menu

Fytosanitárne požiadavky na sójové bôby, kukuricu, osiku a repku dovážanú z Ruskej federácie

V súlade s „zákonom ČĽR o karanténe zvierat a rastlín dovážaných a vyvážaných za hranice“, „nariadením o uplatňovaní práva ČĽR o karanténe zvierat a rastlín dovážaných a vyvážaných za hranice“, „zákonom ČĽR o bezpečnosti potravín“, „nariadením o Uplatňovanie zákona ČĽR o bezpečnosti potravín “,„ Zákon ČĽR o kontrole dovážaného a vyvážaného tovaru “,„ Predpisy o uplatňovaní zákona ČĽR o kontrole dovážaného a vyvážaného tovaru “,„ Predpisy ČĽR o riadení bezpečnosti GMO v poľnohospodárstve “,„ Protokol medzi federálnymi služba veterinárneho a fytosanitárneho dozoru Ruskej federácie a hlavnej štátnej správy pre kontrolu kvality, inšpekciu a karanténu Čínskej ľudovej republiky, pokiaľ ide o fytosanitárne požiadavky na sóju, kukuricu, rôsolovanú ryžu a repku dovážanú do ČĽR “

povolený dovážať sójové bôby, kukuricu, divú ryžu a repku určenú na spracovanie a neurčené na kultiváciu.

Produkčné oblasti, z ktorých je povolený vývoz sóje, kukurice a morskej ryže v Číne, sú obmedzené na územie Khabarovsk, Primorsky Territory, Trans-Baikal Territory, Amurská oblasť a židovská autonómna oblasť. Územie výroby repky olejnej určené na vývoz do Číny je obmedzené na krajiny Sibír a Ďaleký východ.

Zoznam karanténnych škodcov

 Pre sóju  Na kukuricu  Pre zaplavenú ryžu  Pre repku
Diaporthefaseolorum var. caulivora Vírus mozaiky kukurice   Trogodermagranarium everts Leptosphaeriamaculans (desm.) Ces.et de Not. 
Verticilliumalbo-atrum Sitophilus sýpky  Sitophilus sýpky VerticilliumdahliaeKleb.
Verticilliumdahliae  Acanthoscelidesobtectus  Macrophominaphaseolina Pseudomonas syringaepv. maculicola (McCulloch) Young a kol.
Curtobacteriumflaccumfacienspv. fluccumfaciens Trogodermagranarium everts  Acanthospermumhispidum Heteroderaschachtii schmidt
Pseudomonas savastanoipv. phaseolicola Acanthospermumhispidum  Cenchrusincertu Trogoderma spp. (Non-čínskej)
Vírus mozaiky Arabis Ambrosiaartemisiifolia  Sorghum halepense (L.) Bruchus spp. (Nie čínsky)
Mozaický vírus južnej fazule Ambrosiatrifida   Sitophilus granaries (L.)
Vírus tabakového krúžku Ambrosiatrifida   AvenaludovicianaDurien
Vírus tabaku Cenchrusincertus   Centaurearepens L.
Vírus paradajok Centaruearepens l   Centaureadiffusa lamarck
Acanthoscelidesobtectus (Say) EuphorbiadentataMichx   Cuscuta spp.
Callosobruchusmaculatus Sorghum halepense (L.)   Loliumtemulentum L.
Acanthospermumhispidum Xanthiumspinosum   Sorghumhalepense (L.) Pers. (Johnsongrass a jeho krížence)
Ambrosia artemisiifolia     Ambrosia spp
Ambrosia trifida     SolanumrostratumDunal
Ambrosia ailostachya     Solanumcarolinense L.
Anodacristata     Orobanche spp.
Cuscuta spp      
Euphorbia dentataMichx      
Loliumtemulentum      
Sidaspinosa      
Solaunmrostrarum      
Solanum triflorum      
Čirok halepense      

 

Požiadavky pred prepravou a prepravou

Ruská strana by mala:

  • Vykonávať monitorovanie škodcov s karanténnym významom pre ČĽR v miestach produkcie sóje, kukurice, rôsolovanej ryže a repky olejnej na vývozriadiť príslušnými normami IPPC, ako aj viesť záznamy o monitorovaní.
  • Vykonávať komplexné preventívne opatrenia, znížiť stupeň výskytu škodlivých organizmov karanténnej hodnoty pre ČĽR a monitorovať aj produkciu sójových bôbov, kukurice, aspiku a repky.
  • V súlade s požiadavkami čínskej strany poskytnite čínskej strane informácie o uvedených výsledkoch monitorovania a preventívnych opatreniach.
  • Registrovať vyvážajúce podniky a sklady sójových bôbov, kukurice, aspickej ryže a repky, zabezpečiť súlad s vhodnými preventívnymi opatreniami a čistením a tiež poskytnúť čínskej strane zoznam registrovaných vývozcov a skladov pred vyvážajúcimi registrovanými podnikmi do ČĽR. Zoznam registrovaných spoločností je aktualizovaný v reálnom čase na internetovej stránke Katedry zvierat a rastlín Generálneho riaditeľstva. Čínske podniky zaoberajúce sa pestovaním a skladovaním obilnín v Rusku musia predložiť žiadosť o registráciu príslušným ruským orgánom v oblasti fytosanitárnej ochrany a musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky na kontrolu a dohľad nad karanténou. Spoločnosti, ktoré ešte nie sú oficiálne zaregistrované, podliehajú predbežným opatreniam za predpokladu, že provincie AR a provincie Heilongjiang a provincie Jilin v súlade s vyššie uvedenými relevantnými regulačnými aktmi Generálneho riaditeľstva pre inšpekciu a karanténu Azerbajdžanskej republiky môžu dovážať.
  • Vykonávať karanténny dohľad počas spracovania, skladovania a prepravy sóje, kukurice, ryže a repky, prijať opatrenia na zníženie rizika a zabránenie prenikaniu škodlivých organizmov s karanténnym významom pre ČĽR obsiahnutých v prepravovaných obilných plodinách. Obsah živého hmyzu, špeciálne pridaných nečistôt zŕn alebo iných cudzích nečistôt je zakázaný. Sójové bôby, kukurica, ryža a repka dovezené do ČĽR musia byť podrobené náležitému preosievaniu a čisteniu, aby bolo možné účinne odstraňovať pôdu, zvyšky rastlín a semená buriny. Počas spracovania, skladovania a prepravy by sa vyššie uvedené produkty nemali skladovať spolu s produktmi pochádzajúcimi z regiónov, ktoré nie sú uvedené vyššie. Sójové bôby, kukurica, ryža a repka dovezené do ČĽR sa musia prepravovať v obaloch alebo v špeciálnom nosiči obilia, aby sa počas prepravy zabránilo úniku a úniku obilia. preprava musia spĺňať hygienické a protiepidemické požiadavky.

Požiadavky pred vývozom

Pred vývozom sóje, kukurice, ryže a repky do ČĽR čínska strana vyslala do Ruska fytosanitárnych špecialistov, aby vykonali predbežnú kontrolu výrobných miest, preskúmali a vyhodnotili účinnosť systému pestovania, prepravy a vývozu sóje, kukurice, ryže a repky; ruská strana pomáha čínskej strane pri vykonávaní predbežnej inšpekcie, zaručuje dodržiavanie fytosanitárnych dovozných požiadaviek na sóju, kukuricu, ryžu a repku dovážanú do ČĽR. V prípade potreby môžu obidve strany vyjednávať a spoločne vyslať technických špecialistov na prieskum na mieste. Ruská strana pred vývozom do karantény sóju, kukuricu, ryžu a repku dovezenú do ČĽR. Pri plnení požiadaviek protokolu sa vydáva ruská strana fytosanitárne osvedčenie na základe príslušných noriem IPPC a tiež v priloženom vyhlásení uvádza: „Táto šarža kukurice / ryže / sóje / repky spĺňa fytosanitárne požiadavky protokolu (od 17 December 2015) uloženého na kukuricu / ryžu / sóju / repku dovážanú z Ruska“. Ruská strana vopred poskytne čínskej strane vzorku rastlinolekárskeho osvedčenia na jej identifikáciu a účtovníctvo.

Dovezené sójové bôby musia spĺňať požiadavky „zákona Čínskej ľudovej republiky o karanténe zvierat a rastlín dovážaných a vyvážaných cez hranice“ a jeho ustanovení o uplatňovaní, zákona Čínskej ľudovej republiky o bezpečnosti potravín a jeho ustanovení o používaní a zákona Čínskej ľudovej republiky o kontrole dovozu a vývozu tovaru. a jeho ustanovenia o uplatňovaní, „nariadenia ČĽR o riadení bezpečnosti GMO v poľnohospodárstve“ a iné regulačné právne akty, príslušné normy a nariadenia.

Podľa protokolu I.3 o požiadavkách na kukuricu, ryžu, sójové bôby, repky, ruská strana poskytuje štátnu kontrolu počas prepravy kukurice, ryže, sójových bôbov, repky olejnej na vývoz až do odoslania, pričom prijíma všetky možné opatrenia na zníženie pravdepodobnosti rozvoja karanténnych škodcov v ČĽR a vylúčenie prítomnosti obilia a iných nečistôt.

V súlade s odsekom 4 Protokolu o požiadavkách na kukuricu, ryžu, sójové bôby, repky, ruská strana v procese skladovania, prepravy kukurice, ryže, sójových bôbov, repky, pred odoslaním na vývoz prijíma opatrenia na vyčistenie zŕn týchto plodín s cieľom odstrániť pôdu, zvyšky častí rastlín. , semená nebezpečných burín a iných nečistôt.

Podľa odseku 3 Protokolu o požiadavkách na jedlo, koláč, výrobky musia byť bez škodcov, ktorí sú v karanténe pre ČĽR, iné živé škodce, exkrementy alebo zvyšky zvierat, vtáčie perie, pôdu, ako aj z geneticky modifikovaných komponentov, ktoré nie sú úradne zaregistrované v súlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi ČĽR.

Podľa Medzinárodnej normy pre fytosanitárne opatrenia č. 7 „Vývozný certifikačný systém“ (Rím, 1997) musí vyvážaný tovar certifikovaný v súlade so systémom vývoznej certifikácie spĺňať súčasné fytosanitárne požiadavky dovážajúcej krajiny.

V súlade s odsekom 4 Medzinárodnej normy pre fytosanitárne opatrenia č. 12 „Pokyny pre fytosanitárne osvedčenia“ (Rím, 2011) by sa fytosanitárne osvedčenia mali vydávať iba vtedy, ak sa potvrdí, že dovážané fytosanitárne požiadavky sú splnené.

Na základe odseku 7 pravidiel o dohľade a kontrole v karanténe na hranici pri dovoze a vývoze obilnín, schválených na základe príkazu Hlavnej štátnej správy Čínskej ľudovej republiky o kontrole, inšpekcii a karanténe č. 20.01.2016 (zverejnené na webovej stránke) www.fsvps.ru), je zakázané pridávanie nečistôt do obilia dovážaného do ČĽR.

V tejto súvislosti je fytosanitárna certifikácia výrobkov z obilia, ako aj koláčov a múčok v ČĽR možná iba na základe vyššie uvedených požiadaviek.

Preto v prípade cudzích prímesí v dávkach obilia, krupice a koláčov určených na vývoz do Číny, správa Rosselkhoznadzor pre územie Primorského a Sachalinského regiónu odmietne vydať rastlinolekárske osvedčenie z dôvodu nedodržania fytosanitárnych požiadaviek dovážajúcej krajiny podľa 14. Postup pri vydávaní rastlinolekárskeho osvedčenia, osvedčenia o opätovnom vývoze fytosanitárneho osvedčenia, osvedčenia o karanténe, schváleného rozhodnutím ministerstva poľnohospodárstva Ruska z 13.07.2016 č. 293.

Preskúmanie a schválenie karantény

Pred dovozom sóje, kukurice, ryže a repky musí vlastník nákladu alebo jeho zástupca požiadať generálne riaditeľstvo o „karanténne povolenie na dovoz rastlín a zvierat“. Dovoz sóje, kukurice, ryže a repky sa vykonáva zo zavedených kontrolných miest, ktoré zodpovedajú príslušným požiadavkám, výroba a spracovanie obilia sa vykonáva v podnikoch, ktoré uspokojivo prešli inšpekčným a karanténnym oddelením. U sójových bôbov, kukurice, ryže a repky sa vykonáva kontrola prostredníctvom „karanténneho povolenia na dovoz rastlín a zvierat“ vydaného generálnym riaditeľstvom. U nákladu s vyhlásením o GM výrobkoch sa kontroluje prítomnosť sprievodného „osvedčenia o bezpečnosti poľnohospodárskych GMO“.

Pokiaľ ide o dovážané sóje, kukuricu, ryžu a repku, je potrebné vykonať inšpekciu a karanténu a osobitnú pozornosť venovať škodcom v karanténnej hodnote uvedeným v odseku 4 týchto požiadaviek, na základe „Pravidiel kontroly počas inšpekcie a karantény dovážaných a vyvážaných obilných plodín a krmív“ ( Vyhláška hlavného riaditeľstva č. 7), „Pracovné pokyny pre inšpekcie a karanténu rastlín“, príslušné ustanovenia „Pracovného poriadku pre vykonávanie poľných inšpekcií a karantény dovážaných plodín prepravovaných v kontajneroch“ (návrh) (hlavné riaditeľstvo [2007], č. 7) a ďalšie príslušné právne akty. Po dovoze sóje, kukurice, ryže a repky olejnej sa používajú na spracovanie, priamy vstup týchto plodín na trh je zakázaný a je zakázané ich použitie na pestovanie. Inšpekčné a karanténne oddelenia musia vykonávať karanténny dohľad nad prevenciou rozliatia a úniku dovezených plodín počas prepravy, ako aj nad dodržiavaním fytosanitárnych protiepidemických požiadaviek ČĽR na procesy prepravy, nakládky a vykládky. Inšpekčné a karanténne oddelenia musia monitorovať burinu obsiahnutú v sóji, kukurici, ryži a repke dovážanej z Ruska a ďalšie zahraničné epidemické situácie v súlade s usmerneniami Hlavného riaditeľstva pre monitorovanie škodcov. V prípade nedodržania požiadaviek na odpočúvanie škodcov s karanténnou hodnotou sa uplatňujú tieto opatrenia: zásielka je účinne spracovaná s cieľom eliminovať škodcov a potom je povolená na dovoz. Pri absencii účinnej liečby na elimináciu škodcov náklad podliehajú vráteniu alebo zničeniu. Platia sa príslušné náklady. vývozca.

Za závažných okolností je dovoz obilia od príslušných ruských vývozcov, skladovacích zariadení a vyvážajúcich regiónov dočasne pozastavený, kým sa neprijmú účinné nápravné opatrenia na zlepšenie situácie. Ak sa zistia iné škodcovia z karanténnej hodnoty, ktorí nie sú uvedení v požiadavkách, je potrebné prijať primerané opatrenia v súlade s „zákonom Čínskej ľudovej republiky o karanténe zvierat a rastlín dovezených a vyvezených cez hranice“ a jeho ustanoveniami o uplatňovaní. Ďalšie požiadavky na inšpekciu a karanténu V súlade so zákonom o bezpečnosti potravín ČĽR a jeho ustanoveniami o uplatňovaní, zákon o kontrole dovozu a vývozu tovaru ČĽR a jeho ustanovenia o uplatňovaní, nariadenie ČĽR o riadení bezpečnosti GMO v poľnohospodárstve a ostatné príslušné predpisy bezpečnosť a hygiena dovážaného obilia, GMO a iných charakteristík musia byť v súlade s normami ČĽR. V prípade, že sa zistia prípady nedodržania právnych predpisov v súlade so zákonom, mali by sa prijať vhodné inšpekčné a karanténne opatrenia.

Všetky informácie o vývoze obilia do Číny sú k dispozícii na webovej stránke Rosselkhoznadzor.

Pomôžeme vyvážať pšenicu, kukuricu, ryžu, sóju a ďalšie suroviny do Číny
Žiadosť o vývoz z Ruska

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

  1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu