menu

Colný režim colný tranzit

Článok 142 Obsah a uplatňovanie colného režimu tranzit

 1. Colný režim colný tranzit - colný režim, podľa ktorého sa tovar prepravuje (prepravuje) z colného orgánu odoslania na colný orgán určenia bez zaplatenia ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, s výhradou podmienok umiestnenia tovaru podľa tohto colného režimu.
 2. Colný režim colný tranzit sa uplatňuje:
  1. na prepravu (prepravu) zahraničného tovaru, ktorý nie je prepustený do iného colného režimu, ako aj tovaru Únie cez colné územie Únie:
   • prepustený do colného režimu vývoz v prípadoch určených Komisiou;
   • prepustený do jedného colného režimu slobodného colného pásma a prepravený z jedného územia Fez na iné územie FEZ v prípade uvedenom v článku 8 ods. 207 tohto zákonníka;
  2. na prepravu (prepravu) z jednej časti colného územia Únie do inej časti colného územia Únie cez územia štátov, ktoré nie sú členmi Únie, a (alebo) po mori tovaru Únie a zahraničný tovar uvedený v článku 4 ods. 302 tohto zákonníka.
 3. Colný režim colný tranzit sa uplatňuje pri preprave (preprave) tovaru:
  1. od colného orgánu v mieste príchodu k colnému orgánu v mieste odchodu;
  2. od colného orgánu v mieste príchodu k vnútrozemskému colnému orgánu;
  3. z vnútorného colného orgánu na colný orgán v mieste odoslania;
  4. z jedného vnútorného colného orgánu na druhý vnútorný colný orgán;
  5. medzi colnými orgánmi cez územia štátov, ktoré nie sú členmi Únie, a (alebo) more.
 4. Zahraničný tovarprepustený do colného režimu tranzit si ponecháva štatút zahraničného tovaru.
 5. Tovar Únieprepustený do colného režimu colný tranzit si zachováva štatút tovaru Únie, s výnimkou prípadu uvedeného v článku 3 ods. 307 tohto kódexu, a prípadov určených Komisiou v súlade s článkom 17 ods. 304 tohto kódexu.
 6. Na prepravu (prepravu) cez colné územie Únie sa do colného režimu colný tranzit nepodlieha tento zahraničný tovar:
  1. tovar na palube lietadla, ktoré počas medzinárodnej prepravy uskutočnilo dočasné, nútené alebo technické pristátie na colnom území Únie bez vyloženia (vyloženia) tohto tovaru;
  2. tovar, ktorý po príchode na colné územie Únie neopustil miesto pohybu tovaru cez colnú hranicu Únie a neopustil colné územie Únie;
  3. tovar prepravovaný po elektrických vedeniach;
  4. iný tovar v prípadoch ustanovených týmto kódexom.
 7. Zahraničný tovar prepustený do colného režimu na účely prepravy (prepravy) cez colné územie Únie sa prepustí do colného režimu colný tranzit v prípadoch ustanovených v tomto kódexe a (alebo) v právnych predpisoch členských štátov o colných predpisoch.
 8. Pokiaľ ide o tovar Únie a zahraničný tovar uvedený v článku 4 ods. 302 tohto kódexu, prepravované z jednej časti colného územia Únie do inej časti colného územia Únie cez územia štátov, ktoré nie sú členmi colného územia Únie. v Únii a (alebo) po mori sa colný režim tranzit uplatňuje pri zohľadnení špecifík uvedených v kapitole 43 tohto kódexu.
 9. Pokiaľ ide o tovar na osobnú potrebu, medzinárodné poštové zásielky, tovar prepravovaný potrubnou dopravou, uplatňuje sa colný režim colný tranzit pri zohľadnení špecifík uvedených v článkoch 263, 287 a 294 tohto kódexu.
 10. Zvláštnosti uplatňovania colného režimu tranzit na tovar prepravovaný cez územie iba jedného členského štátu môžu byť stanovené právnymi predpismi tohto členského štátu o colných predpisoch.
 11. Vlastnosti uplatňovania colného režimu colný tranzit vo vzťahu k tovaru prepravovanému cez colnú hranicu Únie v nezmontovanej alebo demontovanej podobe, vrátane neúplnej alebo neúplnej formy, prepravovaného cez územie dvoch alebo viacerých členských štátov počas určitého obdobia jedným alebo viacerými vozidlami medzinárodnej dopravy určuje Komisia. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 138 zo dňa 07.11.2017)
 12. Špecifiká uplatňovania colného režimu colný tranzit vo vzťahu k tovaru prepravovanému cez colné územie Únie rôznymi (dvoma alebo viacerými) spôsobmi dopravy určuje Komisia.

Článok 143 Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu colný tranzit

 1. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu colný tranzit na účely jeho prepravy (prepravy) cez colné územie Únie sú:
  1. zabezpečenie splnenia povinnosti platiť dovozné clá a dane v súlade s článkom 146 tohto zákonníka - vo vzťahu k zahraničnému tovaru;
  2. zabezpečenie splnenia povinnosti platiť špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súlade s článkom 146 tohto kódexu v prípadoch určených Komisiou - v súvislosti so zahraničným tovarom;
  3. zabezpečenie možnosti identifikácie tovaru spôsobmi stanovenými v článku 341 tohto kódexu;
  4. súlad vozidla medzinárodnej prepravy s požiadavkami uvedenými v článku 364 tohto kódexu, ak sa tovar prepravuje v nákladných priestoroch (komorách) vozidla, ktoré sú uložené colnými uzáverami a uzávermi;
  5. dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu.
 2. Podmienky umiestnenia tovaru Únie vrátane tovaru Únie zasielaného poštou a zahraničného tovaru uvedeného v článku 4 ods. 302 tohto kódexu do colného režimu tranzitný colný režim na účely jeho prepravy (prepravy) z jednej časti colného územia Únie do iná časť colného územia Únie cez územia štátov, ktoré nie sú členmi Únie, a (alebo) po mori sú vymedzené v článkoch 304 - 306 tohto kódexu.
 3. Deklarantom tovaru prepravovaného cez colné územie Únie pomocou dvoch alebo viacerých spôsobov prepravy prepustených do colného režimu colný tranzit môžu byť osoby uvedené v článku 1 ods. 1 pododsek 83 tohto kódexu, alebo tvár členského štátu, ktorá má v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu právomoci v súvislosti s tovarom prepravovaným pomocou dvoch alebo viacerých druhov dopravy a zabezpečuje organizáciu takejto prepravy tovaru.
 4. Keď je tovar prepustený do colného režimu colný tranzit colný úrad odoslania stanovuje obdobie colného tranzitu v súlade s článkom 144 tohto kódexu, určuje miesto dodania tovaru v súlade s článkami 145, 263 a 304 tohto kódexu, vykonáva identifikáciu tovaru, doklady k nemu v súlade s článkom 341 nariadenia tohto kódexu.
  Ak sa preprava tovaru, s výnimkou prepravy tovaru po vode alebo lietadlom, vykonáva v nákladnom priestore (oddelení) vozidla, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 364 tohto kódexu, alebo v jeho časti, identifikácia, okrem iných metód identifikácie stanovených v článku 341 tohto kódexu, musí byť zabezpečené použitím plomb na tieto nákladné priestory (priestory) vozidla alebo jeho časti, s výnimkou prípadov uvedených v odseku XNUMX tohto ustanovenia.
  Vkladanie plomb do nákladných priestorov (oddelení) vozidla alebo jeho častí sa nevyžaduje pri preprave živých zvierat, medzinárodných poštových zásielok v poštových kontajneroch (poštové tašky, poštové kontajnery), ako aj pri preprave cez územie štátov, ktoré sú nie sú členmi Únie, v jednom nákladnom priestore (oddiele) vozidla alebo jeho časti s tovarom prepusteným do colného režimu tranzit spolu s tovarom, ktorý nie je prepustený do colného režimu colný tranzit.

Článok 144. Termín colného tranzitu

 1. Pri prepustení tovaru do colného režimu colný tranzit colný orgán odoslania stanoví lehotu, v ktorej musí byť tovar dodaný od colného orgánu odoslania colnému orgánu určenia (ďalej len „colné tranzitné obdobie“).
 2. Pokiaľ ide o tovar prepravovaný po železnici, colné tranzitné obdobie sa stanovuje na 2 1 kilometrov za mesiac, najmenej však 7 kalendárnych dní.
  Pokiaľ ide o tovar, ktorého preprava (preprava) sa vykonáva inými druhmi prepravy, obdobie colného tranzitu sa stanovuje v súlade s obvyklou dobou prepravy (prepravy) tovaru na základe spôsobu prepravy a možností vozidlo, stanovená trasa prepravy tovaru, ďalšie podmienky prepravy a (alebo) vyhlásenia deklaranta alebo dopravcu, ako aj zohľadnenie požiadaviek pracovného a odpočinkového režimu vodiča vozidla v súlade s medzinárodnými zmluvami členských štátov s treťou stranou, najviac však do konečného termínu colného tranzitu.
 3. Lehota na colný tranzit nemôže prekročiť obdobie určené rýchlosťou 2 1 kilometrov za mesiac alebo obdobie určené Komisiou na základe špecifík prepravy tovaru prepusteného do colného režimu colný tranzit.
 4. Lehotu colného tranzitu stanovenú colným orgánom na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta alebo dopravcu možno predĺžiť v lehote stanovenej v odseku 3 tohto článku.
  Postup na vykonávanie colných operácií súvisiacich s predĺžením colného tranzitného obdobia určuje Komisia. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 170 z 13.12.2017)

Článok 145. Miesto dodania tovaru. Zmena miesta dodania tovaru

 1. Pri prepustení tovaru do colného režimu colný tranzit colný orgán odoslania určí miesto, kam by sa mal tovar prepustený do colného režimu colný tranzit dodať (ďalej len „miesto dodania tovaru“).
 2. Miesto dodania tovaru sa určuje na základe informácií o mieste určenia uvedených v prepravných (prepravných) dokladoch, pokiaľ odseky 3 - 5 tohto článku neustanovujú inak.
  Miestom dodania tovaru je pásmo colnej kontroly nachádzajúce sa v regióne činnosti colného orgánu určenia. V takom prípade sa tovar prepravovaný z miesta jeho príchodu dodáva na miesto colného orgánu, pokiaľ tento kódex a (alebo) právne predpisy členských štátov o colných predpisoch neustanovujú inak.
  Miestom dodania tovaru prepravovaného po železnici je pásmo colnej kontroly v cieľovej stanici, na prístupových cestách cieľovej stanice alebo na neverejných železničných tratiach susediacich priamo s cieľovou stanicou.
 3. Pri preprave (preprave) tovaru na území jedného členského štátu má colný orgán odoslania právo určiť miesto dodania tovaru, bez ohľadu na informácie uvedené v prepravných (prepravných) dokladoch, v prípadoch stanovených právnymi predpismi tohto členského štátu o colných predpisoch.
 4. Pri preprave (preprave) tovaru cez územia dvoch alebo viacerých členských štátov má výstupný colný orgán právo určiť miesto dodania tovaru, bez ohľadu na informácie uvedené v prepravných (prepravných) dokladoch, v prípadoch stanovených v rámci Únie a (alebo) v iných prípadoch určených Komisiou.
 5. Pri preprave (preprave) tovaru z jednej časti colného územia Únie do inej časti colného územia Únie cez územia štátov, ktoré nie sú členmi Únie, a (alebo) po mori colný orgán odosielanie má právo určiť miesto dodania tovaru bez ohľadu na informácie uvedené v prepravných (prepravných) dokumentoch, v prípadoch stanovených v článku 8 ods. 9 a 304 tohto kódexu a (alebo) v ostatných prípadoch určených Komisii.
 6. Za miesto dodania tovaru možno považovať stavby, priestory (časti priestorov) a (alebo) otvorené priestory (časti otvorených priestorov) schváleného hospodárskeho subjektu, ktorý je držiteľom osvedčení druhého alebo tretieho typu, ktorými sú pásmo colnej kontroly. tovar prepravovaný z miesta jeho príchodu, ak v súlade s prepravnými (prepravnými) dokladmi ide o tento tovar do štruktúr, priestorov (častí priestorov) a (alebo) do otvorených priestorov (častí otvorených priestorov) takto oprávneného hospodársky subjekt.
 7. Ak sa počas prepravy (prepravy) tovaru v súlade s colným režimom colného tranzitu zmení miesto určenia v súlade s právnymi predpismi členských štátov v oblasti prepravy, môže sa s povolením zmeniť miesto dodania tovaru. colného orgánu.
  Získať povolenie od colného orgánu na zmenu miesta dodania dopravcu má právo obrátiť sa na ktorýkoľvek colný orgán nachádzajúci sa na jeho trase so žiadosťou o zmenu miesta dodania tovaru, vypracovanou v akejkoľvek podobe. Spolu so žiadosťou o zmenu miesta dodania tovaru sa predkladajú doklady potvrdzujúce zmenu miesta určenia, tranzitné vyhlásenie a ďalšie doklady k tovaru.
  Povolenie na zmenu miesta dodania tovaru prijíma colný orgán najneskôr v deň nasledujúci po dni prijatia žiadosti a dokladov uvedených v odseku XNUMX tohto článku. Po vydaní povolenia na zmenu miesta dodania sa ukončí účinok colného režimu colný tranzit pre tovar, ktorého miesto dodania sa zmenilo, a tovar podlieha prepusteniu do colného režimu colný tranzit.
  Postup vykonávania colných operácií týkajúcich sa získania povolenia colného orgánu na zmenu miesta dodania tovaru určuje Komisia. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 170 z 13.12.2017)
  Zmena miesta dodania tovaru je možná bez absolvovania colného režimu colný tranzit, ak sa takéto miesto dodania nachádza v rovnakom regióne colného orgánu, kde je miesto dodania tovaru pôvodne určené colným orgánom. spôsobom predpísaným právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.

Článok 146. Zabezpečenie splnenia povinnosti platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá počas colného režimu tranzit.

 1. Zábezpeka na splnenie povinnosti platiť clo a dane počas colného režimu colný tranzit sa poskytuje v súlade s kapitolou 9 tohto kódexu, pričom sa zohľadňuje tento článok a články 271 a 287 tohto kódexu.
  V prípadoch, keď je podmienkou pre prepustenie tovaru do colného režimu colný tranzit v súlade s článkom 2 ods. 1 pododsekom 143 tohto kódexu zábezpeka na splnenie povinnosti zaplatiť špeciálne antidumpingové vyrovnávacie clo. sa poskytuje v súlade s článkom 75 tohto kódexu, pričom sa zohľadňujú ustanovenia týchto článkov.
 2. Pri umiestňovaní tovaru, s výnimkou tovaru pre osobnú potrebu a medzinárodnej pošty, do colného režimu colný tranzit sa výška zábezpeky za splnenie povinnosti zaplatiť clo a dane určuje na základe súm colných sadzieb clá, dane, ktoré by sa platili v členskom štáte, colnom orgáne, ktorý vyrába prepustenie tovaruak bol v deň registrácie tranzitného vyhlásenia tovar prepustený do colného režimu prepustenie do voľného obehu alebo do colného režimu vývoz bez uplatnenia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel, daní alebo výhod. za platbu vývozných ciel, najmenej však v sumách ciel, daní, ktoré by sa platili v iných členských štátoch, cez územia ktorých sa bude preprava (preprava) tovaru uskutočňovať v súlade s colným poriadkom colný tranzit, ak produkt bol prepustený na územie týchto členských štátov v rámci colného režimu pre prepustenie na domácu spotrebu alebo colného režimu vývoz bez použitia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel, daní alebo oslobodení od platenia vývozných ciel. , resp.
  Sumy ciel a daní uvedené v prvom odseku tohto článku sa určujú na základe najvyššej hodnoty sadzieb ciel, daní, hodnoty tovaru a (alebo) ich fyzických vlastností vo fyzickom vyjadrení (množstvo, hmotnosť, objem alebo iné charakteristiky), ktoré možno určiť na základe dostupných informácií, ktorých použitie je ustanovené v právnych predpisoch členských štátov.
 3. Komisia má právo určiť osobitosti určenia výšky zábezpeky na splnenie povinnosti platiť clo, dane a výšky zábezpeky na splnenie povinnosti platiť špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá pri umiestňovaní tovar (súčasti tovaru) prepravovaný cez colnú hranicu Únie v nezmontovanom alebo rozloženom stave podľa colného režimu colný tranzit.formulár vrátane neúplného alebo neúplného formulára. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 138 zo dňa 07.11.2017)
 4. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu colný tranzit, vymáhanie povinnosti platiť clo a dane a vymáhanie povinnosti platiť špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clá sa neposkytuje v týchto prípadoch:
  1. výška zábezpeky na splnenie povinnosti platiť clo a dane a výška zábezpeky na splnenie povinnosti platiť špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clo, ak je poskytnutie tejto zábezpeky podmienkou umiestnenia tovaru v rámci colného režimu tranzit v súlade s článkom 2 ods. 1 druhým pododsekom tohto kódexu celkovo nepresahuje sumu zodpovedajúcu 143 eurám podľa výmenného kurzu platného v deň registrácie tranzitného vyhlásenia;
  2. deklarant je colný dopravca vykonávajúci prepravu (prepravu) deklarovaného tovaru alebo oprávnený hospodársky subjekt, ktorý má osvedčenie o zápise do registra schválených hospodárskych subjektov prvého alebo tretieho typu;
  3. tovar sa prepravuje po železnici, letecky alebo potrubím, s výnimkou prípadov, keď je takáto preprava (preprava) súčasťou prepravy (prepravy) tovaru pomocou dvoch alebo viacerých druhov prepravy;
  4. zahraničný tovar sa prepravuje vodnými plavidlami vrátane plavidiel zmiešanej (riečno-morskej) plavby medzi námornými prístavmi členského štátu a (alebo) členských štátov bez vstupu na vnútrozemské vodné cesty členského štátu a (alebo) členských štátov s s výnimkou prípadu, keď je takáto preprava súčasťou prepravy tovaru pomocou dvoch alebo viacerých druhov prepravy;
  5. v prípadoch ustanovených právnymi predpismi členského štátu, v ktorých je tovar prepustený do colného režimu colný tranzit, ak sa preprava (preprava) tovaru vykonáva na území tohto členského štátu;
  6. v prípadoch stanovených v článku 1 ods. 1 prvom pododseku odseku 304 tohto kódexu, ako aj v prípadoch určených Komisiou v súlade s článkom 1 ods. 1 tretím pododsekom tretieho pododseku tohto kódexu;
  7. v prípadoch stanovených medzinárodnými zmluvami v rámci Únie a (alebo) medzinárodnými zmluvami členských štátov s treťou stranou;
  8. colný orgán rozhodol o použití colného sprievodu;
  9. tovar je určený na úradné použitie diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi nachádzajúcimi sa na colnom území Únie, o ktorých má colný úrad odoslania pre každú konkrétnu zásielku informácie od ministerstva zahraničných vecí členského štátu, v ktorom colný úrad nachádza sa odchod. Uvedené informácie zasiela colnému orgánu ministerstvo zahraničných vecí členského štátu, v ktorom sa nachádza colný orgán odoslania, po prijatí:
   • z ministerstva zahraničných vecí členského štátu, ktorý je prijímajúcim štátom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, ktorý je príjemcom tovaru;
   • alebo z diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu nachádzajúceho sa na území členského štátu, v ktorom sa nachádza colný úrad odoslania, a ktorý je diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom štátu, ktorého diplomatická misia alebo konzulárny úrad je príjemcom tovaru;
  10. tovar je určený na úradné použitie zastupiteľskými úradmi štátov pri medzinárodných organizáciách, medzinárodnými organizáciami alebo ich zastupiteľskými úradmi, inými organizáciami alebo ich zastupiteľskými úradmi nachádzajúcimi sa na colnom území Únie, o ktorých má colný orgán odoslania pre každú konkrétnu prepravu informácie od ministerstva zahraničných vecí členského štátu, v ktorom sa nachádza colný úrad odoslania. Uvedené informácie zasiela colnému orgánu ministerstvo zahraničných vecí členského štátu, v ktorom sa nachádza colný úrad odoslania, po prijatí od ministerstva zahraničných vecí členského štátu, ktorý je hostiteľským štátom zastúpení štátov. medzinárodným organizáciám, medzinárodným organizáciám alebo ich zastúpeniam, iným organizáciám alebo ich zastupiteľským úradom, ktoré sú príjemcami tovaru;
  11. tovar je určený na osobné použitie, vrátane tovaru na prvotné zriadenie, zamestnancov diplomatických misií, zamestnancov konzulárnych úradov, personálu (zamestnancov, úradníkov) zastúpení štátov pri medzinárodných organizáciách, medzinárodných organizácií alebo ich zastúpení, iných organizácií alebo ich zastúpení nachádzajúcich sa v colné územie Únie, ako aj ich rodinní príslušníci, o ktorých má colný úrad odoslania pre každú konkrétnu zásielku informácie od ministerstva zahraničných vecí členského štátu, v ktorom sa nachádza colný úrad odoslania. Túto informáciu zasiela colnému orgánu ministerstvo zahraničných vecí členského štátu, v ktorom sa nachádza colný úrad odoslania, po prijatí od ministerstva zahraničných vecí členského štátu, ktorý je hostiteľským štátom diplomatickej misie, konzulárneho úradu poštu, misie štátov pri medzinárodných organizáciách, medzinárodných organizáciách alebo ich zastúpeniach, iných organizáciách alebo ich zastúpeniach, zamestnancoch, zamestnancoch, ktorých zamestnancoch (zamestnancoch, úradníkoch) sú príjemcovia tovaru alebo z diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu nachádzajúceho sa na územie členského štátu, v ktorom sa nachádza colný orgán odoslania, ktorým je diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého príjemcami tovaru sú zamestnanci, zamestnanci diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu;
  12. tovary sú určené na použitie v kultúrnych, vedeckých výskumoch, športových súťažiach alebo na ich prípravu, na elimináciu následkov živelných pohrôm, nehôd, katastrof, na zabezpečenie obranyschopnosti a štátnej (národnej) bezpečnosti členských štátov, na opätovné vybavenie ich ozbrojených síl sily, ochrana štátnych hraníc štátov - členov, použitie štátnymi orgánmi členských štátov, o čom svedčí príslušný štátny orgán zainteresovaného členského štátu, ktorý žiada o prepustenie tohto tovaru bez poskytnutia záruky na splnenie povinnosti zaplatiť clo a dane a (alebo) bez poskytnutia záruky na splnenie povinnosti platiť špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá, predložené colným orgánom členského štátu určeným Komisiou, na ktorého území colný úrad určenia, colnému orgánu členského štátu určenému Komisiou, na území ktorého sa nachádza colný orgán odoslania;
  13. pokiaľ ide o tovar prepravovaný po ceste, vykonaný colné vyhlásenie so zvláštnosťami určenými v článku 114 tohto kódexu, za účelom ich prepustenia do colného režimu prepustenie do tuzemska a pre tento tovar bolo zaplatené clo, dane, osobitné, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ak sa preprava v súlade s colným režimom colného tranzitu uskutoční iba cez územie členského štátu, v ktorom sa podáva vyhlásenie o tovare, a deklarant tovaru umiestneného v colnom režime tranzit a deklarant tovaru, ktorý je prepustený do colného režimu pri prepustení na domácu spotrebu, je rovnaká osoba.
 5. Ak je vo vzťahu k tovaru prepustenému do colného režimu colný tranzit určitá výška zábezpeky na splnenie povinnosti platiť clo a dane a výška zábezpeky na splnenie povinnosti platiť osobitná, antidumpingová, vyrovnávacie clo, ak je poskytnutie tejto zábezpeky podmienkou pre prepustenie tovaru do colného režimu, colný tranzit v súlade s článkom 2 ods. 1 pododsekom 143 tohto kódexu celkovo presahuje sumu uvedenú v dokladoch uvedených v článku 147 tohto kódexu najviac o sumu rovnajúcu sa 500 eurám vo výmennom kurze platnom v deň registrácie tranzitného vyhlásenia, poskytnutie dodatočnej zábezpeky na splnenie povinnosti platiť clo, dane a (alebo) zábezpeka na splnenie povinnosti platiť špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clá sa nevyžaduje.
 6. Zábezpeka na splnenie povinnosti platiť clo a dane sa poskytuje v prípade tovaru prepravovaného na základe jedného tranzitného vyhlásenia. Všeobecnú záruku na splnenie povinnosti platiť clo a dane možno poskytnúť v prípade tovaru prepravovaného na základe niekoľkých tranzitných vyhlásení.
 7. Zábezpeku na splnenie povinnosti platiť clo a dane v súvislosti s tovarom prepravovaným na základe jedného tranzitného vyhlásenia možno poskytnúť colnému orgánu odoslania alebo colnému orgánu určenia.
  Všeobecnú zábezpeku na splnenie povinnosti platiť clo a dane možno poskytnúť colnému orgánu odoslania, colnému orgánu určenia alebo iným colným orgánom členského štátu, na území ktorého colný orgán odoslania alebo colný orgán colný orgán určenia sa nachádza a je určený právnymi predpismi tohto členského štátu o colných predpisoch.
 8. Vlastnosti uplatňovania všeobecnej bezpečnosti na splnenie povinnosti platiť clo a dane v prípadoch, keď prepustenie tovaru do colného režimu colný tranzit uskutoční colný orgán jedného členského štátu, a všeobecná bezpečnosť na splnenie povinnosti platiť clo a dane sa poskytuje colnému orgánu iného členského štátu, sú určené medzinárodnou zmluvou v rámci Únie.
  Vlastnosti uplatňovania všeobecnej bezpečnosti na splnenie povinnosti platiť clo a dane v prípadoch, keď prepustenie tovaru do colného režimu colný tranzit uskutoční colný orgán členského štátu, colný orgán členského štátu ktorej sa poskytuje všeobecná záruka na splnenie povinnosti platiť clo a dane, ustanovuje legislatíva tohto štátu - člena.

Článok 147. Vlastnosti potvrdenia o poskytnutí záruky na splnenie povinnosti platiť clo a dane počas colného tranzitu

 1. Ak prepustenie tovaru do colného režimu tranzit uskutoční colný orgán jedného členského štátu a zábezpeka za splnenie povinnosti zaplatiť clo a dane sa poskytne colnému orgánu iného členského štátu v r. v ktorom sa nachádza colný orgán určenia, sa na potvrdenie poskytnutia tejto záruky použije osvedčenie zabezpečujúce splnenie povinnosti zaplatiť clo a dane (ďalej len „bezpečnostné osvedčenie“).
  Ak prepustenie tovaru do colného režimu colný tranzit uskutoční colný orgán členského štátu, ktorého colný orgán dostal zábezpeku na splnenie povinnosti platiť clo a dane, ide o povolené uplatňovať bezpečnostné osvedčenie alebo iný dokument potvrdzujúci prijatie zábezpeky na splnenie povinnosti platiť clo a dane, ktorého forma a postup pri ich použití sú ustanovené právnymi predpismi tohto členského štátu.
 2. Bezpečnostný certifikát sa vydáva vo forme elektronického dokumentu.
  Je povolené vydávať bezpečnostné osvedčenie vo forme papierového dokumentu pri zabezpečovaní plnenia povinnosti platiť clo a dane v súvislosti s tovarom pre osobnú potrebu, ako aj v prípade, že colný orgán nemá možnosť poskytnúť bezpečnostné osvedčenie vo forme elektronického dokumentu z dôvodu nefunkčnosti informačných systémov používaných colnými orgánmi v dôsledku technických porúch, porúch v činnosti komunikačných zariadení (telekomunikačné siete a internet), výpadkov elektrickej energie.
 3. Osvedčenie o zabezpečení sa vyhotovuje vo výške určenej osobou, ktorá poskytla zábezpeku na splnenie povinnosti platiť clo a dane, v rozsahu poskytnutej zábezpeky na splnenie povinnosti platiť clo a dane. Medzinárodná zmluva v rámci Únie ustanovená v článku 8 ods. 146 tohto kódexu môže určiť prípady a podmienky, keď so všeobecnou zárukou na splnenie povinnosti platiť clo a dane bezpečnostným osvedčením (bezpečnostnými osvedčeniami) je vypracovaná (vydaná) v sume presahujúcej výšku poskytnutej zábezpeky splnenia povinnosti platiť clo a dane.
 4. Poskytnutie zábezpeky na splnenie povinnosti platiť clo a dane v súvislosti s tovarom prepravovaným na základe jedného tranzitného vyhlásenia sa potvrdzuje jedným alebo viacerými bezpečnostnými certifikátmi.
  V prípade všeobecnej bezpečnosti na splnenie povinnosti platiť clo a dane možno potvrdiť jedno osvedčenie o bezpečnosti na zabezpečenie splnenia povinnosti platiť clo a dane v súvislosti s tovarom prepravovaným na základe niekoľkých tranzitných vyhlásení.
 5. Forma bezpečnostného osvedčenia, štruktúra a formát takéhoto bezpečnostného osvedčenia vo forme elektronického dokumentu, postup ich vypĺňania a zmien a doplnkov (dodatkov) k bezpečnostnému osvedčeniu, postup stanovenia doby jeho platnosti, postup používania bezpečnostného osvedčenia vrátane postupu jeho predloženia colnému orgánu, registrácie, odmietnutia registrácie, zrušenia registrácie, ukončenia platnosti (zrušenia), ako aj dôvody zamietnutia registrácie, zrušenia registrácie, ukončenia platnosti platnosť (zrušenie) bezpečnostného osvedčenia určuje Komisia. (pozri rozhodnutie rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 199 zo dňa 19.11.2019. novembra 01.12.2021 - nadobúda účinnosť 3. decembra 14.01.2020) (pozri rozhodnutie rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 01.12.2021 zo dňa XNUMX. januára XNUMX - prichádza účinnosť XNUMX. decembra XNUMX)
 6. Pre colný orgán odoslania je potvrdením o poskytnutí zábezpeky na splnenie povinnosti zaplatiť clo a dane:
  1. bezpečnostné osvedčenie vydané vo forme elektronického dokumentu, zaregistrované colným orgánom a prijaté colným orgánom odoslania pomocou informačných systémov colných orgánov;
  2. bezpečnostné osvedčenie vyhotovené vo forme papierového dokumentu a zaregistrované colným orgánom a informácie o takomto bezpečnostnom osvedčení a z tohto bezpečnostného osvedčenia prijatého colným orgánom odoslania pomocou informačných systémov colných orgánov.
 7. Medzinárodná zmluva v rámci Únie ustanovená v článku 8 ods. 146 tohto kódexu môže určiť podrobnosti potvrdzovania poskytnutia všeobecnej bezpečnosti na splnenie povinnosti platiť clo a dane.
 8. Colný orgán odoslania neuznáva ako potvrdenie o poskytnutí záruky na splnenie povinnosti platiť clo a dane, bezpečnostné osvedčenie, ktorého údaje sú uvedené v tranzitnom vyhlásení, v týchto prípadoch:
  1. platnosť bezpečnostného osvedčenia uplynula v čase predloženia tranzitného vyhlásenia;
  2. informácie uvedené v bezpečnostnom osvedčení vydanom vo forme elektronického dokumentu alebo informácie o bezpečnostnom osvedčení vydanom vo forme dokumentu v papierovej podobe a (alebo) z bezpečnostného osvedčenia obsiahnutého v informačnom systéme colných orgánov nezodpovedá informáciám uvedeným v tranzitnom vyhlásení;
  3. colný orgán odoslania nedostal pri uplatňovaní bezpečnostného osvedčenia informácie o bezpečnostnom osvedčení a (alebo) informácie z neho v súlade s odsekom 6 tohto článku vyhotovené vo forme dokumentu na papieri.
 9. Colné orgány v súlade s článkom 368 tohto kódexu si vymieňajú certifikáty kolaterálu vydané vo forme elektronického dokumentu, informácie o registrovaných certifikátoch kolaterálu vydané vo forme papierového dokumentu a informácie z nich, ako aj informácie o certifikátoch kolaterálu, ktorých platnosť bola ukončená (o zrušených zárukách certifikátov), ​​nepoužívanie certifikátu zabezpečenia, zrušenie registrácie certifikátu zabezpečenia, možnosť ukončenia (uplatnenia) certifikátu zabezpečenia.

Článok 148. Vykládka, prekládka (prekládka) a iné nákladné operácie s tovarom, ako aj výmena vozidiel počas prepravy (prepravy) tovaru v súlade s colným režimom colného tranzitu cez colné územie Únie.

 1. Vykládka, prekládka (prekládka), vrátane z vozidla jedného druhu prepravy na vozidlo iného typu prepravy, a iné nákladné operácie s tovarom prepravovaným v súlade s colným režimom colného tranzitu cez colné územie Únie, ako aj výmena vozidiel prepravujúcich tento tovar sú povolené so súhlasom colného orgánu v oblasti činnosti, v ktorej sa tieto operácie vykonávajú, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku.
 2. Ak je možné operácie uvedené v odseku 1 tohto článku vo vzťahu k tovaru a vozidlám vykonať bez odstránenia uložených colných uzáver a uzáverov, alebo ak colné uzávery a uzávery nie sú na tovar uvalené, sú tieto činnosti povolené po príslušnom oznámení colný orgán, v ktorého regióne sa tieto operácie vykonávajú, v elektronickej alebo písomnej podobe.
 3. Postup na vykonávanie colných operácií spojených so získaním povolenia colného orgánu na vykládku, prekládku (prekládku) a na iné nákladné operácie s tovarom prepravovaným v súlade s colným postupom pre colný tranzit cez colné územie Únie, ako aj s náhradou vozidiel, ktoré prepravujú takýto tovar, alebo s oznámením colného orgánu o spáchaní týchto operácií, určuje Komisia. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 170 z 13.12.2017)
 4. Colný orgán má právo odmietnuť vydať povolenie na vykonávanie nákladných operácií s tovarom prepravovaným v súlade s colným režimom colného tranzitu cez colné územie Únie, ak existuje zákaz týchto operácií v doprave (preprave). dokumenty, dokumenty potvrdzujúce dodržiavanie obmedzení alebo iné dokumenty vydané vládnymi agentúrami.
 5. Na žiadosť osoby so súhlasom colného orgánu sa nákladné operácie s tovarom prepravovaným v súlade s colným režimom tranzitu cez colné územie Únie môžu vykonávať mimo otváracích hodín colného orgánu.

Článok 149. Opatrenia prijaté v prípade nehody, vyššej moci alebo iných okolností, ktoré vzniknú počas prepravy (prepravy) tovaru v súlade s colným režimom colného tranzitu.

 1. V prípade nehody, vyššej moci alebo iných okolností, ktoré bránia dopravcovi v dodržiavaní povinností ustanovených v článku 150 tohto kódexu, je dopravca povinný prijať všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti tovaru a vozidiel, bezodkladne o tom informovať najbližšiu colnému orgánu o týchto okolnostiach a umiestnení tovaru, ako aj o preprave tovaru alebo zabezpečiť jeho prepravu (prepravu) (ak je jeho vozidlo poškodené) k najbližšiemu colnému orgánu alebo na iné miesto určené colným orgánom.
  Colný orgán, ktorý dostal správu o týchto okolnostiach, je povinný upovedomiť colný orgán odoslania a colný orgán určenia o okolnostiach, ktoré nastali a ktoré bránia preprave (preprave) tovaru v súlade s colným režimom colného tranzitu. .
 2. Postup vykonávania colných operácií v prípade nehody, vyššej moci alebo iných okolností, ktoré nastanú počas prepravy (prepravy) tovaru v súlade s colným režimom colného tranzitu, určuje Komisia. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 170 z 13.12.2017)
 3. Colné orgány nepreplácajú výdavky, ktoré vzniknú dopravcovi v súvislosti s plnením požiadaviek odseku 1 tohto článku.

Článok 150. Povinnosti dopravcu počas prepravy (prepravy) tovaru v súlade s colným režimom colný tranzit

 1. Pri preprave (preprave) tovaru v súlade s colným režimom colného tranzitu je dopravca povinný bez ohľadu na to, či je deklarantom tovaru prepusteného do tohto colného režimu, s výnimkou prípadu uvedeného v odseku 2 tohto článku. :
  1. dodať tovar a doklady k nemu v lehote stanovenej colným orgánom odoslania na miesto dodania tovaru po určitej ceste prepravy (prepravy) tovaru, ak je ustanovená;
  2. zaisťuje bezpečnosť tovaru, colných uzáver a uzáverov alebo iných prostriedkov identifikácie, ak boli použité;
  3. zabrániť vykládke, prekládke (prekládke) a vykonaniu ďalších operácií nákladu s prepravovaným (prepravovaným) tovarom v súlade s colným režimom colného tranzitu, ako aj výmene vozidiel prepravujúcich tento tovar bez súhlasu colných orgánov, s výnimkou v prípade uvedenom v článku 2 ods. 148 tohto zákonníka.
 2. V prípade, že sa preprava (preprava) tovaru uskutočňuje pomocou dvoch alebo viacerých druhov prepravy, clo uvedené v odseku 1 tohto článku sa ukladá deklarantovi tovaru prepusteného do colného režimu colný tranzit.
 3. V prípade nedodania tovaru prepravovaného po železnici, ktorý je prepustený do colného režimu colný tranzit, na miesto dodania tovaru určené colným orgánom odoslania, každý železničný dopravca členských štátov, ktorý prijal tento tovar na preprava je povinná poskytnúť na žiadosť colného orgánu informácie o tomto nedodanom tovare. Zodpovedajúca požiadavka a informácie sa môžu prenášať písomne ​​aj pomocou informačných systémov a informačných technológií.

Článok 151. Ukončenie a ukončenie colného režimu tranzit

 1. Činnosť colného režimu colný tranzit sa končí po dodaní tovaru na miesto dodania tovaru určené colným orgánom odoslania.
 2. V mieste dodania tovaru, pred ukončením colného režimu colný tranzit, sa tovar umiestňuje do pásma colnej kontroly, a to aj bez vykládky tovaru z vozidla, ktorým bol dodaný.
  Tovar je umiestnený do pásma colnej kontroly kedykoľvek počas dňa.
 3. Na dokončenie colného režimu tranzit musí dopravca alebo, ak to ustanovujú právne predpisy členských štátov o colných predpisoch, deklarant tovar prepustený do colného režimu colný tranzit musí predložiť colnému orgánu určenia tranzitné vyhlásenie a ďalšie dokumenty, ktoré má k dispozícii:
  1. pokiaľ ide o tovar prepravovaný po ceste - do 3 hodín od okamihu jeho príchodu na miesto dodania tovaru, a v prípade príchodu tovaru mimo pracovnej doby colného orgánu - do 3 hodín od okamihu začatie práce tohto colného orgánu;
  2. v súvislosti s tovarom prepravovaným pomocou vodnej, leteckej alebo železničnej dopravy - v čase stanovenom technologickým procesom (harmonogramom) prístavu, letiska alebo železničnej stanice v priebehu medzinárodnej prepravy alebo v inom období stanovenom právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch .
 4. V mene dopravcu môžu činnosti ustanovené v odseku 3 tohto článku vykonávať osoby, ktoré konajú v mene tohto dopravcu, ak je to povolené v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
 5. Dopravca je povinný na žiadosť colného orgánu tovar predložiť.
 6. Colný orgán určenia do 1 hodiny od dátumu predloženia dokladov uvedených v odseku 3 tohto článku zaregistruje ich predloženie spôsobom predpísaným právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch.
 7. Colný orgán miesta určenia dokončí colný režim tranzit colnej správy čo najskôr, najneskôr však do 4 hodín pracovného času colného orgánu od okamihu registrácie predloženia dokladov uvedených v odseku 3 tohto článku, a ak je predloženie týchto dokladov zaregistrované menej ako 4 hodiny pred koncom pracovnej doby colného orgánu, - do 4 hodín od okamihu začiatku pracovnej doby tohto colného orgánu.
 8. Ak sa colný orgán rozhodne vykonať colnú inšpekciu, lehota na ukončenie colného režimu tranzit s písomným súhlasom vedúceho (vedúceho) colného orgánu určenia, jeho oprávneného zástupcu (vedúceho) colného orgánu určenia colnému orgánu určenia alebo osobám, ktoré ich nahrádzajú, je možné predĺžiť o čas potrebný na colnú kontrolu, najviac však o 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni registrácie predloženia dokladov uvedených v odseku 3 tohto článku, pokiaľ právne predpisy členských štátov nestanovujú kratšie obdobie v závislosti od druhu prepravy, ktorým sa preprava (preprava) tovaru uskutočňuje.
 9. Dokončenie colného režimu colný tranzit sa formalizuje pomocou informačného systému colného orgánu vygenerovaním elektronického dokumentu alebo uvedením vhodných značiek do tranzitného vyhlásenia alebo iných dokladov použitých ako tranzitné vyhlásenie.
 10. Postup na vykonávanie colných operácií týkajúcich sa ukončenia colného režimu pre colný tranzit, a to aj v závislosti od druhu prepravy, ktorou sa preprava (preprava) tovaru vykonáva, určuje Komisia. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 170 z 13.12.2017)
 11. Právne predpisy členských štátov o colných predpisoch môžu určiť prípady, keď sa colný režim pri colnom tranzite končí umiestnením tovaru na dočasné uskladnenie, registráciou colného vyhlásenia, prepustením tovaru, odchodom tovaru z colného územia EÚ. Únie, ako aj zadržanie tovaru colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.
  Postup vykonávania colných operácií týkajúcich sa ukončenia colného režimu colný tranzit, a to aj v závislosti od typu prepravy, ktorou sa preprava (preprava) tovaru vykonáva, je v týchto prípadoch ustanovená v právnych predpisoch členských štátov. o colnom predpise.
 12. V prípade ustanovenom v článku 7 ods. 145 tohto kódexu, ako aj v prípade, že sa tovar dodáva colnému orgánu, ktorý nie je colným orgánom určenia, sa colný režim tranzitu končí spôsobom stanoveným v tomto článku.
 13. Ak tovar nie je úplne alebo čiastočne dodaný na miesto dodania tovaru a colný režim nebol ukončený v prípadoch stanovených v odseku 12 tohto článku, colný režim pre colný tranzit sa ukončí.
  Postup vykonávania colných operácií týkajúcich sa ukončenia colného režimu pre colný tranzit, časový rámec, v ktorom je možné ukončiť colný režim pre colný tranzit, ako aj postup formalizácie ukončenia colného režimu pre colný tranzit. sú určené Komisiou. (pozri rozhodnutie správnej rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 170 z 13.12.2017)
 14. Keď sa tovar dodáva do pásma colnej kontroly vytvoreného v štruktúrach, priestoroch (časti priestorov) a (alebo) na otvorených priestranstvách (časti otvorených priestorov) schváleného hospodárskeho subjektu, ktorý je držiteľom osvedčení druhého alebo tretieho typu, colný režim colný tranzit končí funkciami ustanovenými v článku 440 tohto kódexu.

Článok 152. Colné operácievyrobené po dodaní tovaru na miesto dodania tovaru

 1. Pokiaľ právne predpisy členských štátov o colných predpisoch neustanovujú inak, po registrácii colným orgánom miesta určenia na ukladanie dokladov uvedených v článku 3 ods. 151 tohto kódexu sa osoby uvedené v pododsekoch 1 až 3 odseku 1 Článok 83 tohto zákonníka je povinný vykonávať colné operácie spojené s umiestnením tovaru na dočasné uskladnenie alebo jeho colným vyhlásením:
  1. pokiaľ ide o tovar prepravovaný po ceste, najneskôr do 8, pracovný čas colného orgánu po registrácii predloženia dokladov colným orgánom určenia;
  2. v súvislosti s tovarom prepravovaným pomocou lodí, lietadiel alebo železnice - v čase stanovenom technologickým procesom (harmonogramom) prístavu, letiska alebo železničnej stanice v priebehu medzinárodnej prepravy alebo v inom období stanovenom právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch .
 2. Pokiaľ ide o tovar prepravovaný pomocou plavidiel, colné operácie spojené s umiestnením tovaru na dočasné uskladnenie musia vykonať osoby uvedené v článku 1 ods. 4 prvom pododseku a článku 1 ods. 83 druhom pododseku tohto kódexu.
 3. V prípade, že osoby uvedené v článku 1 ods. 3 pododsekoch 1 - 83 tohto kódexu nevykonávajú colné operácie ustanovené v odseku 1 odseku 16 tohto článku, je dopravca povinný vykonať colné operácie súvisiace s umiestnenie tovaru na dočasné uskladnenie v súlade s kapitolou 1 tohto zákonníka, a to najneskôr do XNUMX pracovného dňa nasledujúceho po dni registrácie colným orgánom miesta určenia na ukladanie dokladov
  Právne predpisy členských štátov o colných predpisoch môžu ustanoviť podmienky a (alebo) postup oznamovania dopravcovi v prípade, že osoby uvedené v článku 1 ods. 3 pododsekoch 1 až 83 tohto kódexu nepodávajú colné operácie týkajúce sa umiestnenie tovaru na dočasné uskladnenie alebo jeho colné vyhlásenie. (pozri uznesenie Ministerstva financií Ruska č. 57n zo 16.04.2019. XNUMX. XNUMX)
 4. Ustanovenia odsekov 1 - 3 tohto článku sa nepoužijú, ak bolo k tovaru predložené predbežné colné vyhlásenie.
 5. Pri vykonávaní colných operácií týkajúcich sa colného vyhlásenia o tovare v súlade s odsekom 1 tohto článku sú osoby uvedené v článku 1 ods. 3 ods. 1 až 83 tohto kódexu povinné vykonávať colné operácie spojené s umiestnením tovar na dočasné uskladnenie v súlade s kapitolou 16 tohto kódexu do 3 hodín od dátumu prijatia:
  1. súhlas colného orgánu so zrušením colného vyhlásenia v súlade s článkom 113 tohto kódexu;
  2. rozhodnutie colného orgánu pozastaviť lehotu na prepustenie tovaru v súlade s článkom 124 tohto kódexu;
  3. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s článkom 125 tohto kódexu.
 6. Tovar, v súvislosti s ktorým sa colné operácie ustanovené týmto článkom nevykonali v lehotách uvedených v odsekoch 1 a 5 tohto článku, zadržajú colné orgány v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu.
 7. Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú:
  1. pokiaľ ide o tovar Únie, ktorý dorazil na colné územie Únie, a zahraničný tovar uvedený v článku 4 ods. 302 tohto kódexu, ktorý je prepustený do colného režimu colný tranzit na účely prepravy (prepravy) cez územie štátu, ktorý nie je členom únie;
  2. v súvislosti s medzinárodnými poštovými zásielkami;
  3. po ukončení colného režimu tranzit v mieste odoslania pre tovar vyvážaný z colného územia Únie;
  4. po ukončení colného režimu pre colný tranzit, pokiaľ ide o tovar dodaný do pásma colnej kontroly, vytvorený v štruktúrach, priestoroch (časti priestorov) a (alebo) na otvorenom priestranstve (časti otvoreného priestoru) schváleného hospodárskeho subjektu, ktorý je držiteľom osvedčení druhého alebo tretieho typu.

Článok 153. Vznik a zánik povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k zahraničnému tovaru prepustenému (prepustenému) do colného režimu colný tranzit, počas prepravy (prepravy) cez colné územie Únie, termín ich platby a počet

 1. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k zahraničnému tovaru prepustenému do colného režimu colný tranzit vzniká:
  1. od deklaranta - od okamihu registrácie tranzitného vyhlásenia colným orgánom;
  2. od železničného dopravcu členského štátu, ktorý prijal tovar prepustený do colného režimu colný tranzit na prepravu po železnici na území jedného z členských štátov spôsobom predpísaným medzinárodnými zmluvami v oblasti železničnej dopravy a aktmi Rada pre železničnú dopravu členských štátov Spoločenstva nezávislých štátov, ak sa preprava tovaru uskutočňuje medzi železničnými dopravcami členských štátov alebo spôsobom predpísaným právnymi predpismi členských štátov v oblasti dopravy, ak preprava tovaru sa uskutočňuje medzi železničnými dopravcami jedného členského štátu od okamihu, keď je tovar predpísaným spôsobom prijatý na prepravu.
 2. Povinnosť zaplatiť špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clá nevzniká, ak je tovar na osobnú potrebu a medzinárodná pošta prepustený do colného režimu colný tranzit.
 3. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti so zahraničným tovarom prepusteným (prepusteným) do colného režimu colný tranzit končí deklarant, ako aj železničný dopravca členského štátu Štát uvedený v odseku 2 pododseku 1 tohto článku, ktorý vykonáva prepravu (prepravu) tovaru na miesto dodania tovaru určené colným orgánom odoslania, v prípade nasledujúcich okolností:
  1. dokončenie colného režimu tranzit v súlade s článkom 151 tohto kódexu, s výnimkou prípadu uvedeného v pododseku 2 tohto odseku;
  2. prijatie tovaru oprávneným hospodárskym subjektom v súlade s článkom 440 tohto kódexu;
  3. umiestnenie tovaru, na ktorý sa skončil účinok colného režimu tranzit, na dočasné uskladnenie v súlade s článkom 6 ods. 129 tohto kódexu;
  4. umiestnenie tovaru, pri ktorom bol ukončený účinok colného režimu tranzit v colnom režime v súlade s článkom 7 ods. 129 tohto kódexu;
  5. splnenie povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 6 tohto článku;
  6. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) nenávratnej strate zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo o nenávratnej strate tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty za normálnych podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípadov, keď pred takýmto zničením alebo nenahraditeľnou stratou v súlade s týmto kódexom, pokiaľ ide o tento zahraničný tovar, je lehota na zaplatenie dovozného cla clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá prišli;
  7. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným režimom colného tranzitu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii tranzitného vyhlásenia;
  8. zrušenie tranzitného vyhlásenia v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s odsekom 4 článku 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli počas registrácie tranzitného vyhlásenia;
  9. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  10. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  11. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 4. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá na zahraničný tovar prepustený (prepustený) do colného režimu colný tranzit končí železničným dopravcom členského štátu, ktorý previedol tovar umiestnený do colný režim colný tranzit prepravovaný dopravou, železničný dopravca iného členského štátu spôsobom ustanoveným medzinárodnými zmluvami v oblasti železničnej dopravy a aktmi Rady o železničnej doprave členských štátov Spoločenstva nezávislých štátov , alebo železničný dopravca vlastného členského štátu spôsobom stanoveným právnymi predpismi členských štátov v oblasti dopravy pri preprave tovaru v súlade so stanoveným postupom.
 5. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá podlieha exekúcii, ak sa tovar nedodá na miesto dodania tovaru v colnom tranzitnom čase stanovenom colným orgánom a colným režimom. nebol dokončený v prípadoch stanovených v článku 12 ods. 151 tohto kódexu.
  Ak nastane táto okolnosť, dátum prepustenia tovaru do colného režimu colný tranzit sa považuje za konečný termín na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel.
 6. Ak nastane okolnosť uvedená v odseku 5 tohto článku, zaplatia sa dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá, akoby sa zahraničný tovar prepustený do colného režimu tranzit prepustil do colného režimu pre prepustenie pre domácu spotrebu bez uplatnenia colných preferencií a výhod pri platbe dovozných ciel, daní a vo vzťahu k tovaru pre osobnú potrebu - akoby bol tovar pre osobnú potrebu prepustený do voľného obehu.
  Na výpočet dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel sa uplatňujú sadzby dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel s účinnosťou v deň registrácie colným orgánom. tranzitného vyhlásenia.
  Ak colný orgán nemá presné informácie o tovare (druh, meno, množstvo, pôvod a (alebo) colná hodnota), základ pre výpočet dovozného cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, ktoré sa majú zaplatiť, je potrebné vypočítať. sa určuje na základe colného orgánu informácií a klasifikácia tovaru sa vykonáva s prihliadnutím na článok 3 ods. 20 tohto kódexu. Ak sa kódy tovaru v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti určujú na úrovni zoskupenia s počtom znakov menším ako 10:
  • na výpočet dovozných ciel sa uplatňuje najvyššia zo sadzieb dovozných ciel zodpovedajúcich tovaru zahrnutému do tejto skupiny;
  • pre výpočet daní sa použije najvyššia zo sadzieb dane z pridanej hodnoty a najvyššia zo sadzieb spotrebných daní (spotrebná daň alebo spotrebná daň) zodpovedajúca tovaru zahrnutému do takejto skupiny, pre ktorú je najvyššia zo sadzieb dovozného cla;
  • na výpočet osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel sa použije najvyššia zo sadzieb osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel zodpovedajúcich tovaru zahrnutému do tejto skupiny, berúc do úvahy ôsmy odsek tohto článku.
 7. Špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá sa počítajú na základe pôvodu tovaru potvrdeného v súlade s kapitolou 4 tohto kódexu a (alebo) ďalších informácií požadovaných na určenie stanovených ciel. Ak sa nepotvrdí pôvod tovaru a (alebo) ďalšie informácie požadované na stanovenie špecifikovaných ciel, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa vypočítajú na základe najvyšších sadzieb osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel stanovených pre tovar rovnaký kód komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti, ak sa klasifikácia tovaru uskutočňuje na úrovni 10 znakov, alebo tovar zahrnutý do zoskupenia, ak sú určené kódy tovaru v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti. na úrovni zoskupenia s počtom znakov menším ako 10.
  Pri neskoršom zisťovaní presných informácií o tovare sa na základe týchto presných informácií počítajú dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá a refundácia (vyrovnanie) preplatku a (alebo) nadmerne vybrané sumy dovozu. clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá alebo výber nezaplatených súm v súlade s kapitolami 10 a 11 a článkami 76 a 77 tohto kódexu.
  Dovozné clá a dane v súvislosti s medzinárodnými poštovými zásielkami sú predmetom platby vo výške ustanovenej v článku 7 ods. 287 tohto kódexu.
 8. V prípade prepustenia tovaru prepusteného do colného režimu colný tranzit na dočasné uskladnenie v súlade s odsekom 6 článku 129 tohto kódexu alebo prepustenia tohto tovaru do colného režimu v súlade s odsekom 7 článku 129 tohto kódexu, alebo zadržanie tovaru colnými orgánmi v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu po splnení povinnosti platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) jeho výber (úplne alebo sčasti) suma clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá zaplatené a (alebo) vybrané v súlade s týmto článkom, podliehajú vráteniu (započítaniu) v súlade s kapitolou 10 a článkom 76 tohto kódexu.
 9. Ak zábezpeku na splnenie povinnosti zaplatiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súlade s odsekom 3 článku 62 tohto kódexu poskytuje iná osoba ako deklarant tovaru uvedeného do colného režimu colný režim colný tranzit, takáto iná osoba je zaviazaná spoločne a nerozdielne platiť clo, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá s deklarantom.
 10. V prípade preprava medzinárodná preprava prepravujúca zahraničný tovar prepustený do colného režimu colný tranzit je sprevádzaná organizáciou určenou v súlade s právnymi predpismi členského štátu v súlade s odsekom 3 článku 343 tohto kódexu, je takáto organizácia zaviazaná spoločne a nerozdielne platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá s deklarantom.
 11. Ak počas prepravy tovaru po železnici nebol deklarantom tovaru prepusteného do colného režimu colný tranzit železničný dopravca členského štátu, ktorý prijal tovar prepustený do colného režimu colný tranzit na prepravu spôsobom ustanoveným medzinárodnými dohodami. zmluvy v oblasti železničnej dopravy a akty Rady pre železničnú dopravu členských štátov Spoločenstva nezávislých štátov alebo právnych predpisov členských štátov v oblasti dopravy je takýto železničný dopravca spoločne a nerozdielne povinný platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá s deklarantom.

Článok 154. Zodpovednosť osôb v prípade porušenia colného režimu colný tranzit

 1. V prípade nedodania všetkého tovaru prepusteného do colného režimu colný tranzit a dokladov o ňom do miesta dodania tovaru zodpovedajú osoby uvedené v článku 150 tohto kódexu v súlade s právnymi predpismi členských štátov. Štát, ktorého colný orgán prepustil tovar v súlade s colným režimom colný tranzit.
  V ostatných prípadoch nesplnenia povinností počas prepravy (prepravy) tovaru v súlade s colným režimom colný tranzit, a to aj v prípade nedodania časti tovaru prepusteného do colného režimu colný tranzit, osoby uvedené v článku 150 tohto kódexu zodpovedajú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, na území ktorého bolo porušenie zistené.
 2. Zodpovednosť za neplnenie povinností dopravcu počas prepravy tovaru po železnici v súlade s colným režimom colného tranzitu nesie železničný dopravca, ktorý prijal tovar na prepravu cez územie jedného z členských štátov. spôsobom ustanoveným medzinárodnými zmluvami v oblasti železničnej dopravy a aktmi Rady pre železničnú dopravu štátov - členov Spoločenstva nezávislých štátov alebo právnymi predpismi členských štátov v oblasti dopravy, ak ide o prepravu tovaru sa uskutočňuje medzi železničnými dopravcami jedného členského štátu.
  Za nesplnenie povinností pri preprave tovaru po železnici v súlade s colným režimom colného tranzitu zodpovedá železničný dopravca uvedený v prvom odseku tohto článku v súlade s právnymi predpismi členského štátu za prepravu cez územie, na ktorom je tovar prijatý.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...