menu

Colná kontrola

 1. Colná kontrola je forma colnej kontroly, ktorú vykonáva colný orgán po prepustení tovaru pomocou iných zavedených TC EAEU formy colnej kontroly a opatrenia na zabezpečenie vykonávania colnej kontroly ustanovenej colným kódexom Európske spoločenstvo pre atómovú, s cieľom overiť, či osoby dodržiavajú medzinárodné zmluvy a akty v oblasti colnej regulácie a (alebo) právnych predpisov členských štátov o colnej regulácii.
 2. Colná kontrola spočíva v porovnaní informácií deklarovaných v colnom vyhlásení a (alebo) obsiahnutých v dokumentoch predložených colným orgánom a (alebo) iných informácií predložených colnému orgánu alebo prijatých týmto orgánom v súlade s colným kódexom EAEU alebo legislatíva členských štátov s dokumentmi a (alebo) účtovnými a reportovacími údajmi, s faktúrami a inými informáciami získanými v súlade s postupom ustanoveným Colným kódexom EAEU alebo právnymi predpismi členských štátov.
 3. Colnú kontrolu je možné uplatniť počas colnej kontroly v súlade s článkom 8 ods. 310 colného kódexu EAEU, ako aj v prípadoch uvedených v článku 5 ods. 397 a článku 6 ods. 430 colného kódexu EAEU.
 4. Colnú kontrolu vykonáva colný orgán členského štátu, na území ktorého je kontrolovaná osoba vytvorená, zaregistrovaná a (alebo) má trvalé bydlisko.
 5. Kontrolovanými osobami sa rozumejú tieto osoby:
  1. deklarant;
  2. dopravcu;
  3. osoba vykonávajúca dočasné skladovanie tovaru na miestach, ktoré nie sú skladom dočasného skladu;
  4. osoba vykonávajúca činnosti v oblasti colníctva;
  5. osoba, ktorá má oprávnenie nad tovarom po jeho prepustení;
  6. autorizovaný hospodársky subjekt;
  7. osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo zúčastňovala na transakciách s tovarom prepusteným do colného režimu;
  8. osoba, o ktorej existujú informácie naznačujúce, že v jej vlastníctve a (alebo) použití je (bol) tovar v rozpore s medzinárodnými zmluvami a aktmi v oblasti colnej regulácie, právnych predpisov členských štátov vrátane tovaru, ktorý bol nezákonne prepravovaný colnú hranicu Únie.
 6. Colné orgány môžu pri vykonávaní colnej kontroly kontrolovať:
  1. skutočnosť, že tovar je prepustený do colného režimu;
  2. presnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení a (alebo) obsiahnutých v dokladoch potvrdzujúcich informácie uvedené v colnom vyhlásení;
  3. dodržiavanie obmedzení týkajúcich sa používania a (alebo) likvidácie podmienečne prepusteného tovaru;
  4. plnenie povinností, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti ciel, osobami ustanovenými v tomto kódexe pre každý druh činnosti v oblasti colníctva;
  5. súlad právnickej osoby so žiadosťou o zaradenie do registra autorizovaných hospodárskych subjektov, podmienky zaradenia do takéhoto registra, ako aj súlad autorizovaného hospodárskeho subjektu s podmienkami zaradenia do registra autorizovaných hospodárskych subjektov a splnenie ďalších povinnosti ustanovené týmto kódexom;
  6. súlad s podmienkami používania tovaru v súlade s colnými postupmi ustanovenými týmto kódexom;
  7. súlad s inými požiadavkami stanovenými medzinárodnými zmluvami a aktmi v oblasti colnej regulácie a (alebo) legislatívy členských štátov.
 7. Colná kontrola môže byť interná alebo na mieste.
 8. Na účasť na colnej kontrole môžu byť zapojení úradníci iných štátnych orgánov členských štátov v súlade s právnymi predpismi členských štátov.
 9. Pri stanovení v priebehu colnej kontroly znaky správneho deliktu resp zločiny colné orgány prijímajú opatrenia v súlade s právnymi predpismi členských štátov.
 10. Postup prijímania rozhodnutí na základe výsledkov colnej kontroly colným orgánom je ustanovený právnymi predpismi členských štátov o colnej regulácii.

 

Kamerálna colná kontrola

 1. Colná kontrola Kameralu sa vykonáva štúdiom a analýzou informácií obsiahnutých v colných vyhláseniach a (alebo) obchodných, prepravných (prepravných) a iných dokladoch predložených kontrolovanou osobou pri vykonávaní colných operácií a (alebo) na žiadosť colných orgánov, dokumentov a informácie o štátnych orgánoch štátov - členov, ako aj ďalšie dokumenty a informácie dostupné colným orgánom a týkajúce sa kontrolovanej osoby.
 2.  Cameral colnú kontrolu vykonávajú colné orgány na mieste colného orgánu bez návštevy kontrolovanej osoby, ako aj bez vydania rozhodnutia (príkazu) colného orgánu o vykonaní kamerovej colnej kontroly.
 3. Colné kontroly Kameralu sa vykonávajú bez obmedzenia frekvencie ich vykonávania.
 4. Výsledky administratívneho colného auditu sú formalizované v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colnej regulácii.
 5. Na základe výsledkov kamerovej colnej kontroly, vrátane prípadu, ak dokumenty a (alebo) informácie nie sú predložené na žiadosť colného orgánu v stanovenej lehote, môže byť vymenovaná colná kontrola na mieste.

Ukončiť colnú kontrolu

 1. Výstupnú colnú kontrolu vykonáva colný orgán s návštevou miesta (miest) sídla právnickej osoby, miesta (miest) činností jednotlivého podnikateľa a (alebo) miesta (miest) skutočnú realizáciu činností takýmito osobami (ďalej v tejto kapitole - objekty kontrolovaného subjektu).
 2. Výstupné colné kontroly sú rozdelené do nasledujúcich typov:
  1. plánovaná výstupná colná kontrola;
  2. neplánovaná colná kontrola na mieste;
  3. neplánovaná výstupná colná kontrola.
 3. Právne predpisy členských štátov môžu ustanoviť ďalšie druhy colných kontrol na mieste, dôvody, termíny a vlastnosti postupu vykonávania týchto kontrol.
 4. Právne predpisy členských štátov môžu stanoviť, že sa neuplatňuje colná kontrola na mieste vo forme plánovanej colnej kontroly na mieste.
 5. Výstupnú colnú kontrolu menuje vedúci (vedúci) colného orgánu, určený v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch, zástupcom vedúceho (zástupcu vedúceho) colného orgánu, ktorý ním poveril, alebo osobami, ktoré ho nahrádzajú. pre nich rozhodnutím (vydaním príkazu) vykonať výstupnú colnú kontrolu.
 6. Rozhodnutie (príkaz) vykonať colnú kontrolu na mieste musí obsahovať tieto informácie:
  1. dátum a registračné číslo tohto rozhodnutia (predpis);
  2. druh colnej kontroly na mieste;
  3. názov colného orgánu vykonávajúceho colnú kontrolu na mieste;
  4. základ pre vymenovanie colnej kontroly na mieste - odkaz na plán (harmonogram) kontrol alebo na základe ustanovenom v odseku 16 tohto článku;
  5. meno (priezvisko, krstné meno a priezvisko (ak existuje)) kontrolovanej osoby, jej miesto (-a) miesta (miesto bydliska) a (alebo) miesto (-á) skutočného vykonávania činností, jeho identifikácia a (alebo) registračné čísla;
  6. priezviská, mená, priezviská (ak existujú) a funkcie colných úradníkov vykonávajúcich colnú kontrolu na mieste;
  7. priezviská, mená, priezviská (ak existujú) a funkcie úradníkov zapojených do účasti na colnej kontrole na mieste;
  8. predmetom colnej kontroly na mieste v súlade s článkom 6 ods. 331 colného kódexu EAEU;
  9. ďalšie informácie stanovené v právnych predpisoch členských štátov o colných predpisoch.
 7. Forma rozhodnutia (príkazu) vykonať colnú kontrolu na mieste je stanovená právnymi predpismi členských štátov o colnej regulácii.
 8. Ak je potrebné zmeniť (doplniť) informácie uvedené v pododsekoch 5-9 odseku 6 tohto článku, pred dokončením colnej kontroly na mieste môže byť rozhodnutie (príkaz) vykonať colnú kontrolu na mieste zmenené a doplnené (doplnené) spôsobom predpísaným právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
 9. Výstupnú colnú kontrolu možno vymenovať na základe výsledkov colnej kontroly v iných formách, ako aj na základe výsledkov kamerovej colnej kontroly.
 10. Plánovaná colná kontrola na mieste sa vykonáva na základe plánov inšpekcií vypracovaných colnými orgánmi.
  Colné orgány vykonávajú plánované colné kontroly na mieste vo vzťahu k tej istej kontrolovanej osobe maximálne raz za rok.
  Colné orgány vykonávajú plánované colné kontroly na mieste vo vzťahu k autorizovaným hospodárskym subjektom najviac raz za 1 roky.
 11.  Pri výbere osôb, u ktorých sa vykonáva plánovaná výstupná colná kontrola, sa vyberajú informácie získané z týchto zdrojov:
  1. výsledky colnej kontroly pred a po prepustení tovaru;
  2. zdrojov colných informácií;
  3. výsledky predchádzajúcich colných kontrol;
  4. banky, nebankové úverové (úverové a finančné) organizácie a organizácie vykonávajúce určité typy bankových operácií členských štátov;
  5. colné a (alebo) iné štátne orgány členských štátov;
  6. médiá;
  7. iné zdroje informácií.
 12. Pred začiatkom plánovanej colnej kontroly na mieste colných orgánov zaslať kontrolovanej osobe doporučene poštou oznámenie o plánovanej colnej kontrole na mieste s potvrdením o prijatí, alebo zaslať také oznámenie iným spôsobom, ktorý umožňuje potvrdiť skutočnosť o jej prijatí.
 13. Vrátenie poštovej zásielky so značkou, ktorá naznačuje, že list nebol adresátovi doručený z dôvodu neprítomnosti kontrolovanej osoby na jeho mieste, nie je dôvodom na zrušenie plánovanej colnej kontroly na mieste.
 14. Plánovanú výstupnú colnú kontrolu je možné začať najskôr 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia oznámenia o plánovanej výstupnej colnej kontrole kontrolovanou osobou alebo odo dňa prijatia poštovej zásielky colným orgánom s označením, že list nebol doručený adresátovi.
 15. Neplánované colné kontroly na mieste sa vykonávajú bez obmedzenia frekvencie týchto kontrol.
 16. Dôvody pre vymenovanie neplánovaných colných kontrol na mieste môžu byť:
  1. údaje získané ako výsledok analýzy informácií obsiahnutých v informačných zdrojoch colných orgánov a iných štátnych orgánov členských štátov a ktoré naznačujú možné porušenie medzinárodných zmlúv a aktov v oblasti colnej regulácie a (alebo) legislatívy Členské štáty;
  2. informácie naznačujúce možné porušenie medzinárodných zmlúv a aktov v oblasti colnej regulácie a (alebo) právnych predpisov členských štátov;
  3. žiadosť osoby o zaradenie do registra autorizovaných hospodárskych subjektov;
  4. predloženie schváleného hospodárskeho subjektu colnému orgánu informácií o zmenách ním uvedených informácií, ak je zapísaný v registri schválených hospodárskych subjektov o majetku, hospodárskom riadení, operačnom riadení alebo prenájme zariadení, priestorov (častí priestorov) ) a (alebo) otvorené plochy (časti voľných priestranstiev) určené na dočasné skladovanie tovaru;
  5. potreba vykonať protiplánovanú výstupnú colnú kontrolu v súlade s odsekom 17 tohto článku;
  6. odvolanie (žiadosť) príslušného orgánu štátu, ktorý nie je členom Únie, o vykonanie inšpekcie osoby, ktorá vykonávala so zahraničnou osobou transakcie súvisiace s pohybom tovaru cez colnú hranicu Únie;
  7. poučenie (žiadosť) orgánov predbežného vyšetrovania (orgánov činných v trestnom konaní) členských štátov o materiáloch overenia oznámenia o trestnom čine alebo o začatej trestnej veci;
  8. pokyn colného orgánu jedného členského štátu daný colnému orgánu iného členského štátu na vykonanie colnej kontroly na mieste u osoby vytvorenej a (alebo) zaregistrovanej v súlade s právnymi predpismi členského štátu, colného orgánu z toho bol poučený z dôvodov uvedených v pododsekoch 1 a (alebo) 3 doložke 3 článku 373 colného kódexu EAEU;
  9. iné dôvody ustanovené právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
 17. Ak je potrebné potvrdiť správnosť informácií poskytnutých kontrolovanou osobou, môže colný orgán vykonať protiplánovanú výstupnú colnú kontrolu u osôb vytvorených a (alebo) zaregistrovaných v súlade s právnymi predpismi členského štátu, colného orgánu ktorá vykonáva výstupnú colnú kontrolu a je spojená s kontrolovanou osobou pre transakcie (operácie) s tovarom.
 18. Dátum začatia colnej kontroly na mieste je dátumom doručenia kontrolovanej osobe rozhodnutia (príkazu) vykonať colnú kontrolu na mieste, a ak také rozhodnutie (príkaz) vykonať na mieste colná kontrola je kontrolovanej osobe oznámená iným spôsobom, pričom dátum je stanovený v súlade s legislatívou štátov- členov.
 19. Odmietnutie kontrolovanej osoby prijať rozhodnutie (príkaz) vykonať colnú kontrolu na mieste nie je dôvodom na zrušenie colnej kontroly na mieste.
  V tomto prípade je dátumom začatia colnej kontroly na mieste dátum, kedy bolo z rozhodnutia (objednávky) o vykonaní colnej kontroly na mieste vyhotovený záznam o odmietnutí prijatia tohto rozhodnutia (príkazu) .
 20. Pred začatím colnej kontroly na mieste v zariadení kontrolovanej osoby sú úradníci colného orgánu povinní predložiť servisné osvedčenia vedúcemu kontrolovanej osoby, osobe, ktorá nahrádza vedúceho, alebo zástupcovi kontrolovaná osoba.
 21. Po dobu colnej kontroly na mieste nie je kontrolovaná osoba oprávnená vykonávať zmeny (doplnky) kontrolovaných dokumentov, ktoré súvisia s jej činnosťou.
 22. Lehota na vykonanie colnej kontroly na mieste by nemala presiahnuť 2 mesiace. Toto obdobie nezahŕňa časové obdobie od dátumu doručenia požiadavky na predloženie dokumentov a (alebo) informácií kontrolovanej osobe a dátumom prijatia týchto dokumentov a (alebo) informácií.
 23. Lehotu na vykonanie colnej kontroly na mieste je možné predĺžiť o 1 mesiac na základe rozhodnutia colného orgánu, ktorý takúto kontrolu vykonáva.
 24. Ak je to potrebné, vykoná sa neplánovaná výstupná colná kontrola, vykoná sa colná kontrola, zašle sa žiadosť príslušným orgánom členských štátov alebo štátov, ktoré nie sú členmi Únie, obnoví kontrolovaná osoba dokumenty potrebné na vykonanie výstupu colnej kontrole, predložiť dodatočné dokumenty súvisiace s kontrolovaným obdobím, ovplyvňujúce závery na základe výsledkov colnej kontroly na mieste, ako aj v iných prípadoch ustanovených právnymi predpismi členských štátov, môže byť colná kontrola na mieste pozastavené rozhodnutím vedúceho (vedúceho) colného orgánu vykonávajúceho colnú kontrolu, jeho splnomocneného vedúceho (zástupcu vedúceho) colného orgánu alebo osôb, ktoré ich nahrádzajú.
  Obdobie pozastavenia colnej kontroly na mieste nesmie prekročiť 9 mesiacov, pokiaľ právne predpisy členských štátov neustanovujú dlhšie obdobie.
  Postup pozastavenia colnej kontroly na mieste je stanovený právnymi predpismi členských štátov o colnej regulácii.
  Obdobie pozastavenia colnej kontroly na mieste z dôvodov stanovených v tejto doložke, ako aj z dôvodov stanovených právnymi predpismi členských štátov, nie je zahrnuté do obdobia colnej kontroly na mieste.
 25. Rozhodnutie (predpis) o vykonaní colnej kontroly na mieste obsahuje vhodné údaje o predĺžení lehoty colnej kontroly na mieste, ako aj o pozastavení jej vykonávania, o čom je kontrolovaná osoba informovaná.
 26. Výsledky colnej kontroly na mieste sú formalizované vyhotovením colného dokumentu, ktorého forma je stanovená v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch, spôsobom predpísaným týmito právnymi predpismi.
 27. Právne predpisy členských štátov o colnej regulácii môžu ustanoviť postup oboznamovania kontrolovaných osôb s predbežnými výsledkami colnej kontroly na mieste a prípadných námietok voči nim.
 28. V colnom dokumente vyhotovenom pri registrácii výsledkov colnej kontroly na mieste sú uvedené tieto informácie:
  1. miesto a dátum zostavenia tohto dokumentu;
  2. registračné číslo tohto dokumentu;
  3. názov colného orgánu, ktorý vykonal colnú kontrolu na mieste;
  4. základ pre vymenovanie colnej kontroly na mieste - odkaz na plán (harmonogram) kontrol alebo z dôvodov uvedených v odseku 16 tohto článku;
  5. dátum a číslo rozhodnutia (príkazu) vykonať colnú kontrolu na mieste;
  6. druh colnej kontroly na mieste;
  7. meno (priezvisko, krstné meno a priezvisko (ak existuje)) kontrolovanej osoby, jej miesto (-a) miesta (miesto bydliska) a (alebo) miesto (-á) skutočného vykonávania činností, jeho identifikácia a (alebo) registračné čísla;
  8. priezviská, mená, priezviská (ak existujú) a funkcie colných úradníkov, ktorí vykonávali colnú kontrolu na mieste;
  9. priezviská, krstné mená, priezviská (ak existujú) a funkcie úradníkov zapojených do colnej kontroly v teréne;
  10. dátumy začiatku a ukončenia colnej kontroly na mieste a v prípade pozastavenia a (alebo) predĺženia lehoty na colnú kontrolu na mieste sú uvedené aj lehoty takéhoto pozastavenia a (alebo) predĺženia;
  11. druhy overených dokumentov;
  12. informácie o formách colnej kontroly, ďalších akciách vykonaných počas colnej kontroly na mieste;
  13. opis odhalených skutočností, ktoré naznačujú porušenie medzinárodných zmlúv a aktov v oblasti colnej regulácie a (alebo) právnych predpisov členských štátov s uvedením ustanovení medzinárodných zmlúv a aktov v oblasti colnej regulácie a (alebo) právne predpisy členských štátov, ktorých požiadavky boli porušené, alebo informácie o ich neexistencii;
  14. závery založené na výsledkoch colnej kontroly na mieste;
  15. ďalšie informácie stanovené v právnych predpisoch členských štátov o colných predpisoch.
 29. Dátum ukončenia colnej kontroly na mieste je dátumom vyhotovenia colného dokumentu pri registrácii výsledkov colnej kontroly na mieste.
 30. Výstupná colná kontrola sa nevykonáva vo vzťahu k jednotlivcom, s výnimkou individuálnych podnikateľov registrovaných v súlade s právnymi predpismi členských štátov.

 

Prístup úradníkov colných a iných štátnych orgánov k objektu kontrolovanej osoby za účelom vykonania colnej kontroly na mieste

 1. Kontrolovaná osoba po predložení rozhodnutia (príkazu) na vykonanie colnej kontroly na mieste a osvedčení o poskytnutí služby úradníkmi colného orgánu je povinná poskytnúť prístup týmto úradníkom a úradníkom iných zapojených štátnych orgánov k účasti na colná kontrola na mieste do zariadenia kontrolovanej osoby za účelom vykonania colných kontrol na mieste.
  Prístup úradníkov colných orgánov a úradníkov iných štátnych orgánov zapojených do účasti na colnej kontrole do obytných priestorov kontrolovanej osoby je povolený, ak to ustanovujú právne predpisy členských štátov.
 2. Ak právne predpisy členského štátu ustanovujú osobitný postup pre prístup k jednotlivým objektom, takýto prístup sa vykonáva spôsobom ustanoveným právnymi predpismi tohto členského štátu.
 3. Kontrolovaná osoba má právo odoprieť prístup k predmetu kontrolovanej osoby úradníkom colného orgánu a úradníkom iných štátnych orgánov zapojených do účasti na colnej kontrole na mieste v týchto prípadoch:
  1. títo úradníci nepredložili rozhodnutie (príkaz) vykonať colnú kontrolu na mieste a (alebo) osvedčenia o službe;
  2. títo úradníci nie sú uvedení v rozhodnutí (príkaze) vykonať colnú kontrolu na mieste;
  3. títo úradníci nemajú osobitné povolenie na prístup do zariadenia kontrolovaného subjektu, ak je to povolenie požadované v súlade s právnymi predpismi členských štátov.
 4. V prípade neoprávneného odmietnutia kontrolovanej osoby poskytnúť prístup úradníkom colného orgánu vykonávajúcim colnú kontrolu na mieste a úradníkom iných štátnych orgánov členských štátov zapojených do vykonávania colnej kontroly na mieste, príslušný dokument (protokol) je spísaný v zariadení kontrolovanej osoby v súlade s legislatívou členského štátu.
  V prípade neoprávneného odmietnutia kontrolovanej osoby poskytnúť prístup colným úradníkom vykonávajúcim colnú kontrolu na mieste a úradníkom iných štátnych orgánov členských štátov zapojených do vykonávania colnej kontroly na mieste majú právo vstupu tento predmet s potlačením odporu a (alebo) s otvorením uzamknutých priestorov v súlade s právnymi predpismi členských štátov

 

Práva a povinnosti úradníkov colného orgánu počas colnej kontroly

 1. Pri vykonávaní colnej kontroly majú colní úradníci právo:
  1. požadovať a prijímať obchodné oznámenia od auditovaného subjektu, prepravné (prepravné) dokumenty, účtovné a ohlasovacie dokumenty, ako aj ďalšie informácie, a to aj v elektronických médiách, týkajúce sa kontrolovaného tovaru, vrátane informácií o ďalších transakciách kontrolovanej osoby v súvislosti s týmto tovarom;
  2. požadovať, aby auditovaný subjekt predložil správy v súlade s článkom 18 colného kódexu EAEU;
  3. vyžadovať od osôb spojených s kontrolovanou osobou transakcie (operácie) s tovarom, v súvislosti s ktorým sa vykonáva colná kontrola, predložiť kópie dokumentov a ďalšie informácie o transakciách a vyrovnaniach vykonaných s kontrolovanou osobou alebo s tretími stranami súvisiacimi s transakciami (operácie) s takýmto tovarom;
  4. požadovať od bánk, nebankových úverových (úverových a finančných) organizácií a organizácií vykonávajúcich určité druhy bankových operácií, členských štátov a dostávať od nich dokumenty a informácie o dostupnosti a počtoch bankových účtov organizácií a jednotlivých podnikateľov z členských štátov , ako aj dokumenty a informácie týkajúce sa pohybu finančných prostriedkov prostredníctvom účtov organizácií a individuálnych podnikateľov potrebné na colnú kontrolu vrátane tých, ktoré obsahujú bankové tajomstvo v súlade s právnymi predpismi členských štátov;
  5. požadovať od štátnych orgánov členských štátov a dostávať od nich dokumenty a informácie potrebné na vykonanie colnej kontroly vrátane tých, ktoré predstavujú obchodné, bankové, daňové a iné tajomstvá chránené zákonom v súlade s právnymi predpismi členských štátov;
  6. zasielať otázky organizáciám, štátnym a iným orgánom (organizáciám) členských štátov a nečlenom Únie v súvislosti s colnou kontrolou;
  7. vymenovať colnú kontrolu;
  8. vykonávať ďalšie činnosti stanovené právnymi predpismi členských štátov.
 2. Colní úradníci majú pri vykonávaní colnej kontroly na mieste tiež právo:
  1. požadovať od kontrolovanej osoby predloženie tovaru, v súvislosti s ktorým sa vykonáva výstupná colná kontrola;
  2. vykonať spôsobom predpísaným právnymi predpismi členských štátov inventarizáciu alebo požadovať inventarizáciu tovaru;
  3. získať prístup k zariadeniam kontrolovanej osoby po predložení rozhodnutia (príkazu) vykonať colnú kontrolu na mieste a servisné osvedčenia colnými úradníkmi;
  4. odoberať vzorky a (alebo) vzorky tovaru;
  5. zaistiť dokumenty alebo ich kópie od kontrolovanej osoby vyhotovením zaistenia;
  6. zaistiť tovar alebo ho zaistiť v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi členských štátov počas obdobia colnej kontroly na mieste, aby sa zabránilo opatreniam zameraným na odcudzenie tovaru, pre ktorý je colná kontrola na mieste vykonávaná alebo s týmto tovarom nakladať iným spôsobom;
  7. zapečatiť priestory, sklady, archívy a iné miesta (skladovanie) dokumentov a tovaru, v súvislosti s ktorými sa vykonáva colná kontrola na mieste;
  8. požadovať od zástupcov kontrolovanej osoby predloženie dokladov totožnosti a (alebo) dokladov potvrdzujúcich autoritu;
  9. získať v medziach svojich kompetencií prístup k databázam a databázam informačných systémov kontrolovaného subjektu;
  10. požadovať a dostávať od kontrolovanej osoby v rámci problémov, ktoré sa majú overovať, potrebné dokumenty (kópie), ďalšie informácie vrátane jej elektronickej podoby, týkajúce sa jej činností a majetku. Ak by sa takéto dokumenty (ich kópie) v súlade s právnymi predpismi členských štátov nemali nachádzať na mieste colnej kontroly na mieste, colný úradník stanoví lehotu postačujúcu na ich predloženie, najmenej však 3 pracovné dni. dni;
  11. používať technické prostriedky (vrátane zariadení na záznam zvuku a videa, fotografovanie), ako aj softvérové ​​produkty určené na spracovanie informácií poskytnutých kontrolovanou osobou v elektronickej forme;
  12. vykonávať ďalšie činnosti stanovené právnymi predpismi členských štátov.
 3. Pri vykonávaní colnej kontroly sú colní úradníci povinní:
  1. dodržiavať práva a oprávnené záujmy kontrolovanej osoby, predchádzať škodám kontrolovanej osoby nezákonnými rozhodnutiami a činmi (nečinnosť);
  2. použiť informácie získané počas colnej kontroly v súlade s článkom 356 colného kódexu EAEU;
  3. zaistiť bezpečnosť dokumentov prijatých a vyhotovených počas colnej kontroly, nezverejňovať ich obsah bez súhlasu kontrolovanej osoby, s výnimkou prípadov stanovených právnymi predpismi členských štátov;
  4. dodržiavať oficiálnu etiku;
  5. informovať kontrolovanú osobu o jej právach a povinnostiach pri colnej kontrole, vymenovaní colnej kontroly, odbere vzoriek a (alebo) vzoriek tovaru, ako aj o právach a povinnostiach colných úradníkov počas colnej kontroly;
  6. počas colnej kontroly na mieste neporušovať zavedený režim činnosti kontrolovanej osoby;
  7. poskytnúť na žiadosť kontrolovaného subjektu potrebné informácie o ustanoveniach colného kódexu EAEU a právnych predpisoch členských štátov týkajúcich sa postupu vykonávania colného auditu;
  8. predložiť počas colnej kontroly na mieste zástupcom kontrolovanej osoby rozhodnutie (príkaz) vykonať colnú kontrolu na mieste a ich servisné osvedčenia;
  9. vykonávať ďalšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi členských štátov.

 

Práva a povinnosti kontrolovanej osoby pri colnej kontrole

 1. Počas colnej kontroly má kontrolovaná osoba právo:
  1. požadovať od colných orgánov a dostávať od nich informácie o ustanoveniach tohto kódexu a právnych predpisoch členských štátov týkajúcich sa postupu vykonávania colnej kontroly;
  2. predložiť všetky dokumenty a informácie, ktoré má k dispozícii, potvrdzujúce súlad s medzinárodnými zmluvami a aktmi v oblasti colnej regulácie a (alebo) legislatívy členských štátov;
  3. odvolať sa proti rozhodnutiam a činom (nečinnosti) colných orgánov spôsobom predpísaným právnymi predpismi členských štátov;
  4. požadovať od colných úradníkov vykonávajúcich colnú kontrolu na mieste predloženie rozhodnutia (príkazu) o vykonaní colnej kontroly na mieste a servisných osvedčení;
  5. byť prítomný pri colnej kontrole na mieste a poskytovať vysvetlenia k otázkam súvisiacim s predmetom colnej kontroly na mieste;
  6. využívať ďalšie práva stanovené právnymi predpismi členských štátov.
 2. 2. Kontrolovaná osoba počas colnej kontroly je povinná:
  1. predložiť tovar, pri ktorom sa vykonáva výstupná colná kontrola, ak je to možné, predložiť taký tovar;
  2. predložiť na žiadosť colného orgánu dokumenty a informácie na papieri, a ak je to potrebné, aj na inom médiu, v stanovenom časovom rámci;
  3. zabezpečiť neobmedzený prístup colných úradníkov vykonávajúcich colnú kontrolu na mieste a úradníkov zapojených do vykonávania tejto kontroly do zariadení kontrolovanej osoby a poskytnúť im pracovisko;
  4. ak je dokumentácia potrebná na účely colnej kontroly vyhotovená v inom jazyku, ako je štátny jazyk členského štátu, ktorého colný orgán vykonáva colnú kontrolu, - predložiť colným úradníkom vykonávajúcim colnú kontrolu preklad uvedenej dokumentácie ;
  5. určiť okruh osôb zodpovedných za predkladanie dokumentov a informácií colným úradníkom vykonávajúcim colnú kontrolu, najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa predloženia rozhodnutia (príkazu) vykonať colnú kontrolu na mieste;
  6. zabezpečiť inventarizáciu počas colnej kontroly na mieste;
  7. zabezpečiť možnosť odberu vzoriek a (alebo) vzoriek tovaru v prípade, že colní úradníci vykonávajúci colnú kontrolu na mieste rozhodnú o vymenovaní colnej kontroly;
  8. na žiadosť colných úradníkov vykonávajúcich colnú kontrolu na mieste poskytnúť písomné a ústne vysvetlenie činností kontrolovanej osoby, ako aj predložiť osvedčenia a výpočty;
  9. vykonávať ďalšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi členských štátov.

Predloženie dokumentov a informácií potrebných na colnú kontrolu

 1. Štátne orgány členských štátov predkladajú na žiadosť colného orgánu dokumenty a informácie, ktoré majú k dispozícii, týkajúce sa registrácie organizácií a jednotlivých podnikateľov, platenia a výpočtu daní, údajov a (alebo) účtovných a výkazníckych dokladov, ako aj ďalšie dokumenty a informácie potrebné na vykonávanie colných kontrol, vrátane tých, ktoré predstavujú obchodné, bankové, daňové a iné tajomstvá chránené zákonom, v súlade s požiadavkami legislatívy členských štátov o ochrane štátu, obchodu, bankovníctva , daňové a iné tajomstvá chránené zákonom.
 2. Banky, nebankové úverové (úverové a finančné) organizácie a organizácie, ktoré vykonávajú určité druhy bankových operácií, členské štáty predkladajú na žiadosť colného orgánu dokumenty a informácie o dostupnosti a počte bankových účtov organizácií a jednotliví podnikatelia z členských štátov, ako aj nevyhnutné na colné odbavenie. overovanie dokumentov a informácií týkajúcich sa pohybu finančných prostriedkov na účtoch týchto organizácií a individuálnych podnikateľov vrátane tých, ktoré obsahujú bankové tajomstvo v súlade s právnymi predpismi členských štátov .
 3. Osoby spojené s kontrolovanou osobou pri transakciách (operáciách) s tovarom, v súvislosti s ktorým sa vykonáva colná kontrola, sú povinné predložiť na žiadosť colného orgánu kópie dokumentov a ďalšie informácie o transakciách a vyrovnaniach vykonaných s kontrolovaná osoba alebo s tretími stranami súvisiace s transakciami (operáciami) s takýmto tovarom požadovanými na colnú kontrolu.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu