menu

Colný režim colný sklad

Článok 155. Obsah a uplatňovanie colného režimu colný sklad

 1. Colný režim colný sklad - colný režim uplatňovaný na zahraničný tovar, podľa ktorého je tento tovar uskladnený v colnom sklade bez zaplatenia dovozného cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, s výhradou podmienok umiestnenia tovaru pod toto clo a ich použitie v súlade s takýmto colným režimom.
 2. Tovar prepustený do colného režimu colný sklad si zachováva štatút zahraničného tovaru.
 3. Je možné uplatniť colný režim colného skladu na pozastavenie:
  1. colný režim pre dočasný dovoz (príjem) prepustením tovaru do colného režimu colný sklad tovaru, ktorý bol predtým prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem);
  2. colný režim na prepracovanie na colnom území prepustením tovaru do colného režimu colný sklad prepustený do colného režimu na prepracovanie na colnom území a (alebo) výrobky zo spracovania tovaru, ktorý bol predtým prepustený do colného režimu na prepracovanie v colné územie;
  3. colné konanie na prepracovanie pre domácu spotrebu prepustením tovaru do colného režimu colný sklad prepusteného do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu a (alebo) výrobky zo spracovania tovaru, ktorý bol predtým prepustený do colného režimu prepracovanie na domácu spotrebu.
  4. Colný režim colný sklad je povolený vo vzťahu k tovaru, ktorý z dôvodu jeho veľkých rozmerov alebo osobitných podmienok nakládky, vykládky a (alebo) skladovania nemožno umiestniť do colného skladu.
   Skladovanie tohto tovaru sa môže uskutočňovať na miestach, ktoré nie sú colnými skladmi, s výhradou povolenia colného orgánu na skladovanie na týchto miestach vydaného v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
  5. Komisia má právo určiť zoznam tovarov, na ktoré sa neuplatňuje colný režim colný sklad. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 203 zo dňa 11.12.2018)

Článok 156. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu colný sklad a jeho použitia v súlade s týmto colným režimom

 1. Podmienky na prepustenie tovaru do colného režimu colný sklad sú:
  1. doba použiteľnosti a (alebo) predaj tovaru v deň jeho colného vyhlásenia v súlade s colným režimom colného skladu je viac ako 180 kalendárnych dní;
  2. dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu.
 2. Podmienky na použitie tovaru v súlade s colným režimom colného skladu sú:
  1. umiestnenie a umiestnenie tovaru v colnom sklade a tovar uvedený v článku 4 ods. 155 tohto kódexu - na miestach určených v povolení colného orgánu na uskladnenie tovaru na mieste, ktoré nie je colným skladom;
  2. dodržanie doby platnosti colného režimu colný sklad;
  3. súlad s ustanoveniami článku 158 tohto kódexu pri vykonávaní operácií s tovarom prepusteným do colného režimu colný sklad.

Článok 157. Trvanie colného režimu colný sklad

 1. Doba platnosti colného režimu colný sklad nesmie byť dlhšia ako 3 roky odo dňa prepustenia tovaru do takéhoto colného režimu, s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku.
 2. V prípade opakovaného použitia colného režimu colný sklad v súvislosti so zahraničným tovarom nachádzajúcim sa na colnom území Únie, vrátane prípadov, keď ako deklarant tohto tovaru vystupujú rôzne osoby, celková doba platnosti colného režimu colného úradu sklad nemôže prekročiť obdobie uvedené v odseku 1 tohto článku.
 3. Tovar prepustený do colného režimu colný sklad pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 tohto článku musí byť prepustený do colného režimu ustanoveného týmto kódexom alebo prepustený ako dodávka v súlade s kapitolou 39 tohto článku. Zákonníka.
  Tovar s obmedzenou trvanlivosťou a (alebo) predajom musí byť prepustený do iného colného režimu najneskôr 180 kalendárnych dní pred uplynutím platnosti a (alebo) predaja.
 4. V prípade ukončenia fungovania colného skladu, tovaru prepusteného do colného režimu colný sklad a umiestneného v takom colnom sklade, najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia fungovania tohto colného skladu. colný sklad, musí byť umiestnený v inom colnom sklade alebo prepustený do colného režimu ustanoveného týmto kódexom, alebo prepustený ako dodávka v súlade s kapitolou 39 tohto kódexu.

Článok 158. Akcia prebieha na umiestnených tovar do colného režimu v colnom sklade

 1. Osoby s právomocami vo vzťahu k tovaru alebo ich zástupcovia majú právo vykonať s tovarom prepusteným do colného režimu colný sklad obvyklé činnosti potrebné na zaistenie jeho bezpečnosti vrátane kontroly a merania tovaru, jeho pohybu v colnom sklade, a vo vzťahu k tovaru uvedenému v článku 4 ods. 155 tohto kódexu - na mieste uskladnenia tohto tovaru za predpokladu, že tieto operácie nemajú za následok zmenu stavu tovaru, porušenie jeho obalu a (alebo) prostriedkov identifikácia.
 2. So súhlasom colného orgánu je možné tovar prepustený do colného režimu colný sklad vykonať jednoduchými montážnymi operáciami, ako aj operáciami pre:
  1. výber vzoriek a (alebo) vzoriek tovaru;
  2. príprava tovaru na predaj a prepravu (preprava) vrátane rozdelenia dávky, formovania zásielok, triedenia, balenia, prebaľovania, označovania, operácií na zlepšenie prezentácie;
  3. údržba - vo vzťahu k tovaru, počas skladovania, ktoré sa vyžaduje od týchto operácií.
 3. Operácie vykonané s tovarom prepusteným do colného režimu colný sklad by nemali meniť vlastnosti tohto tovaru spojené so zmenou kódu v súlade s Nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti.
 4. Nie je dovolené používať tovar prepustený do colného režimu colný sklad podľa jeho funkčného účelu.
 5. Pokiaľ ide o všetok tovar alebo jeho časť prepustený do colného režimu colný sklad, môžu sa vykonať transakcie, ktoré zabezpečia prevod práv na držbu, použitie a (alebo) zneškodnenie tohto tovaru.

Článok 159. Skladovanie tovaru v colnom sklade

 1. Tovar musí byť umiestnený v colnom sklade alebo na miestach určených v povolení colného orgánu na skladovanie tovaru na mieste, ktoré nie je colným skladom, do 5 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni jeho umiestnenia do colného režimu. colného skladu.
 2. Tovar, ktorý môže poškodiť iný tovar alebo vyžadovať zvláštne skladovacie podmienky, sa musí umiestniť do colných skladov vybavených v súlade s podmienkami skladovania tohto tovaru.

Článok 160. Tovar, ktorý sa stal nepoužiteľným, znehodnoteným alebo poškodeným počas doby jeho uskladnenia v colnom sklade

Tovar, ktorý sa stal nepoužiteľným, poškodeným alebo poškodeným v dôsledku nehody alebo vyššej moci počas doby jeho uskladnenia v colnom sklade, keď je prepustený do colného režimu zvoleného deklarantom, sa považuje za dovezený na colné územie. Únie v nepoužiteľnom, poškodenom alebo poškodenom stave.

Článok 161. Dokončenie a ukončenie colného režimu colný sklad

 1. Pred skončením colného režimu colný sklad ustanoveným v článku 157 tohto kódexu sa tento colný režim končí:
  1. prepustenie tovaru do colného režimu uplatniteľného na zahraničný tovar za podmienok ustanovených v tomto kódexe, s výnimkou colného režimu tranzit, ak tento odsek neustanovuje inak;
  2. obnovenie colného režimu pre prepracovanie na colnom území, ktorého konanie bolo pozastavené v súlade s článkom 3 ods. 173 tohto kódexu;
  3. obnovenie colného režimu pre spracovanie na domácu spotrebu, ktorého prevádzka bola pozastavená v súlade s článkom 3 ods. 197 tohto kódexu;
  4. obnovenie colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz), ktorého prevádzka bola pozastavená v súlade s článkom 3 ods. 224 tohto kódexu;
  5. prepustenie tovaru do colného režimu colný tranzit, ak je tento tovar prepustený do tohto colného režimu na účely prepravy z územia členského štátu, ktorého colný orgán uskutočnil prepustenie tovaru ak sú prepustení do colného režimu colný sklad na území iného členského štátu;
  6. prepustenie tovaru ako tovaru v súlade s kapitolou 39 tohto kódexu;
  7. uznanie colnými orgánmi v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) nenávratnej strate tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo o nenávratnej strate tohto tovaru v dôsledku prirodzená strata za normálnych podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania;
  8. výskyt okolností určených Komisiou a (alebo) právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch, pred ktorými je tovar pod colnou kontrolou.
 2. Tovar prepustený do colného režimu colný režim colný sklad je možné umiestniť do colného režimu v jednej alebo viacerých dávkach.
 3. Tovar prepustený do colného režimu colný sklad v nezmontovanej alebo demontovanej podobe vrátane neúplnej alebo neúplnej formy môže byť prepustený do iných colných režimov na doplnenie colného režimu colného skladu vyhlásením kódu výrobku v súlade s Komoditná nomenklatúra zahraničnej hospodárskej činnosti zodpovedajúca kódu tovaru v úplnej alebo úplnej podobe, ak je v súlade s Komoditnou nomenklatúrou pre zahraničnú hospodársku činnosť možné uplatniť poznámky k oddielu XVI Komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti a ( alebo) pravidiel na výklad komoditnej nomenklatúry pre zahraničnú ekonomickú činnosť 2 písm. a) za týchto podmienok:
  1. deklarantom tovaru prepusteného do colného režimu colný sklad a tovaru prepusteného do colného režimu na dokončenie colného režimu colného skladu je rovnaká osoba;
  2. tovar sa prepravoval cez colnú hranicu Únie v rámci jednej transakcie;
  3. predloženie rozhodnutia o klasifikácii tovaru prepravovaného cez colnú hranicu Únie v nezloženej alebo rozloženej podobe vrátane neúplnej alebo neúplnej formy v prípadoch určených Komisiou;
  4. sú splnené ďalšie podmienky stanovené Komisiou.
 4. Po ukončení colného režimu colný sklad je tovar predmetom vývozu z colného skladu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď nastanú okolnosti uvedené v pododsekoch 1 - 6 a 8 odsek 1 tohto článku.
 5. Ak colný režim colného skladu nie je ukončený v súlade s odsekom 1 tohto článku, colný režim colného skladu sa ukončí uplynutím lehôt uvedených v článku 1 ods. 2 a 157 tohto kódexu a takýto tovar je zadržaný colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.
 6. Ak sa kroky uvedené v článku 3 ods. 4 druhom pododseku a článku 157 ods. 51 tohto kódexu neuskutočnia v lehotách v nich stanovených, colný režim colného skladu sa uplynutím týchto lehôt ukončí a colný režim tovar je zadržaný colnými orgánmi v súlade s kapitolou XNUMX tohto kódexu ....

Článok 162. Vznik a zánik povinnosti platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá na tovar prepustený do colného režimu colný sklad, lehota na jeho zaplatenie a výpočet

 1. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá na tovar prepustený do colného režimu colný sklad:
  1. od deklaranta - od okamihu registrácie colného vyhlásenia o tovare colným orgánom;
  2. od majiteľa colného skladu - od okamihu umiestnenia tovaru do colného skladu.
 2. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá na tovar prepustený (prepustený) do colného režimu colný sklad deklarant ukončí, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. umiestnenie tovaru v colnom sklade;
  2. absolvovanie colného režimu colný sklad v súlade s článkom 161 tohto kódexu, ak sa skladovanie tovaru neuskutočnilo v colnom sklade, vrátane absolvovania colného režimu colného skladu po výskyte okolností určených v pododseku 1 odseku 6 tohto článku.
  3. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti s tovarom umiestneným (umiestneným) do colného režimu colný sklad končí vlastník colného skladu po ukončení colného režimu. colného skladu v súlade s článkom 161 tohto kódexu, a to aj po ukončení colného režimu colného skladu po výskyte okolností uvedených v odseku 2 ods. 6 tohto článku.
  4. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá na tovar prepustený (umiestnený) do colného režimu colný sklad končí pre osoby uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku na základe výskyt nasledujúcich okolností:
   1. umiestnenie tovaru, pri ktorom bol ukončený colný režim colný sklad v colnom režime v súlade s článkom 7 ods. 129 tohto kódexu;
   2. splnenie povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 7 tohto článku;
   3. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) nenávratnej strate zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo o nenávratnej strate tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty za normálnych podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípadov, keď pred takýmto zničením alebo nenahraditeľnou stratou v súlade s týmto kódexom, pokiaľ ide o tento zahraničný tovar, je lehota na zaplatenie dovozného cla clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá prišli;
   4. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným režimom colného skladu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii vyhlásenia o tovare;
   5. odvolanie colného vyhlásenia pre tovar v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá, dane, špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli počas registrácie vyhlásenia na tovar;
   6. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
   7. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
   8. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
  5. Povinnosť zaplatiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clo vo vzťahu k tovaru prepustenému do colného režimu colný sklad je splnená, ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 6 tohto článku.
  6. V prípade nasledujúcich okolností je konečný termín na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných antidumpingových a vyrovnávacích ciel:
   1. u deklaranta:
    • v prípade straty tovaru pred jeho umiestnením do colného skladu, s výnimkou zničenia a (alebo) nenávratnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratnej straty v dôsledku prirodzenej straty za bežných prepravných podmienok (prepravy) a (alebo) skladovanie, - deň straty a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia tovaru do colného režimu colný sklad;
    • v prípade straty alebo prepravy tovaru na inú osobu pred ukončením colného režimu colného skladu, ak sa skladovanie tovaru neuskutočnilo v colnom sklade, s výnimkou zničenia a (alebo) nenávratnej straty z dôvodu nehoda alebo vyššia moc alebo nenávratná strata v dôsledku prirodzenej straty za normálnych podmienok preprava (preprava) a (alebo) skladovanie, - deň tejto straty alebo preloženia, a ak tento deň nie je stanovený, - deň umiestnenia tovar v colnom režime colný sklad;
    • v prípade vývozu tovaru mimo skladovacieho priestoru, ak sa skladovanie tovaru neuskutočnilo v colnom sklade v súlade s odsekom 4 článku 155 tohto kódexu, - dňom takéhoto vývozu, a ak je tento deň nie je stanovené, - deň prepustenia tovaru do colného režimu colný sklad;
   2. u majiteľa colného skladu:
    • v prípade straty tovaru, s výnimkou zničenia a (alebo) nenávratnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratnej straty v dôsledku prirodzenej straty za bežných skladovacích podmienok, - deň straty tovaru, a ak deň nie je stanovený, - deň umiestnenia tovaru v colnom sklade;
    • v prípade prepustenia tovaru z colného skladu bez predloženia dokladov potvrdzujúcich ukončenie colného režimu colného skladu - deň vydania tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň umiestnenia tovaru na colnom sklade.
  7. Ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 6 tohto článku, dovozné clo, danesú splatné špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ako keby bol tovar prepustený do colného režimu colný sklad prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska bez uplatnenia colných preferencií a výhod pri platbe dovozného cla. a dane.
   Na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel s účinnosťou v deň registrácie colným orgánom. vyhlásenia o tovare podanom na prepustenie tovaru do colného režimu colný sklad.
   Ak colný orgán nemá presné informácie potrebné na zistenie colnej hodnoty tovaru, colnú hodnotu tovar sa určuje na základe informácií, ktoré má colný orgán k dispozícii.
  8. Pri následnom zisťovaní presných informácií potrebných na určenie colnej hodnoty tovaru sa colná hodnota tovaru určuje na základe týchto presných informácií a preplatku a (alebo) nadmerného výberu dovozných ciel, daní, osobitných, anti -dumpingové, vyrovnávacie clá sa vrátia (započítajú) alebo výber nevyplatených súm v súlade s kapitolami 10 a 11 a článkami 76 a 77 tohto kódexu.
  9. V prípade ukončenia colného režimu colný sklad v súlade s článkom 161 tohto kódexu alebo umiestnenia v súlade s odsekom 7 článku 129 tohto kódexu do colného režimu uplatniteľného na zahraničný tovar alebo zadržania tohto tovaru colnými orgánmi. orgány v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu po vykonaní povinnosti zaplatiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber (úplne alebo čiastočne) výšky cla, daní, osobitných, antidumpingové, vyrovnávacie clá zaplatené a (alebo) vybrané v súlade s týmto článkom sú predmetom vrátenia (kompenzácie) v súlade s kapitolou 10 a článkom 76 tohto kódexu.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...
Počas dňa vydali úradníci colného úradu regionálnej colnej správy v Kaliningrade 389 vozidiel.
18:17 19-10-2021 Viac podrobností ...