menu

Colný režim slobodné colné pásmo

Článok 201. Obsah a uplatňovanie colného režimu slobodného colného pásma

 1. Colný režim slobodné colné pásmo - colný režim uplatňovaný na zahraničný tovar a tovar Únie, v súlade s ktorým je tento tovar umiestnený a používaný na danom území Fez alebo jeho časti bez zaplatenia ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, s výhradou podmienok prepustenia tovaru do tohto colného režimu a jeho použitia v súlade s týmto colným postupom.
 2. Tovar určený na umiestnenie a (alebo) použitie rezidentmi (účastníkmi, subjektmi) FEZ na území FEZ za účelom vykonávania podnikateľských a iných aktivít rezidentmi (účastníkmi, subjektmi) FEZ v súlade s dohodou (dohoda) o vykonaní sú prepustení do colného režimu slobodného colného pásma. (vykonávanie) činností na území FEZ (dohoda o podmienkach činnosti vo FEZ, investičné vyhlásenie, podnikateľský program), pokiaľ inak ustanovené právnymi predpismi členského štátu v súvislosti s tovarom prepusteným do colného režimu slobodného colného pásma na umiestnenie a (alebo) použitie na územiach samostatných FEZ vytvorených na území tohto členského štátu.
 3. Tovar uvedený v odseku 2 tohto článku, ktorý je tovarom Únie, s výnimkou tovaru dovážaného na umiestnenie a (alebo) použitie na území prístavu FEZ alebo logistického FEZ, je prepustený do colného režimu colného režimu slobodné colné pásmo podľa voľby rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ, ak právne predpisy členského štátu, na území ktorého bol FEZ usadený, nebolo preukázané, že tieto Tovar Únie podliehajú prepusteniu do colného režimu slobodného colného pásma.
 4. V colnom režime slobodné colné pásmo sa umiestňuje tovar, ktorý je určený na umiestnenie na území prístavu FEZ alebo logistického FEZ osobami, ktoré nie sú rezidentmi (účastníkmi, subjektmi) prístavu FEZ alebo logistického FEZ a uzavreli dohodu s obyvateľmi (účastníkmi, subjektmi) prístavu FEZ alebo logistického FEZ o poskytovaní služieb pre skladovanie (skladovanie) tovaru, nakládku (vykládku) tovaru a iné nákladné operácie spojené so skladovaním, ako aj zabezpečovanie bezpečnosť tovaru a príprava tovaru na prepravu (preprava) vrátane rozdelenia dávky, formovania zásielok, triedenia, balenia, prebaľovania, označovania (ďalej v tejto kapitole - dohoda o poskytovaní služieb), za predpokladu, že operácie vykonávané s tovarom v poskytovanie takýchto služieb nemení vlastnosti tovaru spojené so zmenou kódu v súlade s Nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti.
 5. Pokiaľ ide o tovar Únie, ktorý sa nachádza na území FEZ a nie je prepustený do colného režimu slobodného colného pásma, sú povolené akékoľvek operácie vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 205 tohto kódexu.
 6. Nezapadajú do colného režimu slobodného colného pásma prepravavykonávanie prepravy tovaru, cestujúcich a (alebo) batožiny na územie FEZ a (alebo) vykonávanie prepravy tovaru z územia tohto FEZ, ako aj zásobyna takýchto vozidlách.
 7. Zahraničný tovarprepustený do colného režimu slobodného colného pásma si ponecháva štatút zahraničného tovaru a tovar Únie prepustený do colného režimu slobodného colného pásma si zachováva štatút tovaru Únie.
 8. Tovar vyrobený (prijatý) z tovaru Únie prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, ako aj tovar vyrobený (prijatý) z tovaru Únie prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar Únie neuvedený do colného režimu. slobodného colného pásma, získať štatút tovaru Únie.
 9. Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a tovar Únie (ďalej v tejto kapitole - tovar vyrobený ( prijaté) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo) získať štatút zahraničného tovaru s prihliadnutím na druhý odsek tohto odseku.
  Ak sa tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo vyváža z colného územia Únie, štatút tohto tovaru sa určuje v súlade s článkom 210 tohto kódexu.
 10. Ak tovar, ktorý sa nachádza na území FEZ, nemôže byť colným orgánom identifikovaný ako tovar, ktorý bol na území FEZ pred jeho vznikom, alebo ako tovar dovezený na územie FEZ alebo vyrobený (prijatý) na území FEZ, potom sa tento tovar na účely jeho vývozu z územia FEZ mimo colného územia Únie považuje za tovar Únie a na iné účely - za zahraničný tovar dovážaný na colné územie Únie.
 11. Pri dovoze tovaru uvedeného v odseku 10 tohto článku na colné územie Únie, ktorý bol predtým vyvezený z územia FEZ mimo colné územie Únie, sa na tento tovar neuplatňuje colný režim spätného dovozu.
 12. Zahraničný tovar podliehajúci ochranným opatreniam na vnútornom trhu, ktorý je prepustený do colného režimu slobodného colného pásma, musí byť označený na tovare vyrobenom (prijatom) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma na vývoz. tohto tovaru z územia FEZ do zvyšnej časti colného územia Únie.
  V prípade, že sa zahraničný tovar, na ktorý sa vzťahujú ochranné opatrenia vnútorného trhu, prepustený do colného režimu slobodného colného pásma, použije na výrobu tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného orgánu. pásmo, ale v takom tovare ho nemožno identifikovať, musí sa tovar vyrobený (prijatý) z takého zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma vyvážať z colného územia Únie.
 13. Komisia má právo určiť zoznam tovaru a (alebo) kategórie tovaru, ktoré nepodliehajú prepusteniu do colného režimu slobodného colného pásma.
  V súlade s právnymi predpismi členských štátov môže byť na území týchto štátov uvedený zoznam tovaru a (alebo) kategórií tovaru, ktoré nepodliehajú prepusteniu do colného režimu slobodného colného pásma vo FEZs vytvorených (vytvorených) na území týchto štátov. ustanovený.
 14. Časti, zostavy, jednotky, ktoré môžu byť identifikované colným orgánom ako zahrnuté (zahrnuté) do zloženia tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, sa považujú za účel jeho vývozu z územia FEZ za tovar umiestnený v colnom režime slobodné colné pásmo a v ustanoveniach tohto kódexu sa na ne vzťahujú.
 15. Legislatíva členského štátu môže ustanoviť, že článok 3 ods. 205 a 1 ods. 2 a 1 ods. 207 tohto zákonníka sa nevzťahuje na FEZ, ktorého hranice sa úplne alebo čiastočne zhodujú s úsekmi colnej hranice Európskej únie. únie vytvorená na území takého členského štátu.

Článok 202. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu slobodné colné pásmo a jeho použitia v súlade s týmto colným režimom

 1. Podmienky na prepustenie tovaru do colného režimu slobodného colného pásma sú:
  1. tovar je určený na umiestnenie a (alebo) použitie rezidentmi (účastníkmi, subjektmi) FEZ na území FEZ za účelom vykonávania podnikateľských a iných aktivít rezidentmi (účastníkmi, subjektmi) FEZ v súlade s dohodou (dohoda) o vykonávaní (vykonávaní) činností na území FEZ (dohoda o podmienkach činnosti vo FEZ, investičné vyhlásenie, podnikateľský program), ak právne predpisy členského štátu neustanovujú inak v súlade s s odsekom 2 článku 201 tohto kódexu na umiestnenie a (alebo) použitie na územiach jednotlivých FEZ vytvorených na území takéhoto členského štátu;
  2. tovar je určený na umiestnenie na území prístavu FEZ alebo logistického FEZ osobami, ktoré nie sú rezidentmi (účastníkmi, subjektmi) prístavu FEZ alebo logistickými FEZ a ktorí uzavreli s obyvateľmi (účastníkmi, subjektmi) zmluvy o poskytovaní služieb prístavný FEZ alebo logistický FEZ za predpokladu, že operácie vykonávané s tovarom pri poskytovaní týchto služieb nezmenia vlastnosti tovaru spojené so zmenou kódu v súlade s Nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti;
  3. dodržiavanie zákazov a obmedzení týkajúcich sa zahraničného tovaru v súlade s článkom 7 tohto kódexu.
 2. Deklarantmi tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma môžu byť osoby, ktoré sú rezidentmi (účastníkmi, subjektmi) FEZ, na území ktorých sa bude tento tovar nachádzať, a v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku, aj ďalšie osoby uvedené v odseku 3 tohto článku alebo určené Komisiou v súlade s odsekom 4 tohto článku.
 3. Deklaranti tovaru uvedeného v pododseku 2 odseku 1 tohto článku, dovezeného na územie prístavu FEZ alebo logistického FEZ alebo vyvezeného z územia prístavu FEZ alebo logistického FEZ na zvyšok colného územia Únie alebo mimo neho. , môžu byť na základe dohody o službách osoby uvedené v článku 1 ods. 2 pododsek 1 a 83 pododsek XNUMX tretí pododsek tohto kódexu.
 4. Komisia má právo určiť osoby členských štátov, ktoré nie sú rezidentmi (účastníci, subjekty) FEZ, a prípady, keď tieto osoby môžu konať ako deklaranti tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma.
 5. Podmienky na použitie tovaru v súlade s colným režimom slobodného colného pásma sú:
  1. umiestnenie a umiestnenie tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo na území FEZ počas obdobia pôsobenia FEZ alebo obdobia uplatňovania colného režimu slobodného colného pásma na území FEZ alebo kým osoba nestratí postavenie rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ, berúc do úvahy odsek 4 článku 205 tohto zákonníka;
  2. použitie tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo na území FEZ v súlade s:
   • dohoda (dohoda) o vykonávaní (vykonávaní) činností na území FEZ (dohoda o podmienkach činnosti vo FEZ, investičné vyhlásenie, podnikateľský program) alebo ciele stanovené právnymi predpismi členského štátu v súlade s odsekom 2 článku 201 tohto zákonníka;
   • dohoda o poskytovaní služieb uzavretá medzi osobou, ktorá nie je rezidentom (účastníkom, subjektom) prístavu FEZ alebo logistickým FEZ, a rezidentom (účastníkom, subjektom) prístavu FEZ alebo logistickým FEZ, ak je tovar umiestnený v colnom režime slobodné colné pásmo na území prístavu FEZ alebo logistická FEZ na poskytovanie týchto služieb;
  3. umiestnenie a použitie tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo na území FEZ, ktoré vykonáva:
   • deklarant takéhoto tovaru alebo iné osoby určené týmto kódexom alebo určené právnymi predpismi členských štátov v súlade s týmto kódexom;
   • rezident (účastník, subjekt) prístavného FEZ alebo logistického FEZ, ak skladuje tovar na základe zmluvy o poskytovaní služieb a nie je deklarantom tohto tovaru;
  4. provízia za tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo, konanie v súlade s článkom 205 tohto kódexu.
 6. Po ukončení fungovania FEZ alebo rozhodnutí o ukončení uplatňovania colného režimu slobodného colného pásma na území FEZ, alebo ak osoba stratí postavenie rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ, podmienky na použitie tovaru v súlade s colným režimom slobodného colného pásma uvedené v odseku 5 tohto článku sa musia dodržiavať až do ukončenia alebo ukončenia tohto colného režimu v súlade s odsekmi 3 a 4 článku 207 tohto kódexu .
 7. Ak rezident (účastník, subjekt) prístavného FEZ alebo logistický FEZ vykonáva skladovanie tovaru, ktorého deklarant nie je, na základe zmluvy o poskytovaní služieb musí dodržiavať podmienky používania tovaru v súlade s colný režim slobodného colného pásma.

Článok 203. Územie FEZ a colné operácievykonávané na území FEZ

 1. Územie FEZ je pásmom colnej kontroly.
  Legislatíva členského štátu môže určiť, že územia jednotlivých FEZ vytvorených na území takéhoto členského štátu nie sú zónami colnej kontroly.
 2. Územie FEZ musí byť vybavené na účely colnej kontroly.
  Požiadavky na usporiadanie územia FEZ vrátane požiadaviek na oplotenie a vybavenie obvodu takéhoto územia kamerovým systémom sú ustanovené v súlade s právnymi predpismi členských štátov.
  Zabezpečenie režimu kontrolných bodov na území FEZ vrátane určenia postupu prístupu osôb na takéto územie sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi členských štátov.
 3. Colné operácie týkajúce sa tovaru umiestneného na území FEZ sa vykonávajú v súlade s týmto kódexom, pričom sa zohľadňujú špecifiká uvedené v tomto článku.
 4. Dovoz tovaru na územie FEZ sa s výnimkou prístavu FEZ a logistického FEZ uskutočňuje s oznámením colného orgánu o takomto dovoze a vývoz tovaru z územia FEZ sa vykonáva. so súhlasom colného orgánu.
  Dovoz tovaru na územie prístavu FEZ alebo logistika FEZ sa vykonáva so súhlasom colného orgánu.
  Právne predpisy členských štátov o colných predpisoch môžu ustanoviť postup pri podávaní uvedeného oznámenia a vydávaní uvedených povolení, ako aj formy tohto oznámenia a povolení.
  Keď tovar opustí územie prístavu FEZ alebo logistický FEZ, umiestnený mimo územia týchto FEZ v colnom režime vývoz, colný režim spätný vývoz, colný režim spracovanie mimo colného územia, colný režim dočasný vývoz, osobitný colný režim, rezident (účastník, subjekt) prístavu FEZ alebo logistický FEZ predloží colnému orgánu prepravné (prepravné) dokumentypotvrdzujúce, že miesto vykládky (prístav, letisko) je miesto mimo colného územia Únie.
  Právne predpisy členských štátov o colných predpisoch môžu ustanoviť iný postup ako ten, ktorý je ustanovený v tomto odseku, na dovoz tovaru na územie FEZ a vývoz tovaru z územia FEZ.
 5. Pri dovoze na územie prístavu FEZ alebo logistických FEZ vo vzťahu k tovaru, ktorý nepodlieha colnému vyhláseniu v súlade s odsekom 4 článku 204 tohto kódexu, sa uskutočňujú iba colné operácie súvisiace s príchodom tovaru na colné územie EÚ. Únie uvedené v článku 1 ods. 5 až 88 tohto kódexu. ...
 6. Colné orgány má právo na identifikáciu tovaru dovážaného na územie FEZ. Postup colného orgánu na identifikáciu tovaru dovážaného na územie FEZ je stanovený v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
 7. deklarant vedie evidenciu tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo a tovaru vyrobeného (prijatého) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo a o takomto tovare podáva správy o tomto tovare colnému orgánu členského štátu na území ktorého bol FEZ zriadený.
  Akékoľvek zmeny, ku ktorým dôjde pri tovare prepustenom do colného režimu slobodné colné pásmo, sa odrážajú v účtovných dokladoch.
  Postup pri vedení evidencie tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo a tovaru vyrobeného (prijatého) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, ako aj postup pri podávaní správ o takomto tovare colným orgánom orgán sa zriadi v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.

Článok 204. Zvláštnosti prepustenia tovaru do colného režimu slobodného colného pásma pri dovoze tovaru na územie prístavu FEZ alebo logistického FEZ

 1. Tovar dovezený na územie prístavu FEZ alebo logistický FEZ sa považuje za prepustený do colného režimu slobodného colného pásma odo dňa jeho vstupu na územie prístavu FEZ alebo logistického FEZ, s výnimkou tovaru, ktorý: v súlade s odsekom 3 tohto článku nepodliehajú prepusteniu do colného režimu slobodné colné pásmo.
 2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na medzinárodné poštové zásielky a tovar zasielaný medzinárodnou poštou, dovážaný na územie prístavu FEZ alebo logistický FEZ. Colné operácie súvisiace s takýmito medzinárodnými poštovými zásielkami a tovarom zasielaným v medzinárodných poštových zásielkach sa vykonávajú v mieste (inštitúcii) medzinárodnej poštovej výmeny nachádzajúcej sa na území prístavu FEZ alebo logistického FEZ v súlade s týmto kódexom.
 3. Nepodliehajú prepusteniu do colného režimu slobodného colného pásma:
  1. vozidlá pre medzinárodnú prepravudovezené na územie prístavu FEZ alebo logistické FEZ a vyvezené z územia prístavu FEZ alebo logistické FEZ v súvislosti s medzinárodnou prepravou tovaru týmito vozidlami, ako aj vozidlá dovezené na územie prístavu FEZ alebo logistické FEZ a vyvážané z územia prístavu FEZ alebo logistiky FEZ FEZ uskutočňujúce prepravu tovaru cez colné územie Únie bez opustenia tohto územia;
  2. Tovar Únie dovážaný na územie prístavu FEZ alebo vyvážaný z územia prístavu FEZ na zvyšok colného územia Únie správou námorného prístavu, riečneho prístavu, letiska, ako aj nerezidentmi (účastníci , subjekty) FEZ a pôsobiace v námornom prístave, riečnom prístave, funkcie letiska na zaistenie bezpečnosti plavby, bezpečnosti letov lietadiel, bezpečnosti prevádzky zariadení infraštruktúry námorného prístavu, riečneho prístavu, letiska alebo iných funkcií súvisiacich na vykonávanie činností v námornom prístave, riečnom prístave, na letisku;
  3. Tovar Únie dovážaný na územie prístavu FEZ alebo logistický FEZ alebo vyvážaný z územia prístavu FEZ alebo logistického FEZ na zvyšok colného územia Únie správou prístavu FEZ alebo logistického FEZ súvisiaci s operáciou týchto FEZ;
  4. tovar dovezený na územie prístavu FEZ alebo logistický FEZ a umiestnený mimo neho pred týmto dovozom v colnom režime pre spracovanie mimo colného územia, colnom režime dočasný vývoz, colnom režime spätný vývoz, osobitnom colnom konaní postup;
  5. tovar dovezený na územie prístavu FEZ alebo logistický FEZ a umiestnený mimo neho pred takýmto dovozom v colnom režime vývoz alebo colný režim tranzit v prípadoch stanovených právnymi predpismi členských štátov;
  6. plavidlá rybárskej flotily dovezené na územie prístavu FEZ a vyvezené z územia prístavu FEZ v súvislosti s vykládkou úlovkov vodných biologických zdrojov, rýb a (alebo) iných produktov vyrobených z vodných biologických zdrojov na tieto plavidlá takéto plavidlá a (alebo) na účely nakládky na palubu týchto lodí tovar, ktorý je dodávkou;
  7. dodávky prepravované vozidlami uvedenými v pododsekoch 1 a 6 tohto odseku.
 4. Tovar dovážaný na územie prístavu FEZ alebo logistický FEZ nepodlieha colnému vyhláseniu, s výnimkou prípadov ustanovených v odseku dva tohto odseku a právnych predpisoch členských štátov o colných predpisoch v súlade s odsekom tri tohto odseku.
  Tovar, ktorý dovážajú obyvatelia (účastníci, subjekty) FEZ na stavbu, rekonštrukciu infraštruktúrnych zariadení námorného prístavu, riečneho prístavu, letiska nachádzajúcich sa na území prístavu FEZ alebo infraštruktúrnych zariadení logistického FEZ, podlieha clu vyhlásenie.
  Legislatíva členských štátov o colných predpisoch môže ustanoviť ďalšie prípady, keď tovar dovezený na územie prístavu FEZ alebo logistický FEZ podlieha colnému vyhláseniu, ako aj lehota na podanie colného vyhlásenia pre tovar podliehajúci colnému vyhláseniu.

Článok 205. Kroky podniknuté v súvislosti s tovarom prepusteným do colného režimu slobodné colné pásmo a v súvislosti s tovarom vyrobeným (prijatým) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo.

 1. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, na území FEZ sú povolené akékoľvek operácie, vrátane:
  1. skladovanie;
  2. operácie nakládky (vykládky) tovaru a iné operácie nákladu súvisiace so skladovaním;
  3. operácie potrebné na zaistenie bezpečnosti tovaru, ako aj bežné operácie na prípravu tovaru na prepravu (preprava) vrátane rozdelenia dávky, formovania zásielok, triedenia, balenia, prebaľovania, označovania, činností na zlepšenie obchodných vlastností;
  4. operácie spojené so spracovaním (spracovaním) tovaru, výrobou tovaru (vrátane montáže, demontáže, inštalácie, namontovania), opravami alebo údržbou tovaru, na ktorých sa zúčastňuje zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodného colného pásma alebo prispievať na výrobu (príjem) tovaru, aj keď je tento zahraničný tovar úplne alebo čiastočne spotrebovaný (spotrebovaný) v procese výroby (príjmu) tovaru a (alebo) nie je obsiahnutý v tovare vyrobenom (prijatom) z tovaru prepusteného do colného režimu režim slobodného colného pásma (ďalej v tejto kapitole - operácie na spracovanie tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo). Zahraničný tovar, ktorý sa zúčastňuje alebo uľahčuje výrobu (príjem) tovaru v priebehu operácií spracovania tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, nezahŕňa tovar, ktorý je pomocným prostriedkom v technologickom procese, napríklad vybavenie, stroje, upínacie prípravky;
  5. spotreba iného tovaru ako spotreba (spotreba) tovaru pri vykonávaní operácií spracovania tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo uvedené v pododseku 4 tohto odseku v prípadoch určených Komisiou; (pozri rozhodnutie Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 88 zo dňa 20.12.2017)
  6. odber vzoriek a (alebo) vzorky tovaru v súlade s článkom 17 tohto kódexu.
 2. Skutočnosť o úplnej alebo čiastočnej spotrebe tovaru, vrátane výdavkov (spotreba) v procese výroby (príjmu) tovaru, vytvárania nehnuteľností na území FEZ, zabezpečenia výrobných procesov, údržby a prevádzky zariadení, strojov a jednotiek používaných v na území FEZ, je predmetom reflexie pri podávaní správ predložených colnému orgánu v súlade s článkom 7 ods. 203 tohto kódexu.
 3. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, je povolené vykonávať operácie uvedené v odseku 1 tohto článku. článok o území FEZ, ak sú tieto operácie v súlade s podmienkami dohody (dohody) o vykonaní (vykonaní) činnosti na území FEZ (dohoda o podmienkach činnosti vo FEZ, investičné vyhlásenie, podnikateľské program).
 4. So súhlasom colného orgánu je povolené vyvážať tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo z územia členského štátu. FEZ bez absolvovania colného režimu slobodného colného pásma v nasledujúcich prípadoch:
  1. špecifikovaný tovar, ktorým je zariadenie, iný hlavný výrobný majetok, uvedený do prevádzky a používaný rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ, alebo časti určeného hlavného výrobného majetku, sa vyváža na zvyšok colného územia členského štátu Únie na ich opravy (okrem generálnych opráv, modernizácie), údržbu alebo iné operácie potrebné na udržanie tohto tovaru v normálnom (pracovnom) stave;
  2. uvedený tovar sa vyváža na zvyšok colného územia Únie na účely vykonávania operácií týkajúcich sa ich technického testovania, výskumu, testovania, overovania vrátane tých, ktoré ustanovuje výrobný proces, ako aj ich demonštrácie ako vzoriek;
  3. Tento tovar sa vyváža na zvyšok územia členského štátu, na území ktorého bol zriadený FEZ, s cieľom vykonať colné operácie po ukončení colného režimu slobodného colného pásma v povolenom colnom orgáne v súlade s v súlade s právnymi predpismi členského štátu o colnej regulácii vykonávať colné operácie týkajúce sa tohto tovaru;
  4. Tento tovar sa pre svoju vlastnú výrobnú a technologickú potrebu vyváža na zvyšok územia členského štátu, na území ktorého bol zriadený FEZ. Podmienky, za ktorých je v tomto prípade povolený vývoz tohto tovaru z územia FEZ, ako aj časť územia členského štátu, do ktorého je tento vývoz povolený, určuje Komisia;
  5. tento tovar sa vyváža na zvyšok colného územia Únie na účely vykonávania operácií spracovania (spracovania) tovaru, výroby tovaru vrátane montáže, inštalácie, vybavenia a iných operácií určených Komisiou za predpokladu, že neexistujú žiadne podmienky pre tento tovar na území tohto FEZ a možnosti takýchto operácií. Prípady a podmienky, kedy je v tomto prípade povolené vyvážať uvedený tovar z územia FEZ, určuje Komisia. (pozri rozhodnutie Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 88 zo dňa 20.12.2017)
 5. Tovar uvedený v pododsekoch 1, 2, 4 a 5 odseku 4 tohto článku podlieha spätnému dovozu na územie FEZ pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom na základe cieľov a okolností týchto operácií. . Lehotu stanovenú colným orgánom je možné predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ.
  Pokiaľ ide o tovar uvedený v pododseku 3 odseku 4 tohto článku, musí byť colný režim slobodného colného pásma ukončený pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom. Lehotu stanovenú colným orgánom je možné predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ.
 6. Postup vydania colného orgánu podľa odseku 4 tohto článku sa stanoví v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
 7. Pokiaľ ide o všetok tovar alebo jeho časť prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, transakcie sa môžu uskutočňovať na území FEZ, zabezpečujúci prevod vlastníckych práv, používania a (alebo) nakladania s týmto tovarom. V takom prípade sa musí konanie v colnom režime slobodného colného pásma dokončiť spôsobom predpísaným v tomto kódexe, s výnimkou prípadov, keď je v súlade s odsekmi 8, 10 a 11 tohto článku prevod tohto tovaru povolené bez absolvovania colného režimu slobodného colného pásma.
 8. Je povolené previesť tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo bez absolvovania colného režimu slobodného colného pásma do jeho vlastníctva. a (alebo) použiť:
  1. dodávateľovi (subdodávateľovi) alebo inej osobe vrátane nerezidenta (účastníka, subjektu) FEZ, aby vykonala stavebné a (alebo) montážne zmluvné práce na území FEZ;
  2. dopravcovi na ich prepravu;
  3. osoby, ktoré budú vykonávať opravy (okrem väčších opráv, modernizácie), údržby a (alebo) vykonávať ďalšie činnosti potrebné na udržanie tohto tovaru v normálnom (pracovnom) stave;
  4. osoby, ktoré budú vykonávať operácie týkajúce sa technického testovania, výskumu, testovania, overovania tohto tovaru ustanoveného vo výrobnom procese, ako aj ich predvádzania ako vzoriek;
  5. osoby, ktoré budú vykonávať operácie ustanovené v odseku 2 odseku 1 tohto článku na území prístavu FEZ alebo logistických FEZ a v prípadoch stanovených právnymi predpismi členských štátov aj na územiach FEZ, ktoré nie sú prístavné FEZ alebo logistické FEZ;
  6. osoby, ktoré budú vykonávať operácie v súvislosti s tovarom vyvážaným z územia FEZ, v prípadoch ustanovených v pododsekoch 1, 2, 4 a 5 odseku 4 tohto článku.
 9. Prevod tovaru do vlastníctva a (alebo) použitia osôb uvedených v odseku 8 tohto článku nezbavuje deklaranta tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo povinnosti dodržiavať podmienky používania tovaru v súlade s colný režim slobodného colného pásma stanovený v tejto kapitole.
 10. Právne predpisy členských štátov o colných predpisoch môžu ustanoviť prípady, keď je povolený prevod rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ na práva na držbu, použitie a (alebo) nakladanie s tovarom prepusteným do colného režimu bezplatne. colné pásmo, a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo inému rezidentovi (účastníkovi, subjektu) tohto FEZ bez absolvovania colného režimu slobodného colného pásma, ako aj postup a podmienky prepravy tovaru v týchto prípadoch.
  Ak sa tieto prípady preukážu, môžu právne predpisy členských štátov ustanoviť, že povinnosť deklaranta dodržiavať podmienky použitia tovaru v súlade s colným režimom slobodného colného pásma a povinnosť dokončiť činnosť tohto režimu colný režim sa ukladá osobám, ktorým možno určiť vlastnícke práva, použitie a (alebo) nakladanie s týmto tovarom, a tiež okamih, od ktorého je týmto osobám pridelené.
 11. Právne predpisy členského štátu o colných predpisoch môžu ustanoviť, že prevod práv na držbu, použitie a (alebo) nakladanie s tovarom prepusteným do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepustený do colného režimu slobodného colného pásma na územiach jednotlivých FEZ vytvorených na území takéhoto členského štátu je povolený bez absolvovania colného režimu slobodného colného pásma.
  V takom prípade môžu právne predpisy členských štátov ustanoviť, že povinnosť deklaranta dodržiavať podmienky používania tovaru v súlade s colným režimom slobodného colného pásma a povinnosť dokončiť činnosť tohto colného režimu sa uloží osobám, na ktoré sa prevádzajú vlastnícke práva, užívanie a (alebo) nakladanie. s určeným tovarom, ako aj s okamihom, od ktorého je týmto osobám pridelené.
 12. V prípade, že osoba stratí postavenie rezidenta (účastníka, subjektu) prístavu FEZ alebo logistického FEZ, tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo do 4 mesiacov odo dňa, keď osoba stratí toto postavenie, môžu byť prevedené osobami, ktoré uzavreli s takýmto rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ je dohoda o označovaní služieb inému rezidentovi (účastníkovi, subjektu) prístavu FEZ alebo logistického FEZ na základe uzatvorenej dohody o poskytovaní služieb s takým iným rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ alebo prepustený do colného režimu ustanoveného v tomto kódexe.
  Ak sa tieto kroky nevykonajú v stanovenej lehote, colný režim slobodného colného pásma sa po uplynutí tejto lehoty ukončí a tovar bude zadržaný colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.
 13. Komisia má právo určiť zoznam činností, vrátane operácií, ktoré nemožno vykonať s tovarom prepusteným do colného režimu slobodné colné pásmo.
  Legislatíva členských štátov môže ustanoviť zoznam akcií, vrátane operácií, ktoré nemožno vykonať s tovarom prepusteným do colného režimu slobodného colného pásma v FEZ vytvorených (vytvorených) na území týchto členských štátov.

Článok 206. identifikácia zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodného colného pásma v tovare vyrobenom (prijatom) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma

 1. Na identifikáciu zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma možno v prípade tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma použiť tieto metódy:
  1. pripevňovanie pečatí, pečiatok, digitálnych a iných značiek na zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodného colného pásma;
  2. podrobný popis, fotografia, zväčšený obrázok zahraničného tovaru;
  3. porovnanie vopred vybraných vzoriek a (alebo) vzoriek zahraničného tovaru a tovaru vyrobeného (získaného) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma;
  4. používanie existujúceho označovania výrobkov, a to aj vo forme sériových čísel;
  5. ďalšie metódy, ktoré možno použiť na základe povahy tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo a operácií vykonaných pri spracovaní tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, a to aj preskúmaním predložených dokladov obsahujúcich podrobné informácie o použití zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, v technologickom procese vykonávania operácií spracovania tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, ako aj o technológii jeho výroby alebo vykonaním colnej kontroly počas operácií spracovania tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo.
 2. Postup identifikácie zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma v prípade tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma sa ustanoví v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colný predpis.

Článok 207. Ukončenie a ukončenie colného režimu slobodného colného pásma

 1. Colný režim slobodného colného pásma sa musí ukončiť v týchto prípadoch:
  1. ukončenie fungovania FEZ alebo rozhodnutie o ukončení uplatňovania colného režimu slobodného colného pásma na území FEZ - do 6 mesiacov odo dňa ukončenia fungovania FEZ alebo prijatia takéhoto rozhodnutie;
  2. osoba, ktorá prepustila tovar do colného režimu slobodné colné pásmo, stráca štatút rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ - do 6 mesiacov odo dňa, keď osoba stratila tento štatút;
  3. vývoz tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma z územia FEZ, s výnimkou prípadov vývozu tohto tovaru:
   • na účely uvedené v článku 4 ods. 205 tohto kódexu;
   • na ich prepravu z jedného územia FEZ na druhé územie FEZ v súlade s colným režimom colného tranzitu v prípade ustanovenom v odseku 8 tohto článku;
   • na zakopanie, zneškodnenie, použitie alebo zničenie akýmkoľvek iným spôsobom v súlade s právnymi predpismi členských štátov, ak tento tovar stratil spotrebiteľské vlastnosti a stane sa nevhodným na použitie v rozsahu, pre ktorý je určený;
  4. spotreba tovaru v súlade s článkom 5 ods. 1 pododsek 205 tohto zákonníka;
  5. prevod rezidentských práv (účastník, subjekt) FEZ na práva držby, používania a (alebo) nakladania s tovarom prepusteným do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru umiestneného do colný režim slobodného colného pásma, inému rezidentovi (účastníkovi, subjektu) FEZ alebo osobe, ktorá nie je rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ, v súlade s odsekmi 8 a 9 tohto článku, s výnimkou preprava tovaru v prípadoch uvedených v článku 8 ods. 10, 11 a 205 tohto kódexu.
 2. Po ukončení colného režimu slobodného colného pásma môže byť deklarantom tovaru:
  1. osoba, ktorá bola deklarantom tovaru, keď bol prepustený do colného režimu slobodného colného pásma;
  2. rezident (účastník, subjekt) FEZ, ktorému v súlade s článkom 10 ods. 205 tohto zákonníka podliehajú práva na držbu, použitie a (alebo) nakladanie s tovarom prepusteným do colného režimu slobodné colné pásmo a ( alebo) tovar vyrobený (získaný) z tovaru bol presunutý do colného režimu slobodného colného pásma;
  3. osoba, ktorej v súlade s článkom 11 ods. 205 tohto kódexu patria práva na držbu, použitie a (alebo) nakladanie s tovarom prepusteným do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovar vyrobený (získaný) z tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo;
  4. rezident (účastník, subjekt) FEZ alebo osoby uvedené v článku 3 ods. 202 tohto kódexu - vo vzťahu k tovaru nachádzajúcemu sa na území prístavu FEZ alebo logistického FEZ;
  5. osoba, ktorá nie je rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ a na ktorú boli prevedené práva vlastniť, používať a (alebo) nakladať s tovarom prepusteným do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) vyrobený tovar ( získaný) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, ak sa colný režim slobodného colného pásma končí v súlade s odsekom 3 pododsekom 5 alebo odsekom 1 odsekom 6 tohto článku.
 3. Po ukončení fungovania FEZ alebo rozhodnutí o ukončení uplatňovania colného režimu slobodného colného pásma na území FEZ sa činnosť colného režimu slobodného colného pásma ukončí prepustením do colného režimu. tohto kódexu, s výnimkou colného režimu colný tranzit, tovaru umiestneného na jeho území prepusteného do colného režimu do colného režimu slobodné colné pásmo a tovaru vyrobeného (prijatého) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodný colný režim s prihliadnutím na odseky 5, 6, 8 a 9 tohto článku alebo je dokončená bez prepustenia do colného režimu v súlade s odsekmi 10 a 12 tohto článku.
  Komisia má právo určiť iný postup na dokončenie colného režimu slobodného colného pásma po ukončení fungovania FEZ, ktorého hranice sa úplne alebo čiastočne zhodujú s úsekmi colnej hranice Únie, alebo keď rozhodnutie o ukončení uplatňovania colného režimu slobodného colného pásma na územiach tohto FEZ.
  Ak colný režim slobodného colného pásma nie je ukončený v súlade s odsekom jeden tohto odseku, účinok tohto colného režimu sa končí po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 pododseku 1 tohto článku a tovar je zadržané colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.
 4. Ak osoba stratí postavenie rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ, je činnosť colného režimu slobodné colné pásmo ukončená prepustením do colného režimu ustanoveného týmto kódexom, s výnimkou colného režimu. colný tranzit, tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo a tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, s prihliadnutím na odseky 5, 6, 8 a 9 tohto článku, alebo dokončené bez prepustenia do colného režimu v súlade s odsekmi 10 a 13 tohto článku.
  Ak colný režim slobodného colného pásma nie je ukončený v súlade s odsekom jeden tohto odseku, účinok tohto colného režimu sa končí po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 pododseku 1 tohto článku a tovar je zadržané colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.
 5. Pri vývoze tovaru z územia FEZ mimo colné územie Únie sa konanie v colnom režime slobodné colné pásmo končí v týchto priestoroch:
  1. podľa colného režimu pre spätný vývoz:
   • zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodného colného pásma a vyvezený v nezmenenom stave, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania ;
   • tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, ak tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma nie je uznaný ako tovar Únie v súlade s článkom 210. tohto kódexu;
  2. podľa colného režimu pre vývoz:
   • Tovar Únie prepustený do colného režimu slobodného colného pásma;
   • tovar vyrobený (prijatý) z tovaru Únie, vrátane tovaru, ktorý nebol prepustený do colného režimu slobodného colného pásma;
   • tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, ak je tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma uznaný ako tovar Únie v súlade s článkom 210 tohto kódexu;
  3. v colnom režime tranzit v súlade s článkom 1 ods. 3 pododsekmi 3 a 142 tohto kódexu zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo a vyvezený v nezmenenom stave, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením a trhanie, ako aj zmeny v dôsledku prirodzených strát za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, z územia prístavu FEZ alebo logistického FEZ.
 6. Pri vývoze tovaru z územia FEZ na zvyšok colného územia Únie sa činnosť colného režimu slobodného colného pásma dokončí v prevádzkach:
  1. podľa colných postupov uvedených v článku 1 ods. 4 pododsekoch 5, 7, 10, 14, 16, 2 - 127 tohto kódexu zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodného colného pásma a nepodrobený spracovateľským operáciám tovaru prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma s prihliadnutím na odsek 7 tohto článku;
  2. podľa colného režimu pre spätný dovoz:
   • Tovar Únie prepustený do colného režimu slobodného colného pásma, ktorý zostal nezmenený, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania;
   • tovar vyrobený (prijatý) výlučne z tovaru Únie prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo vrátane použitia tovaru Únie, ktorý nebol prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo;
  3. v colnom režime colný tranzit zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo a vyvezeného v nezmenenom stave, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných podmienok prepravy. (preprava) a (alebo) skladovanie z územia prístavu FEZ alebo logistického FEZ jedného členského štátu na územie iného členského štátu.
 7. Ak zloženie tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma zahŕňa zahraničný tovar, na ktorý sa vzťahujú ochranné opatrenia vnútorného trhu, tento tovar na vývoz z územia FEZ do zvyšku colné územie Únie možno prepustiť do colného režimu uvedeného v článku 1 ods. 7 pododsekoch 2 a 127 tohto kódexu, ak je v tomto tovare identifikovaný zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo.
 8. Pri prevode vlastníckeho práva, použitia a (alebo) zneškodnenia tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo rezident (účastník, subjekt) FEZ, ktorý prepustil uvedený tovar do colného režimu slobodného colného pásma, k inému rezidentovi (účastník, subjekt) FEZ, činnosť colného režimu slobodného colného pásma končí prepustenie tohto tovaru do colného režimu slobodného colného pásma rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ, ktorému patria vlastnícke práva, použitie a (alebo) nakladanie s týmto tovarom.
  Ak je v takom prípade nevyhnutné prepraviť tovar z jedného územia FEZ na druhé územie FEZ, táto preprava sa vykonáva v súlade s colným režimom pre colný tranzit spôsobom a za podmienok stanovených v kapitole 22 tohto kódexu, s výnimkou pre prípad ustanovený v odseku tri tohto odseku.
  Tovar Únie sa prepravuje z jedného územia FEZ na druhé územie FEZ bez prepustenia tohto tovaru do colného režimu colný tranzit, ak sa tieto FEZ nachádzajú na území jedného členského štátu, s výnimkou tovaru Únie prepravovaného cez územia štátov, ktoré nie sú členmi Únie a (alebo) po mori.
 9. Pri prevode vlastníckych práv, používania a (alebo) nakladania s tovarom prepusteným do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo rezident (účastník, subjekt) FEZ, ktorý prepustil uvedený tovar do colného režimu slobodného colného pásma, osobe, ktorá nie je rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ, na jeho vývoz z územia FEZ na zvyšok colného územia Únie sa činnosť colného režimu slobodného colného pásma ukončí prepustením tohto tovaru do colných režimov uvedených v odseku 1 odseku 6 tohto článku, s výnimkou prípadov, keď v v súlade s pododsekom 3 odseku 1 tohto článku môže byť tovar vyvezený z územia FEZ bez absolvovania colného režimu slobodného colného pásma.
 10. Colný režim slobodného colného pásma sa končí bez uvedenia tovaru do colného režimu v prípadoch stanovených v bodoch 12 a 13 tohto článku, ako aj v nasledujúcich prípadoch:
  1. tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo stratil svoje spotrebiteľské vlastnosti a stal sa nevhodným na použitie v miere, pre ktorú je určený , sa vyvážajú z územia FEZ na účely pochovania, zneškodnenia, použitia alebo zničenia iným spôsobom v súlade s právnymi predpismi členských štátov. V takom prípade sa konanie v colnom režime slobodného colného pásma končí pre časť tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, ktorá zodpovedá počtu zakopaných, zneškodnených, vyradených a zneškodnených tovarov a ( alebo) zničené iným spôsobom a určené v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch;
  2. tovar prepustený do colného režimu slobodného colného pásma je zničený a (alebo) nenávratne stratený v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratne stratený v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania a skutočnosť, že také zničenie alebo nenávratná strata boli uznané colným orgánom v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch;
  3. tovar prepustený do colného režimu slobodné colné pásmo a tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo sa spotreboval v súlade s článkom 5 ods. 1 pododsekom 205 tohto kódexu;
  4. zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodného colného pásma na území prístavu FEZ alebo logistického FEZ, ktorý zostal nezmenený, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných prepravných podmienok (preprava) a (alebo) skladovanie sa vyváža mimo colné územie Únie cez miesto odoslania, s ktorým susedí taký prístav FEZ alebo logistický FEZ, v prípadoch stanovených právnymi predpismi členských štátov;
 11. Postup na dokončenie colného režimu slobodného colného pásma v prípadoch ustanovených v pododsekoch 1, 2 a 4 odseku 10 tohto článku sa ustanoví v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
  Postup na dokončenie colného režimu v slobodnom colnom pásme v prípade uvedenom v odseku 3 ods. 10 tohto článku určí Komisia. (pozri rozhodnutie Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 88 zo dňa 20.12.2017)
 12. Po ukončení fungovania slobodného colného pásma alebo prijatí rozhodnutia o ukončení uplatňovania colného režimu slobodného colného pásma na území FEZ bude mať účinok colného režimu slobodného colného pásma na tovar umiestnený v colnom režime slobodné colné pásmo a ktorými sú zariadenia uvedené do prevádzky a používané rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ na vykonávanie dohody (dohody) o vykonávaní (vykonávaní) činností na území FEZ (dohoda o podmienkach činnosti na FEZ, investičné vyhlásenie, podnikateľský program), alebo tovar slúžiaci na vytvorenie nehnuteľnosti na území FEZ a je neoddeliteľnou súčasťou týchto predmetov nehnuteľností, dokončený bez umiestnenia uvedeného tovaru pod colné úrady predpisujú právne predpisy členských štátov. Komisia má právo určiť postup na dokončenie colného režimu slobodného colného pásma v súvislosti s uvedeným tovarom.
  Tento tovar nadobúda štatút tovaru Únie odo dňa ukončenia colného režimu slobodného colného pásma.
 13. V prípade, že osoba stratí postavenie rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ z dôvodu vypršania platnosti dohody (dohody) o vykonaní (vykonaní) činnosti na území FEZ (dohody o podmienkach činnosť vo FEZ, investičné vyhlásenie, podnikateľský program) a splnenie podmienok tejto dohody fungovanie colného režimu slobodné colné pásmo vo vzťahu k tovaru prepustenému do colného režimu slobodného colného pásma a ktorým je vybavenie umiestnené do prevádzky a používané rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ na vykonávanie dohody (dohody) o vykonávaní (vykonávaní) činností na území FEZ (dohoda o podmienkach činnosti vo FEZ, investície podnikateľský program), alebo tovar použitý na vytvorenie nehnuteľnosti na území FEZ a je neoddeliteľnou súčasťou týchto predmetov nehnuteľností, je dokončený bez uvedenia tohto tovaru do colného režimu predpísaným spôsobom právnych predpisov členských štátov.
  Komisia má právo určiť postup na dokončenie colného režimu slobodného colného pásma v súvislosti s uvedeným tovarom.
  Tento tovar nadobúda štatút tovaru Únie odo dňa ukončenia colného režimu slobodného colného pásma.
 14. Ukončenie colného režimu slobodného colného pásma pri likvidácii (ukončení činnosti) osoby, ktorá je rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ, sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.

Článok 208. Vznik a zánik povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k zahraničnému tovaru umiestnenému (prepustenému) do colného režimu slobodného colného pásma, lehota na jeho zaplatenie. a ich výpočet

 1. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným (prepusteným) do colného režimu slobodného colného pásma vzniká deklarantovi od okamihu, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie pre prípadov uvedených v odsekoch dva a tretí tohto odseku.
  Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k zahraničnému tovaru prepustenému (prepustenému) do colného režimu slobodného colného pásma, deklarovaného na prepustenie pred podaním colného vyhlásenia pre tovar, vyplýva z osoba, ktorá podala žiadosť o prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare, od okamihu, keď colný orgán zaregistroval žiadosť o prepustenie tovaru do podania vyhlásenia o tovare.
  Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k zahraničnému tovaru umiestnenému (umiestnenému) do colného režimu slobodného colného pásma na území prístavu FEZ alebo logistického FEZ vzniká okamihom ich dovozu na územie prístavu FEZ alebo logistiky FEZ.
 2. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k zahraničnému tovaru, ktorý sa dováža na územie prístavu FEZ alebo logistický FEZ z územia štátu, ktorý nie je členom únie , a ktoré v súlade s článkom 4 ods. 204 tohto kódexu nepodliehajú colnému vyhláseniu, vzniká rezidentom (účastníkom, subjektom) prístavu FEZ alebo logistickým FEZ, ktorý uzavrel dohodu o ustanovení služieb, od okamihu, keď je tento tovar dovezený na územie prístavu FEZ alebo logistického FEZ.
 3. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným do colného režimu slobodného colného pásma vyplýva z osôb, ktoré v súlade s článkom 10 ods. 11 a 205 tohto zákona Zákonníka, boli prevedené práva na držbu, používanie a (alebo) zneškodnenie tohto tovaru a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, a ktoré v súlade s právnymi predpismi členské štáty sú poverené povinnosťou deklaranta dodržiavať podmienky používania tovaru v súlade s colným režimom slobodné colné pásmo a povinnosťou dokončiť platnosť tohto colného režimu od okamihu, keď týmto osobám sa ukladajú stanovené povinnosti deklaranta.
 4. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným (prepusteným) do colného režimu slobodného colného pásma sa končí pre osoby uvedené v odsekoch 1 - 3 tohto článku, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. dokončenie colného režimu slobodného colného pásma v súlade s článkom 207 tohto kódexu, a to aj po výskyte okolností uvedených v odseku 7 tohto článku, s výnimkou ukončenia colného režimu slobodného colného pásma prepustením do colného režimu colný režim pre vývoz tovaru uvedený v článku 2 ods. 5 druhom pododseku ods. 207 tohto kódexu;
  2. vývoz tovaru uvedeného v článku 2 ods. 5 druhom pododseku odseku 207 tohto kódexu z colného územia Únie do colného režimu vývoz;
  3. umiestnenie tovaru, v súvislosti s ktorým bol ukončený colný režim slobodného colného pásma, a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo v rámci uplatnenia takého colného režimu. colný režim, ktorý bol ukončený, v rámci colného režimu v súlade s článkom 7 ods. 129 tohto kódexu;
  4. splnenie povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 8 tohto článku;
  5. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti ničenia a (alebo) neodvolateľnej straty zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) ) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo v dôsledku nenávratnej straty tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, okrem pre prípady, keď sú pred takýmto zničením alebo nenávratnou stratou v súlade s týmto kódexom vo vzťahu k tomuto zahraničnému tovaru splatné dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá;
  6. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným režimom slobodného colného pásma - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii vyhlásenia o tovare alebo žiadosti o colné vyhlásenie prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia za tovar;
  7. odvolanie colného vyhlásenia pre tovar v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá, dane, špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli počas registrácie vyhlásenia na tovar;
  8. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  9. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  10. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 5. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným do colného režimu slobodného colného pásma sa pre osoby uvedené v odsekoch 1 a 3 tohto článku ukončí prevodom. vlastníckych práv, použitia a (alebo) nakladania s tovarom prepusteným do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo bez absolvovania colného režimu režimu slobodného colného pásma v súlade s odsekmi 10 a 11 článku 205 tohto kódexu, ak je počas prechodu práv na držbu, použitie a (alebo) nakladanie s týmto tovarom povinnosť deklaranta dodržiavať podmienky za použitie tovaru v súlade s colným režimom slobodného colného pásma a osobám, na ktoré sa tieto práva previedli, sa ukladá povinnosť deklaranta dokončiť vykonanie tohto colného režimu.
 6. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá je splnená, ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 7 tohto článku.
 7. V prípade nasledujúcich okolností je konečný termín na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných antidumpingových a vyrovnávacích ciel:
  1. v prípade vývozu zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma z územia FEZ a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma pred dokončenie colného režimu slobodného colného pásma pre toto pásmo tovaru alebo bez súhlasu colného orgánu v prípadoch uvedených v článku 4 ods. 205 tohto kódexu, s výnimkou prípadov, keď je možné tento tovar vyviesť bez absolvovania colného režimu colný režim slobodného colného pásma v prípadoch stanovených v článku 3 ods. 1 treťom a štvrtom pododseku tretieho kódexu tohto kódexu, - deň vývozu z územia FEZ, a ak tento deň nie je stanovený, - deň odhalenia skutočnosti o takom vývoze z územia FEZ, na ktoré sa uplatňuje colný režim slobodného colného pásma;
  2. v prípade prepravy tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo inej osobe bez absolvovania colného režimu uvedeného v slobodné colné pásmo, s výnimkou prepravy tohto tovaru v súlade s odsekmi 8, 10 a 11 článku 205 tohto kódexu, - deň prepravy tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň odhalenia skutočnosť tohto prevodu;
  3. v prípade nevrátenia sa na územie FEZ pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom v súlade s odsekom 5 odseku 205 článku 1 tohto kódexu, tovar vyvezený z územia FEZ v prípadoch uvedených v pododsekoch 2, 4, 5 a 4 článku 205 ods. XNUMX tohto kódexu, - deň uplynutia tejto lehoty;
  4. ak nebol colný režim slobodného colného pásma ukončený pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom v súlade s článkom 5 ods. 205 ods. 3 tohto kódexu vo vzťahu k tovaru vyvážanému z územia FEZ v r. prípad uvedený v článku 4 ods. 205 pododsek XNUMX tohto kódexu, - deň uplynutia tejto lehoty;
  5. v prípade straty zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, s výnimkou zničenia a (alebo) neodvolateľného strata tohto tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratná strata v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, - deň straty tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň odhalenia skutočnosti o tejto strate;
  6. v prípade, že colnému orgánu nepredloží v lehote ním stanovenej doklady potvrdzujúce skutočnosť zakopania, zneškodnenia, použitia alebo iného zničenia tovaru uvedeného v článku 1 ods. 10 prvom pododseku tohto kódexu - deň vývozu tohto tovaru mimo územia FEZ;
  7. v prípade ukončenia colného režimu na vývoz v súlade s článkom 5 ods. 139 ods. 2 tohto kódexu, pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 5 ods. 207 ods. 5 tohto kódexu, s výnimkou na ukončenie colného režimu na vývoz uvedeného tovaru, ktorý sa v čase skončenia tohto colného režimu nachádza na území FEZ, - deň nasledujúci po dni uplynutia lehoty stanovenej v prvom odseku článku 139 ods. XNUMX tohto zákonníka.
  8. Ak nastali okolnosti uvedené v odseku 7 tohto článku v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným do colného režimu slobodné colné pásmo, dovozné clo, danesú splatné špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clá, ako keby bol tento zahraničný tovar prepustený do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu bez uplatnenia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel a daní.
   Ak nastali okolnosti uvedené v odseku 7 tohto článku v súvislosti s tovarom vyrobeným (prijatým) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a v prípade tohto tovaru v súlade s článkom 206 tohto kódexu zahraničný tovar umiestnený do v colnom režime slobodné colné pásmo sa platia dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá vo vzťahu k zahraničnému tovaru prepustenému do colného režimu slobodného colného pásma a použitému na výrobu vyrobeného tovaru (prijaté ) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, akoby bol tento zahraničný tovar prepustený do colného režimu na prepustenie do tuzemska bez uplatnenia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel a daní.
   V prípadoch uvedených v prvom a druhom odseku tohto článku sa na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, sadzieb dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú s účinnosťou v deň registrácie colného orgánu vyhlásenia o tovare podanom na prepustenie tohto tovaru do colného režimu slobodné colné pásmo, pokiaľ ide o tovar, ktorého prepustenie po prepustení do colného režimu colný režim slobodného colného pásma, bol vykonaný pred predložením vyhlásenia o tovare - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred predložením vyhlásenia o tovare, a ak prepustenie tovaru do colného režimu slobodné colné pásmo v súlade s týmto kódexom sa uskutočnilo bez colného vyhlásenia, - v deň dovozu tovaru na územie prístavu FEZ alebo logistiky FEZ.
  9. Ak nastali okolnosti uvedené v odseku 7 tohto článku v súvislosti s tovarom vyrobeným (prijatým) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma a v prípade tohto tovaru v súlade s článkom 206 tohto kódexu zahraničný tovar umiestnený do v colnom režime slobodné colné pásmo podliehajú platby dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá, ako keby bol tento tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma. boli prepustené do colného režimu prepustenie do tuzemska bez použitia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel a daní.
   V takom prípade sa dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá počítajú v súlade s kapitolami 7 a 12 tohto kódexu.
   Na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, a to s účinnosťou v deň, ktorý je konečným termínom na zaplatenie dovozných ciel. clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súlade s odsekom 7 tohto článku, vo vzťahu k tovaru vyrobenému (prijatému) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma.
   Ak sa na účely určenia colnej hodnoty tovaru, ako aj na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel, vyžaduje prevod cudzej meny na menu členského štátu, takýto prepočet sa uskutočňuje výmenným kurzom platným v deň, ktorý je dátumom splatnosti dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel v súlade s odsekom 7 tohto článku.
   Ak colný orgán nemá presné informácie o tovare (druh, meno, množstvo, pôvod a (alebo) colná hodnota), základ pre výpočet dovozného cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, ktoré sa majú zaplatiť, je potrebné vypočítať. sa určuje na základe colného orgánu informácií a klasifikácia tovaru sa vykonáva s prihliadnutím na článok 3 ods. 20 tohto kódexu.
   Ak sa kód výrobku v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti určuje na úrovni zoskupenia s počtom znakov menším ako 10:
   • pri výpočte dovozného cla sa uplatňuje najvyššia z colných sadzieb zodpovedajúca tovaru zahrnutému do tejto skupiny;
   • pre výpočet daní sa uplatňuje najvyššia zo sadzieb dane z pridanej hodnoty, najvyššia zo sadzieb spotrebných daní (spotrebná daň alebo spotrebná daň) zodpovedajúcich tovarom zahrnutým do takejto skupiny, pre ktoré je najvyššia zo sadzieb ciel;
   • na výpočet osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel sa použije najvyššia zo sadzieb osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel zodpovedajúcich tovaru zahrnutému do tejto skupiny, berúc do úvahy desiaty odsek tohto článku. Špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá sa počítajú na základe pôvodu tovaru potvrdeného v súlade s kapitolou 4 tohto kódexu a (alebo) ďalších informácií potrebných na určenie stanovených ciel. Ak sa nepotvrdí pôvod tovaru a (alebo) ďalšie informácie požadované na stanovenie špecifikovaných ciel, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa vypočítajú na základe najvyšších sadzieb osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel stanovených pre tovar rovnaký kód komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti, ak sa klasifikácia tovaru vykonáva na úrovni 10 znakov, alebo tovaru zahrnutého do zoskupenia, ak sú kódy tovaru v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti rovnaké určené na úrovni zoskupenia s počtom znakov menším ako 10.
    Pri neskoršom zisťovaní presných informácií o tovare sa na základe týchto presných informácií počítajú dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá a refundácia (vyrovnanie) preplatku a (alebo) nadmerne vybrané sumy dovozu. clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá alebo výber nezaplatených súm v súlade s kapitolami 10 a 11 a článkami 76 a 77 tohto kódexu.
  10. Zo súm dovozných ciel, daní, osobitných antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených (vybraných) v súlade s odsekom 8 tohto článku je splatný úrok, ako keby bol v súvislosti s týmito čiastkami povolený odklad platieb. dátum prepustenia tovaru do colného režimu slobodné colné pásmo v deň uplynutia lehoty na zaplatenie dovozného cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
  11. V prípade ukončenia colného režimu slobodného colného pásma alebo vývozu tovaru uvedeného v článku 2 ods. 5 druhom pododseku ods. 207 tohto kódexu z colného územia Únie do tohto colného režimu. vývozu alebo umiestnenia tovaru v súlade s odsekom 7 článku 129 tohto kódexu do colného režimu uplatniteľného na zahraničný tovar alebo zadržania tohto tovaru colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu po splnení povinnosti platiť clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber (úplne alebo sčasti) výška cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených a (alebo) vybraných v v súlade s týmto článkom podliehajú refundácii (kompenzácii) v súlade s kapitolou 10 a článkom 76 tohto kódexu.

Článok 209. Špecifiká výpočtu a platenia dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel vo vzťahu k zahraničnému tovaru prepustenému do colného režimu slobodného colného pásma a tovaru vyrobeného (prijatého) z tovaru umiestneného do colného režimu. colného režimu slobodné colné pásmo, ak sú prepustené do samostatných colných režimov

 1. Pri prepustení zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo a nepodliehajúceho spracovateľským operáciám tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo v colnom režime prepustenie do tuzemska na účely výpočtu dovozného cla, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa uplatňujú sadzby dovozného cla, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá účinné v deň registrácie colného orgánu vyhlásenia o tovare predloženom na prepustenie tovaru do colný režim slobodné colné pásmo a vo vzťahu k tovaru, ktorého prepustenie do colného režimu slobodného colného pásma sa uskutočnilo pred predložením colného vyhlásenia pre tovar, - dňom registrácie colným orgánom členského štátu žiadosť o prepustenie tovaru pred predložením vyhlásenia o tovare, s výnimkou prípadu uvedeného v odseku dva tohto článku.
  Pri prepustení do colného režimu prepustenie na vnútornú spotrebu do colného režimu slobodné colné pásmo uvedeného do prevádzky a používaného rezidentom (účastníkom, subjektom) FEZ na vykonávanie dohody (dohody) o vykonávanie (vykonávanie) činností na území FEZ (dohoda o podmienkach činnosti vo FEZ, investičné vyhlásenie, podnikateľský program), ako aj tovar prepustený do colného režimu slobodného colného pásma na území prístavu FEZ alebo logistické FEZ, pre výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, sa uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, platné v deň registrácie do colný orgán vyhlásenia o tovare podanom na prepustenie tovaru do colného režimu prepustenie do voľného obehu.
 2. Pri prepustení do colného režimu uvedeného v článku 1 ods. 5 pododsekoch 7, 10, 14, 2 a 127 tohto kódexu tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma:
  1. s výhradou identifikácie zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma v uvedenom tovare, ktorý sa vykonáva v súlade s článkom 206 tohto kódexu, sa dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá počítajú v vzťah k zahraničnému tovaru prepustenému do colného režimu slobodné colné pásmo a použitému na výrobu tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma. Zároveň sa na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, účinné v deň registrácia colného vyhlásenia pre tovar podaný na prepustenie tovaru do colného režimu slobodné colné pásma a vo vzťahu k tovaru, ktorého prepustenie do colného režimu slobodné colné pásmo bolo vydané pred prepustením tovaru do colného režimu Slobodné colné pásmo. predloženie vyhlásenia o tovare - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred podaním vyhlásenia o tovare;
  2. ak v deň registrácie colným orgánom nebude k dispozícii vyhlásenie o tovare týkajúcom sa tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, identifikácia zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo na tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, ktorý sa vykonáva v súlade s článkom 206 tohto kódexu, dovozné clá, dane sa počítajú vo vzťahu k tovaru vyrobenému (prijatému) od zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodného colného pásma. Zároveň sa na výpočet dovozných ciel a daní uplatňujú sadzby dovozných ciel a daní účinné v deň, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie o tovare predloženom na prepustenie do colného režimu uvedeného v odseky 1, 4, 5, 7, 10, 14 a 2 článku 127 tohto kódexu. V tomto prípade je základom pre výpočet dovozného cla podľa sadzby ad valorem odhadovaná hodnota tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, postup na stanovenie ktorého stanoví Komisia. .
  3. Po ukončení colného režimu v slobodnom colnom pásme umiestnením tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma v súlade s odsekmi 8 a 9 článku 207 tohto kódexu dovozné colné orgány. clá, dane sa počítajú vo vzťahu k tovaru vyrobenému (prijatému) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma. Zároveň sa pri výpočte dovozných ciel a daní uplatňujú sadzby dovozných ciel a daní účinné v deň, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie o tovare predloženom na prepustenie tovaru do colného režimu uvedeného v colnom predpise. v pododsekoch 1, 4, 5, 7, 10 a 14 článku 2 ods. 127 tohto kódexu.
  4. Ak sa na účely výpočtu dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel v prípadoch uvedených v odsekoch 1 - 3 tohto článku vyžaduje prepočet cudzej meny na menu členského štátu, napríklad prepočet sa vykonáva výmenným kurzom platným v deň uplatnenia sadzieb dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel stanovených pre každý prípad.

Článok 210. Určenie stavu tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma

 1. Ak sa tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo vyváža z colného územia Únie, štatút tohto tovaru sa určuje v súlade s kritériami na dostatočné spracovanie tovaru, ktoré je možné zistiť vyjadrené v:
  1. zmena kódu tovaru v súlade s Komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti na úrovni ktoréhokoľvek z prvých 4 znakov;
  2. zmeny hodnoty tovaru, keď percento nákladov na použitý materiál alebo pridaná hodnota dosiahne pevný podiel na cene konečného produktu (pravidlo podielu ad valorem);
  3. splnenie nevyhnutných podmienok, výkon výrobných a technologických operácií dostatočných na uznanie tovaru ako tovaru Únie.
 2. Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma na účely vývozu z colného územia Únie sa považuje za tovar Únie, ak v dôsledku operácií výroby (príjem ) tovaru, je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
  1. došlo k zmene kódu tovaru v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti na úrovni ktoréhokoľvek z prvých 4 znakov, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 tohto článku;
  2. percento hodnoty zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo nepresahuje pevný podiel na cene konečného výrobku alebo pridaná hodnota dosahuje pevný podiel na cene konečného výrobku, s výnimkou prípady uvedené v odseku 3 tohto článku;
  3. pokiaľ ide o tovar, boli splnené podmienky, boli vykonané výrobné a technologické operácie, postačujúce na uznanie tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, tovaru Únie, okrem pre prípad uvedený v prvom odseku článku 3 tohto článku.
 3. Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma sa neuznáva ako tovar Únie, ak sa v súvislosti s takým tovarom vykonali iba tie operácie, ktoré nespĺňajú kritériá na dostatočné spracovanie bez ohľadu na splnenie ďalších podmienok.
  Zmena kódu tovaru v súlade s Komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti na úrovni ktorejkoľvek z prvých 4 číslic a pravidlom podielu ad valorem sa neuplatňujú ako kritériá na dostatočné spracovanie tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru umiestneného pod colný režim slobodného colného pásma, ak je vo vzťahu k tovaru vyrobenému (prijatému) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma zoznam podmienok, výrobných a technologických operácií postačujúcich na uznanie vyrobeného (prijatého) tovaru ) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, tovar Únie.
 4. Zoznam podmienok, výrobných a technologických operácií dostatočných na uznanie tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, tovaru Únie, ako aj zoznam operácií, ktorých vykonanie nespĺňa kritériá na dostatočné spracovanie pri určovaní stavu tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo, stanoví Komisia.
 5. Postup použitia pravidla ad valorem share ako kritéria dostatočného spracovania tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo určuje Komisia. Pravidlo podielu ad valorem sa neuplatňuje ako kritérium na dostatočné spracovanie pri vykonávaní opravných prác na tovare Únie.
 6. Status tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodné colné pásmo určuje oprávnený štátny orgán alebo oprávnená organizácia členského štátu.
 7. Ako doklad potvrdzujúci status tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma vydá oprávnený štátny orgán alebo oprávnená organizácia členského štátu stanovisko k uznaniu vyrobeného (prijatého) tovaru. zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu režim slobodného colného pásma, tovaru Únie alebo záveru o uznaní tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, ktorý nie je tovarom únia.
  Formy týchto záverov, štruktúru a formát týchto záverov vo forme elektronických dokumentov, postup ich vypĺňania, ako aj postup ich vydávania a uplatňovania určuje Komisia.
 8. V prípade absencie, zrušenia alebo zneplatnenia dokladu potvrdzujúceho stav tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodného colného pásma, tento tovar po ukončení colného režimu slobodného colného pásma s cieľom vyvážať z colného územia Únie, sa považujú za tovar. Únie a na iné účely - za zahraničný tovar.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu