menu

Colný režim pre dočasný dovoz (vstup)

Článok 219. Obsah a uplatňovanie colného režimu pre dočasný dovoz (vstup)

 1. Colný režim dočasný dovoz (prijatie) - colný režim uplatňovaný na zahraničný tovar, v súlade s ktorým sa tento tovar dočasne nachádza a používa na colnom území Únie, s výhradou podmienok prepustenia tovaru do tohto colného režimu a jeho použitia v súlade s taký colný režim, s čiastočnou platbou dovozných ciel, daní a bez platenia osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel alebo bez platenia dovozných ciel, daní a bez platenia osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel.
 2. Tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem) (ďalej v tejto kapitole - dočasne dovezený tovar) si zachováva štatút zahraničného tovaru.
 3. Kategórie tovaru, ktorých dočasný pobyt a použitie na colnom území Únie v súlade s colným režimom pre dočasný dovoz (dovoz) sú povolené bez zaplatenia dovozných ciel a daní, podmienky pre tento dočasný pobyt a použitie, ako aj časové limity pre takýto dočasný pobyt a použitie určuje Komisia a (alebo) medzinárodné dohody členských štátov s treťou stranou. (pozri rozhodnutie Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 109 zo dňa 20.12.2017)
 4. Colný režim pre dočasný dovoz (dovoz) sa neuplatňuje na tieto kategórie tovaru:
  1. potravinárske výrobky, nápoje vrátane alkoholických nápojov, tabak a tabakové výrobky, suroviny a polotovary, spotrebný materiál a vzorky, s výnimkou prípadov ich dovozu na colné územie Únie v jednom vyhotovení na reklamné účely a (alebo) predvádzacie účely alebo ako exponáty alebo priemyselné vzory;
  2. odpad vrátane priemyselného;
  3. tovar, ktorého dovoz na colné územie Únie je zakázaný.
 5. Je možné uplatniť colný režim pre dočasný dovoz (príjem) na pozastavenie colného režimu prepracovania na colnom území uvedením do tohto colného režimu produkty spracovania tovaru predtým prepusteného do colného režimu na prepracovanie na colnom území.

Článok 220. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem) a jeho použitia v súlade s týmto colným režimom

 1. Podmienky na prepustenie tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem) sú:
  1. možnosť identifikácie tovaru prepusteného do colného režimu dočasný dovoz (príjem) s jeho následným umiestnením do colného režimu s cieľom dokončiť tento colný režim. identifikácia tovar sa nevyžaduje v prípadoch, keď je v súlade s medzinárodnými zmluvami členských štátov s treťou stranou povolená náhrada dočasne dovezeného tovaru;
  2. čiastočná platba dovozných ciel a daní v súlade s článkom 223 tohto kódexu, s výnimkou prípadu, keď je v súlade s článkom 3 ods. 219 tohto kódexu dočasná prítomnosť a použitie tovaru na colnom území Únie v v súlade s colným režimom pre dočasný dovoz (dovoz) je povolený bez platenia dovozných ciel a daní;
  3. súlad s podmienkami dočasného umiestnenia a použitia tovaru v súlade s colným režimom pre dočasný dovoz (príjem) bez zaplatenia ciel a daní, ak tieto podmienky určí Komisia v súlade s článkom 3 ods. 219 tejto zmluvy Kódex a (alebo) sú ustanovené v medzinárodných zmluvách členských štátov s treťou stranou;
  4. dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu.
 2. Podmienky na použitie tovaru v súlade s colným režimom pre dočasný dovoz (príjem) sú:
  1. súlad s dobou platnosti colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz) stanoveným colným orgánom;
  2. dodržiavanie obmedzení týkajúcich sa držby a používania dočasne dovezeného tovaru stanovených v článku 222 tohto kódexu;
  3. čiastočná platba dovozných ciel a daní v súlade s článkom 223 tohto kódexu, s výnimkou prípadu, keď je v súlade s článkom 3 ods. 219 tohto kódexu dočasná prítomnosť a použitie tovaru na colnom území Únie v v súlade s colným režimom pre dočasný dovoz (dovoz) je povolený bez platenia dovozných ciel a daní;
  4. súlad s podmienkami dočasného umiestnenia a použitia tovaru v súlade s colným režimom pre dočasný dovoz (príjem) bez zaplatenia ciel a daní stanovených Komisiou v súlade s odsekom 3 článku 219 tohto kódexu a (alebo) ustanovuje medzinárodná dohoda členských štátov s treťou stranou.

Článok 221. Trvanie colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz)

 1. Doba platnosti colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz) nemôže prekročiť 2 roky odo dňa prepustenia tovaru do colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz) alebo obdobie určené Komisiou v súlade s odsekom 2 tohto článku. .
 2. Pre určité kategórie tovaru má Komisia v závislosti od účelu jeho dovozu na colné územie Únie právo určiť kratšiu alebo dlhšiu dobu ako 2 roky, obdobie platnosti colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz). (pozri rozhodnutie Rady Euroázijskej hospodárskej komisie č. 109 zo dňa 20.12.2017)
 3. Pri prepustení tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem) colný orgán na základe vyhlásenia deklaranta na základe cieľov a okolností dovozu tovaru na colné územie Únie stanoví platnosť. obdobie tohto colného režimu, ktoré s prihliadnutím na odsek 4 tohto článku nemôže prekročiť obdobie ustanovené v odseku 1 tohto článku alebo obdobie určené Komisiou v súlade s odsekom 2 tohto článku.
 4. Dobu platnosti colného režimu pre dočasný dovoz (prijatie) stanoveného colným orgánom na žiadosť osoby je možné predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty alebo najneskôr do 1 mesiaca po jej uplynutí v rámci doby platnosti tohto colného orgánu. uvedený v odseku 1 tohto článku alebo doba platnosti tohto colného režimu stanovená Komisiou v súlade s odsekom 2 tohto článku.
  Pri predĺžení doby platnosti colného režimu pre dočasný dovoz (vstup) stanovenej colným orgánom sa po jeho uplynutí platnosť tohto colného režimu obnoví odo dňa ukončenia tohto colného režimu.
 5. V prípade opakovaného použitia colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) v súvislosti so zahraničným tovarom nachádzajúcim sa na colnom území Únie, vrátane prípadov, keď sú deklarantmi tohto tovaru rôzne osoby, celková doba platnosti colného režimu pre dočasný dovoz (vstup) nemôže presiahnuť obdobie stanovené v odseku 1 tohto článku alebo obdobie určené Komisiou v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Článok 222. Obmedzenia držby a používania dočasne dovezeného tovaru

 1. Dočasne dovezený tovar musí zostať nezmenený, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania.
  Je povolené vykonávať operácie s dočasne dovezeným tovarom potrebné na zaistenie jeho bezpečnosti, vrátane opráv (okrem väčších opráv, modernizácie), údržby a ďalších úkonov potrebných na udržanie tovaru v dobrom stave, za predpokladu, že identifikácia tovaru colným orgánom je zabezpečené po ukončení colných režimov pre dočasný dovoz (dovoz) v súlade s odsekmi 1 a 2 článku 224 tohto kódexu.
  Je povolené vykonávať skúšky, výskum, testovanie, overovanie, experimenty alebo experimenty s dočasne dovezeným tovarom alebo ich použitie v priebehu testovania, výskumu, testovania, overovania, experimentov alebo experimentov.
 2. Dočasne dovezený tovar musí byť v skutočnom vlastníctve a použití deklaranta, s výnimkou prípadov, keď je povolený jeho prevod do vlastníctva a používania iných osôb v súlade s odsekmi 3 a 4 tohto článku.
 3. Deklarant môže bez súhlasu colného orgánu previesť do vlastníctva a používania ďalších osôb:
  1. dočasne dovezené opakovane použiteľné (vratné) obaly určené na balenie a ochranu tovaru dovážaného na colné územie Únie;
  2. dočasne dovezený tovar na účely jeho údržby, opravy (okrem generálnych opráv, modernizácie), skladovania, prepravy (prepravy);
  3. dočasne dovezený tovar na účely testovania, výskumu, testovania, overovania, experimentovania alebo experimentovania;
  4. dočasne dovezený tovar na iné účely v prípadoch určených Komisiou a (alebo) ustanovených v medzinárodných zmluvách členských štátov s treťou stranou.
 4. V iných prípadoch, ako sú uvedené v odseku 3 tohto článku, je prevod dočasne dovezeného tovaru do vlastníctva a používania iných osôb deklarantom povolený so súhlasom colného orgánu alebo v prípadoch, spôsobom a za podmienok, ktoré sú určí Komisia po oznámení colnému orgánu.
 5. S cieľom získať povolenie od colného orgánu na prevod dočasne dovezeného tovaru do vlastníctva a používania iných osôb deklarant tento tovar sa podáva colnému orgánu, v ktorom bol prepustený do colného režimu, žiadosť, v ktorej je uvedený dôvod preloženia dočasne dovezeného tovaru na inú osobu a údaje o tejto osobe.
 6. Prechod dočasne dovezeného tovaru do vlastníctva a používania iných osôb neoslobodzuje deklaranta tohto tovaru od splnenia ďalších podmienok na použitie tovaru v súlade s colným režimom pre dočasný dovoz (dovoz) ustanoveným v tejto kapitole, ani pozastaví alebo predĺži obdobie dočasného dovozu.
 7. Tovar určený Komisiou v súlade s odsekom 3 článku 219 tohto kódexu a (alebo) ustanovený medzinárodnými zmluvami členských štátov s treťou stranou, na ktoré sa uplatňuje colný režim dočasný dovoz (dovoz) bez dovozné clá a dane sa používajú v rámci colných správ na území Únie, pokiaľ Komisia neurčí inak.
 8. Je povolené používať dočasne dovezený tovar, ktorým sú vozidlá mimo colného územia Únie, ak sa používa ako vozidlo na medzinárodnú prepravu, a vzťahujú sa na neho ustanovenia kapitoly 38 tohto kódexu. Pri použití dočasne dovezeného tovaru, ktorý je dopravným prostriedkom mimo colného územia Únie, je v súvislosti s týmto tovarom možné vykonať operácie uvedené v článku 1 ods. 2 a 277 tohto kódexu.
  Operácie, ktoré nie sú ustanovené v článku 1 ods. 2 a 277 tohto kódexu, sú povolené v súlade s článkom 4 ods. 277 tohto kódexu.
  Použitím dočasne dovezeného tovaru, ktorým sú vozidlá, ako prostriedku medzinárodnej prepravy mimo colného územia Únie sa colný režim pre dočasný dovoz (prijatie) neukončí ani nepozastaví.

Článok 223. Vlastnosti výpočtu a platby dovozných ciel a daní pri uplatňovaní colného režimu pre dočasný dovoz (vstup)

 1. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem) s čiastočnou platbou dovozného cla, daní, dovozného cla, dane sú splatné za obdobie odo dňa ich prepustenia do colného režimu dočasný dovoz (dovoz) do dňa jeho ukončenia.
 2. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem) bez zaplatenia dovozných ciel a daní, na žiadosť deklaranta sa čiastočné platby dovozných ciel a daní uskutočňujú za obdobie odo dňa uvedeného v žiadosť deklaranta do dňa ukončenia colného režimu dočasný dovoz (tolerancia). Uvedené odvolanie deklaranta sa podáva colnému orgánu, ktorý urobil prepustenie tovaru keď sú prepustení do colného režimu dočasný dovoz (príjem), pred uplynutím lehoty stanovenej v súlade s odsekom 3 článku 219 tohto kódexu.
  Na odvolanie deklaranta sa používa colný doklad - oprava colného vyhlásenia.
 3. V prípade čiastočnej platby dovozných ciel a daní za každý kalendárny mesiac (úplný alebo neúplný) časového obdobia určeného v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku (ďalej v tejto kapitole - obdobie uplatňovania čiastočnej platby dovozné clá a dane), 3 percentá z colného vyhlásenia vypočítaného v deň registrácie podanej na prepustenie tohto tovaru do colného režimu dočasný dovoz (prijatie) a vo vzťahu k tovaru prepustenému pred podaním colného vyhlásenia pre tovar - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred podaním colného vyhlásenia o tovare, výška dovozného cla, daní, ktoré by sa platili, ak by tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem) bol prepustený do tuzemska.
 4. Ak je colný režim pre dočasný dovoz (dovoz) pozastavený v súlade s odsekom 3 článku 224 tohto kódexu, čiastočné platby dovozných ciel a daní za obdobie pozastavenia sa nevykonávajú. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa obdobie pozastavenia colného režimu určuje podľa počtu celých kalendárnych mesiacov, počas ktorých sa pozastavuje colný režim dočasný dovoz (dovoz).
 5. V prípade čiastočnej platby dovozných ciel a daní sa suma dovozných ciel a daní platí podľa výberu deklaranta po celú dobu uplatňovania čiastočnej platby dovozných ciel a daní (ďalej v tejto kapitole - jednorazová platba dovozných ciel a daní) alebo periodicky (ďalej v tejto kapitole - pravidelné platby dovozných ciel a daní). V prípade pravidelných platieb dovozných ciel a daní sa takáto platba uskutočňuje v sume splatnej v súlade s odsekom 3 tohto článku, najmenej však 1 kalendárny mesiac (úplný alebo neúplný). Frekvenciu platieb súm dovozných ciel a daní určuje deklarant v colnom vyhlásení pre tovar.
  V prípade nezaplatenia alebo neúplnej platby súm dovozných ciel, daní platených pravidelne, v lehotách stanovených v súlade s odsekom 4 a pododsekmi 2 a 3 článku 7 ods. 225 tohto kódexu, dovozné clo, dane sa platia súčasne za celé zostávajúce obdobie uplatňovania čiastočnej platby dovozných ciel a daní.
 6. Celková suma dovozných ciel, zaplatených daní a (alebo) vybratých počas obdobia uplatňovania čiastočnej platby dovozných ciel a daní by nemala presiahnuť sumu vypočítanú v deň registrácie colného vyhlásenia podaného na prepustenie tohto tovaru do colný režim dočasný dovoz (príjem) a pokiaľ ide o tovar, ktorého prepustenie sa uskutočnilo pred predložením vyhlásenia o tovare - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom do colného režimu predloženie vyhlásenia o tovare, výška dovozného cla, dane, ktoré by sa platili, ak by bol tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska.
 7. Po ukončení alebo ukončení colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz) v súlade s odsekmi 1, 2 a 5 článku 224 tohto kódexu, sumy dovozných ciel a daní zaplatené a (alebo) vybrané počas obdobia uplatňovania čiastočná platba dovozných ciel, daní, refundácia (kompenzácia) nepodlieha, pokiaľ tento kódex neustanovuje inak.

Článok 224. Ukončenie, pozastavenie a ukončenie colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz)

 1. Pred skončením colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) stanoveného colným orgánom sa tento colný režim končí:
  1. prepustenie dočasne dovezeného tovaru do colného režimu na spätný vývoz, a to aj v súlade s článkom 7 ods. 276 tohto kódexu;
  2. uznanie colnými orgánmi v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) neodvolateľnej strate dočasne dovezeného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo o skutočnosti, že tento tovar je neodvolateľne stratený ako výsledok prirodzenej straty za normálnych podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania;
  3. výskyt okolností určených Komisiou a (alebo) právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch, pred ktorými je tovar pod colnou kontrolou.
 2. Pred skončením colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) stanoveného colným orgánom môže byť tento colný režim ukončený:
  1. prepustenie dočasne dovezeného tovaru do colného režimu uplatniteľného na zahraničný tovar za podmienok ustanovených v tomto kódexe, s výnimkou colného režimu tranzit, ak tento odsek neustanovuje inak;
  2. obnovenie colného režimu pre prepracovanie na colnom území, ktorého konanie bolo pozastavené v súlade s článkom 3 ods. 173 tohto kódexu;
  3. prepustenie dočasne dovezeného tovaru do colného režimu colný tranzit, ak je tento tovar prepustený do tohto colného režimu na prepravu (prepravu) cez colné územie Únie z územia členského štátu, ktorého colný orgán tovar prepustil, keď boli prepustení do colného režimu dočasný dovoz (vstup) na územie iného členského štátu.
 3. Do skončenia colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) ustanoveného colným orgánom môže byť tento colný režim pozastavený, ak je dočasne dovezený tovar prepustený do colného režimu colný sklad, colného režimu prepracovanie na colnom území, alebo v prípadoch určených Komisiou podľa osobitného colného režimu.
  Pri určovaní prípadu pozastavenia colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) v dôsledku prepustenia dočasne dovezeného tovaru do osobitného colného režimu má Komisia právo určiť podrobnosti výpočtu a platenia dovozných ciel a daní, pretože ako aj lehota na zaplatenie dovozných ciel a daní vo vzťahu k dočasne dovezenému tovaru.
 4. Dočasne dovezený tovar je možné umiestniť do colného režimu na spätný vývoz alebo do iného colného režimu v jednej alebo viacerých zásielkach.
 5. Po uplynutí doby platnosti colného režimu pre dočasný dovoz (prijatie) ustanoveného colným orgánom sa činnosť colného režimu ukončí.
 6. Prípady, podmienky a postup na ukončenie colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz) na území iného členského štátu, ako je členský štát, ktorého colný orgán prepustil takýto tovar do colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz), určuje Provízie.

Článok 225. Vznik a zánik povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k tovaru prepustenému do colného režimu dočasný dovoz (dovoz), lehota na jeho zaplatenie. a výpočet

 1. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá na tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (dovoz) vzniká deklarantovi od okamihu, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie k tovaru, a za tovar deklarovaný na prepustenie pred podaním vyhlásenia o tovare od osoby, ktorá podala žiadosť o prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare - od okamihu, keď colný orgán zaregistroval žiadosť o prepustenie tovaru do podania colného vyhlásenia vyhlásenie o tovare.
 2. Povinnosť platiť dovozné clá a dane za tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem) tovaru, ktorý je dovezený na adresu jedného príjemcu od jedného odosielateľa pod jedným prepravným (prepravným) dokladom a celkovou sumou colnú hodnotu ktorá nepresahuje sumu zodpovedajúcu 200 eurám, a ak Komisia určí inú čiastku z tejto sumy, suma sumy určená Komisiou nevzniká výmenným kurzom platným v deň registrácie tovaru vyhlásenie colného orgánu. Na účely tohto odseku colná hodnota zároveň nezahŕňa náklady na prepravu (prepravu) tovaru dovezeného na colné územie Únie do miesta príchodu, náklady na naloženie, vyloženie alebo opätovné naloženie takéhoto tovaru. náklady na tovar a poistenie v súvislosti s takouto prepravou (preprava), nakládkou, vykládkou alebo prekládkou takéhoto tovaru.
  Komisia má právo určiť inú sumu, ako je suma uvedená v druhom odseku tohto odseku, v rámci ktorej je povinnosť platiť dovozné clo a dane platiť za tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz ( vstupné), importované na adresu jedného príjemcu od jedného odosielateľa jedným prepravným (prepravným) dokladom nevzniká.
 3. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá na tovar prepustený (prepustený) do colného režimu dočasný dovoz (dovoz) končí deklarantom v prípade, že nastanú tieto okolnosti:
  1. ukončenie colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) v súlade s odsekmi 1 a 2 článku 224 tohto kódexu pred uplynutím lehoty stanovenej v súlade s odsekom 3 článku 219 tohto kódexu, s výnimkou prípadu, keď lehota prišlo pred vypršaním tohto colného režimu platba dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel;
  2. ukončenie colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz) v súlade s odsekom 1 a 2 článku 224 tohto kódexu, ak sú v súvislosti s tovarom prepusteným do colného režimu dočasný dovoz (dovoz) výhody pri platbe dovozného cla. a dane sa uplatňujú s výnimkou prípadu, keď pred skončením tohto colného režimu nastal termín na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel;
  3. dokončenie colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) v súlade s odsekmi 1 a 2 článku 224 tohto kódexu a splnenie povinnosti platiť dovozné clá, dane a (alebo) ich výber v sumách splatných v súlade s týmto článok;
  4. splnenie povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber v sumách splatných v prípade, že nastanú okolnosti ustanovené v bodoch 6 - 8 ods. 7 a ods. 13 tento článok;
  5. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) nenávratnej strate zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo o nenávratnej strate tohto tovaru v dôsledku toho prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania až do ukončenia colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz) a splnenia povinnosti platiť dovozné clá, dane a (alebo) ich výber v sumách splatné v súlade s týmto článkom za obdobie pred výskytom takýchto okolností;
  6. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným režimom pre dočasný dovoz (príjem) - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii vyhlásenia o tovare alebo žiadosti o dovoz prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare;
  7. odvolanie colného vyhlásenia pre tovar v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá, dane, špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli počas registrácie vyhlásenia na tovar;
  8. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu a splnenie povinnosti platiť dovozné clo, dane a (alebo) jeho výber v sumách splatných v súlade s týmto článkom za obdobie pred vznikom týchto okolností;
  9. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu a splnenie povinnosti zaplatiť dovozné clo, dane a (alebo) jeho výber v sumách splatných v súlade s týmto článkom za obdobie pred takým zadržaním ;
  10. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté o jeho vrátení, ak nedošlo k prepusteniu takéhoto tovaru skôr, a splnenie povinnosti platiť dovozné clá, dane a (alebo) ich výber v sumách splatných v súlade s týmto článkom za obdobie pred zaistenie alebo zaistenie tohto tovaru počas overovania správy o trestnom čine, v priebehu konania o trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania).
 4. Povinnosť platiť dovozné clo a dane za tovar prepustený (prepustený) do colného režimu dočasný dovoz (príjem) s čiastočnou úhradou dovozného cla a daní je predmetom exekúcie (dovozné clo, dane podliehajú platbe) ):
  1. pri jednorazovej platbe dovozných ciel, daní alebo pri úhrade prvej časti sumy dovozného cla, daní pri pravidelných platbách dovozných ciel, daní - pred prepustením tovaru v súlade s colným režimom pre dočasné dovoz (prijatie);
  2. pri platbe druhej a ďalších častí sumy dovozných ciel a daní pri pravidelných platbách dovozných ciel a daní - pred začiatkom obdobia, za ktoré sa platí ďalšia časť sumy dovozných ciel a daní.
 5. Pokiaľ ide o tovar uvedený v odseku 4 tohto článku, dovozné clá a dane sa platia v sumách určených v súlade s článkom 223 tohto kódexu.
 6. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem), je povinnosť platiť dovozné clo a dane splnená, ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 7 tohto článku.
 7. V prípade nasledujúcich okolností sa považuje za deň splatnosti platby dovozných ciel a daní:
  1. v prípade nedodržania podmienok dočasného umiestnenia a použitia tovaru stanovených v súlade s odsekom 3 článku 219 tohto kódexu - deň prepustenia tohto tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem);
  2. v prípade uplynutia lehoty stanovenej v súlade s odsekom 3 článku 219 tohto kódexu:
   • v prípade paušálnej platby dovozného cla, daní alebo pri úhrade prvej časti sumy dovozného cla, daní v prípade pravidelnej platby dovozného cla a daní - deň skončenia platnosti takéhoto cla termín;
   • pri platbe druhej a ďalších častí sumy dovozných ciel a daní; v prípade pravidelných platieb dovozných ciel a daní - deň predchádzajúci začiatku obdobia, za ktoré sa uplatňuje ďalšia časť sumy dovozných ciel a daní a dane sa platia;
  3. ak deklarant podá odvolanie v súlade s odsekom 2 článku 223 tohto zákonníka:
   • v prípade paušálnej platby dovozného cla, daní alebo pri úhrade prvej časti sumy dovozného cla, daní v prípade pravidelnej platby dovozného cla a daní - deň predchádzajúci dňu určenému vo vyhlásení deklaranta;
   • pri platbe druhej a ďalších častí sumy dovozných ciel a daní; v prípade pravidelných platieb dovozných ciel a daní - deň predchádzajúci začiatku obdobia, za ktoré sa uplatňuje ďalšia časť sumy dovozných ciel a daní a dane sa platia;
  4. ak deklarant odmietne platiť dovozné clo, dane spojené s obmedzeniami pri používaní a (alebo) nakladaní s týmto tovarom, - deň uzavretia colného vyhlásenia pre tovar podaný na účely prepustenia tovaru do colného režimu dočasne. dovoz (prijatie), zmeny v časti odmietnutia využívať výhody dovozných ciel a daní;
  5. v prípade spáchania krokov v rozpore s cieľmi a podmienkami poskytovania výhod pri platbe dovozných ciel, daní a (alebo) obmedzení pri používaní a (alebo) zneškodňovaní tohto tovaru v súvislosti s uplatňovaním týchto výhod, pokiaľ k spáchaniu takýchto činov dôjde k okolnostiam ustanoveným v pododsekoch 6 a 7 tohto odseku, - prvý deň vykonania týchto opatrení, a ak tento deň nie je stanovený, - deň umiestnenia uvedeného tovaru do colný režim dočasný dovoz (dovoz);
  6. v prípade prepravy dočasne dovezeného tovaru pred ukončením colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) iným osobám bez súhlasu colných orgánov - deň prevozu tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, deň prepustenia tohto tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem);
  7. v prípade straty dočasne dovezeného tovaru pred ukončením colného režimu pre dočasný dovoz (prijatie), s výnimkou zničenia a (alebo) nenávratnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratnej straty v dôsledku prirodzenej straty podľa bežné podmienky prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania - deň straty tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia uvedeného tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem);
  8. ak colný režim pre dočasný dovoz (prijatie) nebol ukončený v súlade s odsekmi 1 a 2 článku 224 tohto kódexu pred skončením colného režimu pre dočasný dovoz (prijatie) stanoveného colným orgánom - deň skončenia platnosti colného režimu pre dočasný dovoz (vstup) ustanoveného colným orgánom, s výnimkou prípadu, keď je platnosť tohto colného režimu predĺžená v súlade s odsekom 4 článku 221 tohto kódexu.
 8. V prípade, že nastanú okolnosti uvedené v odseku 7 tohto článku, dovozné clo a dane sa zaplatia:
  1. za okolností uvedených v odseku 1 pododseku 7 tohto článku - akoby sa pri tovare prepustenom do colného režimu dočasný dovoz (príjem) uplatnila čiastočná platba dovozného cla a daní v súlade s článkom 223 tohto zákonníka na obdobie odo dňa prepustenia tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem) v deň jeho ukončenia;
  2. v prípade okolností uvedených v odseku 2 pododseku 7 tohto článku - akoby sa na tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem) uplatnila čiastočná platba dovozného cla a daní v súlade s článkom 223 tohto kódexu na obdobie odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty stanovenej v súlade s článkom 3 ods. 219 tohto kódexu, v deň ukončenia colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz);
  3. v prípade výskytu okolností uvedených v pododseku 3 odseku 7 tohto článku - vo výške určenej v súlade s článkom 223 tohto zákonníka;
  4. v prípade okolností uvedených v pododsekoch 4 a 5 odseku 7 tohto článku - v sumách určených v súlade s článkom 223 tohto zákonníka a nevyplatených v súvislosti s uplatňovaním výhod pri platbe dovozných ciel a daní za obdobie odo dňa splatnosti dovozných ciel a daní uvedených v pododsekoch 4 a 5 odseku 7 tohto článku, v deň ukončenia colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz);
  5. v prípade, že nastanú okolnosti uvedené v pododsekoch 6 - 8 odseku 7 tohto článku - akoby bol tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem) prepustený do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu mínus množstvo dovozu clá, dane zaplatené a (alebo) vybrané pri čiastočnej platbe dovozných ciel a daní, pokiaľ v odseku 10 tohto článku nie je ustanovená iná suma. Na výpočet dovozných ciel a daní sa sadzby dovozných ciel a daní uplatňujú s účinnosťou v deň registrácie colného orgánu vyhlásenia o tovare podanom na prepustenie tovaru do colného režimu dočasný dovoz (prijatie) a pre tovar prepustený pred predložením vyhlásenia o tovare - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred predložením vyhlásenia o tovare.
 9. Zo súm dovozných ciel, daní zaplatených (vyberaných) vo vzťahu k tovaru v súlade s odsekom 5 odseku 8 tohto článku, ako aj zo súm dovozných ciel, daní zaplatených za tento tovar s čiastočnou platbou dovozných ciel a daní, podliehajú platbe úrokov, akoby bol v súvislosti s uvedenými čiastkami udelený odklad (platba v splátkach) odo dňa prepustenia tovaru do colného režimu dočasný dovoz (vstup) do deň uplynutia lehôt na zaplatenie dovozných ciel a daní stanovených v pododsekoch 6-8 ods. 7 tohto článku Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
 10. Ak sa po vzniku okolností uvedených v pododsekoch 6 a 7 odseku 7 tohto článku ukončí colný režim pre dočasný dovoz (dovoz) v súlade s článkom 1 ods. 2 a 224 tohto kódexu, dovozné clá a dane sa zaplatí, akoby sa v prípade tovaru prepusteného do colného režimu dočasný dovoz (príjem) uplatnila čiastočná platba dovozného cla a daní v súlade s článkom 223 tohto kódexu na obdobie odo dňa splatnosti pre platba dovozných ciel a daní stanovených v súlade s odsekmi 6 a 7 odseku 7 tohto článku, v deň ukončenia colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz). V takom prípade sumy zaplatených dovozných ciel a daní a (alebo) vybrané v prípade čiastočnej platby dovozných ciel a daní za obdobie pred výskytom okolností uvedených v pododsekoch 6 a 7 ods. 7 tohto článku nie sú predmetom náhrady (kompenzácie).
 11. Ak je po okolnostiach uvedených v bodoch 6 - 8 odseku 7 tohto článku tovar, pre ktorý bol ukončený colný režim dočasný dovoz (dovoz), prepustený do dočasného uskladnenia v súlade s odsekom 6 ods. Článku 129 tohto kódexu alebo sú prepustené do colného režimu v súlade s odsekom 7 článku 129 tohto kódexu, dovozné clá a dane sa platia, akoby za tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (vstup) , bola v súlade s článkom 223 tohto zákonníka uplatnená čiastočná platba dovozných ciel a daní.
  V takom prípade sú dovozné clá a dane splatné v období od dátumu splatnosti dovozných ciel a daní uvedeného v pododsekoch 6 - 8 ods. 7 tohto článku až do dňa umiestnenia tohto tovaru na dočasné uskladnenie alebo ich umiestnenie do colného režimu. Dovozné clá a dane zároveň podliehajú platbe v sumách nepresahujúcich sumu dovozných ciel, tj daní, ktoré boli splatné, ak bol tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem) prepustený do colného režimu prepustenie. na domácu spotrebu, a ktoré boli vypočítané v deň registrácie colným orgánom colného vyhlásenia podaného pre prepustenie tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem) a vo vzťahu k tovaru prepustenému pred podaním vyhlásenia pre tovar - v deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred predložením vyhlásenia na produkt... Zároveň sumy zaplatených dovozných ciel a daní a (alebo) vybrané v prípade čiastočnej platby dovozných ciel a daní za obdobie pred výskytom okolností uvedených v pododsekoch 6 - 8 ods. 7 tohto článok nepodlieha vráteniu (započítaniu).
 12. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem), je povinnosť platiť špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clo splnená, ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 13 tohto článku.
 13. V prípade nasledujúcich okolností je konečný termín na zaplatenie osobitných antidumpingových vyrovnávacích ciel:
  1. v prípade prepravy dočasne dovezeného tovaru pred ukončením colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) iným osobám bez súhlasu colných orgánov - deň prevozu tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, deň prepustenia tohto tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem);
  2. v prípade straty dočasne dovezeného tovaru pred ukončením colného režimu pre dočasný dovoz (príjem), s výnimkou zničenia a (alebo) nenávratnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratnej straty v dôsledku prirodzenej strata za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania - deň straty tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia tohto tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem);
  3. ak colný režim pre dočasný dovoz (prijatie) nebol ukončený v súlade s odsekmi 1 a 2 článku 224 tohto kódexu pred skončením colného režimu pre dočasný dovoz (prijatie) stanoveného colným orgánom - deň skončenia platnosti colného režimu pre dočasný dovoz (vstup) ustanoveného colným orgánom, s výnimkou prípadu, keď je platnosť tohto colného režimu predĺžená v súlade s odsekom 4 článku 221 tohto kódexu.
 14. V prípade, že nastanú okolnosti uvedené v odseku 13 tohto článku, je potrebné zaplatiť špeciálne antidumpingové vyrovnávacie clo v takej výške, ako keby bol tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem) prepustený do colného režimu prepustenie. pre domácu spotrebu.
  Na výpočet osobitných antidumpingových a vyrovnávacích ciel sa uplatňujú sadzby osobitných antidumpingových a vyrovnávacích ciel, ktoré sú účinné v deň registrácie colného orgánu v prípade vyhlásenia o tovare podanom na prepustenie tovaru do colného režimu. pre dočasný dovoz (príjem) a pre tovar prepustený pred podaním vyhlásenia o tovare - deň registrácie žiadosti o prepustenie tovaru colným orgánom pred podaním vyhlásenia o tovare.
 15. Zo súm osobitných antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených (vybraných) v súlade s odsekom 14 tohto článku je splatný úrok, ako keby bol v súvislosti s týmito čiastkami povolený odklad ich platieb odo dňa umiestnenia tovaru. podľa colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz) do dňa uplynutia lehôt na zaplatenie osobitných antidumpingových, vyrovnávacích ciel stanovených v odseku 13 tohto článku. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.

Článok 226. Špecifiká výpočtu a platenia dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel vo vzťahu k dočasne dovezenému tovaru, ktorý je prepustený do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu.

 1. Ak je dočasne dovezený tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, na výpočet dovozného cla, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel, sadzieb dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, Uplatňujú sa vyrovnávacie clá, ktoré sú účinné v deň registrácie colného orgánu v prípade vyhlásenia o tovare podanom na prepustenie tovaru do colného režimu dočasný dovoz (dovoz).
  Ak sa na účely výpočtu dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel vyžaduje prepočet cudzej meny na menu členského štátu, vykoná sa takýto prepočet výmenným kurzom platným v deň uvedené v prvom odseku tohto článku.
 2. Ak je dočasne dovezený tovar prepustený do colného režimu prepustenie na domácu spotrebu, dovozné clo a dane sa zaplatia vo výške rozdielu medzi sumami dovozného cla a daní splatných pri prepustení tohto tovaru do colného režimu. prepustenie na domácu spotrebu v súlade s článkom 136 tohto kódexu a dovozné clo, dane zaplatené s čiastočnou úhradou dovozného cla, dane deklarantom za tovar prepustený do colného režimu prepustenie pre domácu spotrebu a (alebo) vybrané colným orgánom od tohto deklaranta.
 3. Zo súm dovozných ciel, daní zaplatených (vyberaných) v súlade s odsekom 2 tohto článku, ako aj zo súm dovozných ciel, daní zaplatených (vyberaných) po čiastočnej úhrade dovozných ciel, daní, úrokov splatné, akoby pri uvedených sumách bol poskytnutý odklad (splátkový plán) na ich platbu odo dňa prepustenia tovaru do colného režimu dočasný dovoz (príjem) do dňa zániku povinnosti platiť dovoz clá a dane. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
  Úroky sa platia zo súm osobitných antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených (vyberaných) z tovaru umiestneného (umiestneného) do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu, ako keby bol v súvislosti s týmito čiastkami povolený odklad platieb. deň, kedy bol tovar prepustený do colného režimu dočasný dovoz (príjem), v deň zániku povinnosti platiť špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá. Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
  Zo súm dovozných ciel a daní zaplatených pred prepustením tovaru v súlade s colným režimom pre dočasný dovoz (dovoz) sa úroky uvedené v prvom odseku tohto odseku neúčtujú ani neplatia.
  Ak bol pozastavený postup colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz) v súlade s článkom 3 ods. 224 tohto kódexu, úroky stanovené v tomto odseku za obdobie pozastavenia colného režimu sa nebudú účtovať ani platiť.
  Pokiaľ ide o určité kategórie dočasne dovezeného tovaru, Komisia má právo určiť prípady, keď úroky stanovené v prvom a druhom odseku tohto článku nie sú vypočítané a zaplatené.
 4. Ustanovenia tohto článku sa použijú, ak po ukončení colného režimu pre dočasný dovoz (prijatie) alebo po ukončení colného režimu pre dočasný dovoz (dovoz) v súlade s článkom 5 ods. 224 tohto kódexu dočasne dovezený tovar. sú prepustené do colného režimu na prepustenie dočasne dovezeného tovaru na domácu spotrebu.
  Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú aj vtedy, ak sa činnosť colného režimu pre dočasný dovoz (príjem) ukončila prepustením dočasne dovezeného tovaru do colného režimu colný sklad.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...