menu

Technické predpisy EAEU „O obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch“ (TR EAEU 037/2016)

-

I. Rozsah pôsobnosti

 1. Skutočný technické predpisy vyvinuté v súlade so Zmluvou o Euroázijskej hospodárskej únii z 29.05. 2014 s cieľom zaistiť ochranu ľudského života a zdravia, životného prostredia, ako aj zabrániť činnostiam, ktoré uvádzajú spotrebiteľov (používateľov) elektrických a rádiových elektronických výrobkov do omylu, pokiaľ ide o obsah nebezpečných látok v nich.
  Tento technický predpis ustanovuje povinné požiadavky na aplikáciu a implementáciu na území Euroázijskej hospodárskej únie (ďalej len „Únia“) s cieľom obmedziť používanie nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch uvedených do obehu na území Únie, aby sa zabezpečil ich voľný pohyb .
  Ak sú vo vzťahu k elektrickým a rádiovým elektronickým výrobkom prijaté iné technické predpisy Únie (colná únia), ktorými sa stanovujú požiadavky na tieto výrobky, potom tieto výrobky z elektrickej a rádiovej elektroniky musia spĺňať požiadavky všetkých technických predpisov Únie (colná únia) ), ktoré sa ich týkajú.
 2. Účinok tohto technického predpisu sa vzťahuje na výrobky z elektrickej a rádiovej elektroniky uvedené do obehu na území Únie podľa zoznamu v súlade s dodatkom č. 1.
 3. Súčasný technický predpis sa nevzťahuje na:
  • a) výrobky z elektrickej a rádiovej elektroniky určené na použitie pri menovitom napätí viac ako 1000 1500 V AC a 1 XNUMX V DC, pokiaľ dodatok č. XNUMX k tomuto technickému predpisu neustanovuje inak;
  • b) výrobky z elektrickej a rádiovej elektroniky určené výlučne na použitie ako súčasti elektrického zariadenia, ktoré nie sú uvedené v zozname uvedenom v dodatku č. 1 k tomuto technickému predpisu;
  • c) elektrické hračky;
  • d) fotovoltaické panely (solárne batérie), ktoré sú súčasťou elektrických a rádiových elektronických výrobkov;
  • e) elektrické a elektronické výrobky určené na použitie ako súčasť pozemných a orbitálnych vesmírnych predmetov;
  • f) elektrické zariadenie určené výlučne na použitie vo vzduchu, vode, na pevnine a v podzemí;
  • g) elektrické batérie a akumulátory vrátane batérií a akumulátorov uvádzaných do obehu na území Únie ako súčasť elektrických a rádiových elektronických výrobkov;
  • h) použité (použité) výrobky z elektrickej a rádiovej elektroniky;
  • i) meracie prístroje;
  • j) zdravotnícke pomôcky.

II. Základné pojmy

 1. Na účely uplatňovania tohto technického predpisu sa používajú pojmy, ktoré znamenajú:
  • „Hračka“ - výrobok alebo materiál určený na hranie dieťaťom (deťmi) do 14 rokov;
  • „Elektrická hračka“ - hračka, v ktorej najmenej jedna funkcia vykonáva elektrickú energiu;
  • „Elektrické a rádioelektronické výrobky“ - výrobky, ktorých fungovanie je spôsobené zamýšľaným použitím, prítomnosťou, používaním, generovaním, transformáciou, prenosom a distribúciou elektrických prúdov a (alebo) elektromagnetických polí, ktoré sú určené na priame použitie alebo sú zabudované do strojov, mechanizmov, prístrojov, zariadení a iného vybavenia;
  • „Dovozca“ - rezident členského štátu Únie, ktorý uzavrel dohodu o zahraničnom obchode s nerezidentom členského štátu Únie o prevode výrobkov z elektrickej a rádiovej elektroniky, predáva tieto výrobky a zodpovedá za ne. súlad s požiadavkami tohto technického predpisu;
  • „Homogénny (homogénny) materiál“ - materiál s konštantným zložením v celom svojom objeme, pozostávajúci z jednej látky alebo kombinácie látok a (alebo) materiálov, ktoré nemožno mechanicky oddeliť (rozoberaním, rezaním, drvením, brúsením alebo iným mechanickým akcia).

III. Pravidlá pre obeh elektrických a rádiových elektronických výrobkov na trhu Únie

 1. Elektrický a rádiový elektronický výrobok je prepustený do obehu na území Únie, ak vyhovuje tomuto technickému predpisu, ako aj ďalším technickým predpisom Únie (colná únia), ktoré sa naň vzťahujú, a za predpokladu, že prešiel potvrdenie zhody v súlade s oddielom VII tohto technického predpisu, ako aj v súlade s inými technickými predpismi Únie (colná únia), ktoré sa naň vzťahujú.
 2. Výrobok z elektrickej a rádiovej elektroniky, ktorého súlad s požiadavkami tohto technického predpisu, ako aj požiadavkami iných technických predpisov Únie (colnej únie) nebol potvrdený, by nemal byť označený jedinou značkou výrobku obehu na trhu Únie.

IV. Požiadavky na obmedzenie používania nebezpečných látok

 1. Výrobok z elektrickej a rádiovej elektroniky musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby neobsahoval:
  • a) nebezpečné látky podľa zoznamu v súlade s dodatkom č. 2;
  • b) homogénne (homogénne) materiály obsahujúce nebezpečné látky v koncentrácii presahujúcej prípustnú úroveň uvedenú v zozname uvedenom v dodatku č. 2 k tomuto technickému predpisu.
 2. Pokiaľ ide o výrobky z elektrickej a rádiovej elektroniky, boli stanovené špeciálne požiadavky na obmedzenie používania nebezpečných látok v súlade s dodatkom č. 3.

V. Požiadavky na označovanie a prevádzkové dokumenty

 1. Názov a (alebo) označenie elektrického a rádiového elektronického výrobku (typ, značka, model (ak existuje)), jeho hlavné parametre a vlastnosti, názov a (alebo) ochranná známka výrobcu, názov štátu, v ktorom Výrobok vyrobený z elektrickej a rádiovej elektroniky musí byť aplikovaný na tento výrobok a musí byť uvedený v prevádzkovej dokumentácii, ktorá je k nemu priložená.
  V tomto prípade musí byť na obale uvedený aj názov a (alebo) označenie výrobku z oblasti elektrickej a rádiovej elektroniky (typ, značka, model (ak existuje)), názov a (alebo) ochranná známka výrobcu.
 2. Ak informácie uvedené v odseku 9 tohto technického predpisu nemožno použiť na elektrický a rádiový elektronický výrobok, môžu byť uvedené iba v prevádzkových dokumentoch priložených k tomuto výrobku. V tomto prípade musí byť na obale uvedený názov a (alebo) označenie výrobku z oblasti elektrickej a rádiovej elektroniky (typ, značka, model (ak existuje)), názov a (alebo) ochranná známka výrobcu.
 3. značkovanie výrobky z elektrickej a rádiovej elektroniky musia byť čitateľné, ľahko čitateľné a musia byť aplikované na výrobok z elektrickej a rádiovej elektroniky na mieste prístupnom na kontrolu bez demontáže pomocou nástroja.
 4. Prevádzková dokumentácia elektrického a rádiového elektronického výrobku musí obsahovať:
  • a) informácie uvedené v článku 9 tohto technického predpisu;
  • b) informácie o účele výrobku;
  • c) vlastnosti a parametre výrobku;
  • d) pravidlá a podmienky prevádzky (použitia), inštalácie, skladovania, prepravy (prepravy), predaja a likvidácie výrobku (v prípade potreby príslušné požiadavky);
  • e) informácie o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať v prípade zistenia poruchy výrobku;
  • f) meno a adresa výrobcu (oprávnená osoba výrobcu), dovozcu, ich kontaktné údaje;
  • g) informácie o mesiaci a roku výroby výrobku a (alebo) o mieste, kde sa tieto informácie uplatňujú, alebo o spôsobe určenia roku výroby.
 5. Označovanie a vyhotovovanie operačných dokumentov sa vykonáva v ruštine, a ak existujú relevantné požiadavky v právnych predpisoch členských štátov Únie (ďalej len „členské štáty“), v úradnom jazyku (úradných jazykoch) členského štátu Štát, na ktorého území sa výrobky predávajú. Merné jednotky, abecedné ochranné známky, vlastné mená, názvy osád a ďalšie názvy a podrobnosti v označovacích a prevádzkových dokumentoch môžu byť uvedené v iných jazykoch.
  Prevádzkové dokumenty sú vyhotovené na papieri. K nim môže byť priložený súbor prevádzkových dokumentov o elektronických médiách. Prevádzkové dokumenty zahrnuté v súbore elektrických a rádiových elektronických výrobkov pre domácnosť možno vydať iba na elektronických médiách.

Vi. Zabezpečenie súladu elektrických a rádiových elektronických výrobkov s požiadavkami technických predpisov

 1. Zhoda elektrických a rádiových elektronických výrobkov s týmto technickým predpisom je zabezpečená splnením jeho požiadaviek na obmedzenie používania nebezpečných látok.
 2. Výskum (test) a metódy merania elektrických a rádiových elektronických výrobkov sú stanovené normami zahrnutými v zozname noriem obsahujúcich pravidlá a metódy výskumu (skúšky) a merania vrátane pravidiel odberu vzoriek potrebných na aplikáciu a splnenie požiadaviek tohto technický predpis a implementácia výrobkov posudzovania zhody.

VII. Posudzovanie zhody elektrických a rádiových elektronických výrobkov

 1. Posudzovanie zhody elektrické a elektronické výrobky sa vyrábajú vo forme potvrdenia o zhode.
 2. Pri potvrdení zhody elektrických a rádiových elektronických výrobkov môžu byť žiadatelia právnickou osobou alebo fyzickou osobou registrovanou na území členského štátu v súlade s jeho právnymi predpismi ako individuálny podnikateľ, ktorí sú výrobcami alebo dovozcami (predajcami) alebo osobami oprávnenými výrobca.
 3. Elektrické a elektronické výrobky podliehajú potvrdeniu zhody vo forme vyhlásenia o zhode podľa jednej z nasledujúcich schém:
  • a) pre sériovo vyrábané výrobky - schémy 1d, 3d a 6d;
  • b) pre dávku výrobkov - schémy 2e a 4e.
 4. Pri vyhlasovaní zhody elektrických a rádiových elektronických výrobkov môže žiadateľ:
  • a) pre schémy 1d, 3d a 6d - výrobca (osoba autorizovaná výrobcom);
  • b) pre schémy 2d a 4d - výrobca (osoba autorizovaná výrobcom) alebo dovozca (predajca).
 5. Voľbu schémy prehlasovania zhody elektrických a rádiových elektronických výrobkov vykonáva žiadateľ.
 6. Vyhlásenie o zhode elektrických a rádiových elektronických výrobkov podľa schém 1d a 2d vykonáva žiadateľ na základe vlastných dôkazov. Skúšky vzoriek elektrických a elektronických výrobkov podľa výberu žiadateľa sa vykonávajú v skúšobnom laboratóriu žiadateľa alebo v akreditovanom skúšobnom laboratóriu (v strede) zaradenom do jednotného registra certifikačných orgánov a skúšobných laboratórií (stredísk) Colná únia (ďalej len „zjednotený register“) alebo v iných skúšobných laboratóriách.
  Vyhlásenie o zhode elektrických a rádiových elektronických výrobkov podľa schém 3d, 4d a 6d vykonáva žiadateľ na základe vlastných dôkazov a dôkazov získaných za účasti akreditovaného skúšobného laboratória (centra) zaradeného do jednotného registra.
 7. Pri vyhlasovaní zhody elektrických a rádiových elektronických výrobkov žiadateľ:
  • a) vytvára a analyzuje dokumenty potvrdzujúce súlad výrobkov s požiadavkami tohto technického predpisu vrátane:
   • špecifikácia (ak je k dispozícii);
   • prevádzkové dokumenty;
   • protokol (protokoly) o skúšaní vzoriek výrobkov a (alebo) komponentov, materiálov, komponentov výrobkov z hľadiska súladu s požiadavkami tohto technického predpisu a (alebo) ďalšie dokumenty podľa výberu žiadateľa, ktoré slúžili ako základ pre potvrdenie súlad výrobkov s požiadavkami tohto technického predpisu (ak existuje) (diagramy 1e, 2d, 3d, 4e a 6e);
   • Dodacia zmluva (zmluva) a prípadnú dodaciu dokumentáciu (pre šaržu výrobkov jeden výrobok) (schémy 2d a 4d);
   • osvedčenie pre systém riadenia kvality (kópia osvedčenia) (schéma 6d);
  • b) vykonáva identifikáciu výrobkov s cieľom odkázať ich na rozsah tohto technického predpisu;
  • c) zabezpečuje vykonávanie kontroly výroby a prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby výrobný proces výrobkov zabezpečoval ich súlad s požiadavkami tohto technického predpisu;
  • d) prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie stability fungovania systému riadenia kvality (schéma 6d);
  • e) prijíma vyhlásenie o zhode, ktoré je vypracované v jednotnej forme a podľa pravidiel schválených rozhodnutím rady ESAE zo dňa 25.12.2012 č. 293;
  • f) po dokončení postupu potvrdenia zhody uplatňuje jednotný znak obehu výrobku na trhu Únie;
  • g) po dokončení postupu potvrdenia zhody vytvorí súbor dokumentov, ktorý obsahuje dokumenty uvedené v pododseku „a“ tohto odseku a vyhlásenie o zhode.
 8. Vyhlásenie o zhode podlieha registrácii spôsobom predpísaným rozhodnutím Rady ESAE zo dňa 09.04.2013 č. 76.
 9. Obdobie platnosti vyhlásenia o zhode pre sériovo vyrábané výrobky z elektrickej a rádiovej elektroniky nie je dlhšie ako 5 rokov. Pre šaržu elektrických a rádiových elektronických výrobkov nie je stanovená doba platnosti vyhlásenia o zhode.
 10. Podľa výberu žiadateľa môže byť potvrdenie zhody elektrických a rádiových elektronických výrobkov vo forme vyhlásenia o zhode nahradené potvrdením o zhode vo forme osvedčenia podľa jednej z týchto schém:
  • a) pre sériovo vyrábané výrobky - schémy 1c, 2c a 6c;
  • b) pre dávku výrobkov - schéma 3c.
 11. Pri certifikácii elektrických a rádiových elektronických výrobkov môže žiadateľ byť:
  • a) pre schémy 1c, 2c a 6c - výrobca (osoba autorizovaná výrobcom);
  • b) pre schému 3c - výrobca (autorizovaná osoba výrobcu) alebo dovozca (predajca).
 12. Voľbu certifikačnej schémy pre výrobky z elektrickej a rádiovej elektroniky vykonáva žiadateľ.
 13. Pri certifikácii elektrických a rádiových elektronických výrobkov žiadateľ:
  • a) prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie stabilnosti výrobného procesu výrobkov a zaistí ich súlad s požiadavkami tohto technického predpisu;
  • b) generuje nasledujúcu technickú dokumentáciu:
   • špecifikácia (ak je k dispozícii);
   • prevádzkové dokumenty;
   • dohoda o dodávke (zmluva) a prípadná dodacia dokumentácia (pre dávku výrobkov) (schéma 3c);
   • osvedčenie pre systém riadenia kvality (kópia osvedčenia) (schéma 2c);
   • ďalšie dokumenty podľa výberu žiadateľa, ktoré slúžili ako základ pre potvrdenie zhody výrobkov s požiadavkami tohto technického predpisu (ak existujú);
  • c) predkladá certifikačnému orgánu uvedenému v Zjednotenom registri žiadosť o certifikáciu výrobkov (s prílohou technickej dokumentácie). Aplikácia obsahuje informácie o dokumente, pre splnenie ktorého je certifikovaný systém manažérstva kvality (schéma 2c), ako aj o identifikačných charakteristikách šarže výrobkov a jednotiek výrobkov, ktoré sú v ňom zahrnuté (schéma 3c) ;
  • d) po dokončení postupu potvrdenia zhody uplatňuje jednotný znak obehu výrobku na trhu Únie;
  • e) v prípade zmien v dizajne výrobkov alebo v technológii ich výroby, ktoré môžu ovplyvniť súlad týchto výrobkov s požiadavkami tohto technického predpisu, vopred informovať certifikačný orgán (schéma 1c);
  • f) po dokončení postupu potvrdenia zhody vytvorí súbor dokumentov, ktorý obsahuje dokumenty uvedené v pododseku „b“ tohto odseku, protokoly o skúške, výsledky analýzy stavu výroby ( schéma 1c) a osvedčenie o zhode.
 14. Pri certifikácii elektrických a rádiových elektronických výrobkov certifikačný orgán zahrnutý v Zjednotenom registri:
  • a) analyzuje technickú dokumentáciu predloženú žiadateľom a informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí (s uvedením podmienok osvedčenia);
  • b) vykonáva identifikáciu vzoriek výrobkov a ich výber od žiadateľa na testovanie;
  • c) zabezpečuje testovanie vzoriek výrobkov (šarže výrobkov (vzorky zo šarže) (schéma 3c)) v akreditovanom skúšobnom laboratóriu (centrum) zaradenom do Jednotného registra;
  • d) analyzuje stav výroby žiadateľa, ktorého výsledky sú zdokumentované v akte (schéma 1c);
  • e) v prípade pozitívnych výsledkov skúšok a analýzy stavu výroby vyhotoví certifikát zhody v jednotnej forme schválený rozhodnutím rady ESAE z 25.12.2012. decembra 293 č. XNUMX a vydá ho žiadateľovi;
  • f) zapisovať informácie o certifikáte zhody do jednotného registra vydaných osvedčení o zhode a registrovaných vyhlásení o zhode;
  • g) vykonáva inšpekčnú kontrolu vo vzťahu k certifikovaným výrobkom počas celého obdobia platnosti osvedčenia o zhode testovaním vzoriek výrobkov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu (centrum) zahrnutom v zjednotenom registri a (alebo) analýzou stavu výroby (schéma 1c) );
  • h) vykonáva inšpekčnú kontrolu vo vzťahu k certifikovaným výrobkom počas celého obdobia platnosti osvedčenia o zhode testovaním vzoriek výrobkov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu (centrum) zahrnutom v zjednotenom registri a analýzou výsledkov inšpekčnej kontroly manažmentu kvality orgán certifikácie systému vo vzťahu k kvalite systému certifikovaného manažmentu (schéma 2c);
  • i) v prípade pozitívnych výsledkov inšpekčnej kontroly potvrdí platnosť osvedčenia o zhode a vhodne vykoná zápis do zákona o inšpekčnej kontrole, v prípade negatívnych výsledkov inšpekčnej kontroly rozhodne o pozastavení alebo zrušení platnosti osvedčenie o zhode a informuje žiadateľa o prijatom rozhodnutí (schémy 1c a 2c).
 15. V prípade potvrdenia zhody (vyhlásenie o zhode alebo certifikácia) podľa schém zabezpečujúcich certifikáciu systému manažérstva kvality certifikáciu tohto systému vykonáva certifikačný orgán systému manažérstva kvality registrovaný na území členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto štátu a akreditovanými vo vnútroštátnom systéme. o akreditácii členského štátu.
 16. Platnosť osvedčenia o zhode pre sériovo vyrábané výrobky z elektrickej a rádiovej elektroniky nie je dlhšia ako 5 rokov. Pre šaržu elektrických a rádiových elektronických výrobkov nie je stanovená doba platnosti osvedčenia o zhode.
 17. Súbor dokumentov vytvorený po potvrdení zhody elektrických a rádiových elektronických výrobkov je uložený:
  • a) pre sériovo vyrábané výrobky - žiadateľ má najmenej 10 rokov odo dňa ukončenia vyhlásenia o zhode alebo osvedčenia o zhode;
  • b) na šaržu výrobkov - žiadateľ má najmenej 10 rokov odo dňa ukončenia predaja šarže výrobkov;
  • c) pre výrobok - od výrobcu (osoba ním poverená) najmenej 10 rokov odo dňa prerušenia výroby (prerušenia výroby) tohto výrobku.

VIII. Označovanie jedinou značkou obehu výrobku na trhu Únie

 1. Výrobok z elektrickej a rádiovej elektroniky, ktorý spĺňa požiadavky tohto technického predpisu a prešiel postupom posudzovania zhody v súlade s oddielom VII tohto technického predpisu, musí byť označený jedinou značkou obehu výrobku na trhu Únie.
 2. Označovanie jediným znakom obehu výrobku na trhu Únie sa vykonáva pred uvedením výrobku z trhu s elektrickou a rádiovou elektronikou na trh Únie.
 3. Na každý výrobok z elektrickej a rádiovej elektroniky sa vzťahuje jediná značka obehu výrobku na trhu Únie akýmkoľvek spôsobom, ktorý poskytuje jasný a jasný obraz počas celej životnosti výrobku, a je tiež uvedený v prevádzkových dokumentoch, ktoré sú k nemu priložené.
  Ak nie je možné použiť jednu značku obehu výrobku na trhu Únie na výrobok z elektrickej a rádiovej elektroniky, je dovolené ho použiť iba na obale výrobku a v priloženej prevádzkovej dokumentácii.
 4. Výrobok z elektrickej a rádiovej elektroniky je na trhu Únie označený jedinou značkou v obehu, ak spĺňa požiadavky všetkých technických predpisov Únie (colnej únie), ktoré sa naň vzťahujú.

 

Zoznam elektrických a rádiových elektronických výrobkov, ktoré podliehajú technickým predpisom EAEU „O obmedzení používania nebezpečných látok v elektrickej a rádiovej elektronike“ (TR EAEU 037/2016)

 1. Elektrické a domáce spotrebiče:
  • a) na prípravu a skladovanie potravín a mechanizáciu kuchynských prác, ako aj iného kuchynského vybavenia;
  • b) na spracovanie (pranie, žehlenie, sušenie, čistenie) bielizne, odevov a obuvi;
  • c) na čistenie a čistenie priestorov;
  • d) udržiavať a regulovať vnútornú klímu;
  • e) hygienické a hygienické;
  • f) na starostlivosť o vlasy, nechty a pokožku;
  • g) zahriať telo;
  • h) vibračná masáž;
  • i) hracie, športové a cvičebné vybavenie;
  • j) audio a video zariadenia, televízne a rozhlasové prijímače;
  • k) šitie a pletenie;
  • m) napájacie zdroje, nabíjačky, stabilizátory napätia;
  • m) pre záhradníctvo;
  • o) pre akvária a záhradné jazierka;
  • o) elektrické čerpadlá;
  • p) elektrické a elektronické hodiny;
  • c) kalkulačky;
  • r) elektroinštalačné výrobky;
  • y) predlžovacie káble.
 2. Elektronické počítače a k nim pripojené zariadenia vrátane ich kombinácií:
  • a) servery, systémové jednotky osobných počítačov;
  • b) prenosné počítače;
  • c) tablety, vreckové, vreckové a iné malé počítače;
  • d) klávesnice, manipulátory, sledovače a ďalšie ovládacie a vstupné zariadenia (počítačové myši, joysticky, helmy, okuliare);
  • e) vymeniteľné úložné zariadenia;
  • f) monitory;
  • g) tlačiarne;
  • h) skenery;
  • i) akustické systémy a slúchadlá;
  • j) multimediálne projektory;
  • k) čitatelia biometrických informácií;
  • m) webové kamery;
  • m) modemy;
  • o) zdroje neprerušiteľného napájania.
 3. Telekomunikačné zariadenia (koncové telekomunikačné zariadenia):
  • a) pevné linky a mobilné telefóny;
  • b) telefónne automaty;
  • c) telefax;
  • d) ďalekopisy;
  • e) prenosné a prenosné rádiové stanice;
  • f) RFID štítky.
 4. Kopírky a ostatné elektrické kancelárske (kancelárske) zariadenia.
 5. Elektrifikované nástroje (ručné a prenosné elektrické stroje).
 6. Zdroje svetla a osvetľovacie zariadenia vrátane zariadenia zabudovaného do nábytku.
 7. Elektromuzikálne nástroje.
 8. Hracie a obchodné stroje.
 9. Pokladne, stroje na tlačeniek, čítačky občianskych preukazov, bankomaty, informačné kiosky.
 10. Káble, vodiče a šnúry určené na použitie pri menovitom napätí najviac 500 V AC a (alebo) DC, s výnimkou káblov z optických vlákien.
 11. Automatické spínače a zariadenia na zvyškový prúd.
 12. Požiarne, bezpečnostné a protipožiarne detektory.

 

Úplný zoznam výrobkov, pri ktorých je k predloženiu colného vyhlásenia priložené predloženie dokumentu o zhode (informácie o dokumente o zhode) s požiadavkami EAEU TR „O obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch “(TR EAEU 037/2016)

v znení rozhodnutia Rady ESAE č. 33 zo dňa 23.03.2021

Názov produktu TH kód FEA Európske spoločenstvo pre atómovú Dokument o zhode
chladničky mrazničky chladničky 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
vyhlásenie o zhode
umývačky riadu 8422110000 vyhlásenie o zhode
elektrické sporáky a elektrické sporáky kuchynské panely 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
vyhlásenie o zhode
elektrické rúry elektrické rúry vstavané rúry elektrické sušičky na ovocie zelenina bobule huby 8516608000
8516609000
8516797000
vyhlásenie o zhode
elektrické spotrebiče na ohrev tekutých kotlov varné kanvice kávovary kávovary detské ohrievače jedla parníky sterilizátory 8516108000
8516710000
8516797000
vyhlásenie o zhode
mikrovlnné rúry 8516500000 vyhlásenie o zhode
Drviče odpadu 8509800000 vyhlásenie o zhode
elektrické grily kontaktné grily aero grily elektrické grily elektrické grily elektrické mlynčeky vaflovače grily hlboké fritézy pekárne výrobcovia mlynčekov na jogurty multivarky elektrické panvice mixéry kávovary kuchynské stroje kuchynský robot kuchynské odšťavovače odšťavovače masla mlynčeky na mäso mixéry strúhadlá šľahače šľahače škrabky drviče nože nože 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
vyhlásenie o zhode
práčky 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
vyhlásenie o zhode
odstredivkové sušiace bubny 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
vyhlásenie o zhode
ultrazvukové zariadenia na pranie bielizne 8450190000
8479899708
vyhlásenie o zhode
žehličky žehliace stroje parné čističe parné generátory 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
vyhlásenie o zhode
elektrické sušiace tyče na uteráky a oblečenie 8516797000 vyhlásenie o zhode
mokré a suché vysávače 8508 vyhlásenie o zhode
leštičky na podlahy 8509800000 vyhlásenie o zhode
vysávacie systémy 8508 vyhlásenie o zhode
elektrické kefy 8509800000 vyhlásenie o zhode
parné kefy mopy 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
vyhlásenie o zhode
zariadenia na čistenie saním vody 8509800000 vyhlásenie o zhode
Fanúšikovia 8414510000 vyhlásenie o zhode
klimatizácie 841510
8415810090
8415820000
8415830000
vyhlásenie o zhode
zvlhčovače odparovače odvlhčovače 8415900009
841899
8479899708
8509800000
vyhlásenie o zhode
čističky vzduchu kuchynské digestory 841460000
8421392009
vyhlásenie o zhode
elektrické ohrievače používané na chov zvierat a pestovanie rastlín elektrické spotrebiče na vykurovanie vykurovanie vykurovanie priestorov elektrických radiátorov ventilátory ohrievače konvektory 8436210000
8516210000
851629
vyhlásenie o zhode
elektrické krby 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
vyhlásenie o zhode
systémy podlahového vykurovania 851680 vyhlásenie o zhode
ohrievače vody 851610 vyhlásenie o zhode
sprchy toalety po pripojení k vykurovaniu striedavým osvetlením 3922
7324900009
9019109001
vyhlásenie o zhode
zariadenia používané na hygienu dutín ústnej 8509800000 vyhlásenie o zhode
elektrické ohrievače pre saunové ohrievače 8516299900 vyhlásenie o zhode
elektrické zariadenia na ničenie hmyzu 8543709000 vyhlásenie o zhode
elektrické holiace strojčeky, zastrihávače, epilátory 8510100000
8510300000
vyhlásenie o zhode
zastrihávače vlasov 8510200000 vyhlásenie o zhode
elektrické sauny na tvár 8516797000 vyhlásenie o zhode
sušiče vlasov žehličky na vlasy stylingové žehličky na vlasy 8516310009
8516320000
vyhlásenie o zhode
elektrické sušiče rúk 8516330000 vyhlásenie o zhode
elektrická kulma na vlasy 8516320000 vyhlásenie o zhode
elektrické vyhrievacie podložky deky matrace a vankúše 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
vyhlásenie o zhode
masážne stroje na telo bez dohľadu lekára 9019101000 vyhlásenie o zhode
hydromasážne kúpele na nohy 9019109001 vyhlásenie o zhode
videohry a zariadenia pre ne 950450000 vyhlásenie o zhode
hrať športové a cvičebné zariadenia pripojené k elektrickej sieti 950430
9504908009
950691
vyhlásenie o zhode
zariadenia na záznam a prehrávanie zvuku a videa 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
vyhlásenie o zhode
rádioprijímacie zariadenie 8527 vyhlásenie o zhode
prijímače televízne televízne tunery satelitné televízne tunery 852871
852872
vyhlásenie o zhode
Akustické systémy 8518210000
851822000
851829
vyhlásenie o zhode
zosilňovače zvuku 851840
8518500000
vyhlásenie o zhode
videotelefóny interkomy 8517691000
8517692000
vyhlásenie o zhode
elektrické šijacie stroje 845210 vyhlásenie o zhode
overlocky 8452101900 vyhlásenie o zhode
elektrické pletacie stroje 8447 vyhlásenie o zhode
napájacie zdroje nabíjačky stabilizátory napätia pre vybavenie domácnosti 8504403009
8504408200
8504409000
vyhlásenie o zhode
nabíjačky batérií 8504405500 vyhlásenie o zhode
kosačky na trávu a nožnice na živý plot 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
vyhlásenie o zhode
elektrické žalúzie na dverové okná, doplnené elektromotorom 8479899708 vyhlásenie o zhode
záhradné dúchadlá vetracie vysávače 8467298509
8508600000
vyhlásenie o zhode
dojacie stroje 8434100000 vyhlásenie o zhode
kompresory 8414808000 vyhlásenie o zhode
čerpadlá 841370
8413810000
vyhlásenie o zhode
ohrievače 8516108000 vyhlásenie o zhode
žiarovky osvetľovacích zariadení 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
vyhlásenie o zhode
zariadenia na filtráciu alebo čistenie vodných filtrov elektrické sterilizátory 8421210009 vyhlásenie o zhode
elektrické podávače 8509800000 vyhlásenie o zhode
dekoračné fontány pre záhradné jazierka s elektrickým pohonom a alebo elektrickým čerpadlom 841370
8413810000
vyhlásenie o zhode
elektrické čerpadlá na použitie v systémoch zásobovania pitnou vodou, zásobovaní vodou, ohreve vody, likvidácii odpadových vôd prevádzkovaných v jednotlivých domoch určených na bývanie 8413 vyhlásenie o zhode
elektrické a elektronické hodinky 9102120000
9105210000
9105910000
vyhlásenie o zhode
kalkulačky 8470 vyhlásenie o zhode
spínače vrátane polovodičových časovačov 853650
9107000000
vyhlásenie o zhode
spínače pre elektrické spotrebiče 853650 vyhlásenie o zhode
zásuvky 8536699008 vyhlásenie o zhode
vidličky 8536699008 vyhlásenie o zhode
adaptéry rozdeľovača 8536699008
8536901000
8536908500
vyhlásenie o zhode
predlžovacie káble vrátane predlžovacích káblov filtra 854442 vyhlásenie o zhode
predlžovacie šnúry na cievke 854442 vyhlásenie o zhode
servery systémové jednotky osobných počítačov 8471410000
8471490000
8471500000
vyhlásenie o zhode
notebooky 8471300000 vyhlásenie o zhode
vreckové počítače a iné malé počítače 8471300000 vyhlásenie o zhode
klávesnice manipulátory turisti a ďalšie ovládacie a vstupné zariadenia počítačové myši joysticky prilby okuliare 8471
950450000
vyhlásenie o zhode
externé úložné zariadenia 847170
8523
vyhlásenie o zhode
monitory 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
vyhlásenie o zhode
tlačiarní 844331
8443321009
vyhlásenie o zhode
skenery 8471607000 vyhlásenie o zhode
reproduktory a slúchadlá 8518210000
851822000
851829
851830
vyhlásenie o zhode
multimediálne projektory 8528621000 vyhlásenie o zhode
biometrické čítačky 8471
9031499000
9031803800
vyhlásenie o zhode
webové kamery 852580 vyhlásenie o zhode
modemy 851762000 vyhlásenie o zhode
zdroje neprerušiteľného napájania 8504403002
8504403009
vyhlásenie o zhode
pevné linky a mobilné telefóny 8517110000
8517120000
8517180000
vyhlásenie o zhode
telefóny 8517180000 vyhlásenie o zhode
telefaxy 8443323000
851762000
vyhlásenie o zhode
ďalekopisy 851762000 vyhlásenie o zhode
prenosné a prenosné rádiá 8517
8525600009
vyhlásenie o zhode
RFID tagy 852352 vyhlásenie o zhode
Kopírovacie stroje a iné elektrické kancelárske vybavenie 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
vyhlásenie o zhode
vŕtačky vŕtacie kladivá skrutkovače skrutkovače skrutkovače 846721
8467292000
8467298509
vyhlásenie o zhode
píli priamočiare píly 846722 vyhlásenie o zhode
brúsky vrátane uhlových leštičiek 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
vyhlásenie o zhode
hobľovačky 8467297000 vyhlásenie o zhode
nožnice 8467292000
8467298501
8467298509
vyhlásenie o zhode
orezávatko 8467295900 vyhlásenie o zhode
frézky 8467298509 vyhlásenie o zhode
akumulátorové ručné náradie s nabíjačkou 8467211000
8467292000
vyhlásenie o zhode
malé drevoobrábacie stroje na individuálne použitie 8465 vyhlásenie o zhode
nehorľavé kvapalné striekacie pištole 8424200000 vyhlásenie o zhode
stroje a zariadenia na oblúkové a plazmové oblúkové zváranie 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
vyhlásenie o zhode
elektrické žiarovky, kompaktné žiarivky LED na všeobecné použitie 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
vyhlásenie o zhode
svietidlá na všeobecné použitie 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
vyhlásenie o zhode
svietidlá zapustené do zeme 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
vyhlásenie o zhode
žiarovky do akvárií 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
vyhlásenie o zhode
reflektory 9405401002
9405401008
vyhlásenie o zhode
svetelné girlandy pre domácnosť vrátane vianočného stromčeka 9405300001
9405300009
vyhlásenie o zhode
Hudobné nástroje 9207 vyhlásenie o zhode
Hracie a obchodné stroje 8476
950430
vyhlásenie o zhode
Registračné pokladne automatov na čítanie lístkov Čítacie karty identifikačných kariet Bankomaty Informačné kiosky 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
vyhlásenie o zhode
Káble, vodiče a šnúry určené na použitie pri menovitom napätí najviac V AC alebo DC, okrem káblov z optických vlákien 854449910
8544499501
8544499509
vyhlásenie o zhode
Ističe a prúdové chrániče 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
vyhlásenie o zhode
Požiarna bezpečnosť a zabezpečenie požiarnych hlásičov 853110 vyhlásenie o zhode
1 na 10 (119)

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...