menu

Colný režim pre prepustenie do tuzemska

Článok 134 Obsah a uplatňovanie colného režimu pre prepustenie na domácu spotrebu

 1. Colný režim prepustenie na domácu spotrebu je colný režim uplatňovaný na zahraničný tovar, v súlade s ktorým sa tovar nachádza a používa na colnom území Únie bez obmedzení jeho držby, používania a (alebo) zneškodňovania stanoveného medzinárodnými zmluvami a koná v oblasti colnej regulácie vo vzťahu k zahraničnému tovaru, pokiaľ tento kódex neustanovuje inak.
 2. Tovar prepustený do colného režimu pre prepustenie na domácu spotrebu nadobúda štatút tovaru Únie, s výnimkou podmienene prepusteného tovaru uvedeného v článku 1 ods. 126 tohto kódexu.
 3. Je povolené uplatňovať colný režim na prepustenie pre domácu spotrebu v súvislosti s:
  1. tovar, ktorý je produktom spracovania tovaru, na ktorý sa uplatnil colný režim prepracovanie na colnom území, a vyvezený z colného územia Únie v súlade s colným postupom na spätný vývoz;
  2. dočasne vyvezené vozidlá medzinárodnej dopravy, ktoré sú prepustené do colného režimu na spracovanie mimo colného územia v súlade s článkom 3 ods. 277 prvým pododsekom tohto kódexu, na dokončenie colného režimu na spracovanie mimo colného územia v súlade s článkom 184 nariadenia (ES) č. tohto kódexu;
  3. dočasne vyvezené vozidlá medzinárodnej dopravy v prípade uvedenom v článku 3 ods. 277 druhom odseku tohto kódexu.

Článok 135. Podmienky prepustenia tovaru do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu

 1. Podmienky na prepustenie tovaru do colného režimu na prepustenie do tuzemska sú:
  1. platba dovozných ciel a daní v súlade s týmto kódexom;
  2. platba osobitných antidumpingových, vyrovnávacích ciel v súlade s týmto kódexom;
  3. dodržiavanie zákazov a obmedzení v súlade s článkom 7 tohto kódexu;
  4. súlad s opatreniami na ochranu vnútorného trhu ustanovenými v inej forme ako sú osobitné, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) iné clá stanovené v súlade s článkom 50 Zmluvy o Únii.
 2. Podmienky na prepustenie tovaru uvedeného v článku 1 ods. 3 pododsek 134 tohto kódexu do colného režimu prepustenie do voľného obehu sú:
  1. prepustenie tovaru do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu do 3 rokov odo dňa nasledujúceho po dni jeho skutočného vývozu z colného územia Únie;
  2. zachovanie nezmeneného stavu tovaru, s výnimkou zmien spôsobených prirodzeným opotrebením, ako aj zmien spôsobených prirodzenou stratou za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania;
  3. schopnosť identifikovať tovar colnými orgánmi;
  4. predloženie informácií o okolnostiach vývozu tovaru z colného územia Únie colnému orgánu, ktoré sa potvrdzuje predložením colných a (alebo) iných dokladov alebo informácií o týchto dokladoch;
  5. súladu s podmienkami uvedenými v pododsekoch 1 a 2 odseku 1 tohto článku.

Článok 136. Vznik a zánik povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá vo vzťahu k tovaru prepustenému (prepustenému) do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu, lehota na jeho zaplatenie a kalkulácia

 1. Povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti s tovarom prepusteným do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu, vzniká deklarantovi od okamihu, keď colný orgán zaregistruje vyhlásenie o tovare.
 2. Povinnosť platiť dovozné clá a dane za tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, ktorý sa dováža na adresu jedného príjemcu od jedného odosielateľa pod jedným prepravným (prepravným) dokladom a celkovou colnú hodnotu ktorá nepresahuje sumu zodpovedajúcu 200 eurám, a ak Komisia určí inú čiastku z tejto sumy, suma sumy určená Komisiou nevzniká výmenným kurzom platným v deň registrácie tovaru vyhlásenie colného orgánu. Na účely tohto odseku colná hodnota zároveň nezahŕňa náklady na prepravu (prepravu) tovaru dovezeného na colné územie Únie do miesta príchodu, náklady na naloženie, vyloženie alebo opätovné naloženie takéhoto tovaru. náklady na tovar a poistenie v súvislosti s takouto prepravou (preprava), nakládkou, vykládkou alebo prekládkou takéhoto tovaru.
  Povinnosť platiť dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá v súvislosti s tovarom uvedeným v článkoch 199 a 200 tohto zákonníka a prepustený do colného režimu na prepustenie do tuzemska, nevzniká.
  Komisia má právo určiť inú sumu, ako je suma uvedená v prvom odseku tohto odseku, v rámci ktorej je povinnosť platiť dovozné clo a dane za tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska. spotreba, importovaná na adresu jedného príjemcu od jedného odosielateľa, jeden po druhom, prepravný (prepravný) doklad nevzniká.
 3. Povinnosť deklaranta platiť dovozné clá a dane za tovar prepustený do colného režimu na prepustenie do tuzemska končí deklarantom za nasledujúcich okolností:
  1. prepustenie tovaru v súlade s colným režimom na prepustenie pre domácu spotrebu s uplatnením výsadných práv na platenie dovozných ciel a daní, ktoré nesúvisia s obmedzeniami pri používaní a (alebo) zneškodňovaní tohto tovaru;
  2. splnenie povinnosti zaplatiť dovozné clá, dane a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 1 pododsekom 14 tohto článku, ak odsek 5 tohto článku neustanovuje inak;
  3. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) nenávratnej strate zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo o nenávratnej strate tohto tovaru v dôsledku toho prirodzenej straty za normálnych podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípadov, keď pred takýmto zničením alebo nenahraditeľnou stratou v súlade s týmto kódexom v súvislosti s týmto zahraničným tovarom uplynie lehota na zaplatenie dovozných ciel a daní. Prišiel;
  4. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným režimom na prepustenie pre domácu spotrebu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá a dane vyplývajúce z registrácie vyhlásenia o tovare;
  5. odvolanie colného vyhlásenia v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s článkom 4 ods. 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť dovozné clá a dane vyplývajúce z registrácia vyhlásenia o tovare;
  6. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  7. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  8. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého je vydané rozhodnutie v jednom z colných režimov bolo dané vrátiť ich, ak taký tovar nebol predtým prepustený;
 4. Povinnosť platiť dovozné clá a dane za tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska s využitím oprávnení na platenie dovozného cla, daní spojených s obmedzeniami pri ich použití a (alebo) nakladaní s nimi. tovaru deklarant ukončí, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. uplynutie 5 rokov od dátumu prepustenia tovaru v súlade s colným režimom na prepustenie pre domácu spotrebu, pokiaľ nie je ustanovená iná doba platnosti obmedzení pri použití a (alebo) zneškodnení tohto tovaru, pokiaľ počas tohto obdobia lehota na zaplatenie dovozného cla a daní nie je stanovená v odseku 11 tohto článku;
  2. uplynutie iného ustanoveného obdobia platnosti obmedzení týkajúcich sa použitia a (alebo) zneškodnenia tovaru, ak počas tohto obdobia nedôjde k termínu na zaplatenie dovozných ciel a daní stanovenému v odseku 11 tohto článku;
  3. prepustenie tovaru do colného režimu na zničenie pred uplynutím 5 rokov odo dňa prepustenia tovaru v súlade s colným postupom pre prepustenie pre domácu spotrebu alebo pred uplynutím iného stanoveného obdobia platnosti obmedzení použitia a ( alebo) zneškodnenie tohto tovaru za predpokladu, že v tomto období neprišla lehota na zaplatenie dovozných ciel a daní stanovených v odseku 11 tohto článku;
  4. splnenie povinnosti zaplatiť dovozné clo a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 2 pododsekom 14 tohto článku v prípade, že nastanú okolnosti uvedené v odseku 11 tohto článku;
  5. uznanie colným orgánom v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch pred uplynutím 5 rokov odo dňa prepustenia tovaru v súlade s colným poriadkom pre prepustenie na domácu spotrebu alebo pred uplynutím inej ustanovenej doby platnosť obmedzení pri použití a (alebo) zneškodnení tovaru, skutočnosť zničenia a (alebo) nenávratná strata zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo skutočnosť, že dôjde k nenávratnej strate tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty podľa bežné podmienky prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípadov, keď pred takýmto zničením alebo nenávratnou stratou v súlade s týmto Kódex stanovil pre tento zahraničný tovar konečný termín pre zaplatenie ciel a daní stanovený odsek 11 tohto článku;
  6. prepustenie tovaru do colného režimu odmietnutie v prospech štátu pred uplynutím 5 rokov odo dňa prepustenia tovaru v súlade s colným poriadkom prepustenia do tuzemska alebo pred uplynutím inej ustanovenej doby platnosti obmedzení o použití a (alebo) zneškodnení tovaru;
  7. prepustenie tovaru do colného režimu na spätný vývoz za predpokladu, že lehota na zaplatenie dovozného cla a daní stanovená v odseku 11 tohto článku nenastala pred prepustením do tohto colného režimu;
  8. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.
 5. Splnenie povinnosti zaplatiť dovozné clo a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 1 ods. 14 tohto článku, vo vzťahu k tovaru prepustenému do colného režimu prepustenie do tuzemska s platbou v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o vstupe dovozných ciel do Únie s nižšími sadzbami, ako sú tie, ktoré ustanovuje Jednotný colný sadzobník Euroázijskej hospodárskej únie, nezaniká povinnosť platiť dovozné clo vo výške rozdiel v sumách dovozných ciel vypočítaných podľa sadzieb stanovených Jednotným colným sadzobníkom Euroázijskej hospodárskej únie a výškach dovozných ciel zaplatených pri prepustení tovaru alebo v inej výške ustanovenej v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodné zmluvy o pristúpení k Únii.
 6. Povinnosť zaplatiť dovozné clo na tovar uvedený v odseku 5 tohto článku v sume uvedenej v tomto odseku zaniká, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. splnenie povinnosti zaplatiť dovozné clo a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 3 pododsekom 14 tohto článku;
  2. uplynutie 5 rokov od dátumu prepustenia v súlade s colným postupom na prepustenie tovaru uvedeného v zozname určenom Komisiou v súlade s odsekom jeden z odseku 7 tohto článku pre domácu spotrebu, ak existujú medzinárodné zmluvy v rámci Únie alebo s medzinárodnými zmluvami o pristúpení k Únii alebo Komisii v súlade s ustanovením 7 druhým odsekom tohto článku nebolo stanovené žiadne iné obdobie, počas ktorého by si tovar zachoval štatút zahraničného tovaru, za predpokladu, že počas tohto obdobia lehota na zaplatenie dovozného cla ustanoveného v ustanovení 13 tohto článku neprišlo;
  3. uplynutie iného obdobia stanoveného medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o pristúpení k Únii, počas ktorých si tovar zachováva štatút zahraničného tovaru, za predpokladu, že počas tohto obdobia lehota na zaplatenie dovozného cla stanovená v odseku 13 tohto článku článok nedorazil;
  4. uplynutie lehoty stanovenej Komisiou v súlade s ustanovením 7 druhým odsekom tohto článku vo vzťahu k tovaru zahrnutému do zoznamu (zoznamov) určeného Komisiou v súlade s ustanovením 7 druhým odsekom tohto článku , ak je v tomto období konečný termín na zaplatenie dovozného cla stanovený v odseku 13 tohto článku;
  5. prepustenie tovaru do colného režimu odmietnutie v prospech štátu;
  6. uznanie colným orgánom v súlade s právnymi predpismi členského štátu o colných predpisoch pred vznikom okolností stanovených v pododsekoch 2 - 4 tohto odseku, skutočnosti zničenia a (alebo) neodvolateľnej straty zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo neodvolateľnej straty tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípadov, keď pred takýmto zničením alebo nenávratnou stratou v súlade s týmto kódexom, pokiaľ ide o tento zahraničný tovar, nastal deň splatnosti cla stanovený v odseku 13 tohto článku;
  7. prepustenie tovaru do colného režimu zničenie za predpokladu, že lehota na zaplatenie dovozného cla stanovená v odseku 13 tohto článku nenastala pred takým prepustením do colného režimu zničenie;
  8. prepustenie tovaru do colného režimu na spätný vývoz za predpokladu, že lehota na zaplatenie dovozného cla stanovená v odseku 13 tohto článku nenastala pred prepustením do tohto colného režimu;
  9. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.
 7. Z tovaru, na ktorý sa v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o pristúpení k Únii ustanovuje uplatňovanie nižších sadzieb dovozných ciel ako tých, ktoré stanovuje Jednotný colný sadzobník Euroázijskej hospodárskej únie, Komisia určuje zoznam (zoznamy) tovaru, ktorý získa status tovaru Únie po 5 rokoch od dátumu prepustenia v súlade s colným postupom na prepustenie pre domácu spotrebu.
  Pokiaľ ide o určité kategórie špecifikovaných tovarov, Komisia má právo určiť zoznam (zoznamy) tovarov, ktoré nadobúdajú štatút tovaru Únie po uplynutí iného obdobia, ako je obdobie uvedené v prvom odseku tohto článku, a tiež ustanoviť také obdobie.
 8. Povinnosť platiť špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clá na tovar prepustený (prepustený) do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu končí deklarantom za nasledujúcich okolností:
  1. splnenie povinnosti platiť špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber vo výške vypočítanej a splatnej v súlade s odsekom 16 tohto článku;
  2. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) nenávratnej strate zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo o nenávratnej strate tohto tovaru v dôsledku prirodzenej straty za normálnych podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, s výnimkou prípadov, keď pred takýmto zničením alebo nenahraditeľnou stratou v súlade s týmto kódexom pre tento zahraničný tovar bude lehota na zaplatenie osobitnej, prišli antidumpingové, vyrovnávacie clá;
  3. odmietnutie prepustiť tovar v súlade s colným režimom na prepustenie pre domácu spotrebu - v súvislosti s povinnosťou platiť špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli pri registrácii vyhlásenia o tovare;
  4. odvolanie colného vyhlásenia v súlade s článkom 113 tohto kódexu a (alebo) zrušenie prepustenia tovaru v súlade s odsekom 4 článku 118 tohto kódexu - v súvislosti s povinnosťou platiť špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, ktoré vznikli počas registrácie colného vyhlásenia;
  5. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  6. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  7. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 9. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, povinnosť platiť dovozné clo a dane podlieha exekúcii (dovozné clo, dane splatné) pred prepustením tovaru v súlade s colným režimom na prepustenie pre domácu spotrebu, pokiaľ nie je v súlade s týmto kódexom stanovená iná lehota na zaplatenie dovozných ciel a daní.
 10. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska s uplatnením stimulov na zaplatenie dovozného cla, daní spojených s obmedzeniami pri používaní a (alebo) nakladaní s týmto tovarom, povinnosť platiť dovozné clo a dane podliehajú exekúcii v prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v odseku 11 tohto článku.
 11. V prípade nasledujúcich okolností je konečný termín na zaplatenie dovozných ciel a daní vo vzťahu k tovaru uvedený v odseku 10 tohto článku:
  1. v prípade, že deklarant odmietne tieto výhody - deň, keď sa vyhlásenie o tovare predloženom na prepustenie tovaru do colného režimu s prepustením na domácu spotrebu zmení v časti zamietnutia výhod pri platbe dovozného cla a daní;
  2. v prípade spáchania krokov v rozpore s cieľmi a podmienkami poskytovania výhod pri platbe dovozných ciel, daní a (alebo) obmedzení pri používaní a (alebo) zneškodňovaní tohto tovaru v súvislosti s uplatňovaním týchto výhod, vrátane ak spáchanie týchto krokov viedlo k strate tohto tovaru, - prvý deň vykonania týchto opatrení, a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia tovaru do colného režimu prepustenie do voľného obehu;
  3. v prípade straty tovaru, s výnimkou jeho zničenia a (alebo) nenávratnej straty v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo nenávratnej straty v dôsledku prirodzenej straty za bežných podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, - deň straty tovaru, a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia tovaru do colného režimu prepustenie do voľného obehu;
  4. ak je dodržanie cieľov a podmienok poskytovania výhod pri platbe dovozných ciel, daní a (alebo) dodržanie obmedzení pri používaní a (alebo) zneškodňovaní tohto tovaru v súvislosti s uplatňovaním týchto výhod sa považuje za nepotvrdené v súlade s článkom 316 tohto kódexu - dňom prepustenia tovaru do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu.
 12. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska s platbou v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o vstupe do Únie s dovoznými clami pri nižších sadzbách dovozných ciel, ako sú sadzby stanovené Jednotnými colnými orgánmi Podľa sadzobníka Euroázijskej hospodárskej únie je povinnosť platiť dovozné clo splnená v prípade, že nastanú okolnosti uvedené v odseku 13 tohto článku.
 13. V prípade nasledujúcich okolností je konečný termín na zaplatenie dovozného cla na tovar uvedený v odseku 12 tohto článku:
  1. v prípade dobrovoľnej platby dovozného cla - deň uvedenia vo vyhlásení o tovare predloženom na prepustenie tovaru do colného režimu prepustenie do tuzemska, zmeny vo výpočte dovozného cla alebo iný deň určený Komisiou v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými dohodami o pristúpení k Únii;
  2. v prípade konania v rozpore s obmedzeniami používania tovaru ustanovenými v článku 4 ods. 126 tohto kódexu a (alebo) v rozpore s inými podmienkami stanovenými medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o pristúpení k Únii, - prvý deň spáchania týchto opatrení, a ak tento deň nie je stanovený, - deň prepustenia tovaru do colného režimu prepustenie do voľného obehu.
 14. Pokiaľ tento kódex neustanovuje inak, dovozné clá a dane sa platia:
  1. vo vzťahu k tovaru uvedenému v odseku 9 tohto článku - vo výške dovozných ciel a daní vypočítaných v súlade s týmto kódexom vo vyhlásení pre tovar, berúc do úvahy colné preferencie a výhody pri platbe dovozných ciel a daní;
  2. pokiaľ ide o tovar uvedený v odseku 10 tohto článku - vo výške súm dovozných ciel a daní vypočítaných v súlade s týmto kódexom vo vyhlásení pre tovar, berúc do úvahy colné preferencie a nezaplatené v súvislosti so žiadosťou výsadných práv pri platbe dovozných ciel a daní, a ak ide o tento tovar, pred uplynutím 5 rokov odo dňa prepustenia tovaru v súlade s colným poriadkom pre prepustenie na domácu spotrebu alebo pred uplynutím inej ustanovenej doby platnosti obmedzenia týkajúce sa použitia a (alebo) zneškodnenia tovaru, boli prepustené do colného režimu na spracovanie mimo colného územia na účely ich opráv v súlade s článkom 3 ods. 176 tohto kódexu, - tiež vo výške dovozného cla a dane vypočítané v súlade s odsekmi 1 až 6 článku 186 tohto zákonníka;
  3. pokiaľ ide o tovar uvedený v odseku 12 tohto článku - vo výške rozdielu v sumách dovozných ciel vypočítaných v súlade s týmto kódexom pri sadzbách dovozných ciel stanovených Jednotným colným sadzobníkom Euroázijskej hospodárskej únie a výšky dovozného cla zaplateného pri prepustení tovaru alebo v inej výške ustanovenej v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o pristúpení k Únii.
 15. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu pre prepustenie na domácu spotrebu, povinnosť platiť špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá podlieha exekúcii (osobitné, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa platia) pred prepustením. tovaru v súlade s colným režimom na prepustenie pre domácu spotrebu.
 16. Špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá na tovar prepustený (prepustený) do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu sa zaplatia vo výške vypočítanej v colnom vyhlásení pre tovar, pričom sa zohľadnia špecifiká uvedené v kapitole 12 tejto Zákonníka.
 17. Pokiaľ ide o tovar prepustený (prepustený) do colného režimu na prepustenie pre domácu spotrebu počas jeho prepustenia pred podaním vyhlásenia o tovare, uplatňuje sa tento článok so zreteľom na špecifiká ustanovené v článku 137 tohto kódexu.

Článok 137. Vlastnosti vzniku a zániku povinnosti platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá, lehota na ich zaplatenie a výpočet, pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie. pre tuzemsku spotrebu, pri prepusteni tovaru pred podanim priznania k tovaru

 1. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska určený na prepustenie pred podaním vyhlásenia o tovare, povinnosť platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá v súvislosti s týmto tovarom, vyplýva z osoba, ktorá podala žiadosť o prepustenie tovaru pred predložením vyhlásenia o tovare, od okamihu, keď colný orgán zaregistroval žiadosť o prepustenie tovaru do podania vyhlásenia o tovare.
 2. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu na prepustenie do tuzemska, ktorý je navrhnutý na prepustenie pred podaním vyhlásenia o tovare, povinnosť platiť dovozné clo, dane, špeciálne antidumpingové a vyrovnávacie clo končí tým, kto predložil žiadosť o prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare. tovar za nasledujúcich okolností:
  1. uznanie colného orgánu v súlade s právnymi predpismi členských štátov o colných predpisoch o skutočnosti zničenia a (alebo) nenávratnej strate zahraničného tovaru v dôsledku nehody alebo vyššej moci alebo o nenávratnej strate tohto tovaru v dôsledku prirodzených strát za normálnych podmienok prepravy (prepravy) a (alebo) skladovania, ak sú také zničenie alebo nenahraditeľná strata nastala pred prepustením takéhoto tovaru;
  2. odmietnutie prepustiť tovar pred podaním vyhlásenia o tovare;
  3. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;
  4. zadržanie tovaru colným orgánom v súlade s kapitolou 51 tohto kódexu;
  5. prepustenie do dočasného uskladnenia alebo prepustenie tovaru, ktorý bol zaistený alebo zadržaný počas overovania oznámenia o trestnom čine, počas konania v trestnej veci alebo v prípade správneho deliktu (vedenie správneho konania) a podľa ktorého bol bolo rozhodnuté ich vrátiť, ak taký tovar nebol predtým prepustený.
 3. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, ktorého prepustenie sa uskutočnilo pred predložením colného vyhlásenia o tovare, povinnosť platiť dovozné clo a dane sa končí pre osobu, ktorá podala žiadosť o colné vyhlásenie. prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. pokyn elektronického dokumentu colným orgánom alebo pripevnenie príslušných značiek colným orgánom uvedeným v článku 17 ods. 120 tohto kódexu, ak sa na tovar uplatňujú výhody spojené s platením dovozného cla a daní, ktoré: nesúvisia s obmedzeniami používania a (alebo) likvidácie tohto tovaru;
  2. splnenie povinnosti platiť clo, dane a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 1 pododsekom 12 tohto článku, pokiaľ odseky 4 a 5 tohto článku neustanovujú inak, ako aj zaslanie elektronický dokument colným orgánom alebo umiestnenie colných orgánov príslušnými značkami uvedenými v článku 17 ods. 120 tohto kódexu;
  3. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.
 4. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, ktorého prepustenie sa uskutočnilo pred predložením vyhlásenia o tovare a pri ktorom colný orgán poslal elektronický dokument alebo zodpovedajúce poznámky uvedené v uplatnil sa článok 17 ods. 120 tohto kódexu, výhody pri platbe dovozných ciel a daní spojené s obmedzeniami pri používaní a (alebo) nakladaní s týmto tovarom, povinnosť platiť dovozné clá a dane v prípade tohto tovaru. je ukončená osobou, ktorá podala žiadosť o prepustenie tovaru pred podaním vyhlásenia o tovare, ak nastanú okolnosti uvedené v článku 4 ods. 136 tohto zákonníka.
 5. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, ktorého prepustenie bolo vykonané pred predložením vyhlásenia o tovare a ku ktorému bol colným orgánom zaslaný elektronický dokument alebo zodpovedajúce poznámky uvedené v článku 17 ods. 120 tohto kódexu sa v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o pristúpení k Únii platia dovozné clá s nižšou sadzbou dovozných ciel, ako sú sadzby stanovené Jednotnými colnými orgánmi Sadzobník Euroázijskej hospodárskej únie, splnenie povinnosti zaplatiť dovozné clo a (alebo) ich výber v množstvách vypočítaných a podliehajúcich platbe v súlade s odsekom 1 ods. 12 tohto článku nezaniká povinnosť platiť dovozné clo. vo výške rozdielu v sumách dovozných ciel vypočítaných podľa sadzieb dovozných ciel stanovených v Jednotnom colnom sadzobníku euroázijského hospodárstva hospodárskej únie a výšky dovozných ciel zaplatených pri prepustení tovaru alebo v inej výške ustanovenej v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o pristúpení k Únii. Táto povinnosť platiť dovozné clo zanikne u osoby, ktorá podala žiadosť o prepustenie tovaru pred podaním colného vyhlásenia o tovare, ak nastanú okolnosti uvedené v článku 6 ods. 136 tohto kódexu.
 6. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, ktorého prepustenie sa uskutočnilo pred podaním colného vyhlásenia pre tovar, osoba, ktorá podala colné vyhlásenie, končí povinnosť platiť špeciálne antidumpingové vyrovnávacie clá. žiadosť o prepustenie tovaru pred podaním colného vyhlásenia o tovare, ak nastanú tieto okolnosti:
  1. splnenie povinnosti zaplatiť špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá a (alebo) ich výber v sumách vypočítaných a splatných v súlade s odsekom 13 tohto článku a zaslanie elektronického dokumentu colným orgánom alebo pripevnenie colným orgánom príslušné značky uvedené v článku 17 ods. 120 tohto kódexu;
  2. konfiškácia alebo konverzia tovaru do vlastníctva (príjem) členského štátu v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.
 7. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, prepustenie sa uskutočnilo pred predložením vyhlásenia o tovare a pri ktorom sa vyhlásenie o tovare predložilo najneskôr v lehote uvedenej v bode 16 Článku 120 tohto kódexu, a pokiaľ ide o tovar, ktorého deklarantom je schválený hospodársky subjekt - najneskôr do obdobia uvedeného v článku 4 ods. 441 tohto kódexu podlieha povinnosť platiť dovozné clo a dane exekúcia (dovozné clá, dane podliehajú platbe) pred podaním vyhlásenia o tovare, pokiaľ nie je stanovená iná lehota na zaplatenie dovozného cla, dane nie sú stanovené v súlade s týmto kódexom.
 8. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, ktorého prepustenie bolo vykonané pred predložením vyhlásenia o tovare a ku ktorému bol colným orgánom zaslaný elektronický dokument alebo zodpovedajúce poznámky uvedené v uplatnil sa článok 17 ods. 120 tohto kódexu, výhody pri platbe dovozných ciel a daní spojené s obmedzeniami pri používaní a (alebo) nakladaní s týmto tovarom, povinnosť platiť dovozné clá a dane v prípade tohto tovaru. sa splnia, ak nastanú okolnosti a v lehotách stanovených v článku 11 ods. 136 tohto zákonníka.
 9. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, ktorého prepustenie bolo vykonané pred predložením vyhlásenia o tovare a ku ktorému bol colným orgánom zaslaný elektronický dokument alebo zodpovedajúce poznámky uvedené v článku 17 ods. 120 tohto kódexu sa v súlade s medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o pristúpení k Únii platia dovozné clá s nižšou sadzbou dovozných ciel ako sadzbami ustanovenými v zjednotenom Podľa Colného sadzobníka Euroázijskej hospodárskej únie je povinnosť platiť dovozné clo splnená, ak nastanú okolnosti a v časovom rámci stanovenom v článku 13 článku 136 tohto kódexu.
 10. Pokiaľ ide o tovar prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, prepustenie sa uskutočnilo pred predložením vyhlásenia o tovare a pri ktorom sa vyhlásenie o tovare predložilo najneskôr v lehote uvedenej v bode 16 Článku 120 tohto kódexu, a pokiaľ ide o tovar, ktorého deklarant je schváleným hospodárskym subjektom - najneskôr do obdobia uvedeného v článku 4 ods. 441 tohto kódexu je povinnosť platiť špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá uložená. predmetom exekúcie (špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá sú predmetom platby) pred podaním vyhlásenia o tovare.
 11. Ak v prípade tovaru prepusteného do colného režimu prepustenie do tuzemska, ktorého prepustenie bolo vykonané pred predložením vyhlásenia o tovare, vyhlásenie o tovare nebolo predložené pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 16 ods. 120 tohto kódexu, a pokiaľ ide o tovar, ktorého deklarantom je schválený hospodársky subjekt - pred uplynutím lehoty stanovenej v článku 4 ods. 441 tohto kódexu povinnosť platiť dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá podliehajú exekúcii. Lehota na zaplatenie dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel je posledný deň lehoty stanovenej v článku 16 ods. 120 tohto kódexu a pre tovar deklarovaný schváleným hospodárskym subjektom - posledný deň. obdobia uvedeného v článku 4 ods. 441 tohto zákonníka.
 12. Dovozné clá a dane sú splatné:
  1. vo vzťahu k tovaru uvedenému v odseku 7 tohto článku - vo výške dovozných ciel a daní vypočítaných v súlade s týmto kódexom vo vyhlásení pre tovar, berúc do úvahy colné preferencie a výhody pri platbe dovozných ciel a daní;
  2. pokiaľ ide o tovar uvedený v odseku 8 tohto článku - vo výške súm dovozných ciel a daní vypočítaných v súlade s týmto kódexom vo vyhlásení pre tovar, berúc do úvahy colné preferencie a nezaplatené v súvislosti so žiadosťou výsadných práv pri platbe dovozných ciel a daní, a ak ide o tento tovar, pred uplynutím 5 rokov odo dňa prepustenia tovaru v súlade s colným poriadkom pre prepustenie na domácu spotrebu alebo pred uplynutím inej ustanovenej doby platnosti obmedzenia týkajúce sa použitia a (alebo) zneškodnenia tovaru, boli prepustené do colného režimu na spracovanie mimo colného územia na účely ich opráv v súlade s článkom 3 ods. 176 tohto kódexu, - tiež vo výške dovozného cla a dane vypočítané v súlade s odsekmi 1 až 6 článku 186 tohto zákonníka;
  3. pokiaľ ide o tovar uvedený v ustanovení 9 tohto článku - vo výške rozdielu v sumách dovozných ciel vypočítaných v súlade s týmto kódexom pri sadzbách dovozných ciel stanovených Jednotným colným sadzobníkom Euroázijskej hospodárskej únie a výšky dovozného cla zaplateného pri prepustení tovaru alebo v inej výške ustanovenej medzinárodnými zmluvami v rámci Únie alebo medzinárodnými zmluvami o pristúpení k Únii.
 13. Pokiaľ ide o tovar uvedený v odseku 10 tohto článku, zaplatia sa špeciálne antidumpingové vyrovnávacie clá vo výške vypočítanej vo vyhlásení pre tovar, pričom sa zohľadnia špecifiká uvedené v kapitole 12 tohto kódexu.
 14. Pokiaľ ide o tovar uvedený v bode 11 tohto článku, základ pre výpočet dovozných ciel, daní, osobitných antidumpingových, vyrovnávacích ciel, ktoré sa majú zaplatiť, sa určuje na základe informácií uvedených v žiadosti o prepustenie tovaru. a dokumenty predložené spolu s takýmto vyhlásením.
  Ak sa kódy tovaru v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti určujú na úrovni zoskupenia s počtom znakov menším ako 10:
  • na výpočet cla sa uplatňuje najvyššia zo sadzieb cla zodpovedajúcich tovaru zahrnutému do tejto skupiny;
  • pre výpočet daní sa uplatňuje najvyššia zo sadzieb dane z pridanej hodnoty, najvyššia zo sadzieb spotrebných daní (spotrebná daň alebo spotrebná daň) zodpovedajúcich tovarom zahrnutým do takejto skupiny, pre ktoré je najvyššia zo sadzieb ciel;
  • na výpočet osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel sa použije najvyššia zo sadzieb osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel zodpovedajúcich tovaru zahrnutému do takejto skupiny, berúc do úvahy odsek šesť tohto článku.
   Špeciálne antidumpingové, vyrovnávacie clá sa počítajú na základe pôvodu tovaru potvrdeného v súlade s kapitolou 4 tohto kódexu a (alebo) ďalších informácií potrebných na určenie stanovených ciel.
   Ak sa nepotvrdí pôvod tovaru a (alebo) ďalšie informácie požadované na stanovenie špecifikovaných ciel, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa počítajú na základe najvyšších sadzieb osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel stanovených pre tovar rovnaký kód komoditnej nomenklatúry zahraničnej hospodárskej činnosti, ak sa klasifikácia tovaru vykonáva na úrovni 10 znakov, alebo tovaru zahrnutého do zoskupenia, ak sú kódy tovaru v súlade s komoditnou nomenklatúrou zahraničnej hospodárskej činnosti rovnaké určené na úrovni zoskupenia s počtom znakov menším ako 10.
 15. Ak sa v súvislosti s tovarom uvedeným v odseku 11 tohto článku následne podá vyhlásenie o tovare, clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clá sa zaplatia vo výške vypočítanej v súlade s týmto kódexom vo vyhlásení pre tovar na základe informácií uvedených v colnom vyhlásení. Vrátenie (vyrovnanie) nadmerne zaplatených a (alebo) nadmerne vybraných súm ciel, daní, osobitných, antidumpingových a vyrovnávacích ciel sa uskutoční v súlade s kapitolou 10 a článkom 76 tohto kódexu.

Článok 138. Osobitosti platenia dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel na tovar uvedený v článku 3 ods. 134 tohto kódexu

 1. Ak je tovar uvedený v článku 1 ods. 3 pododsek 134 tohto kódexu prepustený do colného režimu prepustenie do tuzemska, dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá sa platia vo výške dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie poplatky, ktoré by sa platili akoby zahraničného tovaruprepustený do colného režimu na prepracovanie na colnom území a použitý na výrobu tovaru uvedeného v článku 1 ods. 3 prvom pododseku tohto kódexu v súlade s normami jeho prepustenia do colného režimu prepustenie do domáca spotreba.
  Dovozné clá, dane, špeciálne, antidumpingové a vyrovnávacie clá sa na tento tovar počítajú v súlade s článkom 1 ods. 175 tohto kódexu.
 2. Z výšok dovozných ciel, daní, osobitných, antidumpingových, vyrovnávacích ciel zaplatených (vybraných) v súlade s odsekom 1 tohto článku je splatný úrok, ako keby bol v súvislosti s týmito čiastkami povolený odklad ich platieb z deň prepustenia tovaru do colného režimu spracovanie na colnom území v deň zániku povinnosti platiť dovozné clo, dane, špeciálne, antidumpingové, vyrovnávacie clo.
  Uvedený úrok sa počíta a platí v súlade s článkom 60 tohto kódexu.
  Ak bola pozastavená prevádzka colného režimu na spracovanie na colnom území v súlade s článkom 3 ods. 173 tohto kódexu, úroky stanovené v tomto odseku za obdobie pozastavenia colného režimu sa neúčtujú ani nevyplácajú.
 3. Keď je tovar uvedený v článku 3 ods. 3 pododseku 134 tohto zákonníka prepustený do colného režimu na prepustenie do tuzemska, dovozné clá a dane sa vypočítajú a zaplatia v súlade s článkom 186 tohto zákonníka, akoby tento tovar boli spracované výrobky.

Komentáre (0)

Hodnotenie 0 od 5 na základe hlasov 0
Žiadne záznamy

Napíšte niečo užitočné alebo len ohodnoťte

 1. Hosť.
Ohodnoťte materiál:
Prílohy (0 / 3)
Zdieľajte svoju polohu
Vyberať mýto za ťažké nákladné autá na regionálnych cestách analogicky so systémom Platon, ktorý už funguje na federálnych diaľniciach, je možné, ak je tento mechanizmus vypracovaný.
00:27 20-10-2021 Viac podrobností ...
Splnomocnenec prezidenta vo federálnom okrese Ďaleký východ Jurij Trutnev sa zoznámil s implementáciou investičných projektov v prístavoch Sovetskaya Gavan a Vanino, uskutočnilo stretnutie o rozvoji prístavnej infraštruktúry na území Chabarovska.
20:11 19-10-2021 Viac podrobností ...
Priemerný čas prepustenia tovaru, ak naň neboli uplatnené dodatočné opatrenia colnej kontroly, bol 1 rok 26 minút v tomto roku.
20:02 19-10-2021 Viac podrobností ...