menu

Špeciálny colný režim

Článok 253. Obsah a uplatňovanie osobitného colného režimu

1. Špeciálne colného režimu - colný režim uplatňovaný na určité kategórie zahraničného tovaru a tovaru Únie, v súlade s ktorým sa tento tovar prepravuje cez colnú hranicu Únie, sa nachádza a (alebo) používa na colnom území Únie alebo mimo neho. bez platenia ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, s výhradou podmienok prepustenia tovaru do tohto colného režimu a (alebo) jeho použitia v súlade s týmto colným postupom.

2. Špeciálny colný režim sa vzťahuje na tieto kategórie tovaru:

1) tovar vyvážaný z colného územia Únie určený na zabezpečenie fungovania diplomatických misií, konzulárnych úradov, zastupiteľských úradov členských štátov pre medzinárodné organizácie so sídlom mimo colného územia Únie;

2) tovar prepravovaný cez colnú hranicu Únie určený na úradné použitie diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi nachádzajúcimi sa na colnom území Únie, s výnimkou konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulárnymi úradníkmi;

3) štátne znaky, vlajky, znaky, pečate a pečiatky, knihy, úradné tlačené materiály, kancelársky nábytok, kancelárske vybavenie a iný podobný tovar dovážaný na colné územie Únie, ktoré prijímajú konzulárne úrady od vysielajúceho štátu alebo na žiadosť vysielajúci štát určený na úradné použitie konzulárne úrady umiestnené na colnom území Únie, na čele s honorárnymi konzulárnymi úradníkmi;

4) tovar prepravovaný cez colnú hranicu Únie určený na úradné použitie zástupcami štátov medzinárodným organizáciám, medzinárodným organizáciám alebo ich zastupiteľským úradom nachádzajúcim sa na colnom území Únie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od cla a daní. v súlade s medzinárodnými zmluvami členských štátov s tretími stranami a medzinárodnými zmluvami medzi členskými štátmi;

5) tovar prepravovaný cez colnú hranicu Únie určený na úradné použitie inými organizáciami alebo ich zastupiteľskými úradmi nachádzajúcimi sa na území členského štátu, v súvislosti s ktorým sa v súlade s medzinárodnými zmluvami Európskej únie poskytuje oslobodenie od cla a daní. tohto členského štátu. Komisia má právo určiť tovar, ktorý nepatrí do tejto kategórie tovarov;

6) zbrane, vojenské vybavenie, strelivo a iný materiál, ktoré sú tovarom Únie, premiestňované cez colnú hranicu Únie s cieľom zachovať bojovú pohotovosť, vytvárať priaznivé podmienky na plnenie pridelených úloh vojenských jednotiek (inštitúcií, formácií) ) členských štátov nasadených na colnom území Únie a (alebo) mimo nej;

7) zbrane, vojenské vybavenie, strelivo a iný materiál premiestňované cez colnú hranicu Únie za účasti ozbrojených síl (iné jednotky a vojenské útvary, oprávnené organizácie) členských štátov a nečlenov Únie v spoločných ( medzinárodné) cvičenia, súťaže, prehliadky a iné slávnostné udalosti;

8) tovar prepravovaný cez colnú hranicu Únie a preprava, určené na prevenciu živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí a na elimináciu ich následkov vrátane tovaru určeného na bezplatnú distribúciu štátnymi orgánmi členských štátov, ich štrukturálnymi členeniami alebo organizáciami oprávnenými v súlade s právnymi predpismi členských štátov osobám postihnutých mimoriadnymi situáciami, ako aj tovaru a vozidiel potrebných na vykonávanie pohotovostných záchranných a iných neodkladných prác a na zabezpečenie života záchranných tímov, lekárskych služieb a organizácií, medzi ktorých právomoci patrí riešenie problémov v oblasti likvidácie lekárskych a sanitárnych následkov mimoriadne udalosti, organizovanie a poskytovanie lekárskej starostlivosti vrátane lekárskej evakuácie, s výnimkou alkoholických nápojov (okrem etylalkoholu), piva, tabakových výrobkov, drahých kovov a drahých kameňov, ako aj výrobkov z nich vyrobených;

9) tovar prepravovaný cez colnú hranicu Únie určený na vykonávanie vedecko-výskumných prác v Arktíde a Antarktíde osobami z členských štátov v záujme členských štátov na nekomerčnom základe, ako aj s cieľom zabezpečiť činnosti výskumných expedícií členských štátov organizovaných na uskutočnenie týchto prác;

10. tovar prepravovaný cez colnú hranicu Únie určený na účely dopingovej kontroly. Tovar patriaci do tejto kategórie tovaru určuje Komisia;

11) presunutý cez colnú hranicu Únie zahraničného tovaru (lieky (lieky), špeciálna športová výživa, biologicky aktívne doplnky výživy) určené na vykonávanie terapeutických a rehabilitačných opatrení vo vzťahu k kandidátom na národné a národné športové tímy a členom týchto tímov v záujme členských štátov na iných komerčnú základňu, ako aj na zabezpečenie činnosti výskumných skupín v oblasti športu s najvyššími (vysokými) výsledkami, zapojených ministerstvami členských štátov;

12) premiestňovanie (premiestňovanie) cez colné hranice športového vybavenia a vybavenia Únie, iného tovaru určeného výlučne na použitie pri organizovaní a vedení oficiálnych medzinárodných športových podujatí alebo na ich prípravu počas tréningových akcií. Tovar patriaci do tejto kategórie tovaru určuje Komisia;

13) zahraničný tovar určený na stavbu (tvorba, výstavba) zabezpečujúci fungovanie (prevádzku, používanie) umelých ostrovov, inštalácií, stavieb alebo iných objektov nachádzajúcich sa mimo územia členského štátu, nad ktorým má tento členský štát výlučnú právomoc . Tovar, ktorý nepatrí do tejto kategórie tovarov, určuje Komisia;

14) tovar určený na použitie v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti prieskumu a využívania kozmického priestoru vrátane poskytovania služieb na vypúšťanie kozmických lodí. Tovar patriaci do tejto kategórie tovaru určuje Komisia;

15. zahraničný tovar prepravovaný cez colnú hranicu Únie určený na organizáciu a uskutočnenie oficiálnych medzinárodných výstav, ktorých vlastnosti určuje Komisia. Tovar, ktorý nepatrí do tejto kategórie tovarov, určuje Komisia.

3. Komisia má právo určiť ďalšie kategórie tovaru, na ktoré sa uplatňuje osobitný colný režim, vrátane tovaru, ktorý s týmito kategóriami tovaru súvisí alebo nesúvisí.

Článok 254. Podmienky prepustenia do osobitného colného režimu a postupu pri uplatňovaní osobitného colného režimu v závislosti od kategórií tovaru, na ktoré sa uplatňuje.

V závislosti od kategórií tovaru, na ktoré sa uplatňuje osobitný colný režim, určuje Komisia a právne predpisy členských štátov v prípadoch stanovených Komisiou podmienky pre prepustenie tovaru do osobitného colného režimu vrátane použitia iného ako colného režimu. tarifné nariadenie, technický predpis, sanitárne, veterinárne sanitárne a karanténne fytosanitárne opatrenia a postup pri uplatňovaní osobitného colného režimu vrátane:

určenie stavu tovaru dovezeného na colné územie Únie a (alebo) vyvezeného z colného územia Únie;

podmienky a ďalšie podmienky použitia tovaru v súlade s osobitným colným režimom;

postup ukončenia osobitného colného režimu;

prípady a postup pri pozastavení a obnovení osobitného colného režimu;

okolnosti vzniku a zániku povinnosti platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, okolnosti, za ktorých je povinnosť platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá predmetom exekúcie, a lehota na ich zaplatenie za tovar prepustený (umiestnený) do osobitného colného režimu;

colné režimy, do ktorých je možné umiestniť tovar, aby sa dokončil a pozastavil osobitný colný režim, najmä výpočet a platba cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, keď je tovar prepustený do týchto colných režimov, a lehota na ich zaplatenie. .

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

  1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu