menu

Overovanie colných, iných dokumentov a (alebo) informácií začaté pred prepustením tovaru

 1. Ak k predloženiu colného vyhlásenia nebolo priložené predloženie dokumentov potvrdzujúcich informácie uvedené v colnom vyhlásení, colný orgán má právo požiadať deklaranta, pokiaľ ide o overené informácie, o dokumenty, ktorých informácie sú uvedené v colné vyhlásenie.
 2. Dokumenty požadované v súlade s odsekom 1 tohto článku musí deklarant predložiť najneskôr 4 hodiny pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 3 ods. TC EAEU.
 3. Ak deklarant nepredloží dokumenty požadované v súlade s odsekom 1 tohto článku, colný orgán odmietne prepustiť tovar v súlade s článkom 125 colného kódexu Európske spoločenstvo pre atómovú.
 4. Colný orgán má právo požadovať obchodné, účtovné dokumenty, osvedčenie o pôvode a (alebo) ďalšie dokumenty a (alebo) informácie vrátane písomných vysvetlení potrebné na zistenie presnosti a úplnosti overených informácií uvedených v colnom vyhlásení a (alebo) informácie obsiahnuté v iných dokumentoch v týchto prípadoch:
  1. doklady predložené pri podaní colného vyhlásenia alebo predložené v súlade s odsekom 2 tohto článku neobsahujú potrebné informácie alebo deklarované informácie riadne nepotvrdzujú;
  2. colný orgán odhalil známky nedodržiavania ustanovení colného kódexu EAEU a iných medzinárodných zmlúv a aktov v oblasti colnej regulácie a (alebo) právnych predpisov členských štátov vrátane nepresnosti informácií uvedených v takéto dokumenty.
 5. Žiadosť o doklady a (alebo) informácie od deklaranta v súlade s odsekom 4 tohto článku musí byť odôvodnená a musí obsahovať zoznam označení, ktoré naznačujú, že informácie uvedené v colnom vyhlásení a (alebo) informácie obsiahnuté v iných dokumentoch sú riadne nepotvrdený alebo môže byť nepresný, zoznam dodatočne požadovaných dokumentov a (alebo) informácií, ako aj lehoty na predloženie týchto dokumentov a (alebo) informácií.
  Zoznam požadovaných dokumentov a (alebo) informácií stanoví úradník colného orgánu na základe overovaných informácií, pričom zohľadní podmienky transakcie s tovarom, vlastnosti tovaru, jeho účel a tiež iné okolnosti.
 6. Keď colný orgán požaduje doklady a (alebo) informácie v súlade s odsekom 4 tohto článku s cieľom potvrdiť informácie ovplyvňujúce výšku ciel, daní, špeciálnych, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, informuje deklaranta o možnosti vykonať prepustenie tovaru v súlade s článkom 121 colného kódexu EAEU. V takom prípade colný orgán zašle deklarantovi výpočet sumy zábezpeky na splnenie povinnosti zaplatiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clo, okrem prípadov určených v súlade s článkom 121 ods. colného kódexu EAEU, keď sa vyžaduje poskytnutie zábezpeky na zaplatenie ciel, daní, osobitných, antidumpingových, žiadnych vyrovnávacích ciel.
  Formulár na výpočet výšky zábezpeky na splnenie povinnosti zaplatiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, štruktúra a formát takéhoto výpočtu vo forme elektronického dokumentu a postup pri vypĺňaní určuje ich Komisia.
 7. Dokumenty a (alebo) informácie požadované v súlade s odsekom 4 tohto článku alebo vysvetlenie dôvodov, prečo tieto dokumenty a (alebo) informácie nemožno predložiť a (alebo) chýbajú, musia byť predložené deklarantom:
  1. najneskôr 4 hodiny pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 3 ods. 119 colného kódexu EAEU, ak žiadosť o doklady a (alebo) informácie súvisí s overením informácií uvedených v colnom vyhlásení a dokumentoch predložené pri podávaní colného vyhlásenia;
  2. najneskôr 2 hodiny pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 3 ods. 119 colného kódexu EAEU - ak žiadosť o doklady a (alebo) informácie súvisí s overením informácií uvedených v colnom vyhlásení a dokumentoch predložené v súlade s odsekom 2 tohto článku a overené informácie neovplyvňujú výšku ciel, daní, špeciálnych, antidumpingových a vyrovnávacích ciel;
  3. najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty stanovenej colným orgánom pri predĺžení dátumu prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 6 až 119 colného kódexu EAEU, - ak žiadosť o doklady a ( alebo) informácie súvisia s overením informácií obsiahnutých v colnom vyhlásení a dokumentoch predložených v súlade s odsekom 2 tohto článku a informácie, ktoré sa overujú, majú vplyv na výšku ciel, daní, špeciálnych, antidumpingových a vyrovnávacích ciel.
 8. Ak dokumenty a (alebo) informácie požadované v súlade s odsekom 4 tohto článku vrátane písomných vysvetlení alebo vysvetlení dôvodov, prečo tieto dokumenty a (alebo) informácie nemožno predložiť a (alebo) chýbajú, nie sú uvedené v colného kódexu EAEÚ, colný orgán odmietne prepustiť tovar v súlade s článkom 7 colného kódexu EAEU.
 9. Dokumenty a (alebo) informácie požadované v súlade s odsekmi 1 a 4 tohto článku musia byť predložené osobami, od ktorých sú požadované, v jednom súbore (súčasne) pre každú žiadosť.
  Spolu s dokumentmi a (alebo) informáciami požadovanými colným orgánom môžu osoby, od ktorých sú požadované, predložiť aj ďalšie dokumenty a (alebo) informácie s cieľom potvrdiť správnosť a úplnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení a (alebo) informácie obsiahnuté v iných dokumentoch.
 10. Po dokončení kontroly colných, iných dokumentov a (alebo) informácií pred prepustením tovaru v prípade, že boli predložené dokumenty a (alebo) informácie v súlade s týmto článkom alebo vysvetlenie dôvodov, prečo tieto dokumenty a (alebo) informácie nemožno predložiť a (alebo) chýbajú, alebo výsledky colnej kontroly v iných formách a (alebo) colná kontrola tovaru a (alebo) dokumenty vykonané v rámci tohto auditu potvrdzujú správnosť a (alebo) úplnosť colné orgány prepustia tovar v súlade s článkom 118 TC EAEU.
 11. Po dokončení kontroly colných, iných dokumentov a (alebo) informácií pred prepustením tovaru v prípade, že dokumenty a (alebo) informácie boli predložené v súlade s týmto článkom alebo vysvetlenie dôvodov, prečo tieto dokumenty a (alebo) informácie nemožno predložiť a (alebo) chýbajú, alebo výsledky colnej kontroly v iných formách a (alebo) colná kontrola tovaru a (alebo) dokumenty vykonané v rámci tohto auditu nepotvrdzujú správnosť a (alebo) úplnosť colných orgánov, iných dokumentov a (alebo) informácií, colný orgán na základe informácií, ktoré má k dispozícii, pošle žiadosť o zmenu (doplnenie) informácie uvedené v colnom vyhlásení pred prepustením tovaru v súlade s článkom 112 colného kódexu EAEU.
 12. Ak overenie colných a iných dokumentov a (alebo) informácií nemožno vykonať v lehote na prepustenie tovaru stanovenej v článku 119 colného kódexu EAEU, a to aj v súvislosti s nepredložením dokumentov a (alebo) informácií v lehotách stanovených v odseku 7 tohto článku colný orgán informuje deklaranta o možnosti prepustenia tovaru v súlade s článkom 121 colného kódexu EAEU.
 13. Keď je tovar prepustený v súlade s článkom 121 colného kódexu EAEU, overenie colných, iných dokumentov a (alebo) informácií je dokončené po prepustení tovaru v súlade s odsekmi 14-18 tohto článku.
 14. Deklarant môže po prepustení tovaru predložiť dokumenty a (alebo) informácie požadované colným orgánom a nepredložené v lehote uvedenej v odseku 7 tohto článku na dokončenie overovania colných, iných dokumentov a (alebo) informácií v lehote nepresahujúcej 60 kalendárnych dní odo dňa registrácie colného vyhlásenia, s výnimkou prípadu uvedeného v článku 2 ods. 314 colného kódexu EAEU.
  Colné orgány overenie colných, iných dokumentov a (alebo) informácií vyplnia najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia požadovaných dokumentov a (alebo) informácií, a ak tieto dokumenty a (alebo) informácie nie sú predložené v lehote stanovenej v prvom odseku tohto odseku - odo dňa uplynutia tejto lehoty.
 15. Ak dokumenty a (alebo) informácie predložené v súlade s týmto článkom alebo vysvetlenie dôvodov, prečo tieto dokumenty a (alebo) informácie nemožno predložiť a (alebo) chýbajú, neodstraňujte dôvody na kontrolu colných, iných dokumentov a ( alebo) informácie, colný orgán má pred uplynutím lehoty stanovenej v článku 14 druhom odseku článku XNUMX právo požadovať dodatočné dokumenty a (alebo) informácie vrátane písomných vysvetlení potrebné na preukázanie spoľahlivosti a úplnosť overených informácií uvedených v colnom vyhlásení a (alebo) informácie uvedené v iných dokumentoch.
  Tieto dodatočné dokumenty a (alebo) informácie vrátane písomných vysvetlení je potrebné predložiť najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa registrácie žiadosti colným orgánom.
 16. Pri odosielaní žiadosti o predloženie dodatočných dokumentov a (alebo) informácií vrátane písomných vysvetlení sa lehota uvedená v odseku 14 článku XNUMX tohto článku odo dňa registrácie takejto žiadosti colným orgánom pozastaví a pokračuje sa v nej. odo dňa, keď colný orgán obdrží ďalšie dokumenty a (alebo) informácie, vrátane písomných vysvetlení, a v prípade ich neposkytnutia - odo dňa uplynutia lehoty na ich predloženie.
 17. Po dokončení kontroly colných, iných dokumentov a (alebo) informácií v prípade, že dokumenty a (alebo) informácie predložené v súlade s týmto článkom alebo vysvetlenie dôvodov, prečo tieto doklady a (alebo) informácie nemožno predložiť a ( alebo) chýbajú, alebo výsledky colnej kontroly v iných formách a (alebo) colná kontrola tovaru a (alebo) dokumenty vykonané v rámci tohto auditu nepotvrdzujú súlad s ustanoveniami colného kódexu EAEU, iné medzinárodné zmluvy a akty v oblasti colnej regulácie a legislatívy členských štátov, vrátane spoľahlivosti a (alebo) úplnosti informácií, ktoré sa kontrolujú, a (alebo) nevylučujú dôvody pre kontrolu colných, iných dokumentov a ( alebo) informácie, colný orgán na základe informácií, ktoré má k dispozícii, rozhodne o zmenách (doplneniach) informácií uvedených v colnom vyhlásení v súlade s článkom 112 colného kódexu EAEU.
 18. Po dokončení overovania colných, iných dokumentov a (alebo) informácií v prípade, že doklady a (alebo) informácie požadované colným orgánom v súlade s odsekmi 4 a 15 tohto článku alebo vysvetlenie dôvodov, prečo dokumenty a (alebo) informácie nemožno predložiť a (alebo) chýbať, nie sú predložené v lehotách stanovených týmto článkom, colný orgán na základe informácií, ktoré má k dispozícii, rozhodne o zmenách a doplneniach (doplnkoch) na informácie uvedené v colnom vyhlásení v súlade s článkom 112 colného kódexu EAEU.
 19. Po dokončení overovania colných, iných dokumentov a (alebo) informácií v prípade, že dokumenty a (alebo) informácie boli predložené v súlade s týmto článkom, výsledky colnej kontroly v iných formách a (alebo) colná kontrola tovaru a ( alebo) doklady vykonané v rámci takéhoto auditu, potvrdiť správnosť a (alebo) úplnosť overených informácií, colný orgán informuje deklaranta o dokončení overovania colných, iných dokladov a (alebo) informácií a o možnosti vrátenia (kompenzácie) s cieľom zabezpečiť splnenie povinnosti zaplatiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá stanovené v súlade s odsekom 1 článku 121 colného kódexu EAEU.
 20. Vrátenie (započítanie) zábezpeky na splnenie povinnosti zaplatiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clo sa vykonáva v súlade s odsekom 7 článku 63, kapitolou 10 a článkom 76 colného kódexu EAEU.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu