, zariadenia, stavby a iné objekty, v súvislosti s ktorými majú výlučnú právomoc členské štáty EAEU a ktoré sa nachádzajú mimo colného územia EAEU (s výnimkou Bieloruskej republiky)
090 Tovar prepravovaný na prípravu a / alebo usporiadanie XXII. Zimných olympijských hier a XI. Zimných paralympijských hier 2014 v meste Soči (okrem Bieloruskej republiky)
091 Tovar dovážaný (dovážaný) na colné územie EAEU a určený výhradne na použitie v organizácii a organizovaní oficiálnych medzinárodných súťaží zameraných na profesionálne zručnosti WorldSkills („WorldSkills“)
092 Tovar dovážaný (dovážaný) na colné územie EAEU a určený výhradne na použitie v organizácii a vedení oficiálnych medzinárodných podujatí v rámci Medzinárodných hanzovných dní nového času
098 Tovar prepravovaný na prípravu a / alebo usporiadanie samitu APEC 2012 v meste Vladivostok (s výnimkou Bieloruskej republiky)
099 Tovar bol premiestnený na použitie pri organizácii a vedení majstrovstiev sveta 2018 FIFA a / alebo pohára konfederácií FIFA 2017, majstrovstiev Európy vo futbale 2020 XNUMX alebo počas tréningových aktivít na ich prípravu
100 Tovar prepravovaný na stavbu plynovodu Nord Stream (okrem Bieloruskej republiky)
101 Tovar prepravovaný na stavbu plynovodu South Stream (okrem Bieloruskej republiky)
102 Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar EAEU, ktorého stav je určený v v súlade s článkom 8 ods. 210 colného kódexu EAEU
103 Tovar nachádzajúci sa na území slobodnej (špeciálnej, špeciálnej) ekonomickej zóny, ktorý colný orgán nemôže identifikovať ako tovar, ktorý bol na území slobodnej (špeciálnej, špeciálnej) ekonomickej zóny pred jeho vznikom, alebo ako tovar dovezený do územie slobodnej (špeciálnej, špeciálnej) ekonomickej zóny alebo vyrobené (prijaté) na území slobodnej (špeciálnej, špeciálnej) ekonomickej zóny
104 Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného skladu a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného skladu a tovar EAEU, ktorého stav je určený v v súlade s článkom 8 ods. 218 colného kódexu EAEU
105 Tovar v slobodnom sklade, ktorý colný orgán nemôže identifikovať ako tovar, ktorý bol na území slobodného skladu pred jeho vytvorením, alebo ako tovar prepustený do colného režimu slobodný sklad alebo vyrobený (prijatý) v slobodnom sklade
106 Časti, zostavy, zostavy, ktoré môže colný orgán identifikovať ako zahrnuté (zahrnuté) v zložení tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo
107 Časti, zostavy, zostavy, ktoré môže colný orgán identifikovať ako súčasť (zahrnuté) v zložení tovaru prepusteného do colného režimu slobodný sklad
112 Tovar vyrobený (prijatý) výlučne z tovaru EAEU prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo vrátane použitia tovaru EAEU, ktorý nie je zaradený do colného režimu slobodné colné pásmo, vyvezený z územia slobodného (osobitného, osobitnej) hospodárskej zóny na zvyšok colného územia EAEU
113 Tovar vyrobený (prijatý) z tovaru EAEU, vrátane tovaru, ktorý nie je zaradený do colného režimu slobodné colné pásmo, vyvezený z územia slobodného (špeciálneho, špeciálneho) ekonomického pásma mimo colného územia EAEU
114 Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar EAEÚ vyvezený z územia slobodná (špeciálna, špeciálna) ekonomická zóna mimo colného územia EAEU, ak je takýto tovar uznaný za tovar EAEU v súlade s článkom 210 colného kódexu EAEU
115 Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar EAEU vyvezený z územia slobodná (špeciálna, špeciálna) ekonomická zóna pre zvyšok colného územia EAEU, vzhľadom na ktorú identifikácia zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo
116 Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar EAEÚ vyvezený z územia slobodná (špeciálna, špeciálna) ekonomická zóna pre zvyšok colného územia EAEU, v súvislosti s ktorou nebola vykonaná identifikácia zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo
117 Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar EAEÚ vyvezený z územia slobodná (špeciálna, špeciálna) ekonomická zóna mimo colného územia EAEU, ak takýto tovar nie je uznaný za tovar EAEU v súlade s článkom 210 colného kódexu EAEU
118 Zariadenia prepustené do colného režimu slobodné colné pásmo, uvedené do prevádzky a používané rezidentom (účastníkom, subjektom) slobodnej (špeciálnej, špeciálnej) hospodárskej zóny na implementáciu dohody (dohody) o vykonávaní (vedení) činností na území slobodnej (špeciálnej, špeciálnej) hospodárskej zóny (dohoda o podmienkach činnosti vo slobodnej (špeciálnej, špeciálnej) ekonomickej zóne, investičné vyhlásenie, podnikateľský program), prepustené do colného režimu na prepustenie na domácu spotrebu, pri zohľadnení špecifík výpočtu dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel stanovených v článku 1 ods. 209 odseku XNUMX colného kódexu EAEU
119 Tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo na území prístavnej (špeciálnej, špeciálnej) hospodárskej zóny alebo slobodnej logistickej (špeciálnej, špeciálnej) ekonomickej zóny prepustený do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu, pričom zohľadniť špecifiká výpočtu dovozných ciel, daní, špeciálnych, antidumpingových a vyrovnávacích ciel ustanovených v článku 1 druhom odseku článku 209 článku XNUMX Colného kódexu EAEU
122 Tovar vyrobený (prijatý) výlučne z tovaru EAEU prepusteného do colného režimu slobodný sklad, vyvezený z územia slobodného skladu na ostatné colné územie EAEU
123 Tovar vyrobený (prijatý) z tovaru EAEU vyvezený z územia slobodného skladu mimo colného územia EAEU
124 Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného skladu a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného skladu a tovar EAEU vyvezený z územia slobodného skladu mimo colné územie EAEU, uznané ako tovar EAEU v súlade s článkom 218 colného kódexu EAEU
125 Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného skladu a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného skladu a tovar EAEÚ vyvezený z územia slobodného colného režimu sklad na zvyšok colného územia EAEU, pre ktorý bola vykonaná identifikácia zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodný sklad
126 Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného skladu a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného skladu a tovar EAEÚ vyvezený z územia slobodného colného režimu sklad na zvyšok colného územia EAEU, pre ktoré nebola vykonaná identifikácia zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodný sklad
127 Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného skladu a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného skladu a tovar EAEU vyvezený z územia slobodného skladu mimo colné územie EAEU, ktoré nie je uznané ako tovar EAEU v súlade s článkom 218 colného kódexu EAEU
128 Zariadenie prepustené do colného režimu slobodný sklad, uvedené do prevádzky a používané majiteľom slobodného skladu na vykonávanie operácií uvedených v článku 1 ods. 213 colného kódexu EAEU, prepustených do colného režimu na prepustenie na domácu spotrebu , berúc do úvahy špecifiká výpočtu dovozných ciel, daní, osobitných antidumpingových, vyrovnávacích ciel ustanovených v článku 1 druhom odseku článku 217 XNUMX odseku XNUMX colného kódexu EAEU
129 Tovar prepustený do colného režimu spätný dovoz, pri ktorom sa vyberajú dane a (alebo) úroky z neho, sumy iných daní, subvencií a iné sumy, sa vracia v súlade s článkom 3 ods. 2 pododsekom 236 colného kódexu EAEU
130 Tovar prepustený do colného režimu spätný dovoz, pri ktorom sa nevracia dane a (alebo) úroky z neho, sumy iných daní, subvencií a iné sumy v súlade s článkom 3 ods. 2 pododsekom 236 colný kódex EAEU
131 Odpady zo spracovania tovaru na colnom území a zo spracovania na domácu spotrebu
132 Zvyšky zo spracovania tovaru na colnom území a zo spracovania na domácu spotrebu
133 Spracované výrobky získané v dôsledku spracovania tovaru prepusteného do colného režimu spracovanie na colnom území, spracovanie mimo colného územia, spracovanie na domácu spotrebu, s výnimkou tovaru uvedeného v polohách s kódmi 044, 134 - 138 ( vrátane spracovaných výrobkov prijatých v dôsledku spracovania tovaru prepusteného do colného režimu, spracovania na colnom území, spracovania mimo colného územia)
134 Spracované výrobky získané v dôsledku spracovateľských operácií na ekvivalentný tovar v súlade s článkom 172 colného kódexu EAEU, vyvezené z colného územia EAEU, s výnimkou tovaru uvedeného v polohách s kódmi 136 a 138
135 Zahraničný tovardovezené na colné územie EAEU namiesto spracovaných výrobkov v súlade s článkom 183 colného kódexu EAEU, ak je operáciou spracovania oprava tovaru vrátane záruky
136 Spracované výrobky získané v dôsledku výmeny zahraničného tovaru v súlade s odsekom dva článku 1 172 colného kódexu EAEU odseku XNUMX vyvezené z colného územia EAEU
137 Zahraničný tovar dovážaný na colné územie EAEU namiesto spracovaných výrobkov v súlade s článkom 183 Colného kódexu EAEU, ak sa spracovateľské operácie vykonávajú vo vzťahu k tovaru prepravovanému potrubnou dopravou
138 Spracované výrobky získané v dôsledku spracovateľských operácií na ekvivalentný tovar v súlade s článkom 172 colného kódexu EAEU, ak je spracovateľskou operáciou oprava tovaru vrátane záruky vyvážaného z colného územia EAEU, s výnimkou tovaru uvedené v polohe s kódom 136
139 Tovar prepustený do colného režimu colný sklad, v súvislosti s ktorým sa očakáva dokončenie tohto colného režimu v súlade s článkom 5 ods. 1 pododsekom 161 colného kódexu EAEU
15X * Ďalšie vlastnosti pohybu tovaru zavedené v Bieloruskej republike jednostranne
150 Tovar prepravovaný na základe dohody o výmene (pre Bieloruskú republiku)
151 Tovar prepravovaný na základe zmluvy o finančnom prenájme (lízing) (pre Bieloruskú republiku)
152 Tovar prepravovaný na základe darovacej zmluvy (pre Bieloruskú republiku)
153 Tovar vyvážaný mimo colného územia EAEU za účelom predaja bez predbežného uzatvorenia transakcie (pre Bieloruskú republiku) - pozícia v znení rozhodnutia rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 52 zo dňa 12.05.2015/XNUMX/ XNUMX
16X * Ďalšie vlastnosti pohybu tovaru zavedené v Kazašskej republike jednostranne
161 Tovar skupiny 27 TH FEA EAEU vyrábané z kazašských surovín ťažených v oblasti Karachaganak (Kazašská republika) a vyvážaných mimo colného územia EAEU z územia Ruskej federácie (pre Kazašskú republiku) - pozícia zmenená a doplnená rozhodnutím Rady Euroázijská hospodárska komisia č. 52 zo dňa 12.05.2015/XNUMX/XNUMX
17X * Ďalšie vlastnosti pohybu tovaru zavedené v Ruskej federácii jednostranne
171 Tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo v magadanskej oblasti Ruskej federácie určený pre vlastnú výrobu a technologické potreby
172 Tovar (s výnimkou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) prepravovaný za účelom ich použitia vo výstavbe, zariadení a technickom vybavení nehnuteľných predmetov na území inovačného centra Skolkovo alebo potrebných na realizáciu výskumných aktivít a komercializáciu jeho výsledkov účastníkmi projektu, na ktoré sa poskytujú dotácie na náhradu nákladov na platbu dovozného cla a dane z pridanej hodnoty (pre Ruskú federáciu)
173 Tovar prepravovaný za účelom ich použitia vo výstavbe, zariadení a technickom vybavení nehnuteľností na území inovačného centra Skolkovo alebo potrebných na realizáciu výskumných aktivít a komercializáciu jeho výsledkov účastníkmi projektu, s výnimkou tovaru uvedeného pod kódom 172 (pre Ruskú federáciu)
174 Tovar potrebný na zabezpečenie prevádzky leteckého kontrolného bodu alebo medzinárodného letiska (pre Ruskú federáciu)
175 Tovar určený na podporu činností námorných (riečnych) prístavov nachádzajúcich sa na námorných (riečnych) kontrolných bodoch (pre Ruskú federáciu)
176 Tovar prepravovaný na územie alebo z územia komplexu Bajkonur (pre Ruskú federáciu)
177 Tovar (s výnimkou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) dovážaný za účelom ich použitia pri stavbe, zariadení a technickom vybavení nehnuteľností na územiach inovatívnych vedeckých a technologických centier alebo potrebný na realizáciu vedeckých a technologických činností projektom účastníci, na ktoré sa poskytujú dotácie na náhradu nákladov na platbu cla a dane z pridanej hodnoty (pre Ruskú federáciu)
178 Tovar dovážaný za účelom ich použitia pri stavbe, zariadení a technickom vybavení nehnuteľností na územiach inovatívnych vedeckých a technologických stredísk alebo nevyhnutný na realizáciu vedeckých a technologických činností účastníkmi projektu, s výnimkou uvedených tovarov pod kódom 177 (pre Ruskú federáciu)
18X * Ďalšie zvláštnosti pohybu tovaru zavedené jednostranne v Arménskej republike
180 Tovar prepravovaný na základe zmluvy o finančnom prenájme (lízing) (pre Arménsku republiku)
1 na 20 (88)

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

  1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu