menu

Bezplatný colný režim skladu

Článok 211. Obsah a použitie colného režimu pre bezplatný sklad

 1. Colný režim bezplatný sklad - colný režim uplatňovaný na zahraničný tovar a tovar Únie, podľa ktorého sa tento tovar umiestňuje a používa v slobodnom sklade bez platenia cla, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel, s výhradou podmienok pre prepustenie tovaru do tohto colného režimu a jeho použitie v súlade s týmto colným režimom.
 2. V slobodnom sklade je možné umiestniť a použiť tovar prepustený do colného režimu voľný sklad a tiež Tovar Únie- nebol prepustený do colného režimu voľný sklad a - zahraničného tovaruprepustený do iného colného režimu.
 3. Tovar Únie je prepustený do colného režimu voľný sklad podľa výberu deklaranta.
  Právne predpisy členského štátu môžu určiť kategórie tovaru Únie, ktoré pri umiestnení do bezplatného skladu usadeného na území tohto členského štátu podliehajú povinnému umiestneniu v colnom režime bezplatný sklad.
 4. Pokiaľ ide o tovar Únie, ktorý je v slobodnom sklade a nie je prepustený do colného režimu v slobodnom sklade, je povolené vykonávať akékoľvek operácie, vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 213 tohto kódexu.
 5. Zahraničný tovar prepustený do colného režimu bezplatný sklad si zachováva štatút zahraničného tovaru a tovar Únie prepustený do colného režimu bezplatný sklad si zachováva štatút tovaru Únie.
 6. Tovar vyrobený (prijatý) z tovaru Únie prepusteného do colného režimu voľný sklad nadobúda štatút tovaru Únie.
  Ak právne predpisy členských štátov umožňujú umiestnenie a použitie tovaru Únie v bezplatnom sklade, ktorý nie je prepustený do colného režimu colného režimu slobodný sklad, potom je tovar vyrobený (prijatý) z tovaru Únie prepustený do colného režimu colný režim bezplatný sklad. a tovar Únie, ktorý nebol prepustený do colného režimu voľný sklad, získava štatút tovaru Únie.
 7. Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad a tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad a tovar Únie (ďalej len „tovar vyrobený (prijatý)“) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad) získať štatút zahraničného tovaru, s výnimkou prípadu uvedeného v druhom odseku tohto článku.
  Ak sa tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný colný režim vyváža z colného územia Únie, štatút tohto tovaru sa určuje v súlade s článkom 218 tohto kódexu.
 8. Ak tovar v colnom sklade nemôže byť colným orgánom identifikovaný ako tovar, ktorý sa nachádzal na území colného skladu pred jeho vytvorením, alebo ako tovar prepustený do colného režimu colný režim bezplatný sklad alebo vyrobený (prijatý) v colnom sklade. , potom sa tento tovar na účely jeho vývozu z územia bezplatného skladu mimo colného územia Únie považuje za tovar Únie a na iné účely - za zahraničný tovar dovážaný na colné územie Únie.
 9. Pri dovoze tovaru uvedeného v odseku 8 tohto článku na colné územie Únie, ktorý bol predtým vyvezený z colného územia Únie v súlade s colným vývozným postupom, nemožno na tento tovar uplatniť colný režim spätného dovozu.
 10. Zahraničný tovar podliehajúci ochranným opatreniam na domácom trhu, ktorý je prepustený do colného režimu voľný sklad, musí byť identifikovaný u tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, aby sa mohol tento tovar vyvážať. z územia bezcolného skladu do zvyšku colného územia Únie.
  V prípade, že sa zahraničný tovar, na ktorý sa vzťahujú ochranné opatrenia na domácom trhu, prepustený do colného režimu voľný sklad, použije na výrobu tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, ale nemožno ich v takom tovare identifikovať, musí sa tovar vyrobený (prijatý) z takého zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad vyviesť z colného územia Únie.
 11. Majiteľ slobodného skladu môže umiestniť a (alebo) použiť tovar Únie na území bezplatného skladu bez toho, aby ho prepustil do colného režimu bezplatného skladu, a to s prihliadnutím na odsek 3 tohto článku.
 12. Komisia má právo určiť zoznam tovaru a (alebo) kategórie tovaru, na ktoré sa neuplatňuje colný režim bezplatný sklad.
  V súlade s právnymi predpismi členských štátov možno určiť zoznam zahraničných tovarov a (alebo) kategórií zahraničných tovarov, na ktoré sa na území tohto členského štátu neuplatňuje colný režim bezplatný sklad.
 13. Časti, zostavy, zostavy, ktoré môžu byť colným orgánom identifikované ako zahrnuté (zahrnuté) do zloženia tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, sa považujú za účel ich vývozu z územia slobodného skladu za tovar umiestnený v colnom režime voľný sklad a vo vzťahu k ustanoveniam tohto kódexu.

Článok 212. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu voľný sklad a jeho použitia v súlade s týmto colným režimom

 1. Podmienkou prepustenia tovaru do colného režimu voľný sklad je dodržiavanie zákazov a obmedzení týkajúcich sa zahraničného tovaru v súlade s článkom 7 tohto kódexu.
 2. Deklarantom tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad môže byť osoba, ktorá je vlastníkom slobodného skladu, a v prípadoch stanovených právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch aj iné osoby.
 3. Podmienky na použitie tovaru v súlade s colným režimom bezplatného skladu sú:
  1. umiestnenie a umiestnenie tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad na území bezplatného skladu počas doby jeho činnosti, berúc do úvahy odsek 5 tohto článku a odsek 5 článku 213 tohto kódexu;
  2. použitie tovaru prepusteného do colného režimu voľný colný sklad deklarantom, ktorý ho umiestnil do tohto colného režimu, alebo inými osobami určenými v súlade s touto kapitolou;
  3. spáchať v súvislosti s tovarom prepusteným do colného režimu colný režim bezplatný sklad kroky v súlade s článkom 213 tohto kódexu.
 4. Po ukončení fungovania slobodného colného skladu musia byť dodržané podmienky používania tovaru v súlade s colným režimom slobodného colného skladu uvedené v odseku 3 tohto článku až do ukončenia alebo ukončenia tohto colného režimu v súlade s s odsekom 3 článku 215 tohto kódexu.
 5. Právne predpisy členských štátov môžu ustanoviť prípady, keď sa tovar prepustený do colného režimu voľný sklad môže umiestniť a umiestniť na území niekoľkých bezplatných skladov, ktorých vlastníkom je právnická osoba, ktorá je deklarantom tovaru prepusteného do colného režimu. colný režim slobodný sklad, prípady pohybu tohto tovaru a tovaru vyrobeného (prijatého) z tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad medzi týmito skladmi, ako aj osobitosti colných operácií v týchto prípadoch a osobitnosti colných orgánov kontrolu vo vzťahu k tomuto tovaru.

Článok 213. Opatrenia prijaté v súvislosti s tovarom prepusteným do colného režimu colný režim slobodný sklad a vo vzťahu k tovaru vyrobenému (prijatému) z tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad.

 1. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu slobodný sklad a tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodný sklad, sú na území slobodného skladu povolené tieto operácie:
  1. skladovanie;
  2. operácie nakládky (vykládky) tovaru a iné operácie nákladu súvisiace so skladovaním;
  3. operácie potrebné na zaistenie bezpečnosti tovaru, ako aj bežné operácie na prípravu tovaru na prepravu (prepravu) a predaj, vrátane rozdelenia dávky, formovania zásielok, triedenia, balenia, prebaľovania, označovania, činností na zlepšenie obchodných vlastností;
  4. operácie súvisiace so spracovaním (spracovaním) tovaru, výrobou tovaru (vrátane montáže, demontáže, inštalácie, namontovania), opravami alebo údržbou tovaru, na ktorých sa zúčastňuje alebo prispieva zahraničný tovar prepustený do colného režimu voľný sklad. na výrobu (príjem) tovaru, aj keď je tento zahraničný tovar úplne alebo čiastočne spotrebovaný (spotrebovaný) v procese výroby (príjmu) tovaru a (alebo) nie je obsiahnutý v tovare vyrobenom (prijatom) z tovaru prepusteného do colného režimu bezplatného skladu (ďalej v tejto kapitole - operácie na spracovanie tovaru prepusteného do colného režimu colný režim slobodný sklad). Zahraničný tovar, ktorý sa zúčastňuje alebo uľahčuje výrobu (príjem) tovaru pri vykonávaní operácií spracovania tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, nezahŕňa tovar, ktorý je pomocným prostriedkom v technologickom procese (napríklad zariadenie, stroje). svietidlá);
  5. použitie (prevádzka) zariadení, strojov a zostáv, ich náhradných dielov na účely vykonávania operácií spracovania tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, ako aj ďalšie operácie spojené s prevádzkou a fungovaním slobodného skladu sklad;
  6. použitie tovaru na výstavbu priemyselných nehnuteľností a pomocnej infraštruktúry (ďalej v tejto kapitole - nehnuteľnosti) na území bezplatného skladu;
  7. odber vzoriek a (alebo) vzorky tovaru v súlade s článkom 17 tohto kódexu;
  8. iné operácie ustanovené právnymi predpismi členských štátov o colnej regulácii v súlade s cieľmi vytvorenia bezplatných skladov.
 2. Skutočnosť o úplnej alebo čiastočnej spotrebe tovaru vrátane výdavkov (spotreby) v procese výroby (príjmu) tovaru, zabezpečenia výrobných procesov, údržby a prevádzky zariadení, strojov a zostáv používaných na území bezplatného skladu, ako aj pokiaľ ide o stavbu predmetov nehnuteľností, podlieha odrazu v hláseniach predložených colnému orgánu v súlade s článkom 424 ods. XNUMX tohto kódexu.
 3. Zoznam operácií v súvislosti s tovarom prepusteným do colného režimu voľný sklad, ustanovený v odseku 1 tohto článku, sa môže pri vytvorení bezplatného skladu založeného na colnom režime obmedziť v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch. účely jeho vytvorenia.
 4. Operácie uvedené v pododsekoch 1 - 3 a 5 odseku 1 tohto článku sú povolené iba vlastníkom bezplatného skladu.
  Právne predpisy členských štátov o colných predpisoch môžu určiť ďalšie osoby oprávnené vykonávať operácie uvedené v tomto odseku.
 5. So súhlasom colného orgánu je povolené vyvážať tovar prepustený do colného režimu colný režim slobodný sklad a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad z územia členského štátu. bezplatný sklad bez ukončenia colného režimu pre voľný sklad v nasledujúcich prípadoch:
  1. špecifikovaný tovar, ktorým je zariadenie alebo iné základné výrobné zariadenia, uvedené do prevádzky a používané majiteľom bezplatného skladu, alebo časti určených základných výrobných zariadení, sa vyvážajú na zvyšok colného územia Únie na účely opravy (s výnimkou generálnych opráv, modernizácie), údržby alebo vykonávania iných operácií potrebných na udržanie tohto tovaru v normálnom (pracovnom) stave;
  2. uvedený tovar sa vyváža na zvyšok colného územia Únie na účely vykonávania operácií týkajúcich sa ich technického testovania, výskumu, testovania, overovania vrátane tých, ktoré ustanovuje výrobný proces, ako aj ich demonštrácie ako vzoriek;
  3. tento tovar sa vyváža na zvyšok územia členského štátu, na ktorého území je vlastník slobodného skladu zaradený do registra vlastníkov slobodných skladov, aby mohol vykonať colné operácie po ukončení colného režimu bezcolný sklad mimo colného skladu v colnom orgáne povolenom v súlade s právnymi predpismi člena štátu o colnom predpise zaviažu colné operácie v súvislosti s takýmto tovarom;
  4. uvedený tovar sa vyváža na umiestnenie a pobyt na území iného bezplatného skladu v prípadoch stanovených právnymi predpismi členských štátov v súlade s článkom 5 ods. 212 tohto kódexu.
 6. Tovar uvedený v pododsekoch 1 a 2 odseku 5 tohto článku je predmetom spätného dovozu na územie bezplatného skladu pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom na základe cieľov a okolností týchto operácií. Lehotu stanovenú colným orgánom je možné predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta tohto tovaru.
  Pokiaľ ide o tovar uvedený v pododseku 3 odseku 5 tohto článku, musí byť colný režim bezplatného skladu ukončený pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom. Lehotu stanovenú colným orgánom je možné predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta tohto tovaru.
  Tovar uvedený v odseku 4 pododseku 5 tohto článku sa musí umiestniť na územie iného bezplatného skladu pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom. Lehotu stanovenú colným orgánom je možné predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta tohto tovaru.
 7. Postup vydania colného orgánu podľa odseku 5 tohto článku sa stanoví v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
 8. Pokiaľ ide o všetok tovar alebo jeho časť prepustený do colného režimu voľný sklad, a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, môžu sa vykonať transakcie, ktoré umožňujú prevod vlastnícke práva, použitie a (alebo) nakladanie s týmto tovarom. V takom prípade musí byť činnosť colného režimu bezplatný sklad ukončená v súlade s postupom ustanoveným týmto kódexom, s výnimkou prípadov, keď je v súlade s odsekom 9 tohto článku povolené previesť tento tovar bez dokončenia colný režim voľný sklad.
 9. Je povolené previesť tovar prepustený do colného režimu colný režim bezplatný sklad a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad bez toho, aby sa dokončil colný režim colného režimu voľný sklad, do držby a ( alebo) použiť:
  1. dodávateľovi (subdodávateľovi) alebo inej osobe, ktorá bude vykonávať stavebné a (alebo) montážne zmluvné práce na území bezplatného skladu;
  2. dopravcovi na ich prepravu;
  3. osoby, ktoré budú vykonávať opravy (s výnimkou veľkých opráv, modernizácie), údržby a iných operácií potrebných na udržiavanie tohto tovaru v normálnom (pracovnom) stave;
  4. osoby, ktoré budú vykonávať operácie týkajúce sa technického testovania, výskumu, testovania, overovania tohto tovaru ustanoveného vo výrobnom procese, ako aj ich predvádzania ako vzoriek;
  5. osoby, ktoré budú vykonávať operácie v súvislosti s tovarom vyvážaným z územia colného skladu zadarmo, v prípadoch stanovených v pododsekoch 1 a 2 odseku 5 tohto článku.
 10. Prevod tovaru do vlastníctva a (alebo) použitia osôb uvedených v odseku 9 tohto článku nezbavuje deklaranta tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad povinnosti dodržiavať podmienky používania tovaru v súlade s colný režim bezplatného skladu ustanovený v tejto kapitole.

Článok 214. identifikácia zahraničný tovar prepustený do colného režimu voľný sklad, v tovare vyrobenom (prijatom) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad

 1. Na identifikáciu zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad je možné v prípade tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad použiť nasledujúce spôsoby:
  1. pripevnenie pečiatok, pečiatok, digitálnych a iných označení zahraničným tovarom prepusteným do colného režimu colný režim slobodný sklad majiteľom slobodného skladu alebo colnými úradníkmi;
  2. podrobný popis, fotografia, zväčšený obrázok zahraničného tovaru;
  3. porovnanie vopred vybraných vzoriek a (alebo) vzoriek zahraničného tovaru a tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru;
  4. používanie existujúceho označovania výrobkov, a to aj vo forme sériových čísel;
  5. ďalšie metódy, ktoré je možné uplatniť na základe povahy tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad a operácií vykonaných pri spracovaní tovaru prepusteného do colného režimu bezplatný sklad, vrátane preskúmania predložených dokladov obsahujúcich podrobné údaje informácie o použití zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, v technologickom procese vykonávania operácií spracovania tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, ako aj o technológii jeho výroby, príp. vykonaním colnej kontroly počas operácií na spracovanie tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad.
 2. Postup identifikácie zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad v prípade tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad je ustanovený v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.

Článok 215. Ukončenie a ukončenie colného režimu slobodného colného skladu

 1. Colný režim bezplatného skladu sa musí ukončiť v nasledujúcich prípadoch:
  1. ukončenie fungovania bezplatného skladu do 6 mesiacov odo dňa ukončenia fungovania bezplatného skladu;
  2. vývoz tovaru prepusteného do colného režimu colný režim slobodný sklad, tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad, z územia colného režimu voľný sklad, s výnimkou prípadov vývozu tohto tovaru:
   • na účely uvedené v článku 5 ods. 213 tohto kódexu;
   • na zakopanie, zneškodnenie, použitie alebo zničenie akýmkoľvek iným spôsobom v súlade s právnymi predpismi členských štátov, ak tento tovar stratil spotrebiteľské vlastnosti a stane sa nevhodným na použitie v rozsahu, pre ktorý je určený;
  3. prevod práv na držbu, použitie a (alebo) nakladanie s tovarom prepusteným do colného režimu colný režim bezplatný sklad a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad; iná osoba v súlade s odsekom 10 tohto článku, s výnimkou prepravy tovaru v prípadoch uvedených v článku 9 ods. 213 tohto kódexu.
 2. Po ukončení colného režimu slobodného colného skladu môže byť deklarantom tovaru osoba, ktorá bola deklarantom tovaru, keď bol prepustený do colného režimu colný režim slobodný sklad, a ak to ustanovujú právne predpisy členského štátu. Štátov o colných predpisoch, iná osoba.
 3. Po ukončení fungovania slobodného colného skladu sa činnosť colného režimu slobodného colného skladu ukončí prepustením tovaru nachádzajúceho sa v colnom režime colný režim ustanovený týmto kódexom, s výnimkou colného režimu colný tranzit. územie bezplatného skladu, prepustený do colného režimu voľný sklad, tovar vyrobený (prijatý) z tovaru, prepustený do colného režimu voľný sklad, s prihliadnutím na odseky 4 a 5 tohto článku, alebo dokončený bez umiestnenia do colné režimy v súlade s odsekmi 7 a 9 tohto článku.
  Ak sa colný režim bezplatného skladu nedokončí v súlade s odsekom jeden tohto odseku, účinnosť tohto colného režimu sa skončí uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 pododseku 1 tohto článku a tovar sa zaistí colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.
 4. Pri vývoze tovaru z územia bezplatného skladu mimo colného územia Únie sa konanie v colnom režime bezplatný sklad končí v týchto priestoroch:
  1. podľa colného režimu pre spätný vývoz:
   • zahraničný tovar prepustený do colného režimu slobodný sklad a vyvezený z územia slobodného skladu v nezmenenom stave, okrem zmien v dôsledku prirodzeného opotrebenia, ako aj zmien v dôsledku prirodzených strát za bežných prepravných podmienok (preprava ) a (alebo) skladovanie;
   • tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad a neuznaný v súlade s článkom 218 tohto kódexu ako tovar Únie;
  2. podľa colného režimu pre vývoz:
   • Tovar Únie prepustený do colného režimu voľný sklad;
   • tovar vyrobený (prijatý) z tovaru Únie;
   • tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad a uznaný v súlade s článkom 218 tohto kódexu ako tovar Únie.
 5. Pri vývoze tovaru z územia bezplatného skladu do zvyšku colného územia Únie sa konanie v colnom režime bezplatný sklad končí v týchto priestoroch:
  1. podľa colných režimov uvedených v článku 1 ods. 4 pododsekoch 5, 7, 10, 14, 16 a 2-127 tohto kódexu zahraničný tovar prepustený do colného režimu voľný colný režim vyvážaný z územia bezplatného skladu. v nezmenenom stave, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania a tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru umiestneného pod colným konaním postup bezplatného skladu, berúc do úvahy odsek 6 tohto článku;
  2. podľa colného režimu pre spätný dovoz:
   • Tovar Únie prepustený do colného režimu voľný sklad, ktorý zostal nezmenený, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania;
   • tovar vyrobený (prijatý) výlučne z tovaru Únie prepusteného do colného režimu slobodný sklad po ukončení colného režimu bezplatný sklad pre tovar Únie.
 6. Ak zloženie tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad zahŕňa zahraničný tovar, na ktorý sa vzťahujú ochranné opatrenia vnútorného trhu, takýto tovar na vývoz z územia slobodného skladu do zvyšku colné územie Únie možno prepustiť do colného režimu uvedeného v článku 1 ods. 7 pododsekoch 2 a 127 tohto kódexu pod podmienkou, že sa v tomto tovare zistí zahraničný tovar prepustený do colného režimu voľný colný režim.
 7. Colný režim bezplatného skladu je ukončený bez prepustenia do colného režimu v prípade uvedenom v odseku 9 tohto článku, ako aj v nasledujúcich prípadoch:
  1. tovar prepustený do colného režimu slobodný sklad a tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu slobodný sklad stratil svoje spotrebiteľské vlastnosti a stal sa nevhodným na použitie v kapacitách, na ktoré je určený, sa vyváža z územia bezplatného skladu na zakopanie, zneškodnenie, použitie alebo zničenie iným spôsobom v súlade s právnymi predpismi členských štátov. V takom prípade sa konanie v colnom režime bezplatný sklad končí vo vzťahu k časti tovaru prepusteného do colného režimu bezplatný sklad, ktorá zodpovedá počtu zakopaných, zneškodnených, zneškodnených a (alebo) tovaru zničené iným spôsobom a určené v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch;
  2. tovar prepustený do colného režimu voľný sklad je zničený a (alebo) nenávratne stratený v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratne stratený v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania a skutočnosť o takomto zničení alebo neodvolateľnej strate uzná colný orgán v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
 8. Postup na dokončenie colného režimu pre bezplatný sklad v prípadoch ustanovených v odseku 7 tohto článku sa ustanoví v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
 9. Po ukončení fungovania slobodného skladu bude účinok colného režimu voľný sklad vo vzťahu k tovaru prepustenému do colného režimu voľný sklad, ktorým sú zariadenia uvedené do prevádzky a používané vlastníkom slobodného skladu. , alebo tovar, ktorý používa vlastník slobodného skladu na vytvorenie predmetov nehnuteľností na území slobodného skladu a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto predmetov nehnuteľností, dokončený bez uvedenia uvedeného tovaru do colného režimu spôsobom predpísaným právnych predpisov členských štátov.
  Tento tovar nadobúda štatút tovaru Únie odo dňa ukončenia colného režimu voľný sklad.
 10. Keď deklarant prevedie práva na držbu, použitie a (alebo) vyradenie tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad do iného osoba, konanie v colnom režime bezplatný sklad sa končí v súlade s pododsekom 1 odseku 5 tohto článku.
 11. Dokončenie colného režimu bezplatného skladu po likvidácii majiteľa bezplatného skladu sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.

Článok 216. Vznik a zánik povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k zahraničnému tovaru umiestnenému (prepustenému) do colného režimu bezplatný sklad, lehota na jeho zaplatenie a kalkulácia

 1. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá na zahraničný tovar prepustený (prepustený) do colného režimu voľný sklad vzniká deklarantovi od okamihu, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie k tovaru , a pokiaľ ide o tovar deklarovaný na prepustenie pred podaním vyhlásenia o tovare, od osoby, ktorá podala žiadosť o prepustenie tovaru pred podaním colného vyhlásenia o tovare - od okamihu, keď colný orgán zaregistroval žiadosť o prepustenie tovaru do podanie vyhlásenia o tovare.
 2. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti so zahraničným tovarom umiestneným (umiestneným) do colného režimu voľný sklad, deklarant ukončí, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. ukončenie colného režimu bezplatný sklad v súlade s článkom 215 tohto kódexu, a to aj po výskyte okolností uvedených v odseku 4 tohto článku, s výnimkou ukončenia colného režimu bezplatného skladu umiestnením pod colné orgány postup pri vývoze tovaru uvedený v článku 2 ods. 4 pododsek 215 druhý pododsek tohto kódexu;
  2. vývoz z colného územia Únie tovaru uvedeného v článku 2 ods. 4 druhom pododseku odseku 215 tohto kódexu, ktorý je prepustený do colného režimu vývoz;
  3. umiestnenie tovaru, pri ktorom bol ukončený colný režim colný režim slobodný sklad, a (alebo) tovar vyrobený (prijatý) z tovaru umiestneného do colného režimu colný režim bezplatný sklad v rámci uplatnenia tohto colného režimu. , ktorá bola ukončená v colnom režime v súlade s článkom 7 ods. 129 tohto kódexu;
  4. splnenie povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 5 tohto článku;
  5. uznanie colným orgánom v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti ničenia a (alebo) neodvolateľnej straty zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) z tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo v dôsledku nenávratnej straty tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípady, keď pred takýmto zničením alebo nenávratnou stratou v súlade s týmto kódexom vo vzťahu k tomuto zahraničnému tovaru nastal termín na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel;
  6. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným režimom slobodného colného skladu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii vyhlásenia o tovare alebo žiadosti o prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare;
  7. odvolanie colného vyhlásenia pre tovar v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá, dane, špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli počas registrácie vyhlásenia na tovar;
  8. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  9. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  10. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 3. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá je splnená, ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku.
 4. V prípade nasledujúcich okolností je konečný termín na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných antidumpingových a vyrovnávacích ciel:
  1. v prípade vývozu z územia bezplatného skladu zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu bezplatný sklad pred dokončením colný režim bezplatného skladu pre tento tovar alebo bez súhlasu colného orgánu v prípadoch uvedených v článku 5 ods. 213 tohto kódexu, s výnimkou prípadov, keď je možné tento tovar vyviesť z územia bezplatného skladu bez dokončenie colného režimu slobodného colného skladu v prípadoch stanovených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku tohto kódexu, - deň vyskladnenia z územia slobodného colného skladu, a ak tento deň nie je stanovený, - deň odhalenia skutočnosti takéhoto premiestnenia z územia colného skladu zadarmo;
  2. v prípade prepravy zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný colný režim a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný colný sklad pred vykonaním colného režimu bezplatný sklad pre tento tovar, s výnimkou prípadov, keď je možné tento tovar preložiť v prípadoch stanovených v článku 9 ods. 213 tohto kódexu - deň prepravy tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň odhalenia skutočnosť o takomto prevode;
  3. v prípade nevrátenia sa na územie slobodného colného skladu pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom v súlade s článkom 6 ods. 213 prvým odsekom tohto kódexu, tovar vyvezený z územia slobodného colného skladu v prípady uvedené v článku 1 ods. 2 a 5 článku 213 tohto kódexu, - deň uplynutia lehoty stanovenej colným orgánom v súlade s článkom 6 ods. 213 odsekom XNUMX tohto kódexu;
  4. ak colný režim slobodného colného skladu nie je ukončený pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom v súlade s článkom 6 ods. 213 ods. 3 tohto kódexu vo vzťahu k tovaru vyvážanému z územia slobodného colného skladu v prípad uvedený v článku 5 ods. 213 pododseku XNUMX tohto kódexu, - deň uplynutia tejto lehoty;
  5. v prípade neumiestnenia na územie iného bezplatného skladu pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom v súlade s odsekom 6 odseku 213 článku 4 tohto zákonníka, tovar vyvezený z územia bezplatného skladu v prípad uvedený v článku 5 ods. 213 pododsek 6 tohto kódexu - deň uplynutia lehoty stanovenej colným orgánom v súlade s článkom 213 ods. XNUMX tretím odsekom tohto kódexu;
  6. v prípade straty zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad a (alebo) tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, s výnimkou zničenia a (alebo) nenávratnej straty z dôvodu k nehode alebo vyššej moci alebo nenávratnej strate v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, - deň straty tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň odhalenie skutočnosti o tejto strate;
  7. ak colný orgán nepredloží colnému orgánu v lehote ním stanovenej doklady potvrdzujúce skutočnosť zakopania, zneškodnenia, použitia alebo iného zničenia tovaru uvedeného v článku 2 ods. 1 treťom pododseku tohto kódexu - deň vývozu tohto tovaru mimo územia bezcolného skladu;
  8. v prípade ukončenia colného režimu na vývoz v súlade s článkom 5 ods. 139 odsekom 2 tohto kódexu, pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 4 ods. 215 ods. 5 tohto kódexu, s výnimkou na ukončenie colného režimu na vývoz tohto tovaru, ktorý sa v čase, keď sa toto ukončenie nachádza na území slobodného colného skladu, - deň nasledujúci po dni uplynutia lehoty stanovenej v prvom odseku odseku 139 Článok XNUMX tohto kódexu.
 5. Ak nastali okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným do colného režimu voľný sklad, dovozné clo, danesú splatné špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clá, ako keby bol tento zahraničný tovar prepustený do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu bez uplatnenia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel a daní.
  Ak nastali okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku v súvislosti s tovarom vyrobeným (prijatým) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad a v prípade tohto tovaru v súlade s článkom 214 tohto zákonníka zahraničný tovar umiestnený do je identifikovaný colný režim. colný režim voľný sklad, dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa platia v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným do colného režimu slobodný sklad a použitým na výrobu vyrobeného (prijatého) tovaru. zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, akoby bol tento zahraničný tovar prepustený do colného režimu na prepustenie do tuzemska bez uplatnenia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel a daní.
  V prípadoch uvedených v prvom a druhom odseku tohto článku sa na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, sadzieb dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú v platnosti v deň registrácie colného orgánu vyhlásením o tovare podanom na prepustenie tovaru do colného režimu voľný sklad a vo vzťahu k tovaru, ktorého prepustenie do colného režimu colné konanie je prepustené do colného režimu. bezcolného skladu, bolo urobené pred predložením vyhlásenia o tovare, - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred podaním vyhlásenia o tovare.
 6. Ak nastali okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku v súvislosti s tovarom vyrobeným (prijatým) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad a v prípade tohto tovaru v súlade s článkom 214 tohto zákonníka, zahraničný tovar prepustený do colného režimu colný režim voľný sklad, dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa platia, akoby bol tento tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný colný režim prepustený do colného režimu prepustenie. pre domácu spotrebu bez uplatnenia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel a daní. V takom prípade sa dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá počítajú v súlade s kapitolami 7 a 12 tohto kódexu.
  Na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, sa sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel uplatňujú s účinnosťou v deň, ktorý je konečným termínom na zaplatenie dovozných ciel. clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súlade s odsekom 4 tohto článku vo vzťahu k tovaru vyrobenému (prijatému) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad. Ak sa na účely určenia colnej hodnoty tovaru, ako aj na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel, vyžaduje prepočet cudzej meny na menu členského štátu, takýto prepočet sa vykonáva výmenným kurzom platným v deň, ktorý je dátumom splatnosti dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel v súlade s odsekom 4 tohto článku. Ak colný orgán nemá presné informácie o tovare (druh, meno, množstvo, pôvod a (alebo) colná hodnota), základ pre výpočet dovozného cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, ktoré sa majú zaplatiť, sa určuje na základe colného orgánu informácií a klasifikácia tovaru sa vykonáva pri zohľadnení článku 3 ods. 20 tohto kódexu.
  Ak sa kód výrobku v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti určuje na úrovni zoskupenia s počtom znakov menším ako 10:
  • pri výpočte dovozného cla sa uplatňuje najvyššia z colných sadzieb zodpovedajúca tovaru zahrnutému do tejto skupiny;
  • pre výpočet daní sa uplatňuje najvyššia zo sadzieb dane z pridanej hodnoty, najvyššia zo sadzieb spotrebných daní (spotrebná daň alebo spotrebná daň) zodpovedajúcich tovarom zahrnutým do takejto skupiny, pre ktoré je najvyššia zo sadzieb ciel;
  • na výpočet osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel sa použije najvyššia zo sadzieb osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel zodpovedajúcich tovaru zahrnutému do tejto skupiny, berúc do úvahy desiaty odsek tohto článku. Špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá sa počítajú na základe pôvodu tovaru potvrdeného v súlade s kapitolou 4 tohto kódexu a (alebo) ďalších informácií potrebných na určenie stanovených ciel. Ak sa nepotvrdí pôvod tovaru a (alebo) ďalšie informácie požadované na stanovenie špecifikovaných ciel, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa vypočítajú na základe najvyšších sadzieb osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel stanovených pre tovar rovnaký kód komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti, ak sa klasifikácia tovaru vykonáva na úrovni 10 znakov, alebo tovaru zahrnutého do zoskupenia, ak sú kódy tovaru v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti rovnaké určené na úrovni zoskupenia s počtom znakov menším ako 10.
   Pri neskoršom zisťovaní presných informácií o tovare sa na základe týchto presných informácií počítajú dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá a refundácia (vyrovnanie) preplatku a (alebo) nadmerne vybrané sumy dovozu. clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá alebo výber nezaplatených súm v súlade s kapitolami 10 a 11 a článkami 76 a 77 tohto kódexu.
 7. Zo súm dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených (vybraných) v súlade s odsekom 5 tohto článku je splatný úrok, akoby z uvedených množstiev bol poskytnutý odklad platby od deň prepustenia tovaru do colného režimu voľný sklad v deň uplynutia lehoty na zaplatenie dovozného cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
 8. V prípade ukončenia colného režimu bezplatného skladu alebo vývozu tovaru uvedeného v článku 2 ods. 4 druhom pododseku odseku 215 štvrtom tohto kódexu z colného územia Únie do tohto colného režimu pre vývoz alebo prepustenie tovaru do colného režimu v súlade s odsekom 7 článku 129 tohto kódexu uplatniteľného na zahraničný tovar alebo zadržanie tohto tovaru colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu po splnení platobnej povinnosti clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber (úplne alebo čiastočne) výška cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených a (alebo) vybraných v súlade s týmto článkom podliehajú refundácii (kompenzácii) v súlade s kapitolou 10 a článkom 76 tohto kódexu.

Článok 217. Vlastnosti výpočtu a platby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel pri prepustení tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad a tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru umiestneného do colného režimu. colného režimu slobodný sklad

 1. Pri umiestňovaní zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu colný režim slobodný sklad a nepodliehajúceho operáciám spracovania tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad na území colného režimu voľný colný režim v colnom režime prepustenie do tuzemska pre. výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú s účinnosťou v deň registrácie vyhlásenia colným orgánom v prípade tovaru predloženého na prepustenie do colného režimu colný režim bezplatný sklad a vo vzťahu k tovaru, ktorého prepustenie do colného režimu colný režim bezplatný sklad sa uskutočnilo pred predložením colného vyhlásenia pre tovar , - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred podaním colného vyhlásenia o tovare, s výnimkou prípadu uvedeného v odseku XNUMX tohto ustanovenia.
  Pri prepustení zariadenia prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad do colného režimu prepustenie do domácej spotreby je uvedené do prevádzky a používané vlastníkom colného režimu voľný sklad na vykonávanie operácií ustanovených v článku 1 ods. 213 tejto zmluvy. Zákonníka, na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, sa uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, s účinnosťou v deň registrácie colným orgánom vyhlásenia o tovare podanom na prepustenie zariadenia do colného režimu prepustenie do voľného obehu.
 2. Pri prepustení do colného režimu uvedeného v článku 1 ods. 5 pododsekoch 7, 10, 14, 2 a 127 tohto kódexu tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad:
  1. s výhradou identifikácie zahraničného tovaru, ktorý je prepustený do colného režimu voľný sklad, v určenom tovare a ktorý sa vykonáva v súlade s článkom 214 tohto kódexu, sa dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá počítajú vo vzťahu k na zahraničný tovar prepustený do colného režimu voľný sklad a použitý na výrobu tovaru vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad. Zároveň sa na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, platných v deň registrácia colného vyhlásenia o tovare podanom na prepustenie tovaru do colného režimu colný režim slobodný sklad. a vo vzťahu k tovaru, ktorého prepustenie do colného režimu colný režim slobodný sklad sa uskutočnilo pred predloženie vyhlásenia o tovare, - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred podaním vyhlásenia o tovare;
  2. ak v deň registrácie colným orgánom nebude k dispozícii vyhlásenie o tovare týkajúcom sa tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, identifikácia zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodný sklad tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, ktorý sa vykonáva v súlade s článkom 214 tohto kódexu, dovozné clá a dane sa počítajú vo vzťahu k tovaru vyrobenému (prijatému) zo zahraničného tovaru umiestneného v colnom režime voľný sklad. Zároveň sa na výpočet dovozných ciel a daní uplatňujú sadzby dovozných ciel a daní účinné v deň, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie o tovare predloženom na prepustenie do colného režimu uvedeného v odseky 1, 5, 7, 10 a 14 článku 2 ods. 127 tohto kódexu. V tomto prípade je základom pre výpočet dovozného cla podľa sadzby ad valorem odhadovaná hodnota tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, postup na stanovenie ktorého je stanovená Komisiou.
 3. Po ukončení colného režimu bezplatného skladu umiestnením tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad podľa colných postupov v súlade s odsekom 10 článku 215 tohto kódexu dovozné clá, dane. sa počítajú vo vzťahu k tovaru vyrobenému (prijatému) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad. Zároveň sa na výpočet dovozných ciel a daní uplatňujú sadzby dovozných ciel a daní účinné v deň, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie o tovare predloženom na prepustenie tovaru do colného režimu uvedeného v colnom predpise. v pododsekoch 1, 5, 7, 10 a 14 článku 2 ods. 127 tohto kódexu.
 4. Ak sa na účely výpočtu dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel v prípadoch uvedených v odsekoch 1 - 3 tohto článku vyžaduje prepočet cudzej meny na menu členského štátu, napríklad prepočet sa vykonáva výmenným kurzom platným v deň uplatnenia sadzieb dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel stanovených pre každý prípad.

Článok 218. Určenie stavu tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad

 1. Ak sa tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad vyváža z colného územia Únie, stav tohto tovaru sa určuje v súlade s kritériami na dostatočné spracovanie tovaru, ktoré je možné vyjadriť v:
  1. zmena kódu tovaru v súlade s Komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti na úrovni ktoréhokoľvek z prvých 4 znakov;
  2. zmeny hodnoty tovaru, keď percento nákladov na použitý materiál alebo pridaná hodnota dosiahne pevný podiel na cene konečného produktu (pravidlo podielu ad valorem);
  3. splnenie nevyhnutných podmienok, výkon výrobných a technologických operácií dostatočných na uznanie tovaru ako tovaru Únie.
 2. Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad na účely vývozu z colného územia Únie sa považuje za tovar Únie, ak v dôsledku operácií výroby (prijatia) tovaru je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
  1. došlo k zmene kódu tovaru v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti na úrovni ktoréhokoľvek z prvých 4 znakov, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 tohto článku;
  2. percento hodnoty zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad nepresahuje pevný podiel na cene konečného výrobku alebo pridaná hodnota dosahuje pevný podiel na cene konečného výrobku, s výnimkou prípady uvedené v odseku 3 tohto článku;
  3. pokiaľ ide o tovar, boli splnené podmienky, boli vykonané výrobné a technologické operácie dostatočné na uznanie tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, tovaru Únie, s výnimkou prípad uvedený v prvom odseku článku 3 tohto článku.
 3. Tovar vyrobený (prijatý) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad sa neuznáva ako tovar Únie, ak sa s ním uskutočnili iba tie operácie, ktoré nespĺňajú kritériá na dostatočné spracovanie bez ohľadu na to, splnenie ďalších podmienok.
  Zmena kódu tovaru v súlade s Komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti na úrovni ktorejkoľvek z prvých 4 číslic a pravidlom podielu ad valorem sa neuplatňujú ako kritériá na dostatočné spracovanie tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru umiestneného pod colný režim slobodného skladu, ak je vo vzťahu k tovaru vyrobenému (prijatému) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu slobodný sklad zoznam podmienok, výrobných a technologických operácií postačujúcich na uznanie tovaru vyrobeného (prijatého) od zahraničný tovar prepustený do colného režimu voľný sklad, tovar Únie.
 4. Zoznam podmienok, výrobných a technologických operácií postačujúcich na uznanie tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, tovar Únie, ako aj zoznam operácií, ktorých vykonanie nespĺňajú kritériá na dostatočné spracovanie pri určovaní stavu tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad, určuje Komisia.
 5. Postup použitia pravidla valorického podielu ako kritéria dostatočného spracovania tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad určuje Komisia.
  Pravidlo zdieľania ad valorem sa neuplatňuje ako kritérium na dostatočné spracovanie pri vykonávaní opravných prác na tovare Únie prepustenom do colného režimu voľný sklad.
 6. Status tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad určuje oprávnený štátny orgán alebo oprávnená organizácia členského štátu.
 7. Ako doklad potvrdzujúci status tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný sklad vydáva oprávnený štátny orgán alebo oprávnená organizácia členského štátu stanovisko k uznaniu tovaru (prijatého) od zahraničný tovar prepustený do colného režimu voľný colný režim, tovar Únie alebo záver o uznaní tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu voľný colný režim ako tovaru Únie. Formy týchto záverov, štruktúru a formát týchto záverov vo forme elektronických dokumentov, postup ich vypĺňania, ako aj postup ich vydávania a uplatňovania určuje Komisia.
 8. V prípade absencie, zrušenia alebo zneplatnenia dokladu potvrdzujúceho stav tovaru vyrobeného (prijatého) zo zahraničného tovaru prepusteného do colného režimu colný režim bezplatný sklad, tento tovar po ukončení colného režimu colný režim bezplatný sklad s cieľom jeho vývozu. z colného územia Únie sa považuje za tovar Únie. a na iné účely - za zahraničný tovar.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu