menu

Opis typických systémov certifikácie zhody

Schéma certifikácie 1

Okruh 1 obsahuje nasledujúce postupy:

 • podanie žiadosti o certifikáciu žiadateľa certifikačnému orgánu s priloženou technickou dokumentáciou;
 • posúdenie uplatňovania a prijatie rozhodnutia o ňom certifikačným orgánom pre výrobky;
 • výber vzoriek výrobkov na testovanie certifikačným orgánom;
 • testovanie vzoriek výrobkov akreditovaným skúšobným laboratóriom;
 • vykonávanie analýzy stavu výroby certifikačným orgánom;
 • zovšeobecnenie výsledkov skúšok a analýzy stavu výroby certifikačným orgánom a vydanie osvedčenia o zhode žiadateľovi;
 • kreslenie jednej ochrannej známky;
 • inšpekčná kontrola certifikovaných výrobkov.

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že výrobný proces je stabilný a zabezpečil súlad vyrábaných výrobkov s technickými predpismi, vypracoval technickú dokumentáciu a predložil žiadosť o certifikáciu svojich výrobkov jednému z certifikačných orgánov pre výrobky, ktoré majú tento typ výrobku v oblasti akreditácie.

Certifikačný orgán pre výrobky analyzuje technickú dokumentáciu poskytnutú žiadateľom a informuje žiadateľa o rozhodnutí o žiadosti obsahujúcej podmienky certifikácie.

Certifikačný orgán odoberie vzorky výrobku od žiadateľa o testovanie.

Vzorky sa skúšajú v akreditovanom skúšobnom laboratóriu v mene certifikačného orgánu pre výrobky, ktorý je vybavený protokolom o skúške.

Analýza stavu výroby žiadateľa vykonáva certifikačný orgán. Výsledky analýzy sú dokumentované v akte.

S pozitívnymi výsledkami testov a analýzou stavu výroby sa vydáva certifikačný orgán pre výrobky osvedčenie o zhode a dá ho žiadateľovi.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva inšpekčnú kontrolu nad certifikovanými výrobkami počas celého obdobia platnosti osvedčenia o zhode skúšaním vzoriek výrobkov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu a (alebo) analýzou stavu výroby. Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly kladné, platnosť osvedčenia o zhode sa považuje za potvrdenú, ako je uvedené v zákone o inšpekčnej kontrole. Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly negatívne, certifikačný orgán pre výrobok prijíma jedno z týchto rozhodnutí:

 • pozastaviť osvedčenie o zhode;
 • odobrať osvedčenie o zhode.

Rozhodnutia prijaté certifikačným orgánom pre výrobky sa oznamujú žiadateľovi.

V jednotnom registri vydaných osvedčení o zhode a registrovaných vyhláseniach o zhode vyhotovených v jedinej forme certifikačným orgánom pre výrobky sa vykoná zápis.

Pri zmenách v dizajne (zložení) výrobku alebo jeho výrobnej technológie, ktoré môžu ovplyvniť súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v technických predpisoch, žiadateľ vopred informuje certifikačný orgán výrobku, ktorý rozhodne, či sú potrebné nové skúšky a (alebo) analýza stavu výroby.

Schéma certifikácie 2

Okruh 2 obsahuje nasledujúce postupy:

 • predloženie žiadosti o certifikáciu výrobkov žiadateľovi o osvedčenie s priloženou technickou dokumentáciou, ktorá nevyhnutne obsahuje osvedčenie pre systém manažérstva (kópia osvedčenia) vydané systémami riadenia certifikačných orgánov, ktoré potvrdzujú súlad systému manažérstva s požiadavkami stanovenými v technických predpisoch;
 • posúdenie žiadosti a rozhodnutie certifikačného orgánu výrobkov osvedčovať výrobu
 • výber vzoriek výrobkov na testovanie certifikačným orgánom;
 • testovanie vzoriek výrobkov akreditovaným skúšobným laboratóriom;
 • osvedčenie certifikačného orgánu o výrobkoch týkajúcich sa analýzy technickej dokumentácie predloženej žiadateľom, výsledky skúšok vzoriek výrobkov a vydanie osvedčenia o zhode žiadateľovi;
 • kreslenie jednej ochrannej známky;
 • inšpekčná kontrola certifikovaných výrobkov, kontrola stability systému riadenia.

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie stability systému riadenia a výrobných podmienok na výrobu výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky technických predpisov, vyhotovuje technickú dokumentáciu a predkladá žiadosť o certifikáciu svojich výrobkov jednému z certifikačných orgánov pre výrobky, ktoré majú tento typ výrobku v oblasti akreditácie.

V žiadosti sa uvádza dokument, pre ktorý je systém manažérstva certifikovaný podľa skutočnosti, že v technických predpisoch, pre ktoré je systém manažérstva certifikovaný, sa môže ustanoviť jeden alebo viac dokumentov.

Žiadateľ zároveň predloží osvedčenie do systému riadenia (kópia osvedčenia).

Posúdenie aplikácie, výberu a testovania vzoriek.

Ak sú výsledky analýzy technickej dokumentácie a skúšok pozitívne, certifikačný orgán výrobku vydá osvedčenie o zhode a vydá ho žiadateľovi.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva inšpekčnú kontrolu nad certifikovanými výrobkami počas celého obdobia platnosti osvedčenia o zhode skúšaním vzoriek výrobkov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu a analýzou výsledkov inšpekčnej kontroly certifikačným orgánom systémov riadenia pre certifikovaný systém riadenia. Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly kladné, platnosť osvedčenia o zhode sa považuje za potvrdenú, ako je uvedené v zákone o inšpekčnej kontrole. Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly negatívne, certifikačný orgán pre výrobok prijíma jedno z týchto rozhodnutí:

 • pozastaviť osvedčenie o zhode;
 • odobrať osvedčenie o zhode.

Rozhodnutia prijaté certifikačným orgánom pre výrobky sa oznamujú žiadateľovi.

V jednotnom registri vydaných osvedčení o zhode a registrovaných vyhláseniach o zhode vyhotovených v jedinej forme certifikačným orgánom pre výrobky sa vykoná zápis.

Schéma certifikácie 3

Okruh 3 obsahuje nasledujúce postupy:

 • podanie žiadosti o certifikáciu žiadateľa certifikačnému orgánu s priloženou technickou dokumentáciou;
 • posúdenie žiadosti a rozhodnutie certifikačného orgánu výrobkov osvedčovať výrobu
 • výber vzoriek výrobkov na testovanie certifikačným orgánom;
 • testovanie vzoriek výrobkov akreditovaným skúšobným laboratóriom;
 • analýza výsledkov skúšok a vydanie osvedčenia o zhode žiadateľovi;
 • značkovanie šarže výrobkov s jednou značkou obehu.

Žiadateľ tvorí technickú dokumentáciu a predkladá žiadosť o certifikáciu výrobnej šarže jednému z certifikačných orgánov pre výrobky, ktoré majú tento typ výrobku v oblasti akreditácie.

Žiadosť musí obsahovať identifikačné znaky dávky a jej produktových jednotiek.

Certifikačný orgán informuje žiadateľa o rozhodnutí o žiadosti, ktoré obsahuje podmienky vykonávania certifikácie.

Certifikačný orgán vykonáva identifikáciu šarže a odber vzoriek na testovanie žiadateľom.

Skúšanie výrobnej šarže (odber šarže) vykonáva akreditované skúšobné laboratórium v ​​mene certifikačného orgánu, ktorému sa poskytuje skúšobný protokol.

Ak sú výsledky skúšok pozitívne, certifikačný orgán vydá osvedčenie o zhode a vydá ho žiadateľovi.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Schéma certifikácie 4

Okruh 4 obsahuje nasledujúce postupy:

 • podanie žiadosti o certifikáciu žiadateľom certifikačnému orgánu s priloženou technickou dokumentáciou;
 • posúdenie žiadosti a rozhodnutie certifikačného orgánu o nej;
 • skúšanie každej výrobnej jednotky akreditovaným skúšobným laboratóriom;
 • analýza výsledkov skúšok a vydanie osvedčenia o zhode žiadateľovi;
 • podaním jediného odvolania.

Žiadateľ tvorí technickú dokumentáciu a predkladá žiadosť o certifikáciu výrobnej jednotky jednému z certifikačných orgánov pre výrobky, ktoré majú tento typ výrobku v oblasti akreditácie.

Žiadosť musí obsahovať identifikačné znaky výrobnej jednotky.

Certifikačný orgán informuje žiadateľa o rozhodnutí o žiadosti, ktoré obsahuje podmienky vykonávania certifikácie.

Jednotkové skúšky vykonáva akreditované skúšobné laboratórium v ​​mene certifikačného orgánu, ktorému je skúšobný protokol predložený.

Ak sú výsledky skúšok pozitívne, certifikačný orgán vydá osvedčenie o zhode a vydá ho žiadateľovi.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Schéma certifikácie 5

Okruh 5 obsahuje nasledujúce postupy:

 • podanie žiadosti o certifikáciu žiadateľom certifikačnému orgánu s priloženou technickou dokumentáciou;
 • posúdenie žiadosti a rozhodnutie certifikačného orgánu o nej;
 • certifikačný orgán vykonávajúci projektovú štúdiu;
 • vykonávanie certifikačného orgánu analýzou podmienok výroby;
 • zovšeobecnenie výsledkov výskumného projektu a analýza stavu výroby a vydanie osvedčenia o zhode žiadateľovi;
 • kreslenie jednej ochrannej známky;
 • inšpekčná kontrola certifikovaných výrobkov.

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že výrobný proces je stabilný a zabezpečil súlad vyrábaných výrobkov s technickými predpismi, vypracoval technickú dokumentáciu a predložil žiadosť o certifikáciu svojich výrobkov jednému z certifikačných orgánov pre výrobky, ktoré majú tento typ výrobku v oblasti akreditácie.

Certifikačný orgán informuje žiadateľa o rozhodnutí o žiadosti, ktoré obsahuje podmienky vykonávania certifikácie.

Certifikačný orgán vykonáva štúdiu návrhu výrobku analýzou technickej dokumentácie, pre ktorú sa výrobok vyrába, výsledkov vykonaných výpočtov a testovania vzoriek experimentálnych výrobkov.

Výsledky štúdie dizajnu výrobku sú zaznamenané vo vyhlásení, v ktorom certifikačný orgán posudzuje zhodu dizajnu výrobku so špecifikovanými požiadavkami.

Analýza stavu výroby žiadateľa vykonáva certifikačný orgán. Výsledky analýzy sú dokumentované zákonom.

V prípade pozitívnych výsledkov štúdie dizajnu výrobku a analýzy výrobných podmienok vydá certifikačný orgán osvedčenie o zhode a vydá ho žiadateľovi.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva inšpekčnú kontrolu nad certifikovanými výrobkami počas celého obdobia platnosti osvedčenia o zhode skúšaním vzoriek výrobkov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu a (alebo) analýzou stavu výroby. Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly kladné, platnosť osvedčenia o zhode sa považuje za potvrdenú, ako je uvedené v zákone o inšpekčnej kontrole. Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly negatívne, certifikačný orgán pre výrobok prijíma jedno z týchto rozhodnutí:

 • pozastaviť osvedčenie o zhode;
 • odobrať osvedčenie o zhode.

Rozhodnutia prijaté certifikačným orgánom pre výrobky sa oznamujú žiadateľovi.

V jednotnom registri vydaných osvedčení o zhode a registrovaných vyhláseniach o zhode vyhotovených v jedinej forme certifikačným orgánom pre výrobky sa vykoná zápis.

Pri zmenách v návrhu (zložení) výrobku alebo jeho výrobnej technológie, ktoré môžu ovplyvniť súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v technických predpisoch, žiadateľ písomne ​​vopred písomne ​​oznámi certifikačnému orgánu, či sú potrebné nové skúšky a (alebo) analýza. stav výroby.

Schéma certifikácie 6

Okruh 6 obsahuje nasledujúce postupy:

predloženie žiadosti o certifikáciu výrobkov žiadateľovi o osvedčenie s priloženou technickou dokumentáciou, ktorá nevyhnutne obsahuje osvedčenie pre systém manažérstva (kópia osvedčenia) vydané systémami riadenia certifikačných orgánov, ktoré potvrdzujú súlad systému manažérstva s požiadavkami stanovenými v technických predpisoch;

 • vykonáva projekt certifikačného orgánu;
 • zovšeobecnenie výsledkov analýzy technickej dokumentácie vrátane výsledkov štúdie dizajnu výrobku a vydanie osvedčenia o zhode žiadateľovi;
 • kreslenie jednej ochrannej známky;
 • kontrola kontroly certifikovaných výrobkov (kontrola stability systému riadenia kvality).

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie stability systému riadenia a výrobných podmienok na výrobu výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky technických predpisov, vyhotovuje technickú dokumentáciu a predkladá žiadosť o certifikáciu svojich výrobkov jednému z certifikačných orgánov pre výrobky, ktoré majú tento typ výrobku v oblasti akreditácie.

V žiadosti sa uvádza dokument, pre ktorý je systém manažérstva certifikovaný podľa skutočnosti, že v technických predpisoch, pre ktoré je systém manažérstva certifikovaný, sa môže ustanoviť jeden alebo viac dokumentov.

Žiadateľ zároveň predloží osvedčenie do systému riadenia (kópia osvedčenia).

Certifikačný orgán analyzuje technickú dokumentáciu, vykonáva štúdiu návrhu výrobku v súlade s a s pozitívnymi výsledkami vypracuje a vydá žiadateľovi osvedčenie o zhode s výrobkom.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva kontrolnú kontrolu certifikovaných výrobkov počas celého obdobia platnosti osvedčenia o zhode testovaním vzoriek výrobkov v skúšobnom laboratóriu a analyzovaním výsledkov kontrolnej kontroly certifikačným orgánom systémov manažérstva certifikovaného systému riadenia. Ak sú výsledky kontrolnej kontroly kladné, platnosť osvedčenia o zhode sa považuje za potvrdenú, ako je uvedené v zákone o kontrole. Ak sú výsledky kontrolnej kontroly negatívne, certifikačný orgán vydá jedno z nasledujúcich rozhodnutí:

 • pozastaviť osvedčenie o zhode;
 • odobrať osvedčenie o zhode.

Rozhodnutia prijaté certifikačným orgánom pre výrobky sa oznamujú žiadateľovi.

V jednotnom registri vydaných osvedčení o zhode a registrovaných vyhláseniach o zhode vyhotovených v jedinej forme certifikačným orgánom pre výrobky sa vykoná zápis.

Pri zmenách v návrhu (zložení) výrobku alebo jeho výrobnej technológie, ktoré môžu ovplyvniť súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v technických predpisoch, žiadateľ písomne ​​písomne ​​oznámi certifikačnému orgánu, či sú potrebné nové skúšky.

Schéma certifikácie 7

Okruh 7 obsahuje nasledujúce postupy:

 • predloženie žiadosti o certifikáciu zo strany žiadateľa certifikačnému orgánu;
 • posúdenie žiadosti a rozhodnutie certifikačného orgánu o nej;
 • typový certifikačný orgán;
 • vykonávanie certifikačného orgánu analýzou podmienok výroby;
 • zovšeobecnenie výsledkov výskumného projektu a analýza stavu výroby a vydanie osvedčenia o zhode žiadateľovi;
 • kreslenie jednej ochrannej známky;
 • inšpekčná kontrola certifikovaných výrobkov.

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že výrobný proces je stabilný a zabezpečil súlad vyrábaných výrobkov s technickými predpismi, vypracoval technickú dokumentáciu a predložil žiadosť o certifikáciu svojich výrobkov jednému z certifikačných orgánov pre výrobky, ktoré majú tento typ výrobku v oblasti akreditácie.

Certifikačný orgán informuje žiadateľa o rozhodnutí o žiadosti, ktoré obsahuje podmienky vykonávania certifikácie.

Certifikačný orgán vykonáva testovanie typu výrobku jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • výskumná vzorka pre plánovanú výrobu ako typický zástupca všetkých budúcich výrobkov;
 • analýza technickej dokumentácie, testovanie vzoriek výrobkov alebo kritických komponentov výrobkov.

Výsledky typovej štúdie sú zaznamenané vo vyhlásení, v ktorom certifikačný orgán posudzuje zhodu typu výrobku so stanovenými požiadavkami.

Analýza stavu výroby žiadateľa vykonáva certifikačný orgán. Výsledky analýzy sú dokumentované zákonom.

Ak sú výsledky typu výskumu pozitívne a analyzuje sa stav výroby, certifikačný orgán vydá osvedčenie o zhode a vydá ho žiadateľovi.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva inšpekčnú kontrolu nad certifikovanými výrobkami počas celého obdobia platnosti osvedčenia o zhode skúšaním vzoriek výrobkov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu a (alebo) analýzou stavu výroby. Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly kladné, platnosť osvedčenia o zhode sa považuje za potvrdenú, ako je uvedené v zákone o inšpekčnej kontrole. Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly negatívne, certifikačný orgán pre výrobok prijíma jedno z týchto rozhodnutí:

 • pozastaviť osvedčenie o zhode;
 • odobrať osvedčenie o zhode.

Rozhodnutia prijaté certifikačným orgánom pre výrobky sa oznamujú žiadateľovi.

V jednotnom registri vydaných osvedčení o zhode a registrovaných vyhláseniach o zhode vyhotovených v jedinej forme certifikačným orgánom pre výrobky sa vykoná zápis.

Pri zmenách v návrhu (zložení) výrobku alebo jeho výrobnej technológie, ktoré môžu ovplyvniť súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v technických predpisoch, žiadateľ písomne ​​vopred písomne ​​oznámi certifikačnému orgánu, či sú potrebné nové skúšky a (alebo) analýza. stav výroby.

Schéma certifikácie 8

Okruh 8 obsahuje nasledujúce postupy:

predloženie žiadosti o certifikáciu výrobkov žiadateľovi o osvedčenie s priloženou technickou dokumentáciou, ktorá nevyhnutne obsahuje osvedčenie pre systém manažérstva (kópia osvedčenia) vydané systémami riadenia certifikačných orgánov, ktoré potvrdzujú súlad systému manažérstva s požiadavkami stanovenými v technických predpisoch;

 • posúdenie žiadosti a rozhodnutie certifikačného orgánu o certifikácii výrobkov;
 • typový certifikačný orgán;
 • zovšeobecnenie výsledkov analýzy technickej dokumentácie vrátane výsledkov typovej štúdie a vydanie osvedčenia o zhode žiadateľovi;
 • kreslenie jednej ochrannej známky;
 • kontrola kontroly certifikovaných výrobkov (kontrola stability systému riadenia).

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie stability systému riadenia a výrobných podmienok na výrobu výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky technických predpisov, vyhotovuje technickú dokumentáciu a predkladá žiadosť o certifikáciu svojich výrobkov jednému z certifikačných orgánov pre výrobky, ktoré majú tento typ výrobku v oblasti akreditácie.

V žiadosti sa uvádza dokument, pre ktorý je systém manažérstva certifikovaný podľa skutočnosti, že v technických predpisoch, pre ktoré je systém manažérstva certifikovaný, sa môže ustanoviť jeden alebo viac dokumentov.

Žiadateľ zároveň predloží osvedčenie do systému riadenia (kópia osvedčenia).

Certifikačný orgán analyzuje predložené dokumenty, vykonáva výskum a s pozitívnymi výsledkami pripravuje a vystavuje žiadateľovi certifikát zhody výrobku.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva inšpekčnú kontrolu nad certifikovanými výrobkami počas celého obdobia platnosti osvedčenia o zhode skúšaním vzoriek výrobkov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu a analýzou výsledkov inšpekčnej kontroly certifikačným orgánom systémov riadenia pre certifikovaný systém riadenia. Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly kladné, platnosť osvedčenia o zhode sa považuje za potvrdenú, ako je uvedené v zákone o inšpekčnej kontrole. Ak sú výsledky inšpekčnej kontroly negatívne, certifikačný orgán pre výrobok prijíma jedno z týchto rozhodnutí:

 • pozastaviť osvedčenie o zhode;
 • odobrať osvedčenie o zhode.

Rozhodnutia prijaté certifikačným orgánom pre výrobky sa oznamujú žiadateľovi.

V jednotnom registri vydaných osvedčení o zhode a registrovaných vyhláseniach o zhode vyhotovených v jedinej forme certifikačným orgánom pre výrobky sa vykoná zápis.

Pri zmenách v návrhu (zložení) výrobku alebo jeho výrobnej technológie, ktoré môžu ovplyvniť súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v technických predpisoch, žiadateľ písomne ​​písomne ​​oznámi certifikačnému orgánu, či sú potrebné nové skúšky.

Schéma certifikácie 9

Okruh 9 obsahuje nasledujúce postupy:

podanie žiadosti o certifikáciu žiadateľom do certifikačného orgánu s priloženou technickou dokumentáciou, ktorá nevyhnutne zahŕňa:

 • informácie o výskume;
 • protokoly o skúškach vykonané výrobcom alebo akreditovaným skúšobným laboratóriom;
 • osvedčenia o zhode pre materiály a výrobky komponentov alebo protokoly o skúškach (ak existujú);
 • certifikáty pre systém riadenia kvality (ak sú k dispozícii);
 • doklady potvrdzujúce súlad špecifikovaných výrobkov s požiadavkami technického predpisu, ktoré sa naň vzťahujú, vydané zahraničnými certifikačnými orgánmi;
 • iné dokumenty priamo alebo nepriamo potvrdzujúce súlad výrobkov so stanovenými požiadavkami;
 • posúdenie žiadosti a rozhodnutie certifikačného orgánu výrobkov osvedčovať výrobu
 • vykonanie a zhrnutie výsledkov analýzy technickej dokumentácie certifikačným orgánom a vydanie osvedčenia o zhode žiadateľovi;
 • podaním jediného odvolania.

Žiadateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie stability výrobných podmienok pre výrobu výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky technických predpisov, generuje technickú dokumentáciu a predkladá žiadosť o certifikáciu svojich výrobkov jednému z certifikačných orgánov výrobkov, ktoré majú tento typ výrobku v oblasti akreditácie.

Certifikačný orgán informuje žiadateľa o rozhodnutí o žiadosti, ktoré obsahuje podmienky vykonávania certifikácie.

Certifikačný orgán analyzuje technickú dokumentáciu, výsledky výpočtov, skúšky výrobkov a ďalšie dokumenty priamo alebo nepriamo potvrdzujúce zhodu výrobkov so stanovenými požiadavkami.

Výsledky analýzy technickej dokumentácie výrobkov sú uvedené v závere, v ktorom certifikačný orgán posudzuje zhodu výrobkov so stanovenými požiadavkami.

Ak sú výsledky analýzy technickej dokumentácie výrobkov pozitívne, certifikačný orgán vydá osvedčenie o zhode a vydá ho žiadateľovi.

Žiadateľ uplatní jednu odvolaciu značku, pokiaľ technické predpisy neustanovujú inak.

V jednotnom registri vydaných osvedčení o zhode a registrovaných vyhláseniach o zhode vyhotovených v jedinej forme certifikačným orgánom pre výrobky sa vykoná zápis.

Pri zmenách návrhu (zloženia) výrobku alebo jeho výrobnej technológie, ktoré môžu ovplyvniť súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v technických predpisoch, žiadateľ písomne ​​písomne ​​oznámi certifikačnému orgánu, či sú potrebné ďalšie štúdie.

Súhrnná tabuľka typických systémov certifikácie súladu

Číslo obvodu Prvok schémy Aplikácia žiadateľ Doklad potvrdzujúci, že
Testovanie výrobkov Odhad produkcie Kontrola Kontrola
1S testovanie výrobkov analýzy výroby testovanie vzoriek výrobkov a (alebo) analýza výrobných podmienok Pre výrobky vyrobené v sériách. Výrobca, vrátane zahraničných, ak je na území colnej únie osoba oprávnená výrobcom osvedčenie o zhode pre sériovo vyrábané výrobky
2S testovanie výrobkov certifikáciu systému riadenia testovanie produktu a riadenie systému riadenia
3S testovanie výrobkov - - Pre sériovú výrobu (jeden výrobok) Predávajúci (dodávateľ), výrobca, vrátane zahraničných osvedčenie o zhode pre skupinu výrobkov
4S testovanie jednotlivých položiek - - osvedčenie o zhode pre jeden výrobok
5S štúdie dizajnu výrobku analýzy výroby testovanie vzoriek výrobkov a (alebo) analýza výrobných podmienok Pri výrobkoch vyrobených v sériách, ak je úplne nemožné alebo ťažké potvrdiť súlad s požiadavkami pri skúšaní hotového výrobku Výrobca, vrátane zahraničných, ak je na území colnej únie osoba oprávnená výrobcom osvedčenie o zhode pre sériovo vyrábané výrobky
6S štúdie dizajnu výrobku osvedčenie
systémy
management
Test
vzorky
produktov a
inšpekcia
ovládanie
systémy
management
7S typová skúška analýzy výroby testovanie vzoriek výrobkov a (alebo) analýza výrobných podmienok Pre komplexné výrobky určené pre sériovú a sériovú výrobu, ako aj v prípade plánovania uvoľnenia veľkého množstva modifikácií výrobkov Výrobca, vrátane zahraničných, ak je na území colnej únie osoba oprávnená výrobcom osvedčenie o zhode pre sériovo vyrábané výrobky
8S typová skúška certifikáciu systému riadenia produktové testovanie a kontrola systému riadenia systému
9S na základe analýzy technickej dokumentácie - - Pre dávku výrobkov s obmedzeným objemom dodaných zahraničným výrobcom alebo pre komplexné výrobky určené na vybavenie podnikov na území colnej únie Výrobca, vrátane zahraničných, ak je na území colnej únie osoba oprávnená výrobcom osvedčenie o zhode pre obmedzenú výrobnú dávku

 

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...